Guatemala: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vstup na guatemalský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená.
Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců specializovaných na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o guatemalský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen.
Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy, nebo skrze hospodářské komory či za pomoci CzechTrade. To umožňuje nejen získání základních informací o trhu a případné konkurenci, ale i velmi přínosný kontakt s místní podnikatelskou mentalitou a zvyklostmi.
Vzhledem k tomu, že náklady českých firem na vstup na guatemalský trh nejsou zanedbatelné, mají firmy možnost využít řady nástrojů poskytovaných státními orgány v rámci podpory ekonomické diplomacie při organizaci společných českých oficiálních účastí na oborových mezinárodních veletrzích apod.
Čeští podnikatelé se mohou obrátit na zahraniční kancelář agentury CzechTrade v Mexiku či na ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Mexiku, pod které Guatemala spadá. Rovněž je možné požádat o asistenci přímo v místě Honorární konzulát ČR v Guatemale.
Využít lze i další kvalitní zdroje informací:
Zpráva Doing Business 2020 – Guatemala (World Bank Group)
Zpráva o globální konkurenceschopnosti 2019 (Světové ekonomické fórum) – Guatemala na straně 250 – 253

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

VVývozní a dovozní režim Guatemaly se po vstupu do WTO v roce 1995 výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA, Japonskem a EU. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (SICA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Celkový přehled obchodních dohod Guatemaly s ostatními zeměmi lze nalézt na webových stránkách Organizace amerických států.
Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta. Zahraniční obchod Guatemaly a vnitřní trh je v podstatě liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné. Při dovozu zboží jsou vyžadovány originály faktur, přepravní dokumenty (bill of lading, resp. air waybill), osvědčení o původu zboží a případně doklady o osvobození od cla či zvláštní povolení pro dovoz specifického zboží. Faktury a dopravní doklady by měly být osvědčené guatemalskou ambasádou v místě původu zboží. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem. Vše však záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb. Po schválení dovozního prohlášení se toto stává zároveň dokladem prokazujícím legální vstup zboží do země a výši daňové povinnosti. Pro více informací lze navštívit stránky guatemalského Finančního úřadu, pod který spadá Celní správa (Superintendencia de Administración Tributaria, SAT).
Za účelem zahraničně-obchodní kontroly a statistiky je v zemi aplikován jednotný registrační vývozní systém, tzv. Ventanilla Única para las Exportaciones. Platební styk probíhá převážně v USD. V zemi je volná směnitelnost. Vnitřní platby probíhají v místní měně, kterou je Quetzal.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce rozvine, založení guatemalské právnické osoby. Hlavní formy podnikání upravuje obchodní zákoník (Código de Comercio de Guatemala) a zákoník práce (Código de Trabajo). Cizinci mohou v Guatemale podnikat za stejných podmínek jako Guatemalci, což uvádí čl.8 obchodního zákoníku. Na jakýkoliv druh podnikání je nutné si obstarat patřičnou registraci na Obchodním rejstříku (Registro Mercantil).
Guatemalské právo umožňuje 5 tradičních forem podnikání: živnostenské podnikání, společnost s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada), akciová společnost (Sociedad Anónima), komoditní společnosti (Sociedad Comandita) a družstevní společnost (Sociedad Colectiva).
Pomoc se založením společnosti poskytují místní advokátní kanceláře. V případě potřeby může vhodnou advokátní kancelář doporučit Honorární konzulát ČR v Guatemale.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V počáteční fázi pronikání na guatemalský trh lze českým firmám doporučit účast na některé z akcí podpořené z prostředků na podporu ekonomické diplomacie. V praxi může jít o účast na českém stánku na některém mezinárodním veletrhu, firemní prezentace v teritoriu, účast na podnikatelské misi apod.
Nezbytnou součástí jsou propagační materiály ve španělštině. Vhodná je také spolupráce s guatemalskými reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný druh zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Guatemala přistoupila k Pařížské konvenci, která chrání průmyslové vlastnictví a také ke konvenci Světové organizace duševního vlastnictví. Zákon o průmyslovém vlastnictví vstoupil v platnost v listopadu 2002. Úřadem příslušným v těchto záležitostech je Registr průmyslového vlastnictví. Zákon o patentech chrání vlastníky patentů cestou registrace v Registru duševního vlastnictví. Ochrana se prodlužuje o 10 nebo 15 let po zaplacení ročních poplatků, které je nutné uhradit před vypršením právní ochrany patentu. S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ v tomto teritoriu zatím nesetkal.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních v Guatemale není příliš operativní. Většina vládníchveřejných zakázek požaduje účast guatemalské firmy.
Je nutno dodat, že podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých účastnických anebo garančních poplatků. Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka, tj. španělštiny, a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a zcela jasně a bez jazykových problémů předloží nabídku, která do posledního bodu odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních zcela vyloučena.  Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na webových stránkách Guatecompras.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před guatemalskými rozhodčími orgány nutno řešit jen a pouze přes místního advokáta. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu.
Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na guatemalském trhu sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a představitelů místních a zahraničních firem po Guatemale. Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly v zájmu zachování jejich prodejnosti v relaci ke srovnatelným konkurenčním výrobkům, např. z Asie či Mexika.
Rizika místního trhu pro české podnikatele lze zjednodušeně shrnout do tří bodů:
• Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů.
• Rizika spojená s účastí ve veřejných tendrech.
• Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a vysokých nákladů na dopravu.
Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.
Oficiálním jazykem Guatemaly je španělština, která je v obchodních jednáních jednoznačně upřednostňována, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka. Španělština je nutná v případě obchodních materiálů.
Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, i když se většinou toleruje pozdější příchod o 10 až 15 minut. Jednání mohou probíhat během pracovních jídel, které mohou trvat i více než 2 hodiny.
Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. V žádném případě však nejsou vhodné krátké kalhoty a obuv na pláž.
Státní svátky:
1.leden – Nový rok
březen – duben – velikonoční týden (před českým Pondělím velikonočním) – čtvrtek a pátek jsou státní svátky, sobota a neděle závisí na regionu
1.květen – Svátek práce
30.červen – Den armády
15.srpen – Den Nanebevzetí Panny Marie (závisí na regionu)
15.září – Den nezávislosti
20.říjen – Den revoluce
1.listopad – Den všech svatých
24.prosinec – Štědrý večer (závisí na regionu)
25.prosinec -Boží hod
31.prosinec Silvestr (závisí na regionu)
Pracovní doba:
Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často od 8:00 do 17:00 hodin.
Prodejní doba:
Oficiální otevírací doba v Guatemale neexistuje, ale obvykle jsou obchody otevřené od 9,00 – 11,00 hod. do 19,00 – 20,00 hod. V době od 14,00 do 16,00 hod. bývá přestávka na oběd, obchody ale převážně fungují bez pauzy.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza, celní předpisy:
Dnem 6. 11. 2004 vstoupila v platnost bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti, celková délka pobytu však nesmí přesáhnout 90 dnů. Dohoda rovněž zakazuje občanům obou zemí vykonávat během turistického pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost (tato okolnost je považována za zneužití dohody a je odpovídajícím způsobem právně postižena).
Očkování:
Podle instrukcí hygienické stanice v ČR (pro návštěvu některých oblastí, hlavně mimo turistické a rekreační oblasti) se doporučuje očkování proti hepatitidě (A/B), případně proti žluté zimnici. Mezi odporučená očkování patří břišní tyfus, vzteklina, zášrkt, tetanus, spalničky a malárie. Na cestu se doporučuje přibalit antimalarika.
Podnebí:
Je nutno počítat s velkými výkyvy teplot mezi dnem a nocí; podnebí je velmi závislé na nadmořské výšce. Období dešťů nastává v závislosti na zeměpisné poloze, obvykle koncem května a končí koncem října/začátkem listopadu.
Další upozornění:
Guatemala patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami. Největší opatrnosti je třeba dbát na hranicích s Belize, kde často dochází k potyčkám v souvislosti s dlouhotrvajícím hraničním sporem. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:
• uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti
• nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (mobilní telefon, fotoaparát, atd.)
• parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci
• nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
• cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
• cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí
• dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse)
Doporučuje se pít jen balenou vodu.
Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců v zemi není problém, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Aktuální informace ohledně pracovních povolení lze konzultovat na webových stránkách migračního úřadu (Migración Guatemala, C.A.) Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého může doporučit Velvyslanectví ČR v Mexiku nebo honorární konzul v Guatemale.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Guatemalou uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, ceny jsou však pro běžného turistu z ČR velmi vysoké. Je proto dobré si před cestou do Guatemaly zajistit cestovní zdravotní pojištění.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem