eSwatini: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

Eswatini je nadále poslední absolutistickou monarchií v Africe. Země získala nezávislost od Velké Británie v r. 1968. Král Sobhuza II., otec současného krále Mswatiho III., v roce 1973 vyhlásil výjimečný stav, rozpustil parlament, zrušil ústavu a zakázal veškeré politické strany s argumentací, že jejich praktiky jsou cizí a nekompatibilní s tradičním způsobem eswatinského života. V roce 2005 král Mswati III. podepsal novou ústavu, která je založena na místním zvykovém právu. Král má absolutní moc, parlament má jen roli poradní. Většina funkcionářů státu je v nějakém příbuzenském vztahu s královskou rodinou. V zemi de facto neexistuje prostor pro politickou činnost, navzdory domácím i vnějším tlakům na přijetí reforem. O to více v zemi roste sociální napětí. Protesty obyvatel proti pracovním podmínkám či za zvýšení platů jsou v poslední době poměrně časté. Král Mswati III, jehož osobní majetek dosahuje hodnoty kolem 200 milionů dolarů (zatímco 70 procent obyvatel země žije podle odhadů OSN pod hranicí bídy), reagoval zvýšením rozpočtu pro bezpečnostní složky pro rok 2018 o 11 %. Tzv. Suppression of Terrorism Act z roku 2008, který je aktivně využíván pro potlačování jakýchkoliv politických či jiných nežádoucích veřejných aktivit, v roce 2017 Vrchní soud v hlavním městě Mbabane označil za neústavní, nicméně snahy o změnu tohoto zákona opakovaně narazily na neústupnost eswatinského Senátu.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Svazijské království – Kingdom of eSwatini (k přejmenování anglického návzvu země Swaziland na eSwatini došlo u příležitosti 50. výročí nezávislosti země v dubnu 2018)

Hlava státu: král Mswati III

Složení vlády: Seznam členů vlády naleznete na vládním portálu.

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Rozloha: 17 364 km2
 • Počet obyvatel: 1 132 657 (2016, dle Swazistats)
 • Hustota obyvyvatelstva na km2: 78,1 (2016)
 • zaměstnanost: 40 % (v rámci populace starší 15 let)
 • populace žijící ve městech: 21,3 % (2017)
 • počet obyvalel žijících pod hranicí chudoby: 42 % (2009)
 • průměrná délka života: 57,8 let
 • průměrný roční přírůstek obyv.: 1,83 % (2016)
  (Pozn.: Údajně až 15 % obyvatelstva tvoří sirotci, jejichž rodiče zemřeli povětšinou na HIV/AIDS.)

Národnostní složení:

 • dominuje národnost Swazi s malými skupinami Mosambičanů (Šangani), bělochů (převážně z Jižní Afriky) a barevných obyvatel (míšenci bělochů a černochů)

Náboženství:

 • většina křesťanů, dále vyznavači původních animistických náboženství

Zdroj: knoema.com

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2013

2014

2015

 2016

2017

HDP/obyv. (USD, IMF 2018)

4050

3890

3510

3400

3 910

HDP (mld. USD)

4,6

4,4

4,0

 3,7

4,5

HDP růst (%)

6,4

1,9

0,4

1,4

 2,7

Inflace (%)

5,6

5,7

5,0

7,8

6,6

Zdroj: The Economist Intelligence Unit

Eswatini disponuje omezenými přírodními zdroji a jeho ekonomické výhledy proto závisí na investicích do zpracovatelského průmyslu a služeb s vyšší přidanou hodnotou. Nutným předpokladem růstu je také rozvoj pracovních dovedností. Eswatini hospodářství je úzce propojeno s ekonomikou JAR, která pokrývá 85 % dovozu a 60 % vývozu. Na jihoafrický rand je navázána i eswatinská měna. Po JAR je pro eSwatini druhou nejvýznamnější exportní destinací EU s dominantním podílem cukru, třetí pak USA (zejména textil díky AGOA aktu). Podle žebříčku Doing Business 2018 Světové banky je eSwatini na 112. místě ze 190 hodnocených zemí. Země se potýká s vážnými sociálními problémy, mezi vrstvami obyvatelstva existují velké rozdíly, přes 60 % obyvatel žije pod hranicí chudoby a 30 % má problémy obstarat si základní potraviny. Vysoká je míra nerovnosti (Gini koeficient 49,5) a rovněž nezaměstnanost a rozšíření HIV/AIDS, nakaženo je údajně kolem 30 % dospělé populace. Vládě se daří zlepšovat výběr daní, výdaje a platy ve veřejném sektoru ale rostou ještě rychleji, čehož následkem je nebezpečné zvyšování deficitu státního rozpočtu. Podíl veřejného dluhu vůči HDP dosáhne na konci r. 2018 výše 24 %.

Mezi zásadní problémy země patří i zajištění dostatečné produkce elektrické energie. Eswatini ale má ambice stát se první zemí africkou zemí, která bude k výrobě elektřiny využívat pouze obnovitelné zdroje energie. V současné době země vyrábí necelou pětinu spotřebovávaného elektrického proudu ve svých čtyřech vodních elektrárnách, zbytek dováží ze sousední Jihoafrické republiky. Kvůli palčivým obdobím sucha ale čelí tyto elektrárny častým výpadkům a potřeba dovozu elektřiny (jejíž cena navíc roste) se zvyšuje. Největší eswatinská firma Montigny Investments v této souvislosti plánuje do roku 2020 vybudovat elektrárnu využívající biomasu s kapacitou 35 MW s možností rozšíření výkonu až na 60 MW.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Fiskální rok začíná ve Svazijsku 1. 4. a končí 31. 3.

2013

2014

2015

2016

2017

Příjmy (mld. SZL, eswatinský lilangeni)

12,9

14,7

14,6

13,9

16,0

Výdaje (mld. SZL)

12,6

15,3

16,9

19,8

20,8

Saldo (mld. SZL)

0,3

-0,5

-2,3

-5,9

-4,8

Zdroj: MMF, databáze WEO duben 2018

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2013 2014 2015  2016 2017
Bilance běžného účtu (mld. USD) 00,85 0,93 1,04 0,64 0,66
Bilance běžného účtu (% HDP) 19,3 21,6 26,7 16,7 14,6
Státní dluh hrubý (mld. SZL) 6,7 6,8 9,5 14,2 17,6
Státní dluh (jako % HDP) 15,3 14,3 18,4 24,8 29,2

Zdroj:  MMF 2018, databáze WEO

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V eSwatini působí jihoafrické banky Nedbank, Standard Bank, First National Bank a Eswatini Development and Savings Bank (SwaziBank). Bankovní trh je regulován centrální bankou Central Bank of Eswatini a finanční trh ministerstvem financí. Trh s akciemi je provozován společností Swaziland Stock Exchange, která je napojena na Johannesburg Stock Exchange z JAR.

Monopolní pojišťovací společností je soukromá Eswatini Royal Insurance Corporation, která je ze 41 % vlastněna státem. Hlavním zdrojem pro financování rozvojových a dalších projektů v soukromém sektoru je Eswatini Industrial Development Company. Působí zde i královský investiční fond Tibiyo Taka Ngwane, který je občas klasifikován jako rozvojový investiční fond.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Daň z příjmu právnických osob činí 27,5 %. Daň z příjmu fyzických osob je progresivní (daňová progrese od 20 % do 33 %). Základní sazba daně z přidané hodnoty (VAT) je 14 %. Srážková daň z výplat dividend (pouze) nerezidentním akcionářům je 15 %. Výběrem daní a cel je pověřen úřad Eswatini Revenue Authority, na jehož webu je možné konzultovat aktuální daňové sazby.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini