Ekvádor: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Limě (Peru)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoj vzájemného obchodu (v mil. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Dovoz do ČR

50,89

48,52

43,90

48,77

50,3

Vývoz z ČR

14,02

13,21

15,65

17,16

24,2

Bilance

-36,87

-35,31

-28,26

-31,61

-26,1

Obrat

64,91

61,73

59,54

65,93

74,5

Zdroj: ČSÚ

Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Ekvádorem dosáhla za rok 2019 celkové výše 74,5 mil. USD, což představuje nárůst o 13 % oproti předchozímu roku. Největší podíl na tom mají ekvádorské dovozy do ČR, které výrazně převyšují české vývozy do Ekvádoru. ČR má tak dlouhodobě s Ekvádorem pasivní obchodní bilanci, která se však v r.2019 zmenšila na nejnižší úroveň za posledních pět let.

Ekvádorský dovoz do ČR v r. 2019 vzrostl tentokrát pouze o 3 % a byl jednoznačně nejvíce zastoupen banány (42,3 %). Po nich následovaly rybí výrobky a konzervy (18,1 %), káva a čaj (14,6 %), řezané květiny, a tabák.

Zato vývoz z ČR do Ekvádoru v r. 2019 významně vzrostl (o celých 41 %).

Hlavní podíl (15,6 %) na něm měly stroje a přístroje pro tisk, následované osobními automobily (11,1 %), potrubím z plastů (7,2 %), kyanidy a buldozery.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz do Ekvádoru (v tis. USD)

Název zboží

Stat. hodnota v tis.  USD

Podíl komodity na celkovém vývozu ČR do EC v %

Stroje přístroje pro tisk

2 519

15,6

Osobní automobily a jiná motorová vozidla

1 790

11,1

Trouby, trubky, hadice a příslušenství z plastů

1 166

7,2

Kyanidy kyanid-oxidy

997

6,2

Buldozery, srovnávače, rypadla apod. s pohonem

894

5,5

Generátory pro výrobu páry vodní

821

5,1

Motory proudové, pohony turbovrtulové

735

4,6

Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně a jiné základny

679

4,2

Perly a imitace perel, drahokamů apod. ze skla

601

3,7

Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů

550

3,4

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

Český dovoz z Ekvádoru (v tis. USD)

Název zboží

Stat. hodnota v tis. USD

Podíl komodity na celkovém dovozu ČR z EC v %

Banány vč plantejnů, čerstvé i sušené

18 419

42,3

Přípravky, konzervy z ryb, kaviár a jeho náhražky

7 859

18,1

Výtažky, esence, koncentráty kávy, čaje, maté apod.

6 369

14,6

Květiny řezané na kytice, čerstvé i sušené aj.

3 347

7,7

Tabák nezpracovaný, odpad tabákový

1 714

3,9

Stroje a přístroje elektrické

1 460

3,4

Stroje a přístroje elektrické

1 460

3,4

Ovoce, ořechy a jiné části rostlin

1 108

2,5

Polyamidy v primárních formách

969

2,2

Datle, fíky, ananas, avokádo apod., čerstvé i sušené

610

1,,4

Zdroj: ČSÚ (HS 2)

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ekvádorské ministerstvo zahraničního obchodu ani jiné instituce údaje o výměně služeb s Českou republikou neevidují.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

České produkty mají v Ekvádoru stále větší jméno. Na ekvádorském trhu jsou dostupné české automobily Škoda. Škoda Auto v Ekvádoru disponuje základní prodejní sítí (oficiální dealer jak pro Guyaquil, tak pro Quito: www.skoda.ec/contactenos/concesionarios/).

Poté, co se skupině českých investorů sdruženým ve společnosti Czech Brewery Pivovar Ltda. podařilo v regionálním městě Cuenca zrealizovat první českou investici spočívající ve vybudování minipivovaru s restaurací, je k dostání také české pivo. Slavnostní inaugurace investičního projektu proběhla za přítomnosti velvyslance 27. července 2017. Přítomni byli též zástupci místní obchodní komunity a vedení regionálních úřadů. V r. 2020 plánuje Golden Prague Pub otevření druhé restaurace v Guayaquilu. 

Na podporu obchodních zájmů českých firem v Ekvádoru proběhla v roce 2015 obchodní mise vedená náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem Muřickým. Zájem ČR o obchodní spolupráci byl prezentován na několika rezortech, zahrnujících například ministerstvo strategických sektorů, ministerstvo dopravy a ministerstvo výroby, které je odpovědné za industrializaci země a podporu podnikání. Jednání s Ekvádorem se od té doby zintenzivnila, zahrnovala bilaterální politické konzultace, obchodní jednání na různých úrovních, přičemž v roce 2016 byla v reakci na zemětřesení nastartována rozvojová a humanitární spolupráce (viz níže).

Hlavní obchodní případy českých firem se aktuálně soustřeďují do následujících oborů:

1/ Strategické sektory – energetika (zejména malá vodní)

Po celý rok 2017 usilovaly české firmy z tohoto sektoru o konkrétní náplň k Rámcové dohodě mezi českým Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem elektrické energie obnovitelných zdrojů Ekvádoru (platné od roku 2012). Od návštěvy náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického v Ekvádoru v roce 2015 bylo toto téma předmětem všech bilaterálních jednání, včetně bilaterálních politických konzultací na úrovni MZV a specializovaných jednání na ministerstvu elektrické energie a obnovitelných zdrojů / MEER. Na ekvádorskou stranu bylo opakovaně apelováno, aby vytvořila pozitivní podmínky pro ČR k vybudování referenčního projektu v malé vodní energetice.

