Evidenční listy důchodového pojištění

Základní informace pro práci s tiskopisy ELDP v elektronické podobě. Vedle elektronické verze tiskopisu ve formátu PDF, který lze s pomocí specializovaného komerčního programu vyplňovat na stránkách ČSSZ, mohou všichni uživatelé internetu využívat k vyplnění těchto tiskopisů transakční část Portálu veřejné správy (PVS), který umožňuje zasílání ELDP v elektronické podobě, kterémukoli z registrovaných uživatelů portálu.Vedení evidenčních listů důchodového pojištění je jednou z povinností zaměstnavatelů uloženou zákonem o organizaci a provádění sociálního zabezpečení č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. K zásadní změně ve vedení ELPD došlo přijetím zákona č. 424/2003 Sb. ke dni 1. ledna 2004. Počínaje tímto datem vykazují organizace údaje potřebné k provádění důchodového pojištění, a s tím mimo jiné souvisí i povinnost každoročního odesílání ELDP.

Hlavní zásady vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Zaměstnavatel vede ELDP pro každou osobu účastnou důchodového pojištění vždy za jednotlivý kalendářní rok, případně jeho část, došlo-li k zahájení výdělečné činnosti zakládající účast na důchodovém pojištění nebo k jejímu ukončení v průběhu kalendářního roku. 

ELDP se vede i pro poživatele starobního důchodu, který ještě nedovršil důchodový věk (tzv. poživatel předčasného starobního důchodu, jemuž výplata starobního důchodu po nástupu do zaměstnání nenáleží) a od 1. 1. 2009 se nově vede ELDP i pro poživatele starobního důchodu výdělečně činného po dovršení důchodového věku, pokud byl kdykoliv v minulosti nebo je v současné době účasten důchodového pojištění v cizině.  

Účast na důchodovém pojištění nevzniká a evidenční list se nevede, jde-li o výdělečnou činnost, která svým rozsahem nezakládá účast na nemocenském nebo důchodovém  pojištění.

ELDP se vyplňuje:

 • po účetní závěrce (závěrce mzdových listů), nejpozději však do 30. dubna následujícího kalendářního roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci,
 • do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů v případě skončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem.

ELDP obsahuje:

 • identifikační údaje zaměstnavatele
 • jméno, poslední příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu a rodné číslo občana
 • druh výdělečné činnosti
 • doba účasti na důchodovém pojištění
 • doba důchodového pojištění
 • vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • doby, které se při stanovení osobního vyměřovacího základu při výpočtu důchodu vylučují
 • doby, které se ode dne dosažení věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod nepovažují za výkon výdělečné činnosti pro účely zvýšení procentní výměry starobního důchodu

Stejnopis ELDP

Zaměstnavatel je povinen vyhotovit stejnopisy evidenčního listu. Jeden stejnopis je povinen předložit občanovi k podpisu a založit do své evidence a druhý stejnopis, který opatří podpisem pověřeného zaměstnance nebo jiného oprávněného zástupce a svým razítkem, je povinen vydat občanovi, a to nejpozději v den, kdy předkládá evidenční list příslušnému orgánu sociálního zabezpečení.

Nesouhlasí-li občan se zápisem zaměstnavatele v evidenčním listu a zaměstnavatel na základě žádosti občana evidenční list včetně jeho stejnopisu neopraví, může občan požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení do 30 dnů od převzetí stejnopisu evidenčního listu, aby tento spor rozhodla. Jde-li o osobu ve služebním poměru (s výjimkou státních zaměstnanců podle služebního zákona), pak v případě uplatnění námitek proti obsahu evidenčního listu jsou příslušny k rozhodování orgány ministerstev vnitra, obrany či spravedlnosti.

Jak postupovat, když chybí některé z údajů, nebo mám pochybnosti

Chybějící doba pojištění

Pokud lidé zjistí, že jim chybí doba pojištění, kterou získali, avšak v ČSSZ o ní není záznam, měli by se obrátit nejprve na svého tehdejšího zaměstnavatele a požádat jej o vyhotovení evidenčního listu důchodového pojištění. Není-li to možné, například proto, že zaměstnavatel s nimi odmítá v této záležitosti spolupracovat nebo proto, že již neexistuje, mohou se obrátit na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou správu a v Brně Městskou správu – OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušnou podle místa útvaru zaměstnavatele, ve kterém je (byla) vedena evidence mezd. U zaměstnavatele se pak sama správa sociálního zabezpečení postará o splnění jeho povinnosti.

Správa sociálního zabezpečení pomůže při zjištění adresy archivu u zaniklých zaměstnavatelů a poradí, jakým dalším možným způsobem lze chybějící dobu zaměstnání prokázat.

ČSSZ radí, aby si lidé průběžně pečlivě uchovávali doklady o svých zaměstnáních. Vyplatí se jim to zejména v případech, kdy některé údaje v evidenci ČSSZ chybí proto, že zaměstnavatel svoji zákonem stanovenou oznamovací povinnost nesplnil. Je to důležité zejména v současné době, kdy se mnoho firem dostává do ekonomických problémů a končí svoji činnost. Přitom získání zákonem požadované potřebné doby pojištění je jedním z předpokladů pro nárok na všechny dávky důchodového pojištění. K prokázání dob chybějících v IOLDP přijímá ČSSZ pouze originální doklady (v papírové podobě), jejich úředně ověřené kopie. Pro důchodové účely může úřední ověření kopie dokladu zajistit i OSSZ/PSSZ/MSSZ.

Chybějící doba studia

Dále například chybějící údaj o době studia na střední či vysoké škole lze prokázat maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, potvrzením o vykonání státní závěrečné zkoušky či výkazem o studiu (tzv. indexem).

Chybějící údaj o době nezaměstnanosti

Chybějící údaj o době nezaměstnanosti je třeba doložit Potvrzením o době evidence na úřadu práce, které vystaví příslušný úřad práce.

Pochybnosti OSVČ

Pokud například klient – osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) má pochybnosti, že uvedené vyměřovací základy v IOLDP neodpovídají skutečnosti, měl by se obrátit na správu sociálního zabezpečení, kde byl jako OSVČ evidován. Příslušná správa sociálního zabezpečení předává dobu pojištění OSVČ do centrální evidence ČSSZ zpravidla do 30. 9. kalendářního roku, v němž je odevzdán Přehled o výši příjmů a výdajů za příslušný kalendářní rok.

Evidence ČSSD

ČSSZ vede ve své evidenci veškerédoby pojištění, včetně dobrovolného pojištění a doby pojištění OSVČ a vyměřovací základy (příjmy z výdělečné činnosti). Eviduje též náhradní doby pojištění, např. dobu studia, dobu výkonu vojenské a civilní služby, dobu vedení v evidenci úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, dobu pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu) a další, které byly k archivaci do ČSSZ předány. Zaměstnavatelé sdělují ČSSZ údaje o době pojištění, vyměřovacích základech a vyloučených dobách svých zaměstnanců pomocí evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP), které za ně vedou.

Předkládání evidenčních listů

ELDP se předkládá České správě sociálního zabezpečení prostřednictvím Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), v Praze Pražské správy sociálního zabezpečení (PSSZ), v jejímž obvodu je útvar organizace.

Zaměstnavatel je povinen předložit evidenční list:

 • do 30 dnů ode dne zápisu údajů do evidenčního listu; skončilo-li zaměstnání před 31. prosincem a je nepochybné, že občan nejpozději do 3 měsíců opět ve stejném kalendářním roce nastoupí do zaměstnání u stejného zaměstnavatele, nemusí být evidenční list předložen a lze pokračovat v záznamech na dřívějším evidenčním listu
 • do 30 dnů ode dne svého zániku
 • do 8 dnů ode dne obdržení výzvy orgánů sociálního zabezpečení

Při úmrtí občana se předkládá evidenční list důchodového pojištění: 

 • na vyžádání orgánu sociálního zabezpečení ve lhůtě jím určené
 • do 3 měsíců od úmrtí, nebyl-li do té doby evidenční list vyžádán orgány sociálního zabezpečení

ELDP se předkládají:

 • na předepsaných tiskopisech vydaných ČSSZ.
 • elektronicky prostřednictvím Portálu veřejné správy nebo na paměťovém médiu – tzv. „e – Podání ELDP“

Na webových stránkách ČSSZ je zdarma k dispozici softwarový nástroj, který umožní přímé vyplnění údajů ELDP na obrazovce počítače a provedení tisku potřebných údajů do originálního tiskopisu v barevném provedení na tiskárně nebo umožní elektronický přenos údajů ELDP do ČSSZ přes síť Internet prostřednictvím Portálu veřejné správy ve formě datové věty a dále umožní tisk dvou stejnopisů (pro zaměstnavatele a pojištěnce).

Další informace najdete na stránkách ČSSZ a PVS.

zpět na začátek


Doporučujeme