Export v kostce – Přístup evropských podnikatelů na třetí trhy

Součást souhrnné prezentace nabídky služeb státu pro exportéry „Export v kostce“.

Market Access DataBase představuje co do rozsahu i aktuálnosti dat unikátní informační kanál monitorující situaci na trzích třetích zemí. Databáze slouží jako on-line zdroj, který evropským exportérům umožňuje zdarma získat informace důležité pro pronikání a expanzi na vnější trhy. Může též posloužit jako prostředek k ověření, zda Váš obchodní partner dodržuje mezinárodní obchodní závazky.

MADB je jedním z nejdůležitějších nástrojů Evropské unie při realizaci strategie přístupu na zahraniční trhy Market Access Strategy. Ta je pilířem obchodní politiky EU, jejímž cílem je omezení překážek stojících v cestě evropským vývozcům zboží a služeb.

Co Vám Market Access Database nabízí?

Databáze aplikovaných celních sazeb – Tariffs

Pouhým vložením číselného HS kódu produktu (tj. kódu harmonizovaného systému popisu zboží dle Mezinárodní celní organizace, WCO) nebo jeho vyhledáním v interaktivní pomocné tabulce získáte informace o celním zatížení produktu či skupině produktů v zemi, jež vás zajímá. Pro daný zbožový kód potom lze v databázi kromě aktuálních aplikovaných celních sazeb dohledat také podrobné poznámky související s uplatňovaným tarifem, informace o požadovaných dovozních formalitách či prohledávat statistickou databázi.

Průvodce dovozními formalitami pro exportéry (Exporter’s Guide to Import Formalities)

Průvodce pro vývozce o dovozních podmínkách a dokumentech vyžadovaných v té které třetí zemi. Poté, co zvolíte kritérium pro vyhledávání (dle HS kódu nebo popisu zboží), systém nabídne veškeré obecné i specifické informace (formuláře, povinné náležitosti obchodních faktur, potřebná povolení a certifikáty), které Vám pomohou úspěšně projít formální částí dovozní procedury.

Statistiky (Statistical Database)

Souhrnný přehled obchodních toků mezi Evropskou unií a nečlenskými zeměmi EU. Jako vyhledávácí kritéria vyberete příslušný členský stát EU (či souhrn pro EU-27), požadovanou partnerskou třetí zemi, rozhodné období (možno volit od r. 2000), žádanou výstupní proměnnou (hodnota vývozu; množství vývozu; hodnota dovozu; množství dovozu) a číselný kód produktu (HS kód), který je předmětem vašeho zájmu.

Výstupem je přehledná tabulka zobrazující celkové výsledky vzájemné obchodní výměny vybrané země s členským státem EU (či EU jako celkem). Webové stránky.

Databáze překážek obchodu (Trade Barriers Database)

V této databázi naleznete podrobnosti o obchodních překážkách, které v jednotlivých zemích ovlivňují konkrétní oblasti podnikatelských aktivit. Zjistíte zde informace o exportních a investičních podmínkách ve všech nečlenských zemích, jež jsou významnými obchodními partnery Evropské unie.

Výběr informací Vám usnadní vyhledávání podle zemí, podle odvětví nebo podle skupin uplatňovaných opatření:

  • Celní sazby a poplatky (úrovně sazeb, celní kvóty, vnitřní zdanění, apod.)
  • Ochranné obchodní nástroje (antidumpingová cla, vyrovnávací opatření, apod.)
  • Netarifní bariéry (registrace, dokumenty, množstevní omezení, standardy, sanitární opatření, atd.)
  • Překážky pro investice (omezení pro přímé zahraniční investice, daňová diskriminace, opatření v oblasti obchodu),  Právo duševního vlastnictví (legislativa týkající se ochranných známek, autorských práv, označení země původu, patentů, apod.)
  • Opatření v oblasti vývozu (zákaz vývozu, množstevní omezení vývozu, exportní podpory, vývozní daně, diskriminace v oblasti poskytování vývozních licencí, apod.)
  • Překážky v oblasti služeb (kvantitativní omezení, diskriminační jednání apod.).

V rámci pokročilého vyhledávání pak můžete používat tři křížově provázané tabulky poskytující přehled záznamů o existujících bariérách pro konkrétní kombinaci země, oboru a opatření.

Databáze sanitárních a fytosanitárních opatření (SPS Sanitary and Phytosanitary Issues)

V posledních letech evropští exportéři čelí rostoucímu počtu problémů s vývozem zvířat, rostlin a další zemědělské produkce na vnější trhy. Důvodem jsou rozličná sanitární a fytosanitární opatření uplatňovaná třetími zeměmi. Sekce SPS umožňuje snadnou identifikaci a orientaci v souvisejících vývozních omezeních.

V databázi lze vyhledat opatření podle partnerské země a popisu produktu (klíčového slova). Využít lze také křížového vyhledávání kombinací tří proměnných: země vs. produkt vs. opatření SPS.

Pravidla původu (Rules of Origin)

V Pravidlech původu naleznete informace o preferenčních a nepreferenčních pravidlech původu, včetně odkazu na stránky DG TAXUD (Generální ředitelství EK pro daně a cla).

Další zdroje (Other Resources)

Tato sekce obsahuje odkaz na informace o přístupu dovozců ze třetích zemí na trh EU (Export Helpdesk) nebo na portál Evropské komise k celnímu řízení v EU (European Customs Information Portal, ECIP).

Mezi základní vlastnosti webu MADB patří omezení přístupu pouze na uživatele z členských zemí Evropské unie a z přistupujících a kandidátských zemí. Z technického hlediska je tento omezený přístup ošetřen tak, že pokud není počítač, který stránky prohlíží, připojen na internet poskytovatelem připojení z některé z těchto zemí, může být přístup do některých databází odepřen. Pokud se na některou z databází Market Access Database nemůžete připojit a jste přitom registrováni a podnikáte v některé z členských zemí EU, je to patrně způsobeno tím, že internetové připojení, jež používáte, je umístěno v nějaké třetí zemi.

Kontakty

V případě potřeby doplňujících informací k dané problematice se obracejte na Ministerstvo průmyslu a obchodu – Oddělení ochranných opatření obchodu:
prekazky.obchodu@mpo.cz
Krystýna Burešová (tel.: 224 852 973)
Ota Šimák – vedoucí oddělení (tel.: 224 852 773)

Internetové odkazy

MADB Databáze pro přístup na třetí trhy na stránkách Komise (pouze anglicky)

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme