Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie 2015

Cílem programu EFEKT je zvýšit úspory energie prostřednictvím informovanosti malých odběratelů, zvyšování kvality energetických služeb a podpory veřejného sektoru k hospodárnému nakládání s energiemi.Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie 2015 je národní dotační program, který byl založen v r. 1998, ještě před vstupem České republiky do EU. Cílem programu bylo a je podnítit zájem o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu je jediným resortem, který dodržuje původní záměr vlády z roku 1998 a plní literu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění (dále jen „zákon“).

Program je zřízen na základě ustanovení § 5 tohoto zákona a je jedním z nástrojů pro zajištění mezinárodních závazků, zejména snížení podílu spotřeby energie na HDP o 1 % ročně (podle směrnice č. 2006/32/ES), zvýšení podílu elektřiny z obnovitelných zdrojů na 20 % a snížení spotřeby energie o 20 % v roce 2020 (podle Strategie Evropa 2020).

Prioritou programu je osvěta a vzdělávání laické i odborné veřejnosti, pomoc statutárním městům a krajům se zaváděním energetického managementu a podpora malých investičních akcí s přímými úsporami energie zejména pro města a obce, ale též pro menší podnikatelské projekty.

Nyní některé resorty podporují úspory energie a využití obnovitelných zdrojů energie (OZE) prostřednictvím operačních programů (např. OP ŽP, OP PIK, IROP) nebo programu Nová zelená úsporám a státní program EFEKT je k těmto programům doplňkovým programem. V porovnání s operačními programy nemá program EFEKT významný rozpočet, pro rok 2015 bylo vyhrazeno 30 mil. Kč, ale i přesto hraje nezastupitelnou roli zejména v oblastech, které nelze financovat ze strukturálních fondů EU. Nespornou výhodou tohoto programu je nižší administrativní náročnost pro žadatele v porovnání s Operačními programy a podpora poskytovaná ex ante, tedy před realizací projektu, která usnadňuje provedení náročnějších úsporných opatření také pro drobné podnikatele a malé obce.

Velkou důležitost klade MPO podpoře projektů zavádění energetického managementu a podpoře energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC (Energy Performance Contracting). I nadále EFEKT zůstává jediným dotačním titulem, z něhož je možno čerpat dotace na revitalizaci veřejného osvětlení.

Projekty je možné přihlásit do 28. února 2015. Výjimkou jsou žádosti o dotaci na Energetická konzultační a informační střediska (EKIS), které je potřeba připravit do 31. 12. 2014.

Všechny informace, včetně potřebných formulářů a přesného návodu k podání projektů jsou dostupné na webové adrese MPO a na portálu www.mpo-efekt.cz.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme