Energetický regulační úřad

Dokument seznamuje s působností a s některými okruhy činnosti Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Energetický regulační úřad (ERÚ) je ústředním orgánem státní správy. Do jeho působnosti náleží podpora hospodářské soutěže a ochrana zájmů spotřebitelů v těch oblastech, kde není možná konkurence. ERÚ vydává licence na podnikání ve výrobě, přenosu a distribuci elektřiny a také na obchod s elektřinou. ERÚ má na starosti cenovou regulaci a rozhodování sporů účastníků energetického trhu.

Energetický regulační úřad(ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Podle § 2, odst. 1, bod 11. zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (kompetenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ERÚ „dalším ústředním orgánem státní správy“ se samostatnou kapitolou státního rozpočtu.

Hlavními úkoly Energetického regulačního úřadu je ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, umožnit, aby byly uspokojeny všechny rozumné požadavky na dodávku elektřiny, plynu a tepelné energie, podpora efektivnosti výroby, přenosu, přepravy a distribuce energií ve vztahu ke kvalitě, nepřetržitosti a spolehlivosti poskytovaných služeb. ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích, umožnit, aby byly uspokojeny všechny rozumné požadavky na dodávku elektřiny, plynu a tepelné energie, podpora efektivnosti výroby, přenosu, přepravy a distribuce energií ve vztahu ke kvalitě, nepřetržitosti a spolehlivosti poskytovaných služeb.

ERÚ uděluje státní souhlas k podnikání v činnostech vymezených energetickým zákonem. Vydává, mění a ruší licence k podnikání v energetických odvětvích. Ukládá povinnosti dodávek nad rámec licence, vede a hospodaří s energetickým regulačním fondem. Od svého založení úřad rovněž převzal práva a povinnosti v oblasti regulace cen podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších změn a doplňků.

ERÚ dále rozhoduje spory, kdy nedojde k dohodě o uzavření smluv mezi držiteli licencí a případně jejich zákazníky, schvaluje pravidla provozování přenosové soustavy a distribučních soustav v energetice, dává podněty Státní energetické inspekci (dále SEI) k zahájení kontrolního řízení a navrhuje udělení pokut za porušení povinností podle energetického zákona.

Sídlem Energetického regulačního úřadu je Jihlava, dislokované pracoviště se nachází v Praze. Počet zaměstnanců v roce 2002 činil 78 pracovníků.

Kontakt

Energetický regulační úřad
sídlo: Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
tel.: 567 580 111, 564 578 666
fax: 567 580 640, 564 578 640
e-mail: eru@eru.cz
internet: www.eru.cz

Kontaktní informace pro veřejnost

Legislativa

Na webových stránkách Energetického regulačního úřadu jsou k dispozici (v rubrice „Legislativa“) kompletní znění všech zákonů, vyhlášek a nařízení související s energetickou problematikou. Kromě toho v této sekci naleznete i přehled správních řízení vedených Energetickým regulačním úřadem v letech 2001 a 2002 nebo návrhy vyhlášek ERÚ, které ještě nevstoupily v platnost.

Licence

V této rubrice jsou soustředěny informace vztahující se k licenční činnosti Energetického regulačního úřadu. Najdete zde například souhrnný přehled průběhu vydávání licencí, aktualizovaný vždy ke konkrétnímu dni nebo seznam držitelů licencí pro podnikání v energetických odvětvích, rovněž aktualizovaný k určitému dni. Dále zde najdete Metodický návod ERÚ k podávání žádostí o udělení licencí a formuláře v elektronické formě, které je třeba vyplnit spolu s žádostí. Mimo to jsou zde k dispozici rovněž tematické pokyny, stanoviska a zprávy ERÚ.

Cenová rozhodnutí

Sekce obsahuje seznam všech platných cenových rozhodnutí a návrhů cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu.

Informace veřejnosti

Rubrika v níž uživatelé mohou prostřednictvím přiloženého formuláře bezúplatně žádat Energetický regulační úřad o relevantní informace. Najdete zde všechny důležité adresy, e-maily, faxy apod., které budete potřebovat v případě položení dotazu (dotaz lze položit prostřednictvím pošty, osobně v podatelně ERÚ, prostřednictvím faxu nebo prostřednictvím elektronické pošty). V rubrice se nacházejí i Výroční zprávy Úřadu za jednotlivé roky.

Kontakt

Energetický regulační úřad – sídlo

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava
tel.: 567 580 111
fax: 567 580 640 – centrální fax – podatelna
fax: 567 580 639 – úsek předsedy úřadu
fax: 567 580 629 – sekce kanceláře úřadu
fax: 567 580 641 – sekce regulace
fax: 567 580 642 – sekce licence
e-mail: eru@eru.cz nebo ve tvarujmeno.prijmeni@eru.cz
internet: www.eru.cz

Energetický regulační úřad – dislokované pracoviště

Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7
tel.: 255 715 555 – ústředna
fax: 255 715 568 – sekce regulace, odbor elektroenergetiky
fax: 255 715 567 – odbor strategie

e-mail: eru@eru.cz nebo ve tvarujmeno.prijmeni@eru.cz

zpět na začátek

Doporučujeme