Ekvádor: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Ekvádoru se v průběhu roku 2018 podařilo rozptýlit nejistoty spojené s prezidentskými a parlamentními volbami (2017) a po více než dvou letech obnovit ekonomický růst i podnikatelský optimismus.

Díky probíhající ekonomické transformaci se zlepšují podmínky pro zahraniční investory a malé a středních podniky. Úspěšné ekvádorské soukromé firmy, kterým stát vytvoří pozitivní podmínky, by se v rostoucí míře mohly stát partnery pro české firmy v řadě sektorů (například zemědělství, potravinářství, stavebnictví, ekologické technologie apod.) a zajišťovat distribuci v rámci ekvádorského soukromého i státního sektoru. Ekvádor by se mohl stát zajímavou vstupní bránou pro české firmy se zájmem o andský region (Ekvádor, Bolívie, Kolumbie a Peru).

ČR by se mohla podílet na realizaci Národního programu pro výrobní diverzifikaci. Ten má spočívat v rozvoji domácích průmyslových odvětví, jako je potravinářství, textilní průmysl, dřevozpracující průmysl, výroba stavebních materiálů, zdravotnické techniky a dopravních prostředků. Ekvádor nechce připustit nadměrné dovozy, neboť se obává, že by v situaci dolarizované ekonomiky mohly destabilizovat platební bilanci. V oblasti primárního sektoru by se Ekvádor chtěl věnovat nejen těžbě ropy a více rozvíjet petrochemii, ale též nastartovat těžbu kovů, kde se připravují investiční projekty.

Ekvádor má velké zásoby například mědi i zlata.

Po nástupu nové vlády lze perspektivní položky pro český export hledat v sektoru zemědělství a potravinářství. Nová ekvádorská vláda začíná poukazovat na skutečnost, že v minulé dekádě nebyla tomuto sektoru věnována dostatečná pozornost, kterou by si zasloužil vzhledem k přetrvávajícím velkým mezerám například v mechanizaci zemědělské výroby (příležitost např. pro české traktory). Zemědělství by se mohlo stát tahounem ekvádorské ekonomiky a cestou, jak diverzifikovat ekonomickou základnu, která je v současnosti příliš jednostranně orientována na ropu a tudíž zranitelná vůči cenovým výkyvům na světových trzích. V Ekvádoru zároveň vzniká prostor pro uplatnění českých technologií pro zpracování, skladování a balení potravin.

V Ekvádoru najdeme velmi křehké ekosystémy, které jsou citlivé na klimatické změny i některé domácí ekonomické aktivity, jako těžbu ropy a nerostných surovin. Prezident Moreno vyjádřil záměr zvýšit pozornost ochraně životního prostředí. V Ekvádoru jsou patrné velké mezery, pokud jde o třídění a recyklaci odpadů. Problémem, který si v blízké budoucnosti vyžádá konkrétní opatření, je kontaminace podzemních vod, například v přímořských oblastech. Jako nový perspektivní obor se rýsují technologie pro ochranu životního prostředí. V tomto sektoru by se mohly uplatnit technologie pro vodohospodářství a lesní hospodářství, lesní těžební stroje, mechanismy na přepravu vytěženého dřeva, zařízení pro úpravu vody, nádrže pro zemědělství pro období sucha, zavlažovací systémy, plastový materiál pro vodovodní sítě, ČOV, recyklační technologie atp.

Přírodní katastrofy typu zemětřesení či povodně mohou mít potenciálně negativní dopad na ekonomický vývoj, proto musí být Ekvádor na možné přírodní katastrofy maximálně připraven a preventivními opatřeními případné škody minimalizovat. To klade nároky na moderní technologie v oblasti civilní ochrany, například protipovodňové zábrany, systémy včasného varování apod.

V oblasti stavebnictví lze v souvislosti s rizikem zemětřesení očekávat větší důraz na bezpečnost staveb a striktnější plnění stavebních norem. V Ekvádoru tak lze očekávat růst poptávky po takových stavebních materiálech, které by se vyznačovaly vysokou kvalitou, odolností i ekologickou udržitelností, což může být též příležitostí pro české firmy. V oblasti dopravní infrastruktury se prioritou pro nadcházející léta stala výstavba dalšího hlubokomořského přístavu Posorja, kolem kterého se chystá zóna volného obchodu. Tento megaprojekt by měl být počínaje rokem 2020 dodatečným zdrojem ekonomického růstu. Investorem v tomto velkém projektu v hodnotě 1,2 mld. USD je dubajská DP World.

Ve všech velkých ekvádorských městech dále vznikají významné projekty na implementaci ekologické městské dopravy. To může být rovněž obrovskou příležitostí pro české firmy – především jde samozřejmě o elektrické autobusy a renovaci místního vozového parku trolejbusů v Quitu.

Stát, v regionu Latinské Ameriky na nadprůměrné úrovni, podporuje vědu, výzkum a inovace, vybudoval při prestižních univerzitách (např. Yachay a Ikiam) moderní vědecko-výzkumné kapacity a věnuje v této oblasti velkou pozornost mezinárodní spolupráci. Ekvádor se může stát zajímavým trhem pro špičkové zahraniční měřicí, laboratorní a optické přístroje.

Ekvádor disponuje vysokým hydroenergetickým potenciálem, který se mu v uplynulých letech z velké části podařilo uchopit. Nejvýznamnější byl v této souvislosti megaprojekt vodní elektrárny Coca Codo Sinclair s výkonem 1 500 MW, která byla v roce 2017 uvedena do provozu. Vizí Ekvádoru je zajistit energetickou bezpečnost a dále export do sousedních zemí s tím, že by se Ekvádor stal energetickou „páteří“ celého andského regionu. Současná přenosová soustava by umožnila export 500 MW do Kolumbie (nedostatek energie v období sucha) a 100 MW do Peru. Výhledově tedy bude zájem na dalším posilování přenosové soustavy. Z hlediska českého exportu jsou nadále perspektivní komponenty pro distribuci elektrické energie a ochranu elektrických obvodů, např. rozvaděče, transformátory, kabely, převodovky, generátory apod. Mnohé z nich ČR do Ekvádoru dle statistik zahraničního obchodu již řadu let úspěšně vyváží.

Ekvádorská vláda momentálně aktivně podporuje projekty energie z obnovitelných zdrojů obecně a snaží se výrobu diverzifikovat mezi vodní, solární a větrnou energii (existují konkrétní projekty, které jsou již připravené a budou se v roce 2019 vypisovat.

Odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty Pokud jde o typy obchodní spolupráce v širším pojetí, pak Ekvádor má relativně nižší zájem o přímý import ze zahraničí, včetně ČR, a větší zájem o investiční spolupráci, zahrnující licenční výrobu spojenou s transfery technologií a vytvářením

pracovních míst. Tento trend ještě nabývá na významu v současné situaci, kdy jsou nutné rozpočtové škrty (mj. v důsledku ničivého zemětřesení i vnitřního a vnějšího zadlužení) a kdy se Ekvádor též potýká s růstem nezaměstnanosti (a částečné nezaměstnanosti).

Změna zákona v oblasti zemědělství umožní zahraničním firmám nabýt, pronajmout nebo užívat zemědělské plochy. Tato změna znamená podporu přílivu zahraničních investic do sektoru zemědělství a potenciál pro zvýšení produktivity v zemědělství. K této změně došlo v rámci strategie zajištění potravinové soběstačnosti země. Stále významnější jsou též zahraniční investice do mořské akvakultury, zpracování a konzervace ryb a mořských plodů (zájem států JV Asie).

Relevantní instituce pro akvizice ve strategických sektorech

 • Údržba a modernizace ropovodů, přečerpávacích stanic, zásobníků apod. je v gesci státního podniku Petroecuador (www.eppetroecuador.ec), který též spravuje Transekvádorský ropovod SOTE. Ropovod na těžkou ropu je pak provozován soukromou společností OCP (www.ocpecuador.com)
 • Energetika, zejména vodní, zůstává strategickým sektorem. Projekty jsou plánovány na úrovni Ministerstva energetiky a neobnovitelných přírodních zdrojů. V důsledku rostoucího zadlužení nejsou vyloučeny privatizace (dostavěných i ještě nedostavěných vodních elektráren). Bližší informace k sektoru je k dispozici na:  https://www.recursosyenergia.gob.ec/
 • Rovněž je možné zvážit možnosti investiční spolupráce v sektoru telekomunikací, kde jsou otevřené podmínky pro účast mezinárodního soukromého kapitálu.

Poptávky po českém zboží

Poptávky z Ekvádoru po českém zboží jsou vyřizovány Velvyslanectvím ČR v Limě, Českou agenturou na podporu obchodu / CzechTrade a honorárními konzuláty ČR v Guayaquilu a Quitu. V uplynulých letech pokračovaly české dodávky spektra technologií, zahrnujících mj. textilní stroje, tiskařské stroje, osobní automobily, motocykly, stavební a silniční stroje, traktory a zemědělské stroje, dodávky pro petrochemii (trubky, průmyslové ventily, přečerpávací stanice), zařízení pro rekonstrukce železnic, dodávky do energetiky, součásti vodních turbín, motory a generátory, vypínače a pojistky, telekomunikační zařízení, dodávky pro obranný a bezpečnostní průmysl, výstroj a vybavení pro ozbrojené složky, dále spotřební zboží, potravinářské výrobky a umělá střeva. Případné získané poptávky jsou zasílány na příslušné dodavatele anebo uveřejněny na portálech Businessinfo.cz a CzechTrade.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Přehled veletrhů pro rok 2019:

 • veletrh informačních a komunikačních technologií EXPOTIC (v Quitu 28.5. – 29.5.2019)
 • lékařský veletrh MEDECU SHOW (každoročně, v Guayaquilu, 29.10. – 31.10. 2019)
 • veletrh energetického průmyslu EXPOENERGÍA (v Quitu, 20.3. – 22.3. 2019)
 • veletrh textilního a oděvního průmyslu ECUATEXTIL (v Guayaquilu, 3.4. – 5.4. 2019)
 • veletrh textilního a oděvního průmyslu XPOTEX (v Quitu, 6.6. – 8.6. 2019)
 • veletrh důlního průmyslu, těžkých strojů a stavebnictví EXPOMINAS (každoročně, v Quitu, 24.4. – 26.4. 2019)
 • veletrh logistiky PROLOGITEC (každoročně, v Guayaquilu, 18.6. – 20.6. 2019)
 • veletrh automobilového průmyslu EXPOMEC (každoročně, v Quitu, 5.9. – 8.9. 2019)
 • veletrh bezpečnostního průmyslu SEGURIEXPO Ecuador (každoročně, v Guayaquilu, 19.9 – 21.9. 201)
 • veletrh potravinářského průmyslu EXPO FOOD & BEVERAGES 2019 (každoročně, v Quitu, 24.4. – 26.4. 2019)

 

Termíny uvedených i jiných veletrhů lze sledovat na webu www.portalferias.com (a poté zvolit v levém sloupci kategorii Ekvádor).

Ekvádorské dovozní zákony neumožňují do Ekvádoru dovážet propagační tiskoviny, tedy katalogy, brožury atp, tudíž je nutné tento typ materiálu nechat vytisknout v Ekvádoru v některé místní tiskárně, nebo jej dovézt v osobních zavazadlech vystavovatelů (tento materiál není možné poslat v rámci cargo se vzorky produktů či jako samostatné zásilky). 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni

Souhrnná teritoriální informace