Export v kostce – Licenční správa

Licenční správa je útvarem Ministerstva průmyslu a obchodu odpovědným za výkon funkce ministerstva při uplatňování povolovacích a licenčních režimů v oblasti zahraničního obchodu se speciálním materiálem, tj. vojenským materiálem, zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru, zbožím dvojího užití a zbožím použitelným k mučení a také za provádění licenčních řízení podle legislativy EU v oblasti opatření na ochranu obchodu v rámci společné obchodní politiky EU.

Struktura Licenční správy

  • Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU
  • Oddělení vojenského materiálu
  • Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

Oddělení nevojenských zbraní, pyrotechniky a zboží dle předpisů EU

Zajišťuje agendu spojenou se sledováním dovozu a s kontrolními a mimořádnými opatřeními týkajícími se zboží, jehož dovoz je sledován nebo množstevně omezen Evropskou unií, nebo v případech, kdy se tak děje podle dvoustranných dohod. V působnosti oddělení je vydávání povolení k vývozům, dovozům a přepravám zbraní a střeliva nevojenského charakteru, dovozu pyrotechnických výrobků, jejichž držení se v ČR omezuje z bezpečnostních důvodů. Oddělení dále vykonává správu nad celní kvótou při vývozu dřeva z Ruské federace do EU.

Oddělení vojenského materiálu

Zajišťuje výkon státní správy v oblasti zahraničního obchodu s vojenským materiálem a k tomu vydává rozhodnutí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem, rozhodnutí o udělení licence, licence k transferu v rámci Evropské unie a rozhodnutí o vydání licenčního potvrzení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

Dále vydává rozhodnutí o vydání certifikátu, který stanovuje spolehlivost příjemce, pokud jde o jeho schopnost dodržet vývozní omezení vojenského materiálu.

Oddělení mezinárodních kontrolních režimů

Vydává správní rozhodnutí o povolení vývozu zboží dvojího použití mimo EU a přepravy vybraných položek v rámci EU, o povolení zprostředkovatelských služeb, o zákazu tranzitu a vydává dovozní certifikáty pro zboží dvojího použití. Povolení vydává také pro vývoz a dovoz zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

Adresa Licenční správy MPO
pro osobní podání a konzultace:

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Dittrichova 21, Praha 2
Úřední hodiny podatelny
Pondělí – pátek: 8:30–16:00

pro písemná podání:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Licenční správa
Na Františku 32, PSČ 110 15 Praha 1

Kontakty:
ústředna: +420 224 907 111
podatelna: +420 224 907 672(3)
fax podatelna: +420 224 907 690

Další informace:

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.