Evropská hospodářská komise OSN (UNECE)

Základní informace o Evropské hospodářské komisi OSN a zapojení Ministerstva průmyslu a obchodu.

Základní charakteristika

 • založena v r. 1947 ECOSOC (Ekonomickou a sociální Radou OSN);
 • jejím hlavním cílem je podpořit panevropskou ekonomickou integraci. Za tímto účelem EHK (anglicky UNECE) sdružuje 56 zemí z EU, západních a východních zemí mimo EU, jihovýchodní Evropy, Společenství nezávislých států a severní Ameriky. Všechny tyto země vedou dialog a spolupracují na ekonomických a sektorových otázkách;
 • za tímto účelem poskytuje EHK analýzy, doporučení pro hospodářskou politiku a pomoc vládám s důrazem na mandát OSN v ekonomické oblasti ve spolupráci s dalšími hlavními ekonomickými hráči a zainteresovanými subjekty, zejména podnikatelskou veřejností;
 • EHK také stanovuje normy, standardy a konvence za účelem usnadnění obchodu v regionu i mimo něj;
 • expertní oblasti EHK zahrnují sektory jako je ekonomická spolupráce a integrace, energetika, životní prostření, demografické otázky, obchod, doprava a statistika;
 • jedná se o orgán OSN s významným vlivem v oblasti tvorby pravidel pro dopravu, ochranu životního prostředí a mezinárodní obchod, a to v regionálním i celosvětovém měřítku;
 • zdroj ekonomických, obchodních, technických a environmentálních informací;
 • EHK má 56 členů, přesto se činnosti jejích pracovních skupin mohou účastnit i země, které o to projeví zájem. Aktivit v pracovních skupinách a výborech se účastní přes 70 mezinárodních profesních a nevládních organizací;
 • ČR se stala zakládajícím členem 28. března v roce 1947 ještě pod hlavičkou Československa a její členství bylo pro samostatnou ČR obnoveno v roce 1993;
 • ČR vystupuje v orgánech EHK samostatně, nicméně může za ní mluvit i předsednická země EU, její stanoviska nejsou v rámci EU nijak striktně koordinována, jako je tomu např. ve WTO.

Zapojení MPO do aktivit EHK

Výbor pro obchod

Činnost Výboru pro obchod je naplněna činností tří podvýborů: Střediskem pro usnadňování obchodu a elektronický obchod (UN/CEFACT – program EDIFACT – bývalá WP.4); Pracovní skupinou pro regulatorní spolupráci a standardizaci (WP.6) a Pracovní skupinou pro zemědělské jakostní standardy (WP.7), která je v působnosti Ministerstva zemědělství.

Poslední jednání výboru se uskutečnilo ve dnech 25.–26. února 2009 v Ženevě. Na jednání byla projednána otázka dalšího osudu výboru a dále zprávy podvýborů, závěry ze společné konference ke zlepšování obchodu a dopravy a program na léta 2010–2011.

Zajímavá je skutečnost, že sám výbor vyjádřil pochybnosti o svojí opodstatněnosti. Negativně se k využitelnosti výstupů vyjádřila také Evropská komise, která ve svém vystoupení uvedla, že výbor nemá svůj vlastní program, což je patrné z projednávaných bodů poslední agendy a že v průběhu své existence nenalezla skupina průřezová témata, kterými by se mohla zabývat a není jasný ani přínos z její činnosti. Na jednání podpořila zrušení výboru jménem 27 států EU jako předsednická země také ČR.

Centrum pro usnadňování procedur a administrativních, obchodních a dopravních praktik (CEFACT)

Původní pracovní skupina pro usnadňování mezinárodních obchodních procedur (WP.4) byla v r. 1998 nahrazena Centrem pro usnadňování procedur a administrativních, obchodních a dopravních praktik – CEFACT. OSN prostřednictvím Centra pro usnadňování obchodu a elektronický obchod podporuje aktivity pro zlepšování schopnosti obchodníků a organizací rozvinutých, rozvojových a transformujících se ekonomik vyměňovat si účinněji zboží a relevantní služby. Zaměřuje se zejména na ulehčení národních a mezinárodních transakcí prostřednictvím harmonizace procesů, procedur a výměny informací a tím přispívá k růstu globálního obchodu.

Od r. 1998 probíhá ve spolupráci s MPO realizace projektu s názvem „Podpora opatření k usnadňování obchodu a k implementaci UN/EDIFACT ve vybraných východoevropských zemích“. Realizací projektu je pověřena Hospodářská komora, konkrétně odbor FITPRO. Jeho úkolem je vytvářet v České republice podmínky a podporovat zavádění a rozvoj efektivních metod v technologii mezinárodního obchodu, včetně elektronické výměny dat (EDI).

K těmto metodám a prostředkům patří zejména: používání mezinárodně normalizovaných dokladů v zahraničním obchodě; používání mezinárodně normalizovaných kódů zemí, měn, jednotek měření a zkratek INCOTERMS; používání normalizovaných datových prvků v obchodních dokladech; používání mezinárodně zavedených metod a postupů podle Doporučení pro usnadňování obchodu (Trade Facilitation Recommendations) vydaných CEFACT a používání elektronické výměny dat (EDI) podle mezinárodní normy UN/EDIFACT.

Pracovní skupina č. 6 (WP.6) pro technickou harmonizaci a standardizaci

Pracovní skupina č. 6 (WP.6) pro technickou harmonizaci a standardizaci byla zřízena jako fórum pro výměnu názorů mezi všemi zainteresovanými subjekty (orgány státní správy, mezinárodní organizace, podnikatelská sdružení, zástupci soukromého sektoru, normalizační organizace, certifikační orgány, zkušební laboratoře, spotřebitelské organizace atd.) na široké spektrum otázek z oblasti tvorby a používání technických předpisů, standardizace, posuzování shody, metrologie a dozoru nad trhem. Výstupem je řada doporučení směřujících k podpoře regulatorních politik za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a pracovníků, a to aniž by byly vytvářeny nezbytné překážky obchodu. Tato doporučení nejsou závazná, ale jsou aplikována všemi členskými státy EHK OSN a jsou využitelná i pro ostatní země.

Hlavním odborným garantem aktivity ČR v této pracovní skupině je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Zástupci ČR dále vykonávají funkci zpravodaje pro oblast technické harmonizace a jsou zastoupeni v Ad–hoc týmu pro iniciativu dozoru nad trhem.

Výbor pro hospodářskou spolupráci a integraci

Ve výboru probíhá diskuse o hospodářské spolupráci a integraci a stavu implementačního procesu v těchto otázkách:

 • vytváření podpůrného prostředí pro rozvoj inovací a konkurenceschopnosti založené na znalostech;
 • zlepšení účinné ochrany práv duševního vlastnictví a rozvoje inovací;
 • podpora prostředí pro podnikání malých a středních podniků;
 • podpora nejlepší praxe v tzv. Public Private Partnership projektech a stav tvorby virtuální platformy pro výměnu informací.

Na posledním zasedání Výboru byly projednávány otázky spojené s ověřením účinnosti podprogramu na roky 2008–2009 a předkládány prezentace předsedy k diskusi. Odborným garantem zapojení ČR do činnosti Výboru je MPO. Úlohou MPO je shromažďovat informace prezentované na Výboru a případně je využít v praxi na národní úrovni.

V rámci Výboru pro hospodářskou spolupráci a integraci byl zřízen také Tým specialistů na problematiku duševního vlastnictví, který se soustřeďuje zejména na otázky budování kapacit (capacity building). Odborným garantem zapojení do činnosti týmu specialistů je rovněž MPO. Tým specialistů se ale naposledy sešel v termínu 3.–4. 7. 2008 a od té doby je jeho činnost mapována v rámci Výboru pro hospodářskou spolupráci a integraci. Úloha MPO je spíše pasivní a spočívá v monitorování projednávané agendy, která je zaměřena na capacity building a nemá proto pro ČR významnou přidanou hodnotu.

Poznámka:

V rámci Výboru fungovala dříve také Pracovní skupina pro otázky makroekonomických analýz, vzhledem ke skutečnosti, že samostatná divize ekonomických analýz EHK byla v průběhu roku 2008 zrušena, pozbyla svoji opodstatněnost i tato skupina a byla také zrušena.

Výbor pro udržitelnou energetiku

Výbor pro udržitelnou energetiku je hlavním mezivládním tělesem odpovědným v rámci EHK za oblast energetiky. Výbor poskytuje prostor pro výměnu informací, zejména ve třech oblastech: restrukturalizace průmyslu, tržní liberalizace a cenová tvorba v oblasti energetiky. Hlavním cílem skupiny je vypracovávání energetických strategií a politik za účelem usnadňování přeměny na dosažení energetického udržitelného rozvoje, dále harmonizace legislativy, regulačních systémů a politik, rozvoj a implementace norem, standardů a klasifikace systémů na poli energetiky. Poslední jednání se uskutečnilo v roce 2008, další je plánováno na březen 2010.

Výbor monitoruje a koordinuje činnost ustavených orgánů, jako je např. Pracovní skupina pro plyn, Řídící komise pro projekt 21 – Účinná energie či Ad–hoc expertní skupina pro uhlí v udržitelném rozvoji.

Odborným garantem zapojení do činnosti Výboru pro udržitelnou energetiku je MPO. Zástupci MPO se zasedání Výboru aktivně účastní a činnost EHK v této oblasti hodnotí kladně.

Hlavním gestorem zapojení ČR do Evropské hospodářské komise OSN je Ministerstvo zahraničních věcí.

Další informace o EHK OSN – http://www.unece.org/Welcome.htm.

zpět na začátek

Doporučujeme