Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví – podmínky pro získání osvědčení

V dokumentu naleznete podmínky vydání oprávnění a další informace o povolovacím řízení k provozování činnosti hodnotitele zdravotních rizik.zpět na dokument „Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví“

Podmínky udělení povolení

Na udělení oprávnění má nárok:

 • fyzická osoba, která je starší 23 let
 • bezúhonná – fyzická osoba, která nebyla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin ani za trestný čin, který souvisí s činností, jejíž náplní bylo posuzování složek životního a pracovního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdraví člověka, spáchaný z nedbalosti
 • má stanovenou odbornou způsobilost, která se prokazuje:
  • dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání v oblasti lékařství nebo přírodních věd, popřípadě osvědčením o úspěšném ukončení kursu v hodnocení zdravotních rizik absolvovaném v organizační složce státu nebo příspěvkové organizaci pověřené Ministerstvem zdravotnictví, pokud se ho fyzická osoba za účelem získání odborných znalostí zúčastnila, a nejméně
  • pětiletou praxí na úseku ochrany zdraví a životních podmínek – Za praxi na úseku ochrany zdraví a životních podmínek se považuje pracovní činnost, jejíž náplní bylo posuzování složek životního a pracovního prostředí a hodnocení jejich vlivu na zdraví člověka, a to podle potvrzení zaměstnavatele nebo předložených výsledků takového posuzování. Do doby praxe se nepočítá základní, náhradní a civilní služba, doba mateřské a rodičovské dovolené. O uznání praxe, jejíž výkon byl přerušen na dobu delší než 5 let, rozhoduje na žádost fyzické osoby Ministerstvo zdravotnictví. Při uznávání dokladu o praxi, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního předpisu .
  • potvrdí čestným prohlášením neexistenci finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky při hodnocení zdravotních rizik.

Podmínkou je dále úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti. Při zkoušce musí fyzická osoba prokázat znalosti stanovené prováděcím právním předpisem. Prováděcí právní předpis dále upraví složení komise a podmínky provedení zkoušky odborné způsobilosti.

Způsob splnění podmínek specifikují :

 1. Podmínky pro udělení autorizace podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,ve znění pozdějších předpisů
 2. Autorizační návody

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

 1. Osvědčení o autorizaci se nevyžaduje u fyzické osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie pokud prokáže, že je
  1. státním příslušníkem členského státu Evropské unie,
  2. držitelem oprávnění k výkonu shodných činností podle právních předpisů jiného členského státu Evropské unie, pokud se v tomto státě takové oprávnění vyžaduje,
  3. bezúhonná.
 2. V případě zpracování hodnocení zdravotních rizik je tato fyzická osoba povinna předložit Ministerstvu zdravotnictví dříve zpracovaná hodnocení zdravotních rizik.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 • osvědčení

Příslušný úřad

 • Státní zdravotní ústav

Kontrolní a dozorové orgány

 • Státní zdravotní ústav

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle žádost v elektronické formě na JKM nebo využije oficiálních formulářů autorizující osoby na webových stránkách www.szu.cz/autorizace . Na základě této žádosti bude provedeno hodnocení způsobilosti žadatele formou zkoušky a vydáno osvědčení o autorizaci.

Poplatky

 • Dle sazebníku

Doba platnosti

 • povolení 2 roky, prodloužení na 5 let

Právní úprava

 • Zákon č. 258/2000Sb.
 • Vyhláška č. 472/2006 Sb.

zpět na dokument „Hodnotitel zdravotních rizik dle zákona o ochraně veřejného zdraví“

• Oblasti podnikání: Služby | Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme