eObčanka

Místo chození na úřady si nyní řadu záležitostí můžete pohodlně vyřídit ze svého zařízení kdykoliv a odkudkoliv, kde máte připojení k internetu. Občanský průkaz vám umožní bezpečné přihlášení k dostupným online službám. Jejich aktuální seznam naleznete na Portálu veřejné správy (www.gov.cz). Počet služeb bude postupně narůstat, elektronická verze veřejných služeb bude pro všechny úřady povinností.Kde a kdy si můžu zažádat o eObčanku?

Jaké doklady a dokumenty potřebuji k zařízení eObčanky?

Občan může požádat o vydání občanského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22 V případě vydávání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě (v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů) je vydávajícím orgánem rovněž Ministerstvo vnitra. Žádost o vydání občanského průkazu ve zkrácené lhůtě lze podat u Ministerstva vnitra na adrese: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C – stanice „Pražského povstání“) nebo u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u kteréhokoliv úřadu městské části Prahy 1 až 22. Upozorňujeme, že občanský průkaz vydávaný do 24 hodin lze převzít pouze u Ministerstva vnitra.

Co předkládáte

  • K vydání prvního občanského průkazu občanovi, který má trvalý pobyt na území České republiky, se předkládá rodný list, případně doklad o státním občanství občana, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.
  • K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá rodný list (to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce bezprostředně po nabytí státního občanství) a doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán občanský průkaz.
  • K vydání prvního občanského průkazu občanovi, jehož svéprávnost byla omezena, se předkládá: rodný list občana, jemuž má být občanský průkaz vydán, rozhodnutí soudu o omezení svéprávnosti občana, občanský průkaz opatrovníka nebo jiného zákonného zástupce, a jde-li o opatrovníka, doklad o ustanovení opatrovníkem; je-li opatrovníkem právnická osoba, předloží doklad o ustanovení opatrovníkem a fyzická osoba, která jedná jménem této právnické osoby, předloží svůj občanský průkaz a doklad osvědčující oprávnění jednat za právnickou osobu.
  • Při vydání nového občanského průkazu se předkládá dosavadní občanský průkaz, doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom). Občan, který nemůže předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit potvrzení o občanském průkazu vydané při ohlášení ztráty, odcizení nebo zničení dosavadního občanského průkazu.

Co je eObčanka?

eObčanka je občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem, který umožňuje online prokazování totožnosti a uložení kvalifikovaných a autentizačních certifikátů. Je to též obslužná aplikace pro používání elektronického občanského průkazu (middleware, ovladač eOP).

Co je eIdentita?

Elektronická identita občana, která je pro každého občana ČR definována jeho údaji v základním registru obyvatel. www.eIdentita.cz je portál Národního bodu pro identifikaci a autentizaci, který zprostředkovává ověření totožnosti mezi poskytovatelem identity a poskytovatelem služby. V procesu prokazování totožnosti při využívání online služeb funguje jako identifikační brána podobně jako např. platební brána při online platbě kartou. Každý uživatel se zde navíc může přihlásit ke svému účtu a spravovat zde své kontaktní údaje a trvalé souhlasy s poskytnutím údajů pro každou jednotlivou službu, které byl tento souhlas udělen.

Co je Portál veřejné správy?

Webový portál, kde jsou všechny dostupné informace o životních událostech souvisejících s veřejnou správou v ČR, dostupné online služby, formuláře, seznam datových schránek, rejstřík orgánů veřejné moci, věstníky, opendata, a další informace publikované orgány veřejné moci. Pro přihlášené uživatele je k dispozici vlastní profil v podobě tzv. Portálu občana (od července 2018)

Může cizinec získat eObčanku?

Ne, pokud není občanem České republiky. Pokud má občanství ČR může mít občanský průkaz i když nemá trvalý pobyt na území ČR.

Co musíte udělat

Aktivovat čip

Čip si můžete aktivovat při převzetí svého nového občanského průkazu nebo kdykoliv později na jakémkoliv úřadě, který má pracoviště pro výdej osobních dokladů.

Při aktivaci musíte zadat dva číselné kódy, u každého si můžete zvolit libovolnou kombinaci 4 -10 číslic. Je dobré mít tyto kódy předem připravené: Identifikační osobní kód (IOK) – jde o obdobu PINu u platební karty nebo mobilního telefonu, tento kód budete zadávat při každém použití občanského průkazu, Deblokační osobní kód (DOK) – jde o obdobu PUKu u mobilního telefonu, v případě, že zadáte 3x za sebou špatně IOK, dojde k jeho zablokování. Pro odblokování IOK musíte zadat právě DOK. Po 10 nesprávných pokusech dojde i k jeho zablokování. Pro odblokování musíte navštívit jakýkoliv úřad obce, kde vydávají osobní doklady.

Přistupujte k občanskému průkazu jako k platební kartě. Nikdy nevolte snadno odhadnutelnou kombinaci čísel (např. 1111 nebo 1234) nenoste IOK napsaný u svého dokladu, v případě ztráty by mohlo dojít ke zneužití vaší identity!

I v případě, že se rozhodnete čip neaktivovat, budete při převzetí každopádně vyzváni k zadání bezpečnostního osobního kódu (BOK) – ten bude sloužit k bezpečnějšímu ověření totožnosti uživatele při osobním jednání. Opět jde o kombinaci 4 – 10 číslic. Z neaktivovaného čipu nelze přečíst žádné osobní údaje, ani na něj nelze nic zapisovat. Takový občanský průkaz používáte jako by na něm žádný čip nebyl.

Pořídit si čtečku karet

Pro plnohodnotné využití eObčanky je potřeba si pořídit čtečku čipových karet, pokud jí už nemáte zabudovanou ve svém počítači. Jde o běžné zařízení, které koupíte ve většině obchodů s elektronikou a PC technikou za cenu cca od 190,- Kč. Čtečka by měla splňovat základní parametry – soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), komunikační standard PC/SC a být kompatibilní s operačním systémem počítače.

Stáhnout aplikaci eObčanka

Posledním krokem je stažení a nainstalování obslužné aplikace eObčanka na stránkách info.eidentita.cz/eOP . Podle typu zařízení a jeho operačního systému si zvolíte instalační balíček, který vás provede instalací dvou aplikací. eObčanka – identifikace je podpůrná aplikace, do které budete zadávat při online identifikaci IOK (příp. DOK). Tyto kódy tak nebudou z Vašeho zařízení nikam odesílány, veškerá komunikace probíhá mezi touto aplikací a vaším občanským průkazem. Pomocí aplikace eObčanka – správce karty můžete měnit zvolené hodnoty IOK a DOK, odblokovat IOK a využívat k diagnostice chyb a zapisování a mazání dat souvisejících s elektronickými podpisy a autentizačními certifikáty.

Pokud máte aktivovaný čip, čtečku a nainstalovanou aplikace eObčanka, můžete Váš občanský průkaz začít používat pro přihlašování k online službám veřejné správy.

Podrobnější informace naleznete na info.eidentita.cz/eOP

Pokud ztratíte nebo Vám bude odcizen občanský průkaz s aktivovaným čipem, můžete čip zablokovat na lince +420 225 514 777. Takto zablokovaný čip nelze znovu aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Současně je ztrátu či odcizení nutné nahlásit na Policii ČR nebo na úřadě obce s rozšířenou působností.

Doporučujeme