Energetický specialista – podmínky pro získání povolení

V dokumentu naleznete podmínky získání osvědčení energetického auditora, náležitosti žádosti a další informace o povolovacím řízení.zpět na dokument „Zpracování energetického auditu…“ – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

 • složení odborné zkoušky (před zkušební komisí, kterou jmenuje ministerstvo průmyslu a obchodu),
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost daná tím, že uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin,
 • odborná způsobilost – Za odbornou způsobilost se pro účely tohoto zákona považuje vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářských, magisterských nebo doktorských studijních programech v oblasti technických věd a jejich oborech energetiky nebo stavebnictví a 3 roky praxe v oboru nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblastech vzdělání technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 6 roků praxe v oboru nebo vyšší odborné vzdělání v oblastech technického směru v oboru energetiky nebo stavebnictví a 5 let praxe v oboru.

Náležitosti žádosti

 • doklady o odborné způsobilosti, které zahrnují doklad o vzdělání a doklad o praxi v oboru;
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce;
 • doklad o složení odborné zkoušky;

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Energetický audit, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, provádět kontrolu kotlů a rozvodů tepelné energie a provádět kontroly klimatizačních zařízení může provést i osoba usazená v jiném členském státě, která má oprávnění k výkonu této činnosti. Provedení výše uvedených činností osobou usazenou v jiném členském státě je zadavatel povinen oznámit ministerstvu průmyslu a obchodu.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • Zápis na seznam energetických specialisstů vedený MPO a osvědčení o odborné způsobilosti energetického auditora

Příslušný úřad

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní energetická inspekce


Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Obecná dle správního řádu, tedy 30 dní.

Poplatky

 • v současné době nejsou vybírány žádné poplatky.

Doba platnosti povolení

 • Doba platnosti povolení je omezena, každé 3 roky musí energetický specialista absolvovat tzv. průběžné vzdělávání (viz. §10a zák. č. 406/2000 Sb.). Povolení lze zrušit na základě § 10b zák. č. 406/2000 Sb.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

 • Za účelem zápisu na seznam specialistů jsou kvalifikace získané v jiném členském státě uznávány podle zákona č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace.

Vznik oprávnění uplynutím lhůty

 • Na toto řízení se uplatní procedura vzniku oprávnění uplynutím lhůty

Právní úprava

 • Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií

Pojištění profesní odpovědnosti

 • Je vyžadováno pouze u osob vlastnících oprávnění zpracovávat energetický audit a energetický posudek.

zpět na dokument „Zpracování energetického auditu…“ – povolení krok za krokem“

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme