Základní informace o aktivitách EIB mimo EU

Těžiště aktivit Evropské investiční banky (EIB) je v členských státech Evropské unie, angažuje se ale také v dalších státech. Mimo území EU se podílí na uskutečňování politik EU pro rozvoj a spolupráci, v jejichž rámci poskytuje úvěry zhruba 150 zemím, včetně kandidátských zemí a balkánských zemí, zemí v oblasti Středomoří, v Asii a Latinské Americe, států africké, karibské a tichomořské oblasti (země ACP) a zámořských zemí a území a Jihoafrické republiky.Evropská investiční banka (European Investment Bank – EIB) byla založena v roce 1958 na základě Římských smluv jako banka nově vznikajícího Evropského společenství poskytující v jeho rámci výhodné dlouhodobé půjčky. Vlastníky banky jsou členské státy EU dle výše svého příspěvku do jejího rozpočtu. Sídlem EIB je Lucemburk. Cílem EIB je přispívat k evropské integraci, rovnoměrnému rozvoji a ekonomickému a sociálnímu sbližování členských států Evropské unie. Co se týče třetích zemí, tak přibližně 15 % prostředků EIB směřuje na rozvoj a podporu integrace vybraných partnerských zemí – jedná se především o země skupiny ACP (africké, karibské a tichomořské oblasti) a země bezprostředně sousedící s regionem Evropy.

Gestorem za Evropskou investiční banku v České republice je Ministerstvo financí ČR, včetně zapojení českého podnikatelského sektoru do projektů této banky.

Participace na projektech financovaných EIB

Projekty spolufinancované EIB se dle pravidel pro výběrová řízení EU zveřejňují v příloze Ústředního věstníku EU, jehož elektronickou podobou jsou tzv. Tenders Electronic Daily (TED) – pro vyhledávání v nabídce zakázek se stačí jen zaregistrovat. Zde jsou zveřejněny veškerá výběrová řízení z celého světa, která jsou financována přímo EU či jejími institucemi včetně EIB. Najdete zde všechna aktivní oznámení zveřejněná v dodatku Úředního věstníku i jejich archiv. Další informace o výběrových řízeních na projekty (spolu) financované EU či jejími institucemi (jak se k nim můžete dostat, důležité formuláře, postupy apod.) můžete najít na portálu SIMAP (Informační systém pro evropské veřejné zakázky – Information system for European public procurement).

Informace týkající se výběrových řízení na projekty, služby či produkty objednávané přímo Evropskou investiční bankou a určené pro její potřeby najdete na stránkách EIB. Stejně jako v případě bankou spolufinancovaných projektů jsou i tato výběrová řízení zveřejněna v příloze Ústředního věstníku EU TED (a v jejich případě také zároveň na stránkách EIB).

Teritoriální zaměření EIB

Západní Balkán

(Albánie, Srbsko, Černá hora, Kosovo, Makedonie, Bosna a Hercegovina)

Evropská investiční banka je v tomto regionu aktivní od roku 1977 a dnes je zde největší mezinárodní finanční institucí. Za posledních deset let zde EIB financovala projekty v celkové výši 4,2 mld. EUR. Zaměřeny byly převážně na modernizaci energetické a dopravní infrastruktury, vodohospodářství, dále pak na zdravotnictví a školství, podporu malého a středního podnikání (SMEs) a místních orgánů. V roce 2009 EIB uzavřela v zemích západního Balkánu smlouvy na půjčky dosahující roční rekordní úrovně 1,3 mld. EUR.

V prosinci 2009 založila EIB společně s Evropskou komisí, Radou Evropské rozvojové banky a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj Investiční rámec pro západní Balkán (WBIF). Ministerstvo financí ČR se na založení WBIF aktivně podílelo. Tím vznikla facilita pro prioritní investice a společné půjčky v tomto regionu. Cílem je zjednodušit přístup k úvěrům, zlepšení koordinace různých zdrojů financování a technické pomoci. Počáteční zaměření na odvětví infrastruktury, včetně sociální infrastruktury bude rozšířeno o podporu pro malé a střední podniky. Díky své aktivní roli získala ČR respektované postavení, jehož oceněním bylo předsednictví ve Fondu v roce 2010 a tím také spolupředsednictví (společně s Evropskou komisí) řídicím strukturám WBIF.

Dokumentaci ohledně poskytovaných forem pomoci, jejich podmínek, výpis realizovaných produktů a kontakty na místní zprostředkovatelské banky na západním Balkánu najdete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Turecko

EIB je v Turecku aktivní již od 60. let minulého století a snaží se zde podporovat ekonomický rozvoj (zejména privátního sektoru) s ohledem na užší spolupráci s EU. Do roku 2006 zde EIB investovala celkem 6,8 mld. EUR.

Podrobnou dokumentaci týkající se aktivit EIB v této zemi včetně potřebných kontaktů naleznete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Chorvatsko

EIB se svou podporou snaží dosáhnout co nejrychlejší integraci země do EU. Více než 80 % (0,8 mld. EUR) prostředků bylo od roku 2001 poskytnuto v rámci půjček na rekonstrukci a obnovu dopravní sítě, část financí šla na rozvoj sektoru SME a zefektivnění fungování státních institucí.

Bližší informace najdete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Island

Od roku 1994 může EIB půjčovat na vhodné projekty na Islandu v rámci Evropského sdružení volného obchodu (ESVO). Tento mandát umožňuje EIB podporovat projekty v odvětví energetiky, životního prostředí, výzkumu, vývoje a inovací, jenž se nachází v zemích ESVO (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko). V roce 2009 byl nástroj ESVO prodloužen o další čtyři období (2010–2013) a umožňuje tak dodatečné půjčky v celkové výši 800 mil. EUR.

Další informace naleznete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Středomoří

(Alžírsko, Pásmo Gazy/Západní břeh, Israel, Jordánsko, Libanon, Maroko, Sýrie, Tunisko)

Prostředky EIB do této oblasti proudí od roku 2002 s pomocí speciálního investičního nástroje FEMIP (Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership). Jím financované projekty mají za cíl podpořit modernizaci a otevřenost ekonomik partnerských zemí Středomoří.

Bližší informace najdete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Rusko a východní sousedství

(Ukrajina, Moldavsko, Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie)

Zdroje EIB do této oblasti proudí od roku 2001. Pro období 2007–2013 zde EIB plánuje poskytnout půjčky až do výše 3,7 mld. EUR. Hlavními oblastmi, kam tyto prostředky míří, jsou doprava, podpora regionální integrace a energetika.

Bližší informace o aktivitách EIB v tomto regionu najdete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Centrální Asie

Na konci roku 2008 obdržela EIB souhlas Rady ministrů EU, aby se mohla aktivně zapojit v Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Tádžikistánu, Turkmenistánu a Uzbekistánu. EIB bude podporovat diverzifikaci energetických zdrojů se zaměřením na financování projektů v oblasti dodávek energie a energetické dopravy, jakož i na ochranu životního prostředí.

Podrobnější informace naleznete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Země skupiny ACP

(+ zámořská území a teritoria členských států EU)

Na základě tzv. asociačních dohod mají tyto země již prakticky od samého vzniku Evropských společenství speciální vztahy s EU. EIB po celou dobu v těchto zemích investuje své prostředky a napomáhá k jejich rozvoji.

Bližší informace o aktivitách EIB v tomto regionu najdete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Asie a Latinská Amerika

V tomto regionu EIB zahájila své aktivity v roce 1993. Dle svého současného mandátu (ALA IV) pro roky 2007–2013 EIB tomuto regionu poskytne půjčky až do výše 3,8 mld. EUR. Tyto zdroje jsou určeny na financování projektů souvisejících s celkovou kooperační strategií EU a projektů doplňujících další rozvojové aktivity EU v těchto regionech. Podrobnou dokumentaci ohledně místních aktivit EIB naleznete na příslušných stránkách Evropské investiční banky.

Další informace k jednotlivým zemím, včetně typů projektů.

Projekty v těchto regionech jsou kromě EU financované také formou úvěrů od EIB. Snahou MF ČR je doporučit postupy, které posílí povědomí české podnikatelské veřejnosti o činnostech jednotlivých bank, umožní zvýšit participaci českých podniků na projektech EIB mimo území EU, doporučí způsoby, které by měly pomoci zvýšit úspěšnost českých podniků ve výběrových řízeních a navrhnou posílení zpětné vazby.

Kontakty na Ministerstvu financí ČR

Ing. Zdeněk Pagáč, DESS
Pověřený vedoucí oddělení rozvojové spolupráce a mezinárodních finančních institucí
Tel: 25704 3009
E-mail: zdenek.pagac@mfcr.cz

Doporučujeme