Ekologické daně

V souladu s podmínkami členství České republiky v Evropské unii vznikla České republice k 1. lednu 2008 povinnost zavést daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Následující článek vám přináší informace o těchto ekologických daních. Dozvíte se, kdo je plátcem daně, v jakých případech může být plátce od daně osvobozen či jaká legislativa se k ekologickým daním vztahuje.

Tato povinnost byla zapracována do zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, čímž došlo k plnému transponování směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny. Nepatrnou změnu přinesla novela zákona, která nabyla platnosti 1. října 2013 (169/2013 Sb.)

Předmět daně

Předmět daně se liší v závislosti na druhu energetického produktu. Předmětem daně je

 • zemní plyn a některé další plyny uvedené pod kódy nomenklatur (KN) 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705
 • pevná paliva – černé uhlí KN 2701, hnědé uhlí KN 2702, koks KN 2704 a ostatní uhlovodíky uvedené pod KN 2706, 2708, 2713 až 2715, rašelina, včetně rašelinového steliva, též aglomerovaná, uvedená pod KN 2703
 • elektřina uvedená pod KN 2716

Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Plátcem daně ze zemního plynu je

 • dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy, provozovatel přepravní soustavy a provozovatel podzemního zásobníku plynu,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

Od daně je osvobozen například plyn určený:

 • pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod KN 2711 11 a 2711 21
 • k výrobě elektřiny
 • pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem
 • jako pohonná hmota pro plavby na vodách. Toto osvobození se netýká plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních
 • v metalurgických procesech či mineralogických postupech
 • k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo

Sazby daně jsou stanoveny v § 6 zákona 261/2007 Sb. a liší se podle druhu plynu. Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla, nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.

Daň z pevných paliv

Plátcem daně z pevných paliv je

 • dodavatel, který na daňovém území dodal pevná paliva konečnému spotřebiteli,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila pevná paliva osvobozená od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněná pevná paliva, s výjimkou pevných paliv osvobozených od daně.

Od daně jsou osvobozena například paliva určená

 • k výrobě elektřiny
 • pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem
 • k výrobě koksu
 • jako pohonná hmota nebo palivo pro plavby na vodách na daňovém území. Toto osvobození se netýká pevných paliv používaných pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních
 • v chemických, metalurgických či mineralogických procesech
 • k technologickým účelům v podniku, ve kterém byla pevná paliva vyrobena
 • k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo

Sazba daně činí 8,50 Kč/GJ spalného tepla v původním vzorku. Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku.

Daň z elektřiny

Plátcem daně z elektřiny je

 • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje,
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.

Od daně je osvobozena například elektřina, která je:

 • ekologicky šetrná, pokud bude vyrobena v odběrných místech a bude v těchto odběrných místech současně spotřebována a instalovaný výkon výrobny elektřiny podle energetického zákona nepřesáhne 30 kW
 • vyrobená v dopravních prostředcích (pokud je tam i spotřebována);
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, pokud jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina

Od daně je osvobozena také elektřina určená k použití nebo použitá

 • k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla
 • ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě
 • při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové
 • při elektrolytických nebo metalurgických procesech
 • k mineralogickým postupům

Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh. Základem daně z elektřiny je množství elektřiny v MWh.

Správce daně

Správa daně je vykonávána celními orgány, které zároveň vydávají dva typy povolení. Jedním z nich je povolení k nabytí osvobozených energetických produktů a lze jej získat rozhodnutím celního úřadu po přezkoumání podaného návrhu na jeho vydání. Stejně tak je tomu i v případě povolení k nabytí energetických produktů bez daně. Fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení, nesmí být energetické produkty bez daně či produkty osvobozené od daně dodány.

Místní příslušnost jednotlivých celních úřadů je stanovena zákonem č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Zdaňovací období a registrace

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plátce daně má povinnost podat návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Plátci jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

Další informace, legislativa

Formulář „Přiznání k ekologickým daním“

Tiskopisy pro přiznání „ekologické daně“

Problematika ekologických daní je primárně upravena zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, novelou č. 169/2013 Sb. dále pak zákonem č. 17/2012 Sb., o celní správě České republiky.

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme