Guinea

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoConakry
Počet obyvatel12,77 mil.
JazykOficiální jazyk francouzština, peul, malinké, soussou
Náboženstvíislám (85 %), křesťanství (10 %), tradiční a ostatní náboženství (5 %)
Státní zřízeníRepublika
Hlava státuAlpha Condé
Hlava vládyIbrahima Kassory Fofana
Název měnyguinejský frank (GNF)
Cestování
Časový posun-1 hod (v létě -2 hod)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Miloslav Machálek
Ekonomický úsekIng. Tereza Hankeová
Konzulární úsekMgr. Andrea Toušková
CzechTradene
Czechinvestne
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 15,1
Hospodářský růst (%) 5,4
Inflace (%) 9,7
Nezaměstnanost (%) N/A

Guinea, nazývaná také „Guinea-Conakry“ je malá země s velkými přírodními aktivy: dlouhé pobřeží, významné hydrografické bohatství (přezdívá se jí „africká vodárenská věž“), zemědělský potenciál a obzvláště bohaté podloží (1. světová rezerva bauxitu, zlato, diamanty a další). Guinejská ekonomika však zůstává relativně málo diverzifikovaná a strukturálně zranitelná vůči exogenním šokům. Velký ekonomický potenciál těžebního průmyslu pro rozvoj země je naopak významnou hrozbou pro relativně nedotknuté životní prostředí.

Přes mnoho výhod jsou sociálně-ekonomické ukazatele této málo rozvinuté země nešťastné. Guinea zůstává na spodním místě žebříčku HDI a v roce 2020 obsadila 178. místo ze 189 zemí. Více než polovina Guinejců (53%) žije pod národní hranicí chudoby (0,9 eur/osobu/den). Kromě toho je ekonomika stále z velké části neformální (přes polovinu HDP, téměř 70% pracovních sil).

Guinejská ekonomika překonala šok Covid-19 oproti ostatním africkým státům mimořádně dobře. Hospodářský růst dosáhl 5,4% za rok 2020, stimulován vzkvétajícím těžebním sektorem. Navzdory provedení rychlé a dobře strukturované reakce na pandemii se však její negativní dopady projevily mimo těžební odvětví, které tvoří více než 3/4 celkového HDP a zaměstnává velkou většinu populace. Guinea navíc kromě Covid-19 čelí nedávnému znovu-výskytu eboly, která zemi paralyzovala v letech 2013-2016. Zatímco se očekává, že těžební odvětví bude i v roce 2021 nadále posilovat celkový růst, vláda musí podpořit mimotěžební sektory a efektivně zajistit základní služby stále rostoucí populaci.

Vývoj ve druhé polovině roku 2020 byl ovlivněn říjnovými prezidentskými volbami. Příčinou násilných střetů mezi opozičními sympatizanty a policejními složkami byla třetí kandidatura prezidenta Alphy Condého. Nespokojenost se šířila hlavně mezi mladými, kteří volali po změně. Země se potýká s vysokou nezaměstnaností a především vysokoškolští absolventi marně hledají uplatnění. Další hrozící politická nestabilita může, jako tomu bylo v letech 2009-2013, vážně postihnout guinejskou ekonomiku (zpomalení růstu, zrychlení inflace, nárůst rozpočtového deficitu).

Tato Souhrnná teritoriální informace je zpracovávána pro zemi, která je tzv. přiakreditovaná. Informace je poskytovaná ve zkráceném rozsahu.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Guinea (229kB) Mapa globálních oborových příležitostí – Guinea (MZV) (237B)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Guinejská republika (République de Guinée, běžně i Guinée-Conakry)

Systém vládnutí: Guinea je republika. Prezident nominuje premiéra, legislativní moc drží národní shromáždění.

Aktuální složení vlády: ZDE

Prezident Alpha Condé si ve volbách v říjnu 2020 zajistil kontroverzní třetí mandát. Další funkční období se mu podařilo prosadit díky změně ústavy, čímž vyvolal silnou reakci v řadách opozice a mezi mladou populací. Negativní reakce se dostavily i na mezinárodní scéně. V epidemiologickém kontextu byly demonstrace silně potlačeny, pouliční střety s bezpečnostními složkami si vyžádaly několik mrtvých. Situace je nyní relativně uklidněna, nicméně opozice vedná dlouholetým protivníkem současného prezidenta, Cellou Dalein Diallem, nadále neuznává výsledky říjnových voleb. Sporadické protesty vedené opozicí mohou pokračovat a předpokládá se, že vyprovokují tvrdý zásah státu s negativním dopadem na politickou stabilitu v nejbližším horizontu 2021-22.

1.2. Zahraniční politika země

Bývalá francouzská kolonie získala nezávislost jako první na africkém kontinentě v říjnu 1958. Oproti jiným státům v regionu nemají obě země příliš intenzivní vztahy.

Guinea naopak udržuje dobré vztahy s Ruskem, které dlouhodobě patří mezi spojence Condého režimu a oba prezidenti se netají vzájemnými sympatiemi. Ostatně V.Putin patřil s čínským prezidentem mezi malý okruh státníků, kteří Condému zaslali blahopřání ke třetímu mandátu.

Mezi další hlavní partnery patří Čína, která poskytuje vládě velké půjčky. Nerostné bohatství je důvodem, proč Čína staví Guineu mezi své geopolitické priority v západoafrickém regionu. Guinea exportuje do Číny téměř 40 % bauxitu, investicemi do infrastruktury si asijská velmoc zabezpečuje dodávky této suroviny.

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel: 12,77 mil. (WB, 2019)
Populace do 15 let: 43,5 %
Demografický růst: 2,8 %
Střední délka života: 62,1 let
Fertilita: 4,6
Negramotnost: 70%
Hustota zalidnění: 51,09 obyv/km2
Etnické složení: Peul/Fula (40 %,), Malinké (30 %), Soussou (20 %), další (10 %). Početně zanedbatelná, ale ekonomicky aktivní je libanonská a francouzská menšina. V poslední době rychle roste čínská komunita.
Náboženství: Islám (85 %), křes%tanství (8 %), tradiční náboženství (7 %)


Krátký komentář, obsahující počet obyvatel, demografické složení, etnické složení, hustotu zalidnění, náboženství.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Guinejský reálný HDP vzrostl v roce 2020 navzdory koronakrizi o 5,4%, tj. pouze o 0,2% méně než v předchozím roce, a o mnohem více než byla prognóza na začátku pandemie (1,4%). Tento pozoruhodný výkon, mimořádný napříč celou Afrikou, souvisí se silným nárůstem těžební činnosti v roce 2020 (18,4%) ve srovnání s rokem 2019 (8%). Tahounem v tomto sektoru je obnovená čínská poptávka po bauxitu a hliníku, jejichž hlavním dodavatelem je právě Guinea. Pandemie se však negativně promítla do všech ostatních odvětví, jejichž růst výrazně zpomalil v roce 2020. Velké investiční projekty byly zpožděny, hranice dočasně uzavřeny, a omezena byla drtivá většina ekonomických akivit v zemi. Opatření k omezení šíření Covid-19 také vedla ke zvýšení inflace na 10,6% v roce 2020 (z 9,7% v roce 2019). Střednědobě se očekává, že hospodářský růst dosáhne v roce 2021 6% a v roce 2022 5,6%, stimulovaný navýšením dodávek elektřiny z nových přehrad, novými těžebními projekty a vyššími výdaji na infrastrukturu.

Primární sektor se podílí na tvorbě HDP relativně skromně (18%), zatímco toto odvětví zaměstnává téměř 70% pracující populace. Zemědělství je díky ideálním klimatickým pdmínkám velmi pestré (rýže, káva, citrusy, ale i jahody nebo hroznové víno). Životní prostředí je v Guineji zachováno díky nízké hustotě osídlení a omezené industrializaci, zemi však přesto hrozí odlesňování a znečištění (těžba, čištění odpadních vod atd.).V sekundárním sektoru (36% HDP) dominují hlavně těžební činnosti, které s bauxitem, nepatrně zlatem (kolem 15 tun ročně) a diamanty představují 85% celkového vývozu země. Energetika je také strategickým odvětvím, a to jak pro současné investice, tak pro vedlejší účinky na další činnosti: plánovány jsou 4 přehradní projekty – z nichž nejdůležitější Souapiti – by mělo umožnit další výrobu o více než 500 MW (ve srovnání s 774 MW na celostátní úrovni dnes). Terciární sektor (46% HDP) je tažen obchodem, dopravou, telekomunikacemi a finančními činnostmi. 

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 6,25,65,46,05,6
HDP/obyv. (USD/PPP) 2 556,82 675,52 790,02 930,03 070,0
Inflace (%) 9,89,710,611,510,0
Nezaměstnanost (%) 4,24,14,4N/AN/A
Export zboží (mld. USD) 4,04,05,65,95,9
Import zboží (mld. USD) 3,43,53,33,83,9
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 0,60,52,32,02,0
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 12,412,813,113,513,9
Konkurenceschopnost 126/140122/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -3,1
Veřejný dluh (% HDP) 42,3
Bilance běžného účtu (mld. USD) 0,5
Daně
PO N/A
FO N/A
DPH N/A

Guinejská ekonomika celkově obstála v globální pandemii. Centrální banka zmenšila rozdíl mezi oficiálním a neoficiálním směnným kurzem, aby omezila inflační tlaky na zahraniční kapitál a spotřební zboží.

Deficit státního rozpočtu se zvýšil na 3,1% HDP kombinací poklesu daňových příjmů a zvýšení výdajů za účelem zmírnění dopadů pandemie (proti 0,5% v roce 2019). Saldo má být financováno zálohami od centrální banky a vydáním pokladničních poukázek. Rozpočtový schodek by se měl postupně snižovat na 2,5% v roce 2021 a 2,3% v roce 2022 díky racionalizaci veřejných výdajů, snížení dotací na elektřinu, vhodnějšímu zdanění mimo těžební odvětví, rozšíření základu daně a přísnému uplatňování daňových ustanovení.

Další rozvoj těžby by měl zvýšit vývoz a od roku 2022 snížit deficit běžného účtu, který je v současné době financován přímými zahraničními investicemi. Očekává se, že se úroveň mezinárodních devizových rezerv zlepší, aby pokryla více než 4 měsíce dovozu v letech 2021 a 2022, ve srovnání s 3,8 měsíce v roce 2020.

Guinejský dluh je považován za udržitelný s mírným rizikem narušení vnějšího dluhu. V roce 2019 představoval celkový nesplacený veřejný dluh 36,5% HDP, z toho asi polovina domácí, v roce 2020 je odhadován na 42,3%. Tato mírná úroveň zadluženosti by měla umožnit nové zvýhodněné půjčky na financování prioritních výdajů a nové investice do národní strategie země v boji proti COVID-19. Vláda by se v budoucnu měla zaměřit na obezřetnou vnější půjčovací politiku a zároveň zvýšit účinnost a efektivitu veřejných investic.

2.3. Bankovní systém

Guinejský bankovní systém je nadále relativně slabý, trpí nedostatkem finančních prostředků a omezenou infrastrukturou. V roce 2017 vlastnilo bankovní účet pouze 23 % Guinejců a v celé zemi fungovalo pouze 159 bankomatů.

V roce 2017 byl přijat nový zákon o finančních institucích modernizující předpisy o digitálních finančních službách a mikrofinancování. Zákon poskytuje subjektům operujícím s elektronickými penězmi (EME, Etablissement monnaie electronique) stabilnější právní rámec a upravuje budoucí finanční služby guinejské pošty. Elektronické finanční služby prostřednictvím telefonního nebo mobilního bankovnictví se dynamicky vyvíjejí a diverzifikují. Využívají se zejména k výběru a vkladu hotovosti či převodu peněz. Tato forma bankovnictví má velký potenciál pro snížení rozdílů mezi městy a venkovem. Tzv. finanční inkluze je pro vládu klíčovou strategií ke zlepšení životní úrovně v zemi, kde více než polovina obyvatel trpí chudobou.

Centrální banka BCRG řídí měnovou politiku, spravuje devizové rezervy, provádí transakce s Mezinárodním měnovým fondem a dohlíží na guinejský finanční systém. V kontextu koronakrize ponechala centrální banka v roce 2020 stejnou, relativně vysokou, základní úrokovou sazbu (12 %) i minimální rezervy (16 %).

V zemi působí 16 komerčních bank – Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Guinée (BICIGUI), Banque Islamique de Guinée, Banque populaire maroco-guinéenne, Ecobank, International Commercial Bank (ICB), Société Générale de Banque en Guinée (SGBG) a Union internationale de banques en Guinée (UIBG). 

Používání kreditních karet není běžné ani v hlavním městě, peníze se doporučuje vybírat přímo v bance. Cestovní šeky jsou k dispozici pouze v některých větších bankách a hotelích. Výměna peněz na ulici je nelegální a riziková (falešné bankovky, loupežná přepadení). Výběr volně směnitelných měn je problémový.

Pro více informací můžete konzultovat stránky centrální banky ZDE

2.4. Daňový systém

V rámci strategie dematerializace daňových operací a zlepšení kvality služeb daňovým poplatníkům zřídilo ministerstvo rozpočtu Guinejské republiky portál pro vzdálené přiznání a elektronické platby daní na internetu: eTax Guinea. 

Přehled hlavních daní:
– sociální pojištění (18 % zaměstnavatel, 5 % zaměstnanec)
– DPH (18 %), 
– daň PO (35 %)
– daň z příjmu FO (0 % pro příjem do 100 000 GNF, 10-35 % pro příjem mezi 100 000 a 20 mil. GNF, 40 % pro příjem přesahující 20 mil. GNF)
– daň z nemovitosti (10-15 %)
– od 1.1.2020 daň na alkohol (15 %) a tabákové výrobky (30 %)

Velcí investoři, těžební podniky, investoři do prioritních sektorů (potravinářství, zpracování minerálů, turistika, stavebnictví) a investoři mimo hlavní město mají řadu daňových a celních úlev, včetně 3-8letých daňových prázdnin.

Od 1.1.2020 je osvobozen od DPH dovoz nových vozidel určených pro veřejnou dopravu (nad 10 osob) a k přepravě zboží (dodávky, návěsy, nákladní vozy).

Pro více informací:
– Národní daňový úřad

Daňový zákon 


3. Obchodní vztahy s EU a ČR

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Hlavními zákazníky Guinejské republiky byli v roce 2020: Spojené arabské emiráty (17,1%), Indie (14,7%), Čína (10,8%), Švýcarsko (7,9%).
Hlavní vyvážené produkty: bauxit (58%), zlato (36%), diamanty (3%), hliník (1%).

Hlavními dodavateli pro guinejskou ekonomiku byli v roce 2020: Čína (19,2%), Indie (10,8%), Japonsko (8,9%), Spojené arabské emiráty (7,4%).
Hlavní dovážené produkty: kapitálové zboží (62%), stroje a mechanické vybavení (15%), ropa a deriváty (12%), potravinářské výrobky, nápoje a tabák (8%).

Obchodní vztahy s EU

Jako celek představuje EU27 hlavního obchodního partnera Guiney. Dovoz z EU činí 25% celkového dovozu do země a 19% celkového guinejského vývozu směřuje do EU.


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 1 055,9946,0934,7N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 516,5736,1725,2N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) -539,4-209,9-209,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Obchodní vztahy mezi Českou republikou a Guineou jsou zanedbatelné. Vzájemný obchod je doposud charakterizován spíše příležitostnými transakcemi než stabilním etablováním určitých vývozců/ dovozců či vzájemnými investicemi.


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 0,10,00,0N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 0,00,00,0N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,10,00,0N/AN/A

Zdroj: ČSÚ


3.2. FTA a smlouvy

V roce 2017 bylo prezidentským dekretem rozhodnuto o zřízení speciální ekonomické zóny v Boké (SEZ). Dočasnou licenci k provádění transakcí volného obchodu lze získat se zvláštním souhlasem Ministerstva hospodářství a financí. Dosud chybí prostředky na dostatečný rozvoj SEZ k přilákání investorů.

Guinea je členem svazu řeky Mano, který zahrnuje standardizované celní tarify mezi Guinejí, Sierrou Leone a Libérií.
Guinea je také členem regionálního hospodářského společenství ECOWAS, kde v současnosti probíhají přípravy na celní unii (volný pohyb zboží a služeb mezi 15 členskými zeměmi).
Guinea je navíc signatářem AfCFTA pod taktovkou AU. AfCFTA oficiálně vstoupila v platnost 30. května 2019 a jejím cílem je vytvořit jednotný trh se zbožím a službami s volným pohybem osob a kapitálu, rozšířit obchod uvnitř Afriky a zvýšit globální konkurenceschopnost Afriky. AfCFTA má vytvořit celokontinentální celní unii a zrušit cla na 90% obchodovaného zboží. Jednání o provádění dohody AfCFTA stále probíhají a dohodu zatím nelze použít k dovozu nebo vývozu se sníženými celními sazbami.

Smlouvy s EU

Spolupráce mezi Guinejí a EU se zakládá především na Dohodě o ekonomickém partnerství zemí EU/ACP, tzv. dohoda z Cotonou. Spolupráce byla pozastavena z důvodu krize eboly, která zemi paralyzovala v období 2013–16. Spolupráce je plně nyní obnovena.

Smlouvy s ČR

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1959
Dohoda o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Guinejskou republikou z roku 1961
Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Guinejské republiky o vědeckotechnické spolupráci z roku 1960

Mezi ČR a Guineou nebyla uzavřena žádná smlouva. Od vstupu ČR do EU jsou ekonomické vztahy upravovány společnou politikou EU.

3.3. Rozvojová spolupráce

Guinea je čistým příjemcem rozvojové pomoci.

11. národní indikativní program Evropského rozvojového fondu na období 2015–2020 přidělil Guinejské republice financování ve výši 244 milionů EUR. Hlavní podporované sektory:
– Konsolidace právního státu (posílení bezpečnosti, přístupu k nezávislému soudnictví a podpora rozvoje moderní správy s cílem zajistit řádnou a transparentní správu věcí veřejných)
– Sanitace a hygiena (rozvoj sanitace a komunitní infrastruktury, nakládání s odpady, přístup k energiím)
– Zdraví (zlepšený přístup k veřejné, kvalitní základní péči)

3.4. Perspektivní obory (MOP)

Mezi perspektivní odvětví pro investice v Guinejské republice patří zejména těžební průmysl, energetika, telekomunikace, infrastruktura a zemědělsko-potravinářský průmysl.

Více informací naleznete v Mapě oborových příležitostí ZDE

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Guinea je převážně muslimská země s francouzským společenským dědictvím. Oficiální kontakty mezi lidmi jsou obecně velmi slušné a cizincům (a ještě více cizinkám) je projevována úcta. 
Stejně jako i jinde v západní Africe je velká pozornost věnována zdvořilostem. Krátká odpověď na pozdrav („ça va“) sice postačí, Guinejci ovšem za vstřícnější považují nejen delší, detailnější odpověď, ale i položení zpětného dotazu (rodina, zdraví, studia/práce…/…et la famille, la santé, le travail/les études…?). Dotazem začíná každá konverzace, dokonce i písemná (e-maily, dopisy).

4.2. Oslovení

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty a známostmi je základní podmínkou úspěšného obchodu v Guinejské republice. Jako v sousedních státech je důležitá osobní přítomnost na místě, případně reciproční návštěva v ČR. Dlouhodobé osobní vztahy a konexe jsou důležitou součástí obchodního působení v zemi.

V případě zájmu doporučujeme kontaktovat honorárního konzula ČR v Guineji-Conakry, viz. kapitola 6 Kontakty.

4.3. Obchodní schůzka

Obchodní jednání probáhají standartním způsobem. Zdravit (jíst, vyměňovat peníze, ad.) je v této muslimské zemi přípustné pouze pravou rukou.

K regionálním zvláštnostem patří nejen flexibilita při vnímání času (při plánování obchodního jednání je třeba vzít v úvahu nedochvilnost).
Při vyřizování obchodních (ale i ostatních) záležitostí na úřadech je třeba počítat i s vysokou mírou byrokracie a korupce. Význam známostí a osobních kontaktů je při uzavírání obchodů zásadní.
Vizitky ve francouzském jazyce a s místním mobilním číslem Vám dodají kredit.

Dary jsou očekávané a vítané. Čím „lepší“ dar, tím větší dáváte váhu jednání a projevujete úctu partnerovi.

Guinejci jsou nesmírně pohostinní lidé. Pozvání domů v zásadě nelze odmítnout (max. pozvání odložit na později). Často se stává, že hosté dorazí dokonce i bez pozvání (neočekávaná návštěva není považována za nezdvořilost). S potravinami je spojeno množství tabu (př. za nevhodnou je považována konzumace během chůze). Návštěvník, jenž přijde do domu během jídla, je automaticky pozván ke stolu. Pokrmy jsou často servírovány a jedeny ze společných mís lžící. Ve větších rodinách jedí muži z jedné společné nádoby, ženy z druhé.
Hostina se očekává při všech významných společenských příležitostech, hostitel na jídle často nešetří a počet pozvaných bývá vysoký. 

Oblečení je buď tradiční nebo evropské (pro jednání je vždy žádoucí oblek s kravatou). Tetování či piercing není v zemi považován za ozdobu (během pobytu se je doporučuje zakrýt). Ženy nesmějí odhalovat citlivější partie (minimální délka sukní pod kolena), ale pokrývka hlavy není nutná.


4.4. Komunikace

Jednacím jazykem je v Guineji francouzština, znalost ostatních světových jazyků (angličtina) je nízká. Komunikace začíná ze široka, formulace je květnatá a tím pádem zdlouhavá. 
Nejlepším způsobem komunikace je osobní schůzka, ale časté jsou i telefonáty a e-maily. V zemi jsou nadále časté výpadky elektrického proudu a také mobilního signálu (mnoho Guinejců má proto několik sim karet od různých operátorů).
Komunikačním tabu jsou práva LGBT a měli byste se vyhnout otevřené kritice armády, prezidenta a vlády.


4.5. Doporučení

Mírná konzumace alkohole je relativně tolerována.
Homosexualita a drogy jsou v zemi trestné. Trestněprávní postihy jsou přísné a podmínky v místních kázeňských zařízeních odstrašující, předběžné zadržení může trvat i několik měsíců a soudnictví je zatíženo korupcí.

4.6. Státní svátky

Guinea má relativně hojný počet státních svátků s fixním datem:

1. ledna – Nový rok 
3. dubna – vznik 2. Republiky
5. dubna – Velikonoční pondělí
1. května – Svátek práce
25. května – Den Afriky
15. srpna – Nanebevzetí
2. října – den Nezávislosti
1. listopadu – Dušičky
25. prosince – Vánoce

Muslimské svátky s pohyblivým termínem:

10. května – Lailatoul Qadr (Noc osudu)
13. května – Korité (Aid-el-Fitr, konec postního měsíce Ramadánu)
20. července – Tabaski (Aid-el-Adha nebo Aid-el-Kebir, Svátek oběti)
18. října – Maouloud (narozeniny proroka Muhammada)

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Navázání vztahu s místním spolehlivým partnerem (dovozcem, distributorem, zástupcem) s dobrými kontakty a známostmi je základní podmínkou úspěšného obchodu.

Konzumní zboží je většinou dováženo a distribuováno velkoobchodníky (Libanonci, Číňané). Dovozci luxusního zboží, stejně jako důlní firmy, většinou nakoupí a dovezou zboží přímo od výrobce.

Dovozce zboží nad 5 000 USD potřebuje dovozní povolení (Demande descriptive d’importation). Dovozní clo je 33 % na většinu položek, investoři však mají řadu výjimek. Základní potraviny mají celní sazbu 1–2 %. Na luxusní zboží (tabák, alkohol, automobily…) je přirážka 20–70 %.

Zakázán je dovoz ručních zbraní a drog. Dovoz vojenského materiálu podléhá souhlasu příslušných orgánů v ČR. Zakázán je vývoz měny nad 100 000 GNF a více než 5 000 USD.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zřízení společnosti je relativně jednoduché.

– složit základní kapitál na bankovní účet a obdržet potvrzení

– zkontrolovat jméno firmy v Obchodním rejstříku

– připravit stanovy u notáře (poplatek 1,8 mil GNF)

– zaregistrovat společnost v One-Stop Shop (APIP, Agence de promotion des investissements privés) a přes APIP obdržet zápis na Obchodní rejstřík, Daňový úřad (místní IČO=NIF) a Sociální zabezpečení, oznámit Úřadu práce (AGUIPE, Agence Guinéenne pour la Promotion de l´Emploi) své zaměstnance (poplatek u založení SARL činí celkem cca 800 000 GNF)

– zveřejnit v oficiálním věštníku (poplatek 200 000 GNF běžně zahrnutý do notářských služeb)

– pořídit si firemní razítko (20 000 GNF)

Celkový proces trvá teoreticky 16 pracovních dní. Další informace lze nalézt na webové stránce Světové banky Doing Business ZDE

5.3. Marketing a komunikace

Propagační materiály musí být zpracovány ve francouzském jazyce. Nezbytnou součástí by měla být dobrá fotodokumentace.

Nejoblíbenější formou propagace v Guineji jsou rozhlasové reklamy či televizní spoty (i vzhledem k rozsáhlé negramotnosti a dostupnosti novin). Lze využít billboardy a rostoucí význam má i propagace na sociálních sítích (zejména u mladých).

