Honduras

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoTegucigalpa
Počet obyvatel10,1 mil. (2021)
Jazykšpanělština
Náboženstvíkřesťanství
Státní zřízeníprezidentská republika
Hlava státuXiomara Castro (1/2022)
Hlava vládyXiomara Castro
Název měnyhonduraská lempira (HNL)
Cestování
Časový posun-7h (v létě -8h)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Zdeněk Kubánek
Ekonomický úsekJUDr. Zuzana Stiborová, LLM.
Konzulární úsekMgr. Zdeňka Šubrová, Ph.D.
CzechTradeMgr. Tereza Vítková
Czechinvest
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 28,3
Hospodářský růst (%) 12,5
Inflace (%) 4,5
Nezaměstnanost (%) 8

Honduras je prezidentská republika s ústavou z roku 1982. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na čtyřleté funkční období. Prezident je zároveň předsedou vlády (která je tvořena 14 ministry) a vrchním velitelem ozbrojených sil. Legislativní moc je vykonávána jednokomorovým parlamentem s názvem Národní kongres Hondurasu (Congreso Nacional de Honduras). Ten má 128 poslanců volených podle zásady poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Největší národnostní skupinu tvoří z cca 90% míšenci, dále 7 % indiáni, 2 % černoši a 1 % běloši.   
Obchodní bilance Hondurasu je deficitní, což je zapříčiněno nutností vývozu produktů s nízkou přidanou hodnotou (zejm. káva, bavlna, kukuřice, cukrová třtina, oděvy a chemické výrobky) a naopak dovozem spotřebního zboží a technologií. Hlavním obchodním partnerem Hondurasu jsou Spojené státy, které tvoří až 50 % exportu i importu, další partnery patří zejména okolní středoamerické země (Guatemala, Salvador, Nikaragua, Kostarika), Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemsko, UK a Tchaj-wan. Vývoz ČR do Hondurasu v r. 2021 výrazně vzrostl téměř dvojnásobně ve srovnání s předchozími třemi lety, vyváží se především produkty s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou plasty a výrobky z nich, zbraně a náboje, dále pak kovy, a výrobky z nich, stejně jako železo a ocel.   
V roce 2020 postihla Honduras jak pandemie Covid-19, tak i dva nejničivější hurikány za posledních 25 let Eta a Iota, které měly za následek, že HDP Hondurasu propadlo o 9 % HDP. Ačkoliv Honduras s následky těchto hurikánů bojuje doposud, v roce 2021 se mu povedlo hospodářský růst opět nastartovat, a to dokonce s 12% růstem. V lednu 2022 nastoupila do úřadu nová prezidentka Xiomara Castro, jejíž priority je především modernizace zdravotnictví, potravinová soběstačnost, udržitelná energie a obnova zalesnění.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Honduras (331.59 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Oficiální název státu: Honduraská republika (República de Honduras) 
Prezidentka: Iris Xiomara Castro Sarmiento (mandát 2022 – 2026) 

Složení vlády: 

Viceprezident: Salvador Nasralla Ministr zahraničních věcí: Eduardo Enrique Reina  
Ministr zdravotnictví: José Manuel Matheu 
Ministr pro sociální rozvoj a inkluzi: José Carlos Cardona 
Ministryně financí: Rixi Moncada 
Ministr pro ekonomický rozvoj: Pedro Barquero
Ministr školství: Daniel Sponda 
Ministr bezpečnosti: Gen. Ramón Sabillón
Ministr přírodních zdrojů a životního prostředí: Lucky Medina 
Ministryně zemědělství a chovu: Laura Suazo 
Ministr obrany: José Manuel Zelaya Rosales 
Ministr vnitra, spravedlnosti a decentralizace: Tomás Vaquero 
Ministryně pro lidská práva: Natalie Roque 
Ministr pro infrastrukturu a veřejné služby: Mauricio Ramos 
Ministr práce a sociálních věcí: Sarahi Cerna
Ministr pro komunikaci:
Ivis Alvarado
Ministryně pro mládež: Zulmit Rivera
Ministryně pro genderové otázky: Doris García
Ministryně pro turismus: Yadira Gomez     

Honduras je prezidentská republika s ústavou z roku 1982. Volební právo mají všichni občané starší 18 let. Hlavou státu je prezident, který je volený přímou volbou na čtyřleté funkční období, bez možnosti znovuzvolení. Prezident je zároveň předsedou vlády a vrchním velitelem ozbrojených sil. Legislativní moc je vykonávána jednokomorovým parlamentem s názvem Národní kongres Hondurasu (Congreso Nacional de Honduras). Ten má 128 poslanců volených podle zásady poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období.   

Politické tendence
V lednu 2022 nastoupila do úřadu nová prezidentka Xiomara Castro, která je poměrně sociálně zaměřená. V aktuálním složení Národního kongresu však koalice prezidentky Castro nedisponuje většinou (drží 60 ze 128 křesel), a proto pro ni bude obtížné svůj volební program prosazovat.

1.2. Zahraniční politika země

Honduras je relativně malým hráčem ve světové i regionální politice. Klíčovým zahraničním partnerem Hondurasu jsou především USA, a to s ohledem na obchodní provázanost a početnou honduraskou komunitu žijící v USA (remitence pocházející od této komunity se na HDP Hondurasu podílí více než 20 %).
Ačkoliv Čína ve Střední Americe v posledních letech výrazně posiluje svůj vliv, Honduras nadále zůstává jednou ze 14 zemí, které mají oficiální diplomatické styky s Tchaj-wanem. Před volbami se X. Castro vyjadřovala, že plánuje změnu zahraniční politiky směrem k posílení vazeb s Čínou a přerušení diplomatických styků s Tchaj-wanem, nicméně po svém zvolení svůj postoj přehodnotila a zdá se, že od tohoto tématu prozatím upustila.
Nová vláda si klade za cíl zaměřit se na zlepšení vztahů se sousedními zeměmi v regionu, a také posílení spolupráce s asijskými a africkými zeměmi včetně Indie či Jihoafrické republiky. Dle očekávání byly v lednu 2022 obnoveny diplomatické vztahy s Venezuelou, které byly přerušeny od roku 2010 (po dobu vlády pravicové Národní strany).

1.3. Obyvatelstvo

Počet obyvatel a hustota zalidnění:
Podle posledního oficiálního sčítání v r. 2013 měl Honduras 8,3 mil. obyvatel, EIU však pro rok 2021 odhadoval populaci Hondurasu na přibližně 10,1 mil. obyvatel. Ve městech žije přibližně 60 % obyvatel a 40 % populace žije ve venkovských oblastech, přičemž hustota zalidnění je okolo 76,96 obyvatel/km².   Očekávaná délka života je 80 let u žen a 72,5 let u mužů.

Demografické složení: 
Honduras je multietnickým státem a skládá se ze 4 hlavních etnických skupin. Největší národnostní skupinu tvoří z cca 90 % míšenci, dále 7 % indiáni, 2 % černoši a 1 % běloši. Indiánskou skupinu s největším počtem obyvatel představuje kmen Lenca, následovaný kmeny Misquito, Garífuna, Maya-Chortí a dalšími.   

Úřední jazyk: 
Úředním jazykem Hondurasu je španělština, kterou hovoří velká většina obyvatel, s výjimkou některých indiánských skupin, které udržují své vlastní jazyky. Na severním pobřeží a ostrovech Bahía dále existují komunity hovořící anglicky.   

Vyznání: 

Nejvíce vyznávaným náboženstvím v Hondurasu je římskokatolické – zhruba 47 % obyvatel. Své postavení posilují evangelické církve, zejména původem z USA či Jižní Ameriky. K těm se hlásí okolo 40 % obyvatel.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Ekonomika Hondurasu v roce 2021 dosáhla výrazného posílení a vzrostla o 12 %, a to především v souvislosti s oživením ekonomiky po velkém propadu v roce 2020, významným nárůstem objemu remitencí, ale také zvýšením přílivu zahraničních investic. V roce 2022 by však růst měl již zpomalit a dosahovat 2,7 %. Země se nadále vzpamatovává z hurikánů a část investic směřuje do rekonstrukcí po této katastrofě.  Očekává se také vyšší růst inflace, která by měla dále zpomalit růst HDP.
Honduras těží z poměrně obezřetné fiskální a měnové politiky, míra zadlužení je necelých 60 %, Kongres však v únoru 2022 schválil půjčku ve výši 2 miliard USD, která má zabránit případným finančním a fiskálním problémům. Nezaměstnanost se v zemi drží okolo 8 %.
Ekonomika Hondurasu je založená především na zemědělství, které zároveň tvoří 12 % HDP, a těžbě. Země primárně exportuje kávu, banány, krevety a vzácné kovy. Naopak dováži produkty především ropné oleje, chemické produkty, plastové výrobky, průmyslová zařízení či lékařské potřeby a vybavení.

Ukazatel 20192020202120222023
Růst HDP (%) 2,7-912,52,73,1
HDP/obyv. (USD/PPP) 5 980,005 420,706 170,006 590,006 880,0
Inflace (%) 4,43,54,553,9
Nezaměstnanost (%) 6,68,587,67,4
Export zboží (mld. USD) 4,24,255,55,7
Import zboží (mld. USD) 10,28,613,313,413,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) -3,1-2,6-5,6-5,2-5,1
Průmyslová produkce (% změna) N/AN/AN/AN/AN/A
Populace (mil.) 9,89,910,110,210,4
Konkurenceschopnost N/AN/AN/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 05.VII05.VII05.VIIN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -5
Veřejný dluh (% HDP) 57,1
Bilance běžného účtu (mld. USD) -0,7
Daně 2022
PO 25 %
FO 15-25 %
DPH 15-18 %

EIU předpokládá, že zaměření na fiskální konsolidaci v Hondurasu povede k tomu, že se fiskální deficit v postupně bude snižovat, a to z úrovně 5 % HDP v roce 2021 až na 2,1 % v roce 2026. V roce 2022 se však očekává pouze mírné snížení na 4,5 % HDP.
Fiskální program prezidentky Castro zahrnuje zvýšení veřejných výdajů na vzdělávání, zdravotnictví, dotace na elektřinu, sociální zabezpečení a investice do silnic, dálnic, dolů, energetiky a telekomunikace. Počítá se s jednotnou daňovou reformou, která se zaměří na omezení daňových výjimek, boj proti daňovým únikům, odstranění mezer v daňovém zákoníku a zlepšení správy daní.
Vzhledem k tomu, že není na stole žádné zvýšení daní, růst příjmů od roku 2023 bude tažen především trvalou expanzí HDP. Očekává se, že poměr veřejného dluhu k HDP by se mohl postupně snižovat, až na necelých 50 % v roce 2026.

2.3. Bankovní systém

Bankovní systém v Hondurasu je dvoustupňový. Kromě centrální banky Banco Central de Honduras zde fungují státní banky Banco Nacional de Desarrollo Agrícola a Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda a dalších 15 komerčních bank, dále burza cenných papírů, směnárny, pojišťovny, penzijní fondy a drobné finanční instituce. 
Bankovní operace se řídí reformním zákonem Centrální banky schváleným v roce 2004. Zákon o Reformě Bankovní komise a reformní Zákon o Fondu pojištění vkladů (španělsky FOSEDE) přenášejí odpovědnost za restituci problémových bank na Bankovní komisi. Prvořadým cílem zákona bylo uvést honduraskou regulaci finančního sektoru do souladu s mezinárodně uznávanými základními zásadami pro efektivní bankovní dohled. Zákon rovněž posílil dříve neúčinnou národní úvěrovou kancelář a ukládá nová omezení v oblasti vlastnictví a správy bank.

Nejvýznamnější komerční banky:

 • Banco Ficohsa     
 • Banco Atlántida    
 • BAC Credomatic    
 • Banco de Occidente    
 • Banpaís  

Všechny komerční banky poskytují standardní bankovní služby.

2.4. Daňový systém

Daňový systém Hondurasu je relativně přehledný a stabilní, nicméně v příštích letech se počítá s daňovou reformou, která se zaměří na omezení daňových výjimek, boj proti daňovým únikům, odstranění mezer v daňovém zákoníku a zlepšení správy daní. Nemělo by však dojít ke zvýšení daní.

Daň z příjmu FO a PO
V Hondurasu je daň z příjmu u právnické osoby 25 %, u fyzických osob existují tři sazby daně v závislosti na výši příjmu – 15 %, 20 % a 25 %. Měsíční příjem fyzických osob nižší než 14,343 HNL je od daně osvobozen.  

Daň z přidané hodnoty 
Daň z přidané hodnoty (Impuesto de Ventas) 15 % je uvalena na skoro veškeré zboží, ačkoliv na vybrané položky, jako např. alkohol či sycené nápoje se aplikuje daň 18 %.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Honduras je 89. obchodním partnerem EU, přičemž v uplynulém roce došlo k zvětšení objemu zboží obchodovaného mezi Hondurasem a EU. Výrazné podílení zažil především vývoz EU do Hondurasu, avšak ani dovoz EU z Hondurasu nezůstal pozadu. V roce 2021 se z Hondurasu do zemí EU dovezlo zboží v hodnotě 1,210 mld. EUR (zejména káva, palmový olej a krevety) a vyvezly se produkty v hodnotě 585 mil. EUR (zejména stroje pro textilní průmysl).


20172018201920202021
Export z EU (mil. EUR) 425468,7464,5345,3585,1
Import do EU (mil. EUR) 1 134,901 026,60977,81 085,201 210,40
Saldo s EU (mil. EUR) 709,9557,9513,3739,9625,3

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

V roce 2021 došlo k výraznému oživení vývozu ČR do Hondurasu, poté, co se v posledních třech letech držel v nižších číslech. Vývoz z ČR se orientuje hlavně na produkty s vyšší přidanou hodnotou, především plastové produkty, zbraně a náboje. Naopak dovoz z Hondurasu do ČR má od r. 2016 neustále klesající tendenci, přičemž se jedná především o textilní výrobky, kávu, doutníky či tropické ovoce.


20172018201920202021
Export z ČR (mld. CZK) 0,10,20,10,20,3
Import do ČR (mld. CZK) 0,30,10,10,10,1
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,2-0,10-0,1-0,2

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Hlavním obchodním partnerem Hondurasu jsou USA které se podílejí až 50 % na exportu i importu, další partnery patří zejména okolní středoamerické země (Guatemala, Salvador, Nikaragua, Kostarika), Kanada, Mexiko, a Tchaj-wan.


20172018201920202021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 3 347,93 139,73 063,53 176,83 685,3
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 7 095,58 089,17 823,26 528,910 126,0
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -3 747,6-4 949,4-4 759,7-3 352,1-6 440,7

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Během posledních let dochází k čím dál většímu růstu zahraničních investic do honduraské ekonomiky. Jen v roce 2021 se zahraniční investice v Hondurasu zvýšily o 57 %, přičemž tento nárůst byl způsoben jak reinvesticemi zisků do místních dceřiných společností, tak i nárůstem zájm zahraničního kapitálu o investice v Hondurasu. Hlavním cílem byl především sektor služeb (hlavně finančnictví, dále pak pohostinství a veřejné služby), ale také zpracovatelský průmysl. Hlavním zdrojem těchto investic jsou státy Severní i Jižní Ameriky, na třetím místě EU.

Přímé zahraniční investice do Hondurasu v menší míře proudí také z ČR, a to především do soukromých rezidentních projektů na ostrově Roatán.

3.3. FTA a smlouvy

Nejdůležitější FTA pro Honduras je jednoznačně s USA (DR-CAFTA) a EU (Asociační dohoda). Velký význam však má také Středoamerická obchodní integrace, zejména jí podřazená Celní unie mezi Guatemalou, Hondurasem a Salvadorem, která umožňuje jednoduchý přeshraniční obchod a jednotné podmínky pro pohyb zboží mezi těmito zeměmi.

Smlouvy s EU

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Honduras se zúčastnil jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu Středoamerického summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. S Hondurasem se předběžně provádí obchodní část Asociační dohody od 1. srpna 2013. Vstupem dohody v platnost zrušila EU 99 % celních položek týkajících se průmyslových výrobků a rybolovu. Naopak Střední Amerika se zavázala, že pro všechny průmyslové výrobky a rybolov poskytne bezcelní přístup do roku 2025.

Smlouvy s ČR

Smluvní rámec se omezuje na dohodu o zrušení vízové povinnosti. Na unijní úrovni byla sjednána „Asociační dohoda mezi EU a Střední Amerikou“, které je Honduras i ČR součástí. Ekonomické vztahy ČR a Hondurasu jsou bez významnějších problémů. Ve vztazích neexistují překážky v podobě administrativních omezení či restrikcí politického charakteru.

3.4. Rozvojová spolupráce

Honduras je čistým příjemcem rozvojové pomoci. Jedním z největších dárců je v zemi EU, přičemž za období 2014-2020 byly v Hondurasu realizovány programy ve výši 235 mil. USD. V rámci nového integračního nástroje rozvojové spolupráce NDICI-GE (nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci EU) bylo na období 2021-2027 na rozvojové programy v Hondurasu vyčleněno dalších128 mil. EUR. Tyto programy mají být zaměřeny na dvě tematické oblasti:

 • Udržitelné řízení přírodních zdrojů a změna klimatu: 45 %,
 • Zaměstnanost, důstojná práce a růst: 25,7 %,
 • Právní stát a demokratická správa věcí veřejných: 20,7 %

Kromě MIP byl schválen také roční akční plán pro Honduras na rok 2021, ve kterém bylo vyčleněno 18,45 mil. EUR na programy „Nástroj spolupráce pro Honduras“ (podpůrná opatření pro institucionální posílení veřejného sektoru, posílení občanské společnosti a pro strategickou komunikaci a veřejné diplomacie EU) a „Na cestě k dekarbonizovanému hospodářství: Přizpůsobení zemědělské výroby změně klimatu v kontextu dobrovolné dohody o partnerství mezi EU a Hondurasem“.

Také ČR v Hondurasu realizovala několik menších rozvojových projektů. V roce 2017 se v Hondurasu realizoval Malý lokální projekt MZV ČR „Výstavba dvou studní v komunitě Církve moravských bratří“, na který pak navázal v dalším roce obdobný projekt na výstavbu studní, ale i solárních panelů ve stejné křesťanské komunitě. V roce 2019 se rozvojová pomoc zaměřila na zefektivnění zemědělství v oblasti Mosquitia a v neposlední řadě v roce 2020 se realizoval projekt zaměřený na podporu důstojné práce a posílení postavení žen a mladých lidí v regionu Catacamas.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

Honduras není do MOP zahrnut.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí.

4.2. Oslovení

Prvotní kontakt je v Hondurasu poměrně formální, jak písemná komunikace, tak osobní setkání je doprovázeno velkou řadou zdvořilostí. Oslovení začíná zkratkou pro pan/paní (Sr./Sra.), následuje první nebo obě příjmení. Hondurasané, jako celá řada dalších hispanofonních národů, totiž mají ze zákona dvě příjmení – jedno po otci, druhé po matce (např. Carlos Fuentes Macías). Často se ale v oslovení používá jen jedno, v drtivé většině to první za křestním jménem (Sr. Fuentes). Prvotní oslovení je vždy ve formě vykání. V navazujících jednáních a korespondenci se již často používá jen křestní jméno a na české poměry se také dříve přechází k tykání. V určitých profesích je možné se setkat s častějším použitím akademických titulů – lékařství (Dr.), technické profese (Arq., Ing.), advokacie (Abg.), učitelství (Prof.) apod. Pro zahájení komunikace je běžné potřesení rukou a rčení „mucho gusto“ (Rád/a Vás poznávám). Osobní komunikace je vždy efektivnější než metody dálkové komunikace.  
Kvůli obavám o osobní bezpečnost je v celé Střední Americe těžké dostat se ke kontaktním údajům zaměstnanců i vedoucím pracovníkům soukromých firem a často i státních institucí. Často je třeba několik telefonátů, e-mailů či dokonce osobních schůzek, aby bylo možné zjistit kontaktní údaje požadované osoby.

4.3. Obchodní schůzka

O schůzku je dobré žádat alespoň s několikadenním předstihem, nicméně potvrzení často přichází až těsně před datem jednání. Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení schůzky telefonicky. Komunikace se často vede pomocí rozšířené aplikace WhatsApp.  

K jednáním dochází standardně v kanceláři firmy, po lepším seznámení lze počítat s pozváním na oběd. Nabídka na úhradu útraty bude ceněna, ale vzhledem k tomu, že česká firma je v pozici hosta, většina Hondurasanů bude trvat na uhrazení jimi. Dárky jsou vítány, ale ne očekávány. Předání vizitek je standardní součástí seznámení.    

Načasování jednání
První schůzky se většinou sjednávají na 9:30, výjimkou nejsou ani jednání ve večerních hodinách. Přes rozšířenou představu o časové flexibilitě je dobré na předem domluvenou schůzku přijít včas, v pracovním styku jsou Hondurasané překvapivě dochvilní. Zejména v hlavním městě je třeba počítat s nevypočitatelnou dopravní situací a často se toleruje pozdější příchod o 10 až 15 min. Není neobvyklé, že schůzky mohou být na poslední chvíli odloženy. Snažte se v tom případě nevypadat podrážděně a vyjděte vstříc honduraské straně.

Co českého obchodníka při jednání nejvíce překvapí?
Ačkoliv se obchodní etika stále více blíží standardům platným v Evropě a USA, mohou se čeští podnikatelé setkat s řadou zvláštností, které vyplývají z odlišných kulturně-sociálních podmínek a obchodních zvyklostí. Z těch nejmarkantnějších to jsou:

 • důležitost osobních kontaktů – sebelepší produkt v Hondurasu neprodáte bez partnera, který se dobře orientuje a má vazby v oboru;
 • osobní zóna – Hondurasané jsou velmi kontaktní, objetí je standardní součástí pozdravu;
 • úvodní zdvořilosti –vlastnímu tématu jednání často předchází košatá zdvořilostní konverzace, přímočarost může být považována za hrubost;
 • hierarchie – v Hondurasu se poměrně striktně dodržuje, úroveň přijetí odpovídá úrovni návštěvy;
 • korupce – korupce je bohužel stále přítomný nešvar zejména státního sektoru.

Jací jsou honduraští obchodníci?
Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená. Často používaný, a téměř nevyhnutelný, model vstupu na trh je v první fázi ve spolupráci s agentem/distributorem nebo partnerskou společností (např. na základě smlouvy o zastupování nebo joint-venture), a v druhé fázi, pokud se spolupráce rozvine, založení honduraské právnické osoby.

Je vyjednávání s místními obchodníky jiné, ztěžují ho kulturní/náboženské/etnické odlišnosti?
Jistě je třeba počítat s pozvolnějším rozvojem obchodního jednání, ať už při osobním jednání, ale i poté při realizaci obchodního případu. Honduras je sice převážně katolický, ale v obchodním světě se s náboženskými projevy/odlišnostmi nesetkáte. Mimoto je stále možné pozorovat nižší zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, jakož i časté sociální a etnické rozdělení v rámci profesí.

Jak nakládají honduraští obchodníci s časem v rámci obchodního jednání?
V Hondurasu může být i díky výše popsaným zdvořilostním částem rozhovoru obchodní jednání zdlouhavé. Zdvořilostní témata pomáhají Hondurasanům partnera poznat a navázat s ním důležitý osobní vztah, je tedy dobré být při jednání trpělivý. Nicméně pokud je partner předem připraven, že český protějšek má z objektivních důvodů na jednání jen určitý čas, je možné jednání zvládnout i v kratším čase.  

Jak nakládají honduraští obchodníci s emocemi v rámci obchodního jednání?
Hondurasané jsou většinou vřelí, otevření lidé. V obchodním jednání se ale vystupováním příliš neliší od evropských obchodníků.  

Existují nějaké teritoriální rozdíly v obchodních jednáních uvnitř země (sever x jih, provincie)?
Rozdíly v obchodním jednání mezi městem a provincií jsou podobné jako v jiných zemích. V regionu lze očekávat menší zkušenost se zahraničním obchodem, nižší znalost angličtiny, zato ale větší „latinskoameričtější“ (uvolněnější) osobní přístup.  V Hondurasu je třeba také počítat se silnějšími interpersonálními vazbami vlivných lidí, s pozitivy i negativy, která to může pro českou firmu mít.  

Je vhodné resp. obvyklé nabízet při obchodních jednáních alkohol?
Vztah k alkoholu v rámci obchodních vztahů je velmi podobný jako v ČR, na obchodní jednání nepatří, nicméně na navazující společenské aktivity (večeře, recepce) v přiměřené míře již ano.   Jak se obléci na pracovní jednání? Pro obchodní jednání se počítá s formálním oblečením, vhodný je oblek s kravatou, resp. kostým. Určitá okázalost a kvalita v oblékání může být hodnocena jako dobrá bonita partnera.

4.4. Komunikace

Je důležité vzít si s sebou tlumočníka?
Oficiálním jazykem Hondurasu je španělština, která je v obchodních jednáních upřednostňována, přestože řada obchodních partnerů ovládá i angličtinu. Drobné chyby jsou tolerantně přehlíženy a oceňuje se snaha učit se španělsky. Při jednáních na vyšší úrovni je však doporučeno využít služeb tlumočníka, kterého může doporučit i Velvyslanectví ČR v Mexiku. Španělština je oceňována i v případě vizitek a obchodních materiálů.  

Jak je to s jazykovou vybaveností?
Část vyššího managementu (soukromého i státního sektoru) ovládá alespoň na konverzační úrovni angličtinu, na nižší úrovni je angličtina jen základní nebo vůbec. Je proto třeba být připraven na to, že partner upřednostní jednání ve španělštině s tlumočením.

Existují nějaká komunikační tabu?
Honduraský protějšek jistě nechceme dostat do nepříjemné situace, standardní poučka o vyhnutí se tématům jako politika, komentování bezpečnostní situace, náboženství či osobní finanční situace proto platí i v Hondurasu.

Jak nejlépe komunikovat (osobně, e-mail, telefon atd.)?
Tak jako v případě jiných vzdálených teritorií zemí, není ani Honduras zemí, ve které by se dalo očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o honduraský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen.  Prvotní kontakt je dobré učinit písemně – dle povahy záležitosti dopisem či e-mailem, nutností ale bývá následné potvrzení přijetí dopisu telefonicky. Osobní jednání je pro navázání prvního kontaktu takřka nevyhnutelné. Další komunikace se často vede pomocí e-mailu a rozšířené aplikace WhatsApp, a to i v rámci státní správy.

4.5. Doporučení

Doporučení, respektive překážky a rizika, se kterými je třeba při vstupu českých firem a podniků na Honduraský trh počítat jsou následovná a dají se zjednodušeně shrnout do tří bodů: 

 • Náklady na zahraniční zastoupení, bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit, nebo alespoň častá osobní přítomnost na trhu, a riziko návratnosti těchto nákladů. 
 • Rizika spojená s účastí ve veřejných tendrech, jež často nesou známky netransparentnosti a korupčního jednání. 
 • Nároky na vyšší konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a vysokých nákladů na dopravu.

4.6. Státní svátky

1. 1. – Nový rok 
březen/duben – Velikonoce 
14. 4. – den Ameriky 
1. 5. – Svátek pracujících 
15. 9. – Den nezávislosti
3. 10. – Den rasy – objevení Ameriky
21. 10. – Den ozbrojených sil
25. 12. – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

Distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej 
Vstup na guatemalský trh by měl být podložen, tak jako v případě jiných vzdálených teritorií, podrobnou studií. Příprava pro vstup na zdejší trh by proto měla být důkladná a promyšlená, je třeba počítat s dlouhodobějším působením.    Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců specializovaných na určitou komoditu. Tak jako v řadě jiných zemí nelze očekávat navázání obchodních kontaktů či realizace obchodních případů pouhým zasláním nabídky a firemní prezentace vytipovaným firmám z oboru. V případě zájmu o guatemalský trh je nutno počítat s určitou počáteční investicí, dlouhodobým úsilím a nutností být často na trhu fyzicky přítomen. Mezi nejvhodnější způsoby navázání prvních kontaktů s místními partnery patří mezinárodní veletrhy nebo skrze hospodářské komory či za pomoci CzechTrade.

Dovozní podmínky
Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA (DR-CAFTA) a EU (Asociační dohoda). Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.

Dovozní dokumenty, celní systém, kontrola vývozu: 
Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být certifikovány honduraskou ambasádou v místě původu zboží. Postup záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb. Zahraniční obchod a vnitřní trh je liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.  Honduras tvoří bezcelní zónu s Guatemalou a Hondurasem. Toto uskupení podle oficiálních vyjádření představitelů států za pouhý rok existence zvýšila obchod mezi dosavadními dvěma členy o 9 % a umožňuje bezcelní tranzit až 80 % vzájemného obchodu a zlevňuje až o 20 % logistické náklady. Pokud by se zóna rozrostla o všechny státy Střední Ameriky, disponovala by potenciálem 47 milionů lidí a kombinovaným HDP 250 mld. USD. Jde o příležitost jak pro české exportéry, kteří by mohli těžit z bezcelního obchodu s členskými zeměmi zóny, tak pro importéry hledající levnou pracovní sílu a bezcelní přístup na trhy Severní a Jižní Ameriky, Evropské unie a Jižní Koreje.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované efektivity realizovaných obchodních záměrů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou administrativní procedurou, a roto je i přes značnou finanční náročnost vhodné využít služeb specializovaných místních advokátních kanceláří.
Honduraské právo umožňuje 5 tradičních forem podnikání:

