Výhody pro podnikatele

Součást článku Euro a Česká republika. Přínos eura pro podnikání se jeví velice pozitivně. Týká se zejména kurzového rizika, transakčních nákladů a úrokových sazeb.Euro přináší podnikatelům v jejich podnikání následující výhody:

Odstranění kurzového rizika

Obchoduje-li firma se zahraničím, musí ve svém finančním plánování a rozhodování zvažovat dopady změn měnového kurzu. Čím delší je plánovací horizont, tím více nepředvídatelné výkyvy měnového kurzu zatěžují hodnověrnost současných rozhodnutí a staví podniky před nemalá rizika. Proti těmto rizikům se podniky částečně mohou zajistit u komerčních bank a dalších finančních institucí, které pro tyto účely nabízejí řadu vhodných produktů. Náklady spojené se zajištěním kurzového rizika však nejsou zanedbatelné a rychle narůstají s délkou zajišťovacího období. U podniků se odhadují úspory plynoucí z omezení kurzového rizika ve výši 1,4 % HDP ročně.

Zavedení eura nadále ponechá kurzové riziko vůči dolaru. Přesto čeští podnikatelé získají, protože zajišťování bude levnější, neboť trh euro–dolar je likvidnější než trh koruna–dolar.

Snížení transakčních nákladů

Má-li firma obchodní vztahy se zahraničím, potom přichází do styku se zahraniční měnou, v našich podmínkách nejčastěji s eurem. Musí se proto rozhodnout, zda si bude obstarávat pro každý obchodní případ zahraniční měnu zvlášť, což však obnáší platit za konverze měn, či zda si raději neotevřít devizový účet. Založení a vedení takového účtu je však dražší než vedení korunového účtu. Po zavedení jednotné měny již nebude nutné tyto otázky řešit, neboť euro se stane naší domácí měnou. Očekávat lze vysoké úspory transakčních nákladů s ohledem na fakt, že po započtení Slovenska bude podíl českého zahraničního ochodu s eurozónou dosahovat téměř 75 %.

Firmy, které mají četné obchodní styky se zahraničním a nebo jsou součástí nadnárodního koncernu, uspoří nemalé prostředky tím, že jim odpadne potřeba vést dvojí účetnictví v českých korunách i eurech. Jednotná měna také usnadňuje přeshraniční fúze mezi podniky a bankami.

Další významnou úsporu transakčních nákladů přinese vytvoření Jednotného eurového platebního prostoru, tzv. SEPA (Single Euro Payment Area). Tento projekt umožní provádět přeshraniční platební převody v eurech stejně snadno, bezpečně a za stejnou cenu jako je tomu u domácích plateb.

Nižší úrokové sazby

Hlavním cílem Evropské centrální banky je pečovat o cenovou stabilitu, která se následně odráží v nízkých úrokových sazbách. Česká republika má již delší dobu nízké úrokové sazby, nicméně sazby nabízené podnikům komerčními bankami jsou vyšší než v eurozóně, takže prostor pro jejich snížení existuje. Nízké výpůjční sazby představují významný prorůstový faktor při ekonomickém dohánění vyspělých zemí.

Konvergence dlouhodobých úrokových sazeb v zemích eurozóny

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.

Doporučujeme