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Guinea je členem mez. organizací na ochranu duš. vlastnictví (World Intellectual Property Organisation, WIPO; African Intellectual Property Organisation, OAPI). OAPI je signatářem zákl. úmluv o ochraně duševního vlastnictví (Paris Convention for the Protection of Industrial Property, Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, Patent Cooperation Treaty, TRIPS Agreement). V současnosti je téměř 70% značek zboží a služeb prodávaných na guinejském trhu chráněno v rámci OAPI.

Inkorporaci závazků do národního právního řádu provedla Guinea v roce 2000, ochrana duševního vlastnictví ovšem nepatří mezi vládní priority. Úřad na ochranu duš. vlastnictví (Service national de la propriété des marques et licences) je nedostatečně financován, nedisponuje dostatkem zaměstnanců. Vymáhání závazků je problematické. Zastoupení padělků zboží světových značek (většinou asijského původu) je vysoké.

Kompetentní organizace:

Guinejský úřad pro autorská práva (BGDA) – Ministerstvo sportu, kultury a historického dědictví

Národní správa průmyslového vlastnictví (SPI) – Ministerstvo průmyslu, malých a středních podniků a podpory soukromého sektoru

5.5. Trh veřejných zakázek

Oznámení veřejných zakázek se nachází v denním tisku.
Donoři si většinou stanovují podmínky výběrových řízení sami (pokud jde o investici nad 1 mil. USD, řídí tendr Centrální zakázková agentura). Ministerstva vypisují výběrová řízení na nákup služeb a materiálu pro svoje projekty přímo. Vláda často za dodané služby nebo zboží neplatí – doporučuje se platba předem.

Více informacích ZDE

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Fakturace lze provádět v EUR i USD. Získání informací o solventnosti potenciálního kupce je zpravidla obtížné, v Guineji nebývá zveřejněno mnoho informací o subjektech a ty, které jsou v oběhu, bývají nespolehlivé. Doporučuje se platba předem, jinak je dobrým způsobem platby neodvolatelný akreditiv.

Guinejský arbitrážní soud, nezávislý na Ministerstvu spravedlnosti, vznikl v 1999. Jeho činnost je založena na francouzské praxi selekce arbitrů z obchodní, nikoli soudní sféry. Dohled nad soudem má Obchodní komora. Guinejský soudní systém je ovšem silně zkorumpovaný (a cílem korupce bývají cizinci), podléhá politickým tlakům (zj. v těžební oblasti). Vymahatelnost kauz je sporadická. Případy často končí vyvlastněním majetku zahraniční firmy.

Ve vztahu k českým společnostem jsme dosud nezaznamenali případ obchodního sporu, který by musel být řešen třetí stranou (soudem). Při řešení obchodních sporů je vždy žádoucí dát přednost mimosoudnímu jednání, do kontraktu zakomponovat ustanovení, na základě kterého by případná arbitráž probíhala mimo zemi.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ke vstupu do země je vyžadován platný cestovní pas 6 měsíců po plánovaném konci cesty a vízum. O vízum je možné požádat na Velvyslanectví Guiney v Berlíně a nově i online. Více informací ZDE

Očkování proti žluté zimnici je nezbytné pro vstup do země. Doporučuje se vakcinace proti hepatitidě A i B, meningitidě, obrně, tetanu, dipthérii, vhodná je aktualizace očkování proti tyfu. Guinea je silně malarická oblast. Opakovaně jsou evidovány případy cholery. Vysoká je incidence AIDS/HIV.
Od roku 2016 se v Guineji vyskytuje Ebola, naposledy byly zaznamenány lokalizované případy v jihovýchodním regionu Guinée forestière v únoru 2021. Aktuální informace můžete sledovat na twitterovém účtu Ministerstva zdravotnictví ZDE

Běžný způsob dopravy je taxislužba.

V Guineji je doporučená celková obezřetnost, zejména v Conakry se zhoršují bezpečnostní podmínky. Ostražitost je na místě na trzích kvůli kapesním krádežím, v noci je třeba se vyhnout neosvětleným a vylidněným místům. Noční jízdy autem se nedoporučují na celém území, může dojít k ozbrojenému přepadení a krádeži vozu, není doporučeno klást odpor. 

Homosexualita je v Guineji nezákonná a je nezbytná mimořádná opatrnost v diskuzích i chování na veřejnosti.

Před cestou je na místě uzavřít dobré cestovní pojištění vč. repatriace a vzít s sebou běžné léky. Při ošetření v místních nemocnicích a klinikách (které lze doporučit jen v naprosto naléhavých případech), je nutné mít u sebe finanční hotovost. Ve všech vážných případech (traumatologie, koronární onemocnění) se doporučuje odlet do ČR. S sebou je v dostatečném množství záhodno vézt repelenty, sluneční a proti-plísňové krémy a dezinfekci (i pro mytí ovoce, zeleniny – doporučuje se konzumovat pouze oloupané).

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Guinea má relativně striktní zákoník práce (1988), chránící práva zaměstnanců (systém vyplácení mezd, dovolená, nemocenská, práce přesčas…). Nejpřísnější je v případě těžebních firem. Zaměstnavatel může propustit zaměstnance bez souhlasu úřadu práce (ve skutečnosti je to ale relativně těžké).

Zaměstnavatel, který si přeje najmout cizince v Guineji (mimo občany ze zemí ECOWAS), musí získat předchozí povolení od místního pracovního úřadu (AGUIPE). Toto povolení je povinné a závisí na něm vydání pracovního víza. Vydává se na dobu 12 měsíců za roční poplatek ve výši 1 000 USD, který platí zaměstnavatel.

Pro získání tohoto povolení musí být k pracovní smlouvě zahraničního pracovníka přiloženy:
-výpis z rejstříku trestů zaměstnance kratšího než 3 měsíce
-osvědčení o státní příslušnosti
-lékařské potvrzení kratší než 3 měsíce
-legalizované kopie diplomů a pracovních certifikátů
-životopis
-dvě pasové fotografie
-tzv. „afrikánizační plán“ pro pozici, kterou má obsadit zahraniční pracovník.

Doba trvání smlouvy uzavřené s cizincem nesmí přesáhnout 4 roky včetně prodloužení.

Více informací ZDE

Sociální pojištění je 23 % z platu (18 % platí zaměstnavatel). Odbory jsou v Guineji jednou z nejmocnějších organizací.

5.9. Veletrhy a akce

Mezinárodní veletrh Guiney – https://foireinternationaledeguinee.com

Mezinárodní veletrh dopravy a logistiky – http://sitral.org.gn/

Mezinárodní stavební veletrh – http://sihaco.org.gn/

Mezinárodní veletrh zemědělství a rybolovu – http://siaprag.com.gn/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Ambassade de la République tchèque

37, rue Jacques Bugnicourt
B.P. 6474 Dakar – Plateau, Sénégal
Tel.: +221 338 214 576
Fax: +221 338 214 578
E-mail: dakar@embassy.mzv.cz

Pozn.: Velvyslanectví sdílí prostory s Velvyslanectvím Nizozemska 
Velvyslanec: Ing. Miloslav Machálek
Teritoriální působnost: Senegal, Gambie, Guinea.

Consulat honoraire de la République tchèque
Agence OKB, KA 028
Almamya, Kaloum, Conakry, B.P. 2520 P
Tel.: +224 45 37 99, +224 30 43 53 42, +224 30 42 11 06
Fax: +224 30 43 53 42, +224 30 43 53 42

Honorární konzul: MUDr. Hasmiou Dia
Mobil: + 224 62 25 52 262,+224 60 34 33 77, +224 64 29 28 65
E-mail: hasmioudia@gmail.com, conakry@honorary.mzv.cz
Provozní hodiny: út a čt 10:00–12:00 (časový posun-2h v době letního času, -1h v době zimního času)

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Fungování telefonu je v Guineji ne zcela spolehlivé, a to i pro pohotovostní služby.

Pohotovost-národní četnictvo: 122
Hasiči: 18
Policie: 117
Četnictvo: 118
Pobřežní hlídka: 19

Centrální policejní komisariát v Conakry-Kaloum: +224 30 45 17 97
Klinika Pasteur: +224 30 43 00 74 (75, 76)
Klinika Ambroise Paré: +224 30 41 13 68 (+224 63 35 10 10)
Pediatrická klinika: +224 60 21 73 25 (+224 60 21 17 81, +224 60 21 21 90)

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

https://gouvernement.gov.gn

https://ccitunis.org.tn › sihaco

https://www.bcrg-guinee.org

https://www.guineenews.org/
• Teritorium: Afrika | Guinea | Zahraničí