Gabon: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Jde o malý trh charakterizovaný nízkou kupní silou většiny obyvatel, tradičně orientovaný na francouzské zboží. Vývozce by se měl orientovat na celou oblast CEMAC. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují významnou konkurenční překážku. Základní podmínkou úspěchu na trhu je vedle ceny výrobku dlouhodobá aktivní exportní strategie zaměřená na tuto zemi a šířeji celou zónu CEMAC.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na opravdu dobrý kontrakt nelze čekat v ČR. České firmy dosud nemají v Gabonu vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh, při rozšíření obchodních styků by ale mohly napomoci v zemi působící české firmy. Do Gabonu je sice možné vyvážet přímo, spolupráce s místním zástupcem nebo v Gabonu registrovanou firmou (dovozcem) je konkurenční výhodou. I tyto osoby je třeba vyhledávat aktivně, nejlépe osobně přímo na místě. Konkureční výhodu mají firmy, které mají v zemi styčnou osobu hovořící francouzsky nebo přímo zastoupení.Vzhledem ke složitosti místního obchodního prostředí je nanejvýš důležité vyjednat detailně všechny aspekty obchodní smlouvy (nejlépe s pomocí místního právního zástupce). Před uzavřením smlouvy je třeba partnera pečlivě prověřit specializovanou firmou (due dilligence). Jednou ze základních podmínek je zvládnutí francouzštiny v obchodním styku.

Zahraniční společnost může prodávat svoje zboží přímo, prostřednictvím agenta nebo distributora, může si otevřít zastoupení nebo uzavřít „joint venture“ s gabonským partnerem. Nejvhodnější pro dodavatele (ale zároveň nejméně pravděpodobné) je samozřejmě nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru v ČR. Nejobvyklejším způsobem distribuce zboží je ale výrobce–dovozce–velkoobchod–maloobchod– zákazník.  Pokud společnost nechce/nemůže vyvážet přímo, bonitní a spolehlivý dovozce/distributor/agent je klíčovou osobností – je třeba s ním udržovat co možná nejčastěji osobní a přímé vztahy.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Český vývozce (dovozce zboží do Gabonu) potřebuje zejména faktury (Commercial Invoice), a to ve čtyřech exemplářích, pokud možno ve francouzštině nebo jiném světovém jazyce, ale s přiloženým francouzským překladem a popisem zboží. Všechny faktury musí obsahovat jména dodavatele a příjemce zboží, název zboží, jednotkovou a celkovou cenu a údaje o množství. Jednotková cena a celková cena musí být uváděna v paritě cif, se specifikovanou hrubou a čistou hmotností a prodejními podmínkami. Dále se vyžaduje lodní nákladový list (Bill of Lading) nebo letecký nákladový list (Air Waybill), balicí listy (Packing List) a osvědčení o původu zboží (vydané oficiální Obchodní a průmyslovou komorou v zemi původu zboží).

Dovozní clo je vyměřováno z CIF. Kromě celních poplatků (a samotných poplatků za proclení) je velmi často vyžadován i další speciální poplatek, často se clo vyměřuje nikoliv na základě fakturované ceny, ale odhadu tuzemské „tržní“ ceny celním úředníkem.

Do Gabonu lze dovážet prakticky všechny kategorie výrobků, kromě cukru a vajec. Gabon se rovněž brání nadměrným dovozům mýdla, stolních olejů a mouky. Zakázán je rovněž dovoz automobilů starších než 3 roky. Pro dovoz potravin a léků je vyžadováno dovozní povolení a zdravotní osvědčení. Speciální povolení musí mít dovozci chemikálií, zbraní a výbušnin. Dovoz střelných zbraní a munice pro soukromé účely povoluje Ministerstvo vnitra. Zařízení pro ropný, těžební průmysl a turistiku mohou být dovezeny bezcelně na základě tzv. dočasného propuštění (je vydáváno až na 10 let). Dodavatelé komunikačních zařízení musí mít certifikát ARTEL (gabonské telekomunikační agentury).

Na výrobky se zemí CEMAC není aplikováno žádné clo. Dovozní cla z třetích zemí se liší v závislosti na druhu dováženého zboží. Gabonský celní sazebník rozlišuje čtyři základní kategorie:

 • základní výrobky (léky, vakcíny, zdravotnické vybavení, rýže a pšenice) – sazba je 5 %
 • suroviny pro průmyslový sektor – sazba 10 % 
 • polotovary (zejména většina dovážených potravinářských výrobků) – celní sazba je 20 %
 • běžné spotřební zboží (alkoholické nápoje, parfémy, elektronika apod.) – sazba 30 %

Dále se platí tzv. procesní poplatek ve výši 2 – 80% z CIF, speciální zvýšená daň platí pro dovoz piva (12%), vína (22%), minerálních vod, šumivého vína a lihovin (32%) a cigaret (28%), Gabon se rovněž zvýšenými cly brání nadměrným dovozům mýdla, stolních olejů a mouky.

Další informace o celním sazebníku zemí CEMAC

Na dovezeném potravinářském zboží musí být vyznačeno datum trvanlivosti výrobku, popis výrobku na obalech by měl být ve francouzštině, ale toto není vyžadováno zákonem. Dovážené zboží by mělo splňovat evropské (francouzské) normy, Gabon dosud nemá žádnou agenturu pro normy a standardy.

Při vývozu zboží se zatím neplatí žádná exportní daň, ačkoliv se vláda snažila jí v nedávné minulosti zavést. Kvůli velmi negativní odezvě z ropného sektoru a sektoru těžby dřeva vláda od zavedení daně upustila. Je zakázán vývoz kulatiny a nezpracovaného dřeva. Certifikát původu zboží při exportu z Gabonu vydává pro vývozce obchodní komora CCAIMG (Chambre de Commerce, d´Agriculture, d ´Industrie et des Mines du Gabon).

V Gabonu nejsou platná žádná zvláštní dovozní omezení nebo zákazy. Je zakázáno dovážet pornografii, drogy, narkotika a nepovolené léky. Dovoz živých zvířat je možný pouze s mezinárodním nebo národním očkovacím průkazem a s kompletně provedeným očkováním. Ochranářská opatření při dovozu cukru, vajec a komponent těžních zařízení do Gabonu byla již popsána výše.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou), nazvaná OHADA (Organisation pour l´Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu.

Gabon přistoupil k dohodě OHADA a zdejší obchodní právo se až na výjimky neliší od evropského. Gabonské obchodní právo (společné v rámci dohody OHADA) umožňuje jak domácím, tak zahraničním firmám fungovat m.j. jako „Société a Responsabilité Limitée“ (SARL – spol. s r.o.) nebo „Société Anonyme“. Zahraniční investoři mohou vlastnit veškeré podíly ve firmě, platí pouze určité základní odlišné požadavky na výši minimálního kapitálu. Zahraniční společnosti registrované v Gabonu mají podle zákona stejná práva jako místní společnosti. Pro jejich registraci platí rovněž stejné předpisy a pravidla. Gabonská vláda zřídila Agenturu pro podporu investic a exportu (Agence de Promotion des Investissements et des Exportations) a CDE (Centre de Développment des Entreprises), kde lze vyřídit veškeré formality spojené se založením společnosti (guichet unique).

Pravidla pro zřízení kanceláře jsou kodifikována v obchodním zákoníku a prováděcích předpisech. Pro založení společnosti je potřeba udělat podobné procedury jako v ČR a dokládat obdobné doklady, společenská smlouva musí mít pak i stejné, nebo velmi podobné náležitosti jako v ČR (předpisy OHADA vychází většinou z francouzského práva). Další informace.

Kroky při založení firmy:

 • povolení od gabonského ministerstva obchodu
 • zápis do obchodního rejstříku na tomto ministerstvu
 • přidělení fiskálního statistického čísla od daňového úřadu Ministerstva financí
 • obchodní (živnostenská) licence od orgánů komunální správy 
 • zaregistrovat se u Úřadu sociálního zabezpečení CNSS (Caisse Nationale de Securité Sociale)
 • publikovat registraci v oficiálním věstníku

K otevření pobočky zahraniční společnosti, jejíž hlavní sídlo je registrováno mimo území republiky Gabon, je nutné:

 • vyplnit žádost o autorizaci firmy na Ministerstvu obchodu, s uvedením spolupracující (partnerské) gabonské společnosti. Autorizace od Ministerstva obchodu je nezbytná.
 • přihlásit společnost u Daňového úřadu Ministerstva financí  zaregistrovat se u Úřadu sociálního zabezpečení CNSS (Caisse Nationale de Securité Sociale)

Výše uvedené dokumenty musí být zpracovány za účasti úředníka Obchodního soudu, protože ten musí osvědčit dokumenty o registraci mateřské firmy v zahraničí, sepsat zápis z jednání správní rady nové pobočky v Gabonu, zápis z jednání valné hromady, osvědčit kopii smlouvy o partnerství s vybranou domácí společností a potvrdit dvě kopie žádosti o souhlas s provozováním příslušného podniku od místního soudu. Dále musí žadatel předložit dvě fotografie a kopie pasu generálního ředitele nové gabonské pobočky. Celý proces registrace nové firmy trvá v Gabonu asi tři měsíce.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Hojně jsou využívány reklamních poutače. Největší efekt má reklama v hromadných sdělovacích prostředcích. Gabonci získávací informace četbou tisku (60%), posloucháním rádia (75%) a sledováním TV (40%). V oboru nabídek a prodeje běžných spotřebních a strojírenských komodit leží největší tíha akviziční činnosti na místním zástupci. Nejdůležitější je přitom osobní kontakt s odběrateli nebo institucemi.

Jiné cesty je samozřejmě třeba volit v oboru dodávek investičních celků, eventuelně dodávek pro státní úřady. Zde mají dosud největší efekt přímé kontakty na státní správní orgány a příslušná ministerstva.

Velmi vhodná (zejména pro místně etablované firmy) je účast na výstavách – v Gabonu se nepravidelně konají mezinárodní veletržní akce (většinou oborové, zaměřené na ropný průmysl, zemědělství). Tyto výstavy sice mají jen lokální význam, pro propagaci dováženého zboží ale mohou mít velký dopad.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Za patentové řízení a ochranu copyrightu, ochranných známek a značek je v Gabonu odpovědné ministerstvo obchodu. Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Gabon přijal zákony vyhlášené  African Intellectual Property Office (OAPI se sídlem v Yaoundé), která si klade za cíl mj. ochranu patentů.  Jako člen OAPI přijal Gabon řadu závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu patentů, duševního vlastnictví, včetně Pařížské a Bernské dohody a dohody o zřízení Světovou organizaci pro duševní vlastnictví. Jako člen WTO je Gabon signatářem dohody TRIPS. Navzdory účasti v těchto mezinárodních konvencích bylo dosud uděláno málo pro zastavení prodeje pirátských hudebních nahrávek, videokazet atd.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Veřejné zakázky (tendry) jsou publikovány v místním tisku s dostatečným předstihem. Jde o obvyklou formu vyhlašování těchto zakázek. Tendry jsou také spojeny s platbou nevratného vstupního poplatku.

Zájemce musí být také předem registrován u státního úřadu, který tendr vyhlašuje. Zakázky, financované některou z mezinárodních organizací, jsou zveřejňovány s dostatečným předstihem, ale spíše v zahraničních pramenech.

Bylo by však naivní se domnívat, že je možné vstoupit v Gabonu do soutěže o větší tendry bez přípravy a průzkumu terénu, znalostí místní konkurence a poměrů (vazeb). Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným předběžným lobováním na příslušných centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací (a financí ve státním rozpočtu) ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti na místním trhu není prakticky možné. Už jen z technického hlediska bývají soutěže velmi často upraveny „na míru“ předpokládanému vítězi (tzn. nejsilnějšímu konkurentovi).

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Gabon je členem Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) a newyorské konvence z roku 1958, závazky vyplývající z účasti v těchto smlouvách však nezavedl do vnitrostátního práva.  Gabon je členem WTO a od roku 1994 je členem agentury MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency). V roce 1995 podepsal také Gabon konvenci, připravenou organizací OHADA (Organisation pour l´Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique), která uvádí do souladu právní normy patnácti členských zemí se zahraničím v oblasti řešení obchodních a investičních sporů. V prosinci roku 1970 zástupci republiky Gabon podepsali společně s dalšími jedenácti státy regionu v hlavním městě Madagascaru tzv. „Convention de Tananarivo/Antanarivo“, tvořící základ právní spolupráce, včetně obchodního práva a řešení sporů, na mezinárodní úrovni (členskými státy dohody byly vedle Gabonu republiky Benin, Burkina Faso, Čad, Kamerun, Středoafrická republika, Kongo (Brazzaville), Madagaskar, Mauretánie, Niger, Pobřeží slonoviny a Senegal).

Investiční spory jsou řešeny gabonskými soudy, většinou za účasti zástupce vlády. Zásadní důležitost při řešení obchodních sporů má znění uzavřené smlouvy, kde by měl být způsob řešení sporů přímo zakotven. Spory se řeší soudně nebo prostřednictvím rozhodčích arbitrů, a to v místě nebo i mezinárodně. Gabonské obchodní právo umožňuje arbitráž mezi legálně existujícími veřejnými institucemi a ostatními obchodními subjekty. Toto obchodní právo uplatňuje zejména principy, převzaté z francouzského práva a obsahuje i zákony o bankrotu.

S řešením sporů v Gabonu jsou však obvykle spojeny také vysoké náklady a vynutitelnost práva je obtížnější a zdlouhavá. Vhodnější je vždy dohoda nebo obchodní mimosoudní vyrovnání. Proti místnímu subjektu bude cizinec vždy v nevýhodě. Dále je vždy třeba plné znalosti francouzského práva, místního zvykového práva a procedurálních zvyklostí (nutný lokální právní zástupce). Případný spor lze v rámci konvence OHADA řešit u soudu v Abijanu, což dává větší šanci na úspěch.

Rizika: Hlavními překážkami uplatnění na místním trhu je nízká kupní síla obyvatelstva, zanedbaná infrastruktura, vysoké dopravní náklady, vládní byrokracie a korupce. Gabonská ekonomika je již poměrně dobře rozvinutá, ale tento stav ostře kontrastuje s velmi nízkým stupněm sociálního rozvoje obyvatelstva. Navzdory dobrým makroekonomickým výsledkům se nepodařilo dosud efektivně snížit chudobu venkovského obyvatelstva a zvýšit jeho kupní sílu. V důsledku geografické blízkosti Nigérie se lze i v Gabonu setkat s některými podvodnými praktikami, zejména tzv. podvody 419 (Advance Fee Fraud – čili podvod vylákáním falešného předběžného poplatku, který postihuje paragraf č. 419 nigerijského trestního řádu). Proto je při navazování obchodních kontaktů třeba dbát zvýšené opatrnosti a dobře prověřovat potenciální obchodní partnery.

Podnikatelské prostředí stále patří k těm nejnáročnějším v Africe a lepší se pouze pomalu. Praktickými překážkami investora jsou špatná infrastruktura, malý trh, vysoké výrobní náklady, rigidní pracovní trh, pomalý soudní systém, nadměrná byrokracie a nedostatek transparentnosti. Poněkud pokulhává uplatňování principu rovného přístupu pro všechny zahraniční investory na gabonský trh a naopak princip nerozlišování mezi domácími a zahraničními investory ze strany gabonské vlády. Dosud jsou často nepřímo upřednostňovány domácí subjekty, účast gabonského subjektu usnadňuje jednání s vládou i úřady. Diskriminační efekt pro zahraniční investory může stále představovat existence polovládních firem (parastatals) s tradiční francouzskou účastí.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Velmi obvyklým a častým jevem je nedochvilnost. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou. V Gabonu není vyjma ropného sektoru příliš mnoho lidí, kteří mluví anglicky, francouzština je základní podmínkou úspěchu jednání. Je lépe se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů. Je třeba se vyhnout fotografování osob, úředních budov atd. bez předchozího svolení.

Dopravní ruch v hlavním městě houstne a je nutné vždy počítat s časovou rezervou. Mimo Libreville je třeba počítat se špatným stavem silnic, zejména v období dešťů.

Úřední jazyk: francouzština. Dalšími většími místními jazyky, jsou: fang, myene, teke, punu, eshira, kikongo, mbere, kota,  ndjabi a lumbu. Všechny patří k bantuské jazykové rodině. Pro několik tisíc Gabonců je francouzština mateřský jazyk.

Celostátní svátky v roce:

 • 1. ledna (Nový rok)
 • Velikonoční pondělí
 • 17. duben (svátek žen)
 • 1. květen (Svátek práce)
 • Svatodušní svátky (50 dnů po Velikonočním pondělí)
 • svátek Nanebevzetí Panny Marie a Den Gabonské nezávislosti (15.,16. a 17. srpna)
 • Den všech svatých (1. listopadu)
 • 1. svátek vánoční • slaví se rovněž dva lunární muslimské svátky – Id al Fitr a Id al Adha (konec Ramadánu). Termíny těchto svátků jsou však pohyblivé.

Volné dny: soboty, neděle

Otevírací a pracovní doba:

Obvyklá otevírací doba obchodů je od 9:00 do 12:00 hodin a pak od 14:00 do 18:00 hodin, velké supermarkety polední přestávku nemají a jsou otevřeny až do pozdního večera, rovněž tak jsou otevřeny v sobotu dopoledne. Malé libanonské obchůdky jsou otevřeny každý den bez přestávky. Tržiště jsou otevřena většinou od 8:00 do 18:00 hodin. Otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 8:00 do 15:00 hodin. Lékárny jsou otevřeny od po celý den (Libreville).

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Gabon patří k zemím, se kterými má ČR zaveden vízový režim. Vízum je nutné získat ještě před cestou. Vedle víza je při vstupu do země vyžadováno potvrzení o očkování proti žluté zimnici. V rámci boje proti pašování dětí vyžadují gabonské celní orgány v případě příjezdu (odjezdu) s dětmi i důkazy o vztahu spolucestujících osob k těmto dětem. V případě, že nejde o vlastní dítě, je nutné legalizované pověření od rodičů nebo právního zástupce dítěte.

Pro Českou republiku je v praxi příslušný ZÚ Gabonu v Berlíně
Hohensteiner Strasse 16, 14197 Berlin
E-mail: botschaft@botschaft-gabun.de
Web: www.botschaft-gabun.de
Tel : 0049 30 89 73 34 40

Adresy dalších ZÚ Gabonu v Evropě:

26 Bis Avenue Raphael, 751 16 Paris
tel.: 0142247960
fax  0142246242
Av. Winston Churchill, 112, 1180 Bruxelles
tel.: 2-3406210
fax  2-3464669

Z ČR je možno do Gabonu cestovat letecky společností Air France (přes Paříž), Lufthansa (přes Frankfurt) nebo Turkish Airlines. V Libreville přistávají také letecké společnosti Ethiopian Airlines a Royal Air Maroc. Doporučuje se mít předem zajištěno vyzvednutí na letišti a doprovod místním partnerem nebo známým.

Gabon je tropická země, ve které se vyskytuje řada nebezpečných tropických chorob (např. Chikungunya, Dengue.). Před cestou do zemí subsaharské Afriky regionu by měl proto každý cestovatel navštívit odborného lékaře – specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady, nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna povinná a doporučená očkování – proti žluté zimnici (povinné, potvrzení může být vyžadováno na letišti), žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, meningitidě, choleře a tetanu. Doporučuje se nechat si před cestou zkontrolovat také protilátky na TBC a dětskou obrnu a případně doplnit i tato očkování.

Proti velmi vážné tropické nemoci přenášené komáry – malárii – očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé deriváty se po čase v teritoriu vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzulovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci.

Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší laboratoř či nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve z polštářku prstu na ruce) a rychlý – trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Kamerunu volně v prodeji a jsou účinné – nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít fatální následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy. Dle údajů francouzských lékařů z Gabonu jsou místní malarická Plasmodia falciparum přenášená komáry Anopheles odolná vůči antimalarikům typu chloroquine. Na aktuální stav doporučujeme se před cestou důkladně informovat v některém z center cestovní medicíny v České republice.

Gabon je stabilní a relativně bezpečnou zemí. Přesto, jako v každé zemi, existuje obecná kriminalita (krádeže, kapsářství, občas se vyskytnou i ojedinělé útoky na restaurace a kanceláře zahraničních majitelů). Je třeba zachovávat obecná pravidla bezpečnosti, nepohybovat se sám v noci, vyhnout se lidovým čtvrtím, hromadným shromážděním, nenosit viditelně cenné předměty, neukazovat peníze, zamykat auto i během jízdy. Kontrolám je lépe ukazovat legalizované kopie dokumentů. ZÚ Abuja doporučuje registraci v databázi DROZD.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Velké gabonské obchodní i průmyslové společnosti využívají běžně cizích odborníků (stále zejména francouzských, ale velmi roste počet specialistů z USA), kteří do země přinášejí do společného podnikání zpravidla své know-how. Domácí managementy velkých podniků nejsou většinou příliš úspěšné. V Gabonu platí zákon, omezující počet zahraničních expertů ve firmě na 10%. Tento zákon sice nebývá zcela striktně dodržován (zejména čínskými firmami), nicméně tlak odborů na omezování cizích pracovních sil je velký.

Pro zaměstnávání cizinců musí v Gabonu registrované firmy získat nejprve u ministerstva práce zaměstnanecký limit pro cizí státní příslušníky, na jeho základě mohou žádat pro své zaměstnance o pracovní povolení (vydává pracovní úřad příp. ministerstvo práce a zaměstnanosti). Ministerstvo zahraničních věcí pak cizinci vyřídí u zastupitelského úřadu Gabonu v jeho zemi (nejbližší zemi) pracovní vízum. Rezidenční povolení nemusí mít v republice Gabon státní příslušníci členských zemí skupiny CEMAC. V Gabonu je údajně pro zaměstnance zahraničních firem zavedena povinnost výstupního víza.

Místní síly jsou hojně využívány všemi joint-venture podniky, zastupitelskými úřady i obchodními zastoupeními. Místní gabonské síly jsou ve srovnání s většinou okolních zemí v průměru vzdělanější, ale také již poměrně drahé. Výhodou je, že počet vysokoškolsky vzdělaných lidí v Gabonu je rovněž vyšší než v okolí. Zákoník práce vychází z francouzského modelu a velmi silně chrání práva gabonských zaměstnanců. Odbory jsou velmi vlivné, silné a aktivní.

Zaměstnávání upravuje zákoník práce z roku 1992. Ten mj. uzákonil minimální mzdu (150000 FCFA), kolektivní vyjednávání, upravuje řešení pracovních sporů, zaměstnávání žen a ostatní náležitosti známé z Evropy. Problémy se zaměstnaností se řeší na jednání tripartity.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Libreville jsou v provozu soukromé francouzské kliniky na dobré úrovni. Na venkově je však i ambulantní ošetřovna pro poskytnutí alespoň první rychlé pomoci dostupná jenom zřídka. Lékařskou péči je nutné platit v hotovosti, je nutné uzavřít před cestou dobré pojištění pro pobyt v této zemi zahrnující i možnost evakuace do ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 12.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem