Guinea-Bissau

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoBissau
Počet obyvatel2 mil.
JazykPortugalština
NáboženstvíMuslimové 45% křesťané 22% tradiční 15% ostatní 18%
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuUmaro Sissoco Embaló
Hlava vládyUmaro Sissoco Embaló
Název měnyzápadoafrický frank
Cestování
Časový posun-1h (v létě -2h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecPhDr. Ján FÜRY
Ekonomický úsekIng. Robert Hrubý, MBA
Konzulární úsekMgr. Tomáš Hlavan
Czechtrade
Czechinvest
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 1,6
Hospodářský růst (%) 2,1
Inflace (%) 2,6
Nezaměstnanost (%) N/A

Guinea-Bissau je tropická země na atlantickém pobřeží západní Afriky, která je známá národními parky a divokou přírodou. Zalesněné, řídce osídlené souostroví Bijagós je chráněnou biosférickou rezervací. Jeho hlavní ostrov Bubaque je součástí národního parku Orango Islands, stanoviště hrochů mořských. Na pevnině je hlavní město Bissau přístavem s portugalskými koloniálními budovami ve svém starém centru. Na severu hraničí se Senegalem a na jihu s Guineou Bissau zahrnuje souostroví více než 100 ostrovů. Ekonomika je do značné míry závislá na zemědělství a rybolovu. Dominují zde dvě plodiny: rýže pro domácí spotřebu a kešu ořechy, které tvoří 95 procent vývozu země, jako plodina v hotovosti. Hospodářství Guineje-Bissau se skládá ze směsi státních a soukromých společností. Guinea-Bissau patří mezi nejméně rozvinuté státy světa a mezi 10 nejchudších zemí světa. Opatření na omezení šíření pandemie COVID-19 zpomalila tempo růstu Guineje Bissau. Reálné HDP se v roce 2020 snížilo o 2,8 %, nejníže od státního převratu v roce 2012, kdy ekonomika poklesla o 2,0%. Nižší ceny a prodej kešu ořechů jsou hlavními faktory, které stojí za obratem v růstu – hospodářství Guineje-Bissau založené na zemědělství je závislé na vývozu kešu ořechů, který utrpěl zablokováním a uzavřením hranic. Inflace v roce 2020 je však stále pod konvergenčním kritériem 3% západoafrické hospodářské a měnové unie (WAEMU). Očekává se, že v roce 2021 dojde k oživení růstu na 2,9 % a v roce 2022 na 3,9 %, což je výhled založený na rozsáhlém očkování proti COVID-19 a obnovení obchodních aktivit. Pro přilákání investic a stimulaci zapojení soukromého sektoru bude klíčová politická stabilita. Očekává se, že inflace zůstane stabilní – na úrovni 2 % v roce 2021 a 1,9 % v roce 2022. Mírné zlepšení bude pozorováno jak u rozpočtového schodku – 5,3% HDP v roce 2021 a 4,6% v roce 2022 – tak u salda běžného účtu, které bude v obou letech ve schodku 4,4%.

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná . Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Guinea-Bissau (255.9 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Guinea-Bissau (MZV) (244B)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Republic of Guinea-Bissau. Politika Guineje-Bissau se odehrává v rámci poloprezidentské zastupitelské demokratické republiky se systémem více politických stran, kde prezident je hlavou státu a předseda vlády je hlavou vlády. Bývalá portugalská kolonie Guinea-Bissau vyhlásila nezávislost dne 24. září 1973 a Portugalsko ji uznalo dne 10. září 1974. Dosavadní historie země je historií téměř nepřerušené politické nestability. Článek 62 současné ústavy z roku 1984, která byla změněna v letech 1991, 1993 a 1996, stanoví, že prezident republiky je hlavou státu, garantem národní nezávislosti a strážcem ústavy a vrchním velitelem ozbrojených sil. Je volen ve všeobecných a přímých volbách většinou odevzdaných hlasů. Nezíská-li žádný kandidát absolutní většinu, koná se druhé hlasování mezi dvěma nejvýše postavenými kandidáty o 21 dní později. Předseda je volen na pětileté funkční období. Nemůže být volen potřetí za sebou nebo během pěti let následujících po skončení jeho druhého funkčního období. Předseda Národního lidového shromáždění převezme funkci prozatímní hlavy státu, pokud se uvolní úřad prezidenta, jak tomu bylo po smrti prezidenta v lednu 2012. Prezident jmenuje a odvolává ministry a ratifikuje mezinárodní dohody, smlouvy a úmluvy. Může přijímat zákony prostřednictvím vyhlášek a přijímat vyhlášky. Posledně jmenované, které jsou pro výkonnou moc prostředkem, jak nahradit zákonodárnou moc, musí být v zásadě ratifikováno shromážděním; pokud se však do 30 dnů nevyjádří proti, je automaticky považováno za ratifikované. V hierarchii norem má přednost ústava, následovaná smlouvami (a mezinárodními dohodami a úmluvami), zákony, vyhláškami, vyhláškami a příkazy. Zákonodárnou moc vykonává jednokomorový parlament, Národní lidové shromáždění (ANP). Legislativní období je čtyřleté a poslanci jsou voleni ve všeobecných a přímých volbách. Na základě článku 76 a násl. přijímá ANP právní předpisy, návrhy a usnesení, jakož i smlouvy, které mu předkládá vláda. ANP také každoročně v zásadě přijímá finanční zákony a státní účty. Členové vlády mohou zasednout a vystoupit v poslaneckém klubu ANP. Podle úřadů jsou všechny legislativní texty zjevně zveřejňovány v Úředním věstníku. Vládu jmenuje prezident republiky na základě výsledku voleb do zákonodárného sboru a vede ji předseda vlády. Vláda je odpovědná ANP a její program musí schválit ANP. Na vrcholu soudního systému Guineje-Bissau stojí Nejvyšší soud, po němž následují regionální a odvětvové soudy a tribunály. Jeho nezávislost je zakotvena v ústavě (článek 95). Podle článku 92 jmenuje soudce Nejvyššího soudu prezident, stejně jako státního zástupce. Od roku 1994 dominuje stranickému systému mezi Bissau a Guineou socialistická Strana africké nezávislosti Guineje a Kapverd a Strana pro sociální obnovu. Guinea-Bissau má systém více politických stran s četnými politickými stranami, v němž žádná ze stran často nemá šanci získat moc sama a strany spolu musí spolupracovat na vytváření koaličních vlád. V posledních dvou desetiletích byl stranický systém relativně stabilní a o moc soupeřily dvě velké strany. Nejstarší stranou je PAIGC, která byla založena v roce 1956 jako hnutí za nezávislost, jež je nadále spojováno s úspěšným bojem za nezávislost proti bývalému kolonizátorovi. Po získání nezávislosti se projevila jako autoritářská levicová strana.

1.2. Zahraniční politika země

Vzhledem k dlouhotrvající politické krizi není Guinea-Bissau významným zahraničně-politickým hráčem, ve svých zahraničně politických aktivitách je spíše předmětem zájmu v rámci ECOWAS, který se snaží přispět k vyřešení politické krize v zemi a dosažení stability. Zahraniční politika je ovlivněna velkou závislostí na zahraničních donorech. Sílí vliv Číny ve spojení s jejími půjčkami.

1.3. Obyvatelstvo

Populace 2,007 milionu

Průměrný roční růst populace 2,53%

Struktura populace podle věkových skupin:  0-14 let: 43,17%  15-24 let: 20,38%  25-54 let: 30,24%  55-64 let: 3,12%  65 let a více: 3,08 % (2020 est.)

Struktura etnik:  Fulani 28,5%  Balanta 22,5%  Mandinga 14,7%  Papel 9.1%  Manjaco 8,3%  Beafada 3.5%  Mancanha 3.1%  Bijago 2.1%  Felupe 1,7%  Mansoanca 1.4%  Balanta Mane 1%  ostatní 1,8%  žádný 2,2%

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

V roce 2020 se očekával trvalý růst ekonomiky ve výši 5 %, který byl však kvůli vypuknutí COVID-19 revidován směrem na -0,5 %, ale předpokládá se, že v roce 2021 vzroste až na 2,1 % v závislosti na globálním hospodářském oživení. Slabá růstová výkonnost Guineje-Bissau se kryje s nízkou úrovní soukromých investic – 2% HDP – druhou nejnižší na světě. Hrubý příjem za rok 2020 se odhadoval na 2020 USD. Prudký pokles vývozu kešu ořechů vedl k poklesu daňových příjmů a ke zhoršení fiskálního deficitu země, který měl vzrůst z 3,1 % HDP před pandemií v roce 2020 na 4,5 až 4,8 % HDP. Hospodářství Guineje Bissau je vysoce závislé na primárním sektoru. Odvětví zemědělství se podílí na HDP přibližně 52,5 %, zatímco na odvětví služeb připadá 37,2 % a na odvětví průmyslu 13,2 %. Odvětví zemědělství zaměstnává asi 67,8 %, zatímco odvětví průmyslu asi 7,0 %. Odvětví služeb se podílí 25,2 %. Navzdory růstu cen ropy zůstala inflace pod hranicí konvergence Společenství ve výši 3,0 %, kterou stanovila organizace UEMOA. Míra inflace se zvýšila z 0,3 % v roce 2019 na 2 % 2020.

Tabulka z MOP + navíc platební bilance, zadluženost/HDP.

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 3,84,6-0,52,13,2
HDP/obyv. (USD/PPP) 1 999,82 070,02 020,02 040,02 090,0
Inflace (%) 0,40,32,02,63,0
Nezaměstnanost (%) 2,82,83,2N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 0,30,30,30,30,3
Import zboží (mld. USD) 0,30,30,30,30,3
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,10,00,00,00,0
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 1,91,92,02,02,1
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,0
Veřejný dluh (% HDP) N/A
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,1
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Guinea-Bissau přijala v roce 2015 nový rámec rozvoje, jehož provádění se týká období 2015–2025: vize Guineje-Bissau 2025. První fáze tohoto programu známá jako „Terra Ranka, 2015-2020“ byla realizována v období 2015-2020. Další fáze projektu by měla pokračovat v roce 2021. Poměr dluhu k HDP činil v roce 2019 69,2 %. V roce 2020 se poměr dluhu k HDP odhadoval na 79,8 %. Fiskální pozice Guineje-Bissau zůstává pod tlakem, zejména kvůli vyšším než plánovaným výdajům; schodek veřejných financí byl na začátku roku 2019 výrazně vyšší, než se předpokládalo v návrhu rozpočtu. Fiskální schodek zůstal v roce 2020 vysoký na odhadovaných 6,1 % HDP – nad cílovou hodnotou schodku WAEM ve výši 3,0 %.

2.3. Bankovní systém

Finanční sektor Guineje-Bissau čelí velkým výzvám a přístup k finančním službám je nízký. Většina ukazatelů finančního zdraví poukazuje na zranitelnost finančního systému Guineje-Bissau, finanční hloubka se zdá být pod úrovní, kterou naznačují charakteristiky země, a přístup k finančním službám je omezený. Komerční banky jsou v průměru méně ziskové a méně likvidní, potýkají se s vyššími úvěry v selhání a méně dodržují klíčové obezřetnostní ukazatele než banky v jiných zemích WAEMU. Finanční zprostředkování se sice v poslední době zvedlo, ale úvěry soukromému sektoru zůstávají nižší, než naznačují základy země. Přístup k finančním službám je v Guineji-Bissau nízký a bankovní sektor přispívá k investičním programům firem jen okrajově. Finanční sektor v Guineji-Bissau je stejně jako v ostatních zemích WAEMU ovládán bankovním sektorem. Bankovní sektor zahrnuje v současnosti čtyři banky, jejichž aktiva představují téměř 32 procent HDP Guineje-Bissau. Odvětví je sice v průměru dobře kapitalizované, s průměrnými ukazateli solventnosti nad průměrnými úrovněmi WAEMU, ale napříč bankami panuje značná různorodost a většina ukazatelů ziskovosti a likvidity je slabší než v jiných zemích WAEMU. Půjčování se soustřeďuje do několika odvětví.

2.4. Daňový systém

K hlavním položkám, kromě sociálního (14 %) a zdravotního pojištění (8 %), patří DPH (15 %), podniková daň (25 %), daň z majetku (dle velikosti a typu využívání objektu), daň z úroků (15 %), administrativní (stamp) daň (kolísá), daň z držení vozidla (kolísá), daň z PHM (kolísá) a daň z tiskových oznámení a reklamy (100 CFA). Daň z dividend činí 30 %.

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Vzhledem k dlouhotrvající politické krizi jsou vztahy mezi Guineou-Bissau a EU poměrně omezené. Mezi nejvýznamnější země, kam Guinea Bissau exportuje, patří: Portugalsko a Nizozemsko

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 135,5140,8117,5N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 3,564,33,9N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -132,0-76,5-113,6N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní relace s ČR není žádná.

Obchodní výměna s ČR (mil. EUR)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy


Smlouvy s ČR

V minulosti uzavřené smlouvy (Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau o kulturní spolupráci) a Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau), byly ukončeny v r.1993. V současnosti nejsou v jednání žádné mezivládní dohody.

3.3. Rozvojová spolupráce

V současné době ZÚ Akkra v oblasti nerealizuje žádné rozvojové projekty.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Zemědělství – stroje, krmiva, hnojiva


▶ Zdravotnictví – nemocnice, léky4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

N/A

4.2. Oslovení

Jak oslovit obchodní partnery?

4.3. Obchodní schůzka

N/A

4.4. Komunikace

N/A

4.5. Doporučení

N/A

4.6. Státní svátky

1. ledna Nový rok Jan 20 Den hrdinů 8. března Mezinárodní den žen 1. květen 13. květen (konec ramadánu) 20. července Tabaski 3. srpen Pidjiguiti Den 24. září 14. listopad Den úpravy pohybu 25. prosinec 1. svátek vánoční

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Guinea-Bissau je malým trhem, charakterizovaným nízkou kupní silou a vyšší konkurencí levných dovozů. Nezbytnou podmínkou úspěšného obchodu je navázání vztahu s místním, spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem), s dobrými kontakty. Využít lze i řady místních absolventů českých VŠ.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Předchozí souhlas ministerstva pro obchod musí být získán za účelem výkonu jakékoliv obchodní činnost v Guineji-Bissau, včetně zahraničního obchodu. Hospodářské subjekty musí získat obchodní povolení a dovoz nebo vývoz všech produktů musí být předem oznámen stejnému ministerstvu za účelem shromažďování statistik pro sledování toku zboží a deviz. Od roku 2011 jsou postupy celního odbavení v zásadě automatizovány na základě systému ASYCUDA++. Systémový server však nepřijme prohlášení mimo pracovní dobu a jeho operace jsou často přerušeny výpadky napájení .Po vzniku Centra pro založení společnosti (Centro para formalizariam de empresas, CFE: „one-stop shop“), vytvořeného za techn. přispění Světové banky (South-South Experience Exchange Facility Trust Fund/nternational Development Association), International Finance Corporation, UNDP, EU a AfDB, v květnu 2011, trvají zákl. kroky k založení firmy namísto předešlých 216 dní (teor.) nejdéle týden. Po registraci obch. jména společnosti na Městské obch. komoře (Certidão negativa de denominação social, trvání: den, náklady: Certidão negativa, Escritura publica, Certidão notarial, Publicação, Declaração de actividades, clk.77.745 FCFA), otevření bank. účtu a složení min. depozitu (trvá 1 den, bez nákladů), předložení statutu společnosti získání licence (Certidão de Matricula) a DIČ (Número de identificação fiscal, NIF) (trvá 3 dny, poplatek 47.212 FCFA) je u guineo-bissauského ministerstva pro veř. správu (Ministério da função publica de trabalho y da reforma do estado) a správy soc. zabezpečení (Instituto nacional de providencia social) třeba firmu zaregistrovat s ohledem na bud. zaměstnanecké poměry (trvání: 2 dny, bez poplatku). Guinea-Bissau (přes vznik CFE, k urychlení procedur, redukci nákladů a podchycení většího počtu spol. do formálního sektoru) vzhledem k vnitropol. situaci přesto stále zaujímá nízké příčky sv. žebříčku Doing Business (178. ze 183 zemí).

5.3. Marketing a komunikace

Při marketingovém průzkumu je možno využít služeb společnosti:

list of marketing agencies for Guinea-Bissau https://directory.esomar.org/conducted211_Guinea-Bissau/

Reklamu je možno publikovat v místních novinách, nicméně inzeráty v denním tisku mají vzhledem k nízké vzdělanosti i nákladům, resp. nepravidelným publikacím, pouze omezený dosah.:

Guine BissauGazeta de Noticias

Největší dopad má reklama v rozhlase a v televizi: Guinea-Bissau National Radio and TelevisionRTP-AfricaRadio PindjiguitiRadio Nacional

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Vláda Guiney-Bissau řeší základní existenční problémy obyvatel, ochrana duševního vlastnictví nepatří mezi exekutivní priority. Guinea-Bissau podepsala dohodu z Bangui (1977), kterou se zřizuje Africká organizace pro duševní vlastnictví (OAPI). Generální ředitelství pro průmyslové vlastnictví v rámci ministerstva energetiky, průmyslu a přírodních zdrojů působí jako národní kontaktní skupina (SNL) s OAPI. Jeho hlavním úkolem je předávat žádosti o registraci titulů průmyslového vlastnictví podané v Guineji-Bissau úřadu OAPI. Rovněž koordinuje činnosti zaměřené na upozornění na význam registrace práv průmyslového vlastnictví v Guineji-Bissau. Stále čelí finančním potížím při organizaci svých činností na zvyšování povědomí a při posílení vazeb spolupráce. Guinea Copyright (Société Guineense de Autores (SGA)), která má statut soukromé společnosti, je odpovědná za správu autorských práv a s nimi souvisejících práv. Má asi 400 členů, většinou hudebníků. Dlouhé období sociální a politické nestability v Guineji-Bissau narušilo účinnou ochranu autorských práv. Podle orgánů nebylo během období přezkumu přijato žádné opatření k potírání pirátství. Činnost SGA se omezuje na poskytování informací a úsilí o podporu povědomí o problematice autorských práv.

5.5. Trh veřejných zakázek

V roce 2012 přijala Guinea-Bissau nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který provedl příslušné směrnice. Jeho oblast působnosti se vztahuje na smlouvy podepsané: státem, místními úřady, veřejnými institucemi, veřejnoprávními organizacemi a sdruženími, které dostávají finanční podporu nebo záruky od státu, státní podniky, společnosti, ve kterých má stát většinový podíl, a právnické osoby soukromé které jednají jménem výše uvedených orgánů nebo dostávají finanční podporu nebo záruky od státu. Subjekty, kterým byly uděleny zvláštní nebo výhradní práva k poskytování veřejné služby, musí rovněž dodržovat ustanovení Kodexu. Guinea-Bissau má vnitrostátní vládní nákupní agenturu (dříve nazývanou ústřední vládní oddělení pro zadávání veřejných zakázek) pod dohledem ministerstva pro obchod, která centralizuje zadávání veřejných zakázek jménem veřejných zadavatelů vlády. Statistiky o veřejných zakázkách během období přezkumu nejsou k dispozici. Limitem pro zakázky je 5 000 000 CFAF (cca 9 000 USD) na dodávku zboží nebo služeb, a 10 milionů CFAF (cca 18 000 USD) na dodávky prací. Kodex stanoví, že podmínkou jsou otevřené výzvy k podání nabídek (s nebo bez předběžného výběru), Ve výjimečných případech může zadavatel vést omezenou soutěž nebo uzavřít přímou smlouvu (vyjednávání). Pod těmito limitními hodnotami může zadavatel požádat o cenové nabídky za předpokladu, že následné postupy jsou v souladu se zásadami uvedenými v Kodexu. Smlouvy o intelektuální služby jsou zadávány po konzultaci a předkládání návrhů. Výzvy k předkládání nabídek a oznámení o předběžném výběru musí být předány komisi západoafrické měnové unie WAEMU ke zveřejnění do 12 pracovních dnů od jejich obdržení. Po uplynutí této lhůty musí být oznámení rovněž zveřejněna v Úředním věstníku (Boletim Oficial), v celostátních novinách a / nebo mezinárodní publikaci. Je povoleno také publikování v elektronickém formátu v souladu s komunitním modelem. Pouze oznámení v jednom z oficiálních jazyků WAEMU jsou přijímána. V závislosti na povaze smlouvy musí uchazeči složit záruku ve výši od 1% do 3% předpokládané částky smlouvy. Osoba, která uzavřela smlouvu, musí složit záruku plnění, částka ale nesmí překročit 5% základní částky smlouvy. V souladu s ustanoveními WAEMU, nabídky z komunitních firem obdrží preferenční marži ve výši 15 % z částky nabídky a toto musí být uvedeno ve výzvě k podávání nabídek. U smluv s obecním úřadem nebo veřejné instituce, u nabídek, které předpokládají subdodávky alespoň 30 % z celkové částky od místních společností, je možné získat další preferenční rozpětí alespoň ve výši 5 %, kumulativní s 15% marži. Podle úřadů Guinea-Bissau dosud neuplatňovala ustanovení o preferenčních maržích při zadávání veřejných zakázek. Zpět na začátek

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Ve vztahu k českým firmám ZÚ Akkra nezaznamenal případ obch. sporu, jenž by musel být řešen třetí stranou (soud). V zemi existuje specializovaný Obchodní soud, přednost je nicméně třeba dát mimosoudnímu jednání/vyrovnání či projednávání evt. kauz mimo Guineu-Bissau. Guineo-bissauský trh je dlouhodobě orientován zj. na cenu. Nízká koupěschopnost velké většiny obyvatelstva tlačí dovozní ceny na minimum. Dovozci hledají nejlacinější nákupní možnosti, často na úkor kvality, významnou část dovozu tvoří použité výrobky. Zákazník dává přednost nižší technické úrovni před technickými novinkami. Více informací na Doing Business – Guinea Bissau (str.43 a dále). Český exportér musí počítat s tím, že dodané stroje mohou pracovat ve vlhkém prostředí či naopak ve velkém suchu, v teplotách kolem 35o C, při kolísání a výpadcích elektrického napětí. Riskantní jsou př. dodávky strojů s elektronickým ovládáním, bez úpravy pro tropické podnebí. Situaci komplikuje pol. nestabilita, nízká kvalifikace pracovních sil i zastaralá infrastruktura. Guinea-Bissau je politicky a tudíž i ekonomicky riziková destinace (investice jsou v zásadě nepojistitelné, pohledávky nevymahatelné). Vládní garance jsou poskytovány, nicméně skutečné platby nezaručují, (riziko nedodržení uzavřených smluv existuje). Počítat je třeba s korupcí, flexibilitou při výkladu zákonů, špatnou infrastrukturou, nerozvinutými bankovními službami, omezenými možnostmi komunikace. Ekonomika je založená na přímých platbách (cash-based economy), kreditní karty v zásadě (krom vybr. lokalit hl. města) přijímány nejsou.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Vízum je možné za zhruba 60 USD obdržet na ZÚ Guiney-Bisau v Bruselu (vydávána jsou teor. i na mez. letišti v hl. městě, nikoli na pozemních hranicích).

Embassy of the Republic of Guinea-Bissau Boulevard Brand Withlock 114 1200 Bruxelles, Belgie Telefon: (+32) 2 733 2206 Fax: (+32) 2 742 0551 Email: ambagbissaubrux@gmail.com

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Vláda umožňuje zaměstnávání krajanů ve vedoucích pozicích nebo tam, kde nejsou místní obyvatelé se specifickými dovednostmi k dispozici. Pracovní povolení pro České občany vydává imigrační oddělení.

5.9. Veletrhy a akce

N/A

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech RepublicKanda Hilla Limann Highway No. 2, House No. C 260/5, POB 5226, Accra – North

Tel: +233/302.225.540 (247.282) Fax: +233/302.225.337 Mobil: (diplom. služba: +233/247.011.428) e-mail: accra@embassy.mzv.cz

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

mezinárodní předvolba: +245

Policie: 117

Požární útvar: 118

Záchranná služba: 119

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Institute of Biodiversity and Protected Areas in Guinea-Bissau – ibapgbissau.org

Central Bank of West African States – bceao.int

Chamber of commerce, industry, agriculture and services – ccias-guinebissau.com

National Institute of Statistics – stat-guinebissau.com

National Regulatory Authority – arn.gwPermanent Mission of the Republic of Guinea-Bissau to the United Nations – un.int/guineabissau/

National Institute of Public Health – inasagb.orge

Regulations – https://guineebissau.eregulations.org/

Rádio Jovem Bissau – radiojovem.info

Assembleia Nacional Popular- República da Guiné-Bissau –http://www.parlamento.gw/Guinea-Bissau

News agency – ang.gw

• Teritorium: Afrika | Guinea-Bissau | Zahraničí

Doporučujeme