Evropská asociace pro bezpečnost spotřebitelů (ECOSA)

ECOSA (European Consumer Safety Organisation) poskytuje možnost diskuse a analýzy bezpečnostních témat týkajících se spotřebitelů. Pomáhá a radí národním orgánům i mezinárodním zájmovým skupinám u aktivit vztahujícím se na bezpečnost produktů. I když je tato organizace evropská, zajímá se o vývoj v oblasti spotřebitelství a bezpečnosti v celém světě, a velmi těsně spolupracuje s příslušnými mezinárodními vládními a nevládními organizacemi.Poslání ECOSA

Posláním je poskytnout možnost diskuse a analýzy bezpečnostních témat týkajících se spotřebitelů mezi rozdílnými skupinami zainteresovaných stran, jak na národní, tak na mezinárodní úrovni. ECOSA (European Consumer Safety Organisation) poskytuje výměnu vědomostí a zkušeností mezi experty a institucemi, s cílem zlepšit bezpečnost domácích domovů, volného času a bezpečnosti produktů v nejširším smyslu slova. Zaměřena je na experty mezi obchodníky, akademiky, státními úředníky, právníky a dále odborníky ze spotřebitelských organizací, bezpečnostních a vzdělávací institucí.

ECOSAstimuluje a hájí zájmy vědeckého výzkumu a vzdělávacích programů. Pomáhá a radí národním orgánům a (mezi)národním zájmovým skupinám u aktivit vztahujícím se na bezpečnost produktů ve vztahu k domovu a na prevenci úrazů ve volném čase. Přestože je tato organizace evropská, zajímá se o vývoj v oblasti spotřebitelství a bezpečnosti v celém světě, a velmi těsně spolupracuje s příslušnými mezinárodními vládními a nevládními organizacemi.

zpět na začátek

Cíle

ECOSA si klade za cíl mít spotřebitelskou politiku v souladu s národními a evropskými orgány jako subjekt zasluhující prvořadý zájem. Organizuje specifické programy (například dětská bezpečnost nebo bezpečnost spotřebitelských produktů).

Primárním cílem těchto programů je pak snížit počet zranění a úmrtí v domácnostech a při volnočasových aktivitách o 25% v dalších dvaceti letech.

zpět na začátek

Jak ECOSA pracuje

Networking (pracování v součinnosti, v síti)

Sekretariát proniká do tématu a sdílí své zkušenosti organizačními a administrativními strukturami široce dosažitelnými členskými státy a evropskými institucemi.
To umožňuje kontakt s disciplínami, orgány a institucemi skrze výměnu informací a publicitu. Jedním z hlavních nástrojů k dosažení tohoto je ECOSA Žurnál, ve kterém jsou uvedeny současné informace o souvisejícím politickém vývoji a aktivitách.

Hlavními myšlenkami ECOSA jsou více specifické předměty zájmu, jako bezpečnost dětí, evropská bezpečnostní legislativa a její prosazování… Tyto myšlenky prosazuje organizováním konferencí a vydáváním zpráv z konferencí.

zpět na začátek

Priority:

 • normy o bezpečnosti produktů (podpora a zesílení výzkumného úsilí pro stanovení silných a ověřených kritérií pro design, konstrukci a tvorbu produktů a metod pro jejich testování);
 • dětská bezpečnost (spáleniny, otravy, metody prevence úrazů, průběžné vzdělávání);
 • prevence požárů (skrze pravidla a normy);
 • prevence úrazů při sportu (skrze epidemiologii a výzkum, skrze opatření pro bezpečnost produktů a skrze vzdělávání o předcházení úrazů ve sportu);
 • výzkum nehod a prevence (vývoj Evropské metodiky pro epidemiologický a technický výzkum a pro tvorbu intervenčních programů);
 • vývoj a prosazování nařízení a norem (propagací společného evropského přístupu k vývoji souhrnné legislativy o bezpečnosti spotřebitelů v členských státech a jasným politickým programem pro vývoj norem a zřízením vysoce kvalitní a profesionální souhrnné metodiky a prováděcích předpisů pro prosazení bezpečnosti produktů v Evropě).

zpět na začátek

Propagace výzkumu bezpečnosti produktů


ECOSA je aktivní v šíření a zlepšování bezpečnostních norem pro pravidelně spotřebovávané produkty, které mají často souvislost s nehodami a úrazy. To platí o široké paletě produktů, jako výrobky pro malé děti, nábytek, domácí nářadí a stavebnice, ochranné prostředky (helmy) atd.

Od roku 1992 organizuje ECOSA roční mezinárodní konferenci na téma Výzkum bezpečnosti produktů, který si klade za cíl popsat poslední vývoj v testování a zvýšit pravou spolupráci mezi instituty a laboratořemi. Amsterodamská Královská Akademie pro vědecký výzkum je častým hostitelem těchto akcí.

Discipliny výzkumu začleněné do výzkumu bezpečnosti výrobků obsahují:

 • stanovení rizik
 • ergonomie
 • biomechanika
 • požární bezpečnost/ochrana proti ohni
 • toxikologie
 • stavebnictví a engeneering
 • techniky na označování produktů, štítkování

zpět na začátek

Konference/Setkání

Pravidelné konference se konají s podporou svých členů aEvropské komise.

Záměrem setkání je podporovat výměnu informací v klíčových tématech vztahujících se k bezpečnosti výrobků z hlediska spotřebitelů a ke zvýšení úsilí o spolupráci Evropská spolupráce v této oblasti.

Klíčová témata konferencí obsahují: praxe, koordinace a spolupráce v EU, sběr dat o nehodách, priority v informacích o zraněních, propagace dětské bezpečnosti, bezpečnost helem, bezpečnost hřišť, prevence spálenin a opařenin, prevence dětských otrav, bezpečí pro staré občany. Většina meetingů je následována akcemi jako výzkum, návrhy evropským orgánům a normalizačním orgánům a podobně.

zpět na začátek

Doporučujeme