Honduras: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

@Zastupitelský úřad v Mexiku (Mexiko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Nejefektivnější formou distribuce užívanou v zemi většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců. Velké multinacionální korporace realizují své prodeje v rámci globalizace a nadnárodních trhů přímo. Při prodeji prostřednictvím místního zástupce v zásadě existují dvě varianty, prodej prostřednictvím dealera specializovaného na určitou komoditu, nebo využití dosud nepříliš rozvinuté sítě specializovaných obchodů.
Vstup na honduraský trh by měl být podložen marketingovou studií, kterou může vypracovat renomovaná firma znalá místních poměrů. Optimální oslovení klientely by mělo být realizováno předložením nabídky kalkulované nikoli ex-works, ale včetně dopravného a pojištění, které dává odběrateli představu o celkové ceně. Nabídka by měla být formulována ve španělštině a doprovázena propagačními materiály, vzorky (umožňuje-li to povaha zboží), referencemi (kam firma vyváží, s kým spolupracuje atd.) a prezentačními CD či DVD.
Vývozce vstupující na honduraský trh by měl mít promyšleno zajištění servisu, resp. požadavků na servis. Měl by mít rovněž zkalkulováno, jaké prostředky je ochoten vložit do podpory prodeje, jakým způsobem bude obchodní transakce financovat a zda bude pojišťovat rizika insolvence odběratele. Zde mohou významným způsobem pomoci instituce, jejichž posláním je podpora českého exportu: EGAP a Česká exportní banka.
Nejefektivnější formou distribuce užívanou převážnou většinou zahraničních firem je prodej prostřednictvím místních obchodních zástupců, případně formou účasti na výstavách, veletrzích a předváděcích akcích. V zásadě existují dvě varianty: Prodej prostřednictvím prodejce specializovaného na určitou komoditu nebo využití sítě kapitálově silných obchodních domů, které mají své pobočky ve většině významných míst. Tyto prodejