Evropská síť regionů pro výzkum a inovace (ERRIN)

ERRIN vznikl v roce 2001 jako bruselská základna nabízející jedinečné možnosti pro regionální kanceláře zastoupené v Bruselu. Hlavním cílem tohoto sekupení je zapojit subjekty do oblasti evropského výzkumu (ERA – European Research Area).Zlínský kraj byl jedním z členů ERRIN od samého počátku. V minulém roce ovšem organizace ukončila svůj statut v rámci projektu financovaného Evropskou komisí a k uchování dosaženého image a výsledků se rozhodla v práci pokračovat formou neziskové organizace. V současnosti Zlínský kraj zvažuje znovu obnovení svého členství.

Cíle organizace

Poskytování služeb klíčovým zájmovým skupinám je zaměřeno na následující hlavní cíle:

  • plnit úkol komunikačního střediska/hubu, poskytovat detailní informace o evropské politice, dobré praxi a profilech regionů v oblasti výzkumu a inovací
  • být regionům hlasem v rozvoji evropské výzkumné a inovační politiky
  • představovat pro regiony první kontaktní bod směřem k evropským institucím, protože právě ty usilují o vybudování ucelenějšího dialogu s evropskými regiony

K dosažené těchto cílů ERRIN rozběhl akční plán, který se skládá z pěti strategických cílů. Tyto cíle byly navrženy na podporu transnacionální spolupráce v oblastech týkajících se RTD v Evropě, která je iniciována a implementována regiony a jejimi regionálními úřady.

Cíl 1: Sdílení znalostí na evropské úrovni

ERRIN jako koordinační orgán v Bruselu vyvinul pro regiony vžitý mechanismus, prostřednictvím něhož kraje komunikují vzájemně mezi sebou, s evropskými institucemi a jinými organizacemi. Dosud měly regiony tendenci pracovat izolovaně. Prostřednictvím společných setkání a zpravodajích chce ERRIN zabránit duplicitní práci regionů a chce koordinovat šíření jejich informací na evropské úrovni. ERRIN také podporuje rychlý a pravidelný dialog s evropskými institucemi a dalšími sítěmi. Regiony mohou přispět do evropské politiky prostřednictvím kolektivních akcí.

Cíl 2: Meziregionální výměna

ERRIN jako pomocný orgán k pochopení problémů, příležitostí a systému fungování ostatních regionů. Nové komunikační nástroje, včetně interaktivní webové stránky, umožní výměnu nejen dobré praxe a zkušeností, ale také poskytnou kontakty a příležitosti pro nové projekty. Webové stránky ERRIN budou rovněž obsahovat výzkumné a inovační profily regionů, kalendář regionálních návštěv v Bruselu a různá setkání. Pravidelná projektová a networkingová fóra poskytnou regionům prostor, aby upozornily na své projekty zaměřené na výzkum a inovace. Na zpracování toku informací budou použity pravidelné brífinky na nejaktuálnější témata a detailní dlouhodobé plánování.

Cíl 3: Odborníci na rozvoj

ERRIN jako prostředník mezi regionálními odborníky při výměně know-how a poskytovatel zprostředkovaných evropských politických expertíz. Zařízení na vyhledávání partnerů v rámci ERRIN poskytne dlouhodobé plánování rozvoje projektů a nízko nákladový rozvoj nástrojů pro odborníky. Akademici, tvůrci politik a obchodníci budou mít navíc příležitost se sejít v Bruselu s podporou regionálních zastoupení a sekretariátu ERRIN.

Cíl 4: Politika a tematický rozvoj

ERRIN jako středisko rozvoje společných iniciativ, projektů a programů. Rozsah aktivit sahá od lobbingu až k předkládání návrhů projektů v rámcových programech a ke všeobecné tvorbě dobré praxe. Regiony s konkrétní oblastí zájmu mohou využít ERRIN jako „laboratorní kontrolu“ při rozvoji pilotních projektů a pracovní skupiny zase při práci na specifických problémech. Příklady aktivit sahají od zdravotnických technologií po dopravu a práci s malými a středními podniky.

Cíl 5: Práce s jinými sítěmi

ERRIN jako doplňkový nástroj k ostatním sítím činným na evropské úrovni. Organizací zaměřených na výzkum a inovace je celá škála. ERRIN neduplikuje svou prací již existující nástroje, ale především vytváří prostřednictvím projektů efektivní spojnice a rozvíjí blízké pracovní vztahy s ostatními organizacemi. Síť pracuje na rozvoji partnerství a pracovních vztahů se sítěmi jako je IGLO, IRE, IRC, EIC, BIC, NCP, atd.

Informace poskytlo Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu.

Doporučujeme