 • Společnost s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada)
 • Akciová společnost (Sociedad Anónima)
 • Komanditní společnosti jednoduchá/akciová (Sociedad en Comandita Simple/por Acciones)
 • Družstevní společnost (Sociedad Colectiva)

Nejvyužívanější firemní formou je obdoba naší společnosti s ručením omezeným (Sociedad de Responsabilidad Limitada, S. de R.L.). Pomoc se založením společnosti poskytují místní advokátní kanceláře. V případě potřeby může vhodnou advokátní kancelář doporučit Honorární konzulát ČR v Hondurasu.

5.3. Marketing a komunikace

Nezbytnou součástí komunikace jsou propagační materiály ve španělštině, nejlépe tištěné a předané osobně. Vhodná je také spolupráce s honduraskými obchodními komorami či reklamními agenturami s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější strategii pro daný druh zboží či služeb. Stále více je také využívána reklama na internetu a sociálních sítích (Facebook, Instagram, Whatsapp). V počáteční fázi pronikání na honduraský trh lze českým firmám doporučit účast na hromadnějších akcích typu veletrhy, případně propagační akce pořádané velvyslanectvím, CzechTrade či některou z obchodních komor.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví spadá do kompetence Honduraského Institutu duševního vlastnictví (Instututo de la Propiedad) a řídí se zákonem o duševním vlastnictví. V Hondurasu je nutné ochrannou známku zaregistrovat, aby k ní byla zajištěna výlučná práva (předchozí používání ochranné známky nezakládá žádná práva). Ochranné známky zapsané v Hondurasu jsou platné po dobu 10 let od data zápisu a lze obnovit až 12 měsíců před uplynutím její platnosti. Pro pozdní obnovu ochranné známky je stanovena lhůta šesti (6) měsíců od data vypršení její platnosti; v takovém případě je třeba zaplatit poplatek za pozdní obnovu. Pokud ochranná známka není používána po dobu delší tří let od zápisu, mohou třetí strany podat žalobu na zrušení ochranné známky z důvodu jejího nepoužívání. Pirátství v oblasti hudby, kinematografie či softwaru je značně rozšířené

5.5. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních je velmi nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek bývají ve většině případů pouze několik dnů od data vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů obvykle neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých anebo garančních poplatků.   
Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka (tj. španělštiny) a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné, vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a bez jazykových problémů předloží nabídku, která do posledního bodu odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních vyloučena. Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na https://www.honducompras.gob.hn/.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před honduraskými rozhodčími orgány nutno řešit jen a pouze přes místního advokáta. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v příslušném obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu. Soudní systém Hondurasu se obecně vyznačuje neflexibilitou a „nadržováním“ místním subjektům, přičemž spory mohou trvat dlouhé roky – doporučuje se tedy zvážit cestu mimosoudního vyrovnání.   
Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na honduraském trhu sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců a představitelů místních a zahraničních firem po Hondurasu. Pozornost je nutno věnovat zejména reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly v zájmu zachování jejich prodejnosti v relaci ke srovnatelným konkurenčním výrobkům, např. z Asie či Mexika.   
Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Víza, celní předpisy
V platnosti je bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Hondurasu, přičemž celková délka turistického pobytu nesmí přesáhnout 90 dní.

Očkování
Cestovatelé přijíždějí z výchozí nebo tranzitní země s výskytem žluté zimnice by měli být připraveni prokázat se mezinárodním očkovacím průkazem proti žluté zimnici. Mezi doporučená očkování patří očkování proti hepatitidě (A/B), vzteklině, břišnímu tyfu, záškrtu, tetanu a spalničkám.

Další upozornění

Honduras patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami či bojem mezi konkurenčními kriminálními gangy. Doporučuje se proto dodržovat některé základní zásady: 

 • uschovat cennosti v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti
 • parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné cenné věci
 • cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
 • cestovat s cestovním pojištěním s dostatečným krytím
 • dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech

Doporučuje se pít jen balenou vodu. Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue.

Pohyb v rámci země
Hotel: Nabídka ve větších městech a turistických lokalitách je široká. Výrazně se doporučuje ubytovávat se v kategorii minimálně 3*, a to nejen s ohledem na hygienu, ale i bezpečnost.
Auto: Pronájem je z hlediska pohodlí, rychlosti a hlavně bezpečnosti dobrá volba, protože vzdálenosti jsou v rámci země krátké.
Taxi: V Hondurasu taxíky nepoužívají taximetr, proto se musíte na ceně domluvit s taxikářem předem. Ujistěte se, že taxikář ví, kam má jet, protože často nevlastní GPS navigaci (ideální je volit jako záchytný bod jako hotely, úřady, náměstí, apod.). Uber je také obecně bezpečná varianta pro cestování v hlavním městě Tegucigalpa.
Autobusy: Nedoporučuje se využívat městskou hromadnou dopravu, a to zejména v případě, že cestujete s cennostmi. Jinak autobusy jsou nejběžnější formou veřejné dopravy pro obyčejné Hondurasany. Autobusové linky operují také v rámci celého Hondurasu. Jízdenky i mimo město jsou levné, ale je potřeba počítat s tím, že autobusy jsou často přeplněné.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR 
Zaměstnávání cizinců v zemi je možné, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého doporučí ZÚ nebo honorární konzul v místě. Minimální mzda se liší dle sektoru a počtu zaměstnanců. Nejnižší je v zemědělství, kde činí 7033 HNL za měsíc (cca 6400 CZK). Nejvyšší je ve finančních službách, kde činí 10008 HNL za měsíc (cca 9130 CZK).  

Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU 
ČR nemá s Hondurasem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní pojištění již v ČR.

5.9. Veletrhy a akce

Congreso Latinoamericano de Avicultura (24.-27.8.2022) – místo konání: San Pedro Sula
Honduras Mega Beauty Show (zatím bez uvedeního data) – místo konání: San Pedro Sula, Honduras
Expo Construye (zatím bez uvedeného data) https://expoconstruyehn.com/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Pro Honduras je akreditované Velvyslanectví ČR v Mexiku, pod které spadá kancelář CzechTrade v Mexiku. 

Velvyslanectví ČR v Mexiku 
Adresa:  Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 115 90 
Tel.: (+52) 55 5531 2544 
E-mail: mexico@embassy.mzv.cz  
Webové stránky: www.mzv.cz/mexico  
Facebook: https://www.facebook.com/CZenMX/  
Fax: (+52) 55 5531 1837 
E-mail obchodního oddělení: commerce_mexico@mzv.cz  
E-mail konzulárního oddělení: consulate_mexico@mzv.cz  
Pracovní doba: pondělí – pátek 8:00 – 16:30 hodin    

Honorární konzulát ČR v Hondurasu – Tegucigalpa
Vedoucí úřadu: Ing. Johnny R. Katafi Segebre 
Adresa: La Constancia, S.A., Centro Comercial los Castaños, Tercer Nivel, Tegucigalpa, Honduras 
Tel.: +504 2221 4876, mobil: +504 9990 0776, fax: +504 2221 4876 
E-mail: nenriguez@laconstancia.hntegucigalpa@honorary.mzv.cz 
Provozní doba úřadu: pondělí – pátek 10:00 – 15:00 hodin   

Honorární konzulát ČR v Hondurasu – Roatán 
Vedoucí úřadu: Jiří Černý Adresa: Building SH 00, Czech Project Diamond Hill, Diamond Rock, Municipal Santos Guardiola, Roatán, Bay Island, Roatán, Honduras
Tel.: +504 957 686 80, +504 997 302 53
E-mail: roatan@honorary.mzv.cz
Provozní doba úřadu: úterý a pátek 9.00 – 12.00

CzechTrade Mexico City 
Adresa: Lago Alberto 375, Anáhuac I Secc, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México 
Tel.: +52 55 8218 3517 (mobil) 
E-mail: tereza.vitkova@czechtrade.cz 
Webové stránky: www.czechtrade.cz; www.czechtrade-mexico.com.mx   

Delegace Evropské Unie v Hondurasu 
Vedoucí mise: Jaume Segura Socías, Velvyslanec
Adresa: Col. Altos de Las Lomas del Guijarro Sur, 4ta Ave – 2da Calle, Bloque B,  Tegucigalpa  Honduras 
Tel: (+504) 22 39 99 91  Fax: (+504) 22 39 99 94 
E-mail: delegation-honduras@eeas.europa.eu 
Webové stránky: eeas.europa.eu/delegations/honduras_en 
Facebook: www.facebook.com/UnionEuropeaEnHonduras/  
Úřední hodiny: pondělí – čtvrtek 08:30-12:30 a 14:00-16:30 hodin; pátek 08:30-12:30 hodin

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie: 199 
Hasiči: 198 
Červený kříž HN: 195 
Informace: 192

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Ministerstvo kanceláře prezidenta republiky: www.presidencia.gob.hn, www.sep.gob.hn 
Ministerstvo zahraničních věcí:  www.sre.gob.hn  
Ministerstvo zemědělství a chovu: www.sag.gob.hn 
Ministerstvo kultury, umění a sportu: www.scad.gob.hn 
Ministerstvo obrany: www.sedena.gob.hn
Ministerstvo školství: www.se.gob.hn 
Ministerstvo financí: www.sefin.gob.hn 
Ministerstvo vnitra: www.sdhjgd.gob.hn 
Ministerstvo průmyslu a obchodu: www.sefin.gob.hn 
Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí: www.serna.gob.hn 
Ministerstvo zdravotnictví: www.salud.gob.hn 
Ministerstvo bezpečnosti: www.seguridad.gob.hn 
Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.trabajo.gob.hn

• Témata: Podpora exportu
• Teritorium: Amerika | Honduras | Zahraničí