Do nejpokročilejší fáze jednání se v tomto sektoru dostala skupina českých investorů, zastoupená v Quitu českou společností INVESTA UNI.

2/ Potravinářské technologie

Jednání v tomto sektoru vychází z memoranda o porozumění mezi ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru (MIPRO) a o ekvádorskou stranou explicitně sdělený zájem o českou expertizu v oblasti minipivovarů (během jednání náměstka ministra průmyslu a obchodu E. Muřického se svým protějškem v rámci obchodní mise v roce 2015).

Obchodní / investiční spolupráci se snaží konkretizovat Pacovské strojírny, o jejichž technologie projevili ekvádorští partneři zájem již během obchodního fóra v Quitu v dubnu 2015.

3/ Obrana a civilní ochrana

Na ekvádorském trhu jsou známé palné zbraně České Zbrojovky Uherský Brod či munice Sellier&Bellot. O uplatnění v Ekvádoru se též snaží české firmy v oblasti vojenského i civilního letectví.

Zatímco klasické vyzbrojování není v situaci velkého zadlužení pro Ekvádor prioritou, jako perspektivní se ukázal bezpečnostní průmysl mj. v souvislosti s růstem závažné kriminality ve větších městech (úzce spojena s růstem pašování a konzumace drog v teritoriu).

Na příležitosti v oblasti civilní ochrany (riziko povodní, sesuvů půdy, zemětřesení apod.) reagovalo v roce 2018 výrobní družstvo Kovobel, které připravuje dodávky skládacích kontejnerů do teritoria. Ty mají velmi široké využití.

4/ Další sektory a české firmy s obchodními aktivitami v teritoriu

Řada českých firem v celém spektru oborů je v Ekvádoru zastupována obchodními firmami South America Connections / SAC se sídlem v ekvádorském městě Cuenca a centrálou v Praze a INVESTA UNIs kancelářemi v Quitu i v ČR. V oblasti veřejné infrastruktury byla v Ekvádoru aktivní firma Lamberga, dodavatel veřejného osvětlení na bázi úsporných technologií LED. Do Ekvádoru úspěšně dodává firma Vyrtych speciální nevýbušná svítidla na bázi LED, která se uplatnila zejména v důlním průmyslu. V oblasti spotřebního zboží do Ekvádoru úspěšně dodává česká sklářská firma Abglass (foukané zlacené perly pro dekorativní účely). Tradici v Ekvádoru mají též české textilní stroje.

Kromě výše uvedeného je třeba připomenout, že ve statistikách zahraničního obchodu zachycené relativně významné objemy vývozu železa a oceli jsou realizovány prostřednictvím evropských tradingových a velkoobchodních firem (Salzgitter Mannesmann Röhrenwerke, Van Leeuwen aj.).

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie od 1. 5. 2004 a změnami legislativních podmínek byla

ukončena Obchodní dohoda mezi ČR a Ekvádorem. Ve vzájemném vztahu platí dohody a ustanovení platná mezi EU a

Ekvádorem, resp. EU a Andským společenství (CAN).

  1. ledna 2017 vstoupila pro Ekvádor v platnost mnohostranná dohoda o volném obchodu (FTA) mezi EU a zeměmi andského společenství národů (do té doby Peru a Kolumbie). FTA se tak nově řídí i zahraniční obchod mezi Ekvádorem a ČR.

Od tohoto data nepodléhá 76 % produktů dovážených z EU do Ekvádoru s okamžitou platností žádnému clu (nově se sem zařadily produkty jako alkohol, hnojiva, např. močovina). Na základě FTA by měly být v dovozu do Ekvádoru postupně, v časovém úseku 5 až 10 let, odbourávány cla na zbývajících 24 % produktů z EU. Tato přechodná období se týkají zejména komodit, jako jsou léky, stroje, dopravní prostředky nebo kapitálové statky. Dalším z důležitých bodů přístupového protokolu je ochrana tzv. domácí zaměstnanosti, kdy v případě evropské firmy působící na ekvádorském trhu, která by měla více než 10 zaměstnanců, musí být 90 % zaměstnanců ekvádorského občanství.

Pokud jde o ryze bilaterální smluvní základnu, v roce 2012 byly během návštěvy ministra průmyslu a obchodu M. Kuby v Ekvádoru podepsány dva smluvní dokumenty:

  • Rámcová dohoda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky, jejímž cílem je podpořit spolupráci při rozvoji sektoru energetiky
  • MOU mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a produktivity Ekvádoru, což je rezortní bilaterální dokument k podpoře hospodářské, průmyslové a technické spolupráce.

V červnu a červenci 2018 předala česká strana Ekvádoru návrh Dohody o ochraně investic, resp. Dohody o zamezení dvojího zdanění.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Od r. 2017 podporuje ČR v Ekvádoru malé lokální rozvojové projekty (MLP). V r. 2018 se rozvojová spolupráce týkala podpory projektu místních rybářů a pěstitelů škeblí na záchranu manglárového ekosystému (v Manabí). V r. 2019 se v Ekvádoru realizovaly dva MLP: podpora asociace malých zemědělských družstev zaměřených na pěstování kakaa v ekvádorské Amazonii (Valle del Yacuambi) a podpora řemesla kovového tesařství mezi sociálně slabšími komunitami v provincii Azuay, v rámci něhož byl využit materiál české firmy Kuhtreiber.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Limě (Peru) ke dni 5. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem