Národní plán podnikatelům a podnikům

Od podniků bude zavedení nové měny vyžadovat provedení celé řady nezbytných změn. Tato problematika je již zahrnuta v první verzi Národního plánu, ale nejpodrobněji ji konkretizuje část s úkoly pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele. Každému podniku se doporučuje, aby si určil odpovědnou osobu, která bude přechod na euro koordinovat.V České republice je přibližně dva a půl milionů podnikatelských subjektů, od malých živnostníků po velké nadnárodní společnosti. Všechny tyto firmy se budou muset na zavedení eura dobře připravit. Budou muset vyhodnotit účelnost vynaložených prostředků a zvolit by přitom měly takové postupy, které budou maximalizovat přínosy pro své firmY. Vzhledem k vysoké rozmanitosti se rozsah a intenzita příprav na zavedení eura bude mezi podniky lišit, nicméně za klíčové faktory lze označit velikost podniku a činnost podnikání.

Zavedení nové měny bude od podniků vyžadovat provedení celé řady nezbytných změn. Proto již první verze Národní plánu zavedení eura obsahuje základní poznatky k této problematice a snaží se nastínit dopady zavedení eura na podnikatele a navrhnout možná řešení. Nejpodrobněji se problematice eura z pohledu podniků věnuje ta část, která konkretizuje úkoly pro nefinanční sektor a ochranu spotřebitele.

Zavedení eura ověří řídící schopnosti každého podniku. Proto se doporučuje, aby si každý podnik určil svého pana či paní euro jako odpovědnou osobu za koordinaci příprav i za vlastní přechod na euro. Tato osoba by se měla podrobně seznámit se všemi aspekty zavádění eura. Ve spolupráci se všemi řídícími složkami podniku by měla vytipovat činnosti, které budou muset být v souvislosti s eurem upraveny. Všechna zjištění by pak měla být zapracována do plánu zavedení eura.

Návrh podnikového plánu

Při zvažování, jakým způsobem se zavedení eura dotkne podniku, je nutné posoudit následující oblasti:


1. Právní instrumenty

Podnik musí zvážit, zda si přechod na euro vyžádá úpravu dokumentů potřebných pro podnikatelskou činnost či jak se tato změna projeví ve sjednaných smlouvách. Nicméně jedním z hlavních principů zavedení eura v České republice je princip právní jistoty, který znamená, že všechny uzavřené smlouvy (hypoteční, pojistné, nájemní a další), které obsahují údaje v českých korunách, zůstanou po zavedení eura nadále v platnosti, pouze se podle přesných pravidel přepočtou korunové částky na eurové. Již existující smlouvy proto nebude třeba měnit, u nově uzavíraných smluv bude žádoucí zvážit úpravu jejich formální stránky.


2. Hotovostní peníze

Je-li firma v přímém kontaktu s drobnými odběrateli, což platí zejména pro maloobchod, bude muset zvážit rozsah předzásobení eurem. Komerční banky poskytnou eurobankovky a euromince podnikovému sektoru jeden měsíc před zavedením eura, podle předem uzavřené objednávky specifikující požadovaný objem a strukturu hotovosti. S odhadem optimálního množství eurové hotovosti podnikatelům pomohou komerční banky a další zodpovědné instituce, např. Hospodářská komora.
Zkušenosti ze zemí, které již euro zavedly, naznačují, že v maloobchodě mohou být požadavky na hotovost v prvních dnech po zavedení eura 3 až 5 krát větší oproti normálnímu stavu.


3. Cenová politika a marketing

Se zavedením eura vzniká povinnost převést všechny peněžní částky z českých korun na eura podle oficiálního přepočítacího koeficientu, který bude oznámen přibližně šest měsíců před zavedením eura. Na obchodníky a poskytovatele služeb se také bude vztahovat tzv. povinnost duálního označování cen (na cenovkách a v cenících, na účtenkách), čili povinnost uvádět peněžní částky v korunovém i eurovém vyjádření. Podrobnosti upraví Obecný zákon o zavedení eura. Národní plán přepokládá, že duální označování cen bude zavedeno přibližně půl roku před zavedením a potrvá rok po zavedení eura.
V této souvislosti by měl každý podnikatel zvážit, jak vhodně upravit ceny nabízeného zboží a služeb. Přechod na novou měnu by neměl být zneužit k neodůvodněnému zvýšení ceny. Podnik by měl spíše zvažovat, zda zavedení eura nevyužít jako marketingovou příležitost k získání konkurenčního náskoku. Oznámení o úpravě cen ve prospěch zákazníka by se např. dobře vyjímalo v reklamních materiálech. I z tohoto pohledu euro otevírá pro podnikatele nové možnosti ke zlepšení marketingové politiky.


4. Školení zaměstnanců

Osoby, které přicházejí do přímého styku s hotovostí, budou zejména v prvních dnech po zavedení eura vystaveni větší pracovní zátěži. Čeká je náročné období duálního oběhu, které bude trvat dva kalendářní týdny. V průběhu tohoto časového úseku zákazníci budou moci platit jak v korunách tak v eurech, zpět by však obchodníci měli již vracet jen eurové oběživo. Zkušenosti z jiných zemí ukazují, že duální cirkulace učinila z maloobchodu přirozený kanál pro výměnu hotovosti. Všichni zaměstnanci, kteří budou manipulovat s hotovostními penězi, musí být řádně proškoleni ve znalosti ochranných prvků eurobankovek.
Řádně proškoleni budou muset být i zaměstnanci, kteří budou provádět přecenění zboží. Dostatečný počet pracovníků bude muset být zajištěn pro transport peněz a jejich uskladnění během doby duální cirkulace.


5. Úprava informačních systémů a finančního výkaznictví

Zavedení eura si vyžádá investice na pořízení nových účetních programů, marketingových databází a dalších nezbytných prvků informačních systémů. Pečlivě zvažována by měla být i otázka modernizace stávajících informačních systémů. Podnik by se měl přesvědčit, zda program zakoupený nejpozději tři roky před zavedením eura bude schopen pracovat i s eury. Při řešení otázek souvisejících s přípravami na euro a s konverzemi peněžních částek mohou pomoci servisní firmy.


6. Účetnictví

Do okamžiku zavedení eura se bude účetnictví vést povinně v korunách. Účetní jednotky budou mít povinnost vykázat účetní závěrku za poslední rok před zavedením eura jak v korunách, tak nově i v eurech v souladu s přepočítacím koeficientem (ten bude znám přibližně šest měsíců před zavedením eura). Údaje za minulá účetní období budou moci být vyjádřeny pouze v korunách.
Ne každá účetní jednotka má účetní období shodné s kalendářním rokem. Těmto subjektům bude stanovena povinnost sestavit mezitimní účetní závěrku ke konci roku předcházejícímu zavedení eura.


7. Daně

V kalendářním roce před zavedením eura budou nezdanitelné částky základu daně, daňové bonusy a další daňové náležitosti stanoveny v korunách. Proto daňová přiznání, která se týkají období před zavedením eura, ale podávají se v roce zavedení eura, se budou ještě vykazovat v korunách. Výsledná daňová povinnost (odvod nebo vratka) se následně přepočítá na eura přepočítacím koeficientem a daňový poplatník ji bude povinen uhradit v eurech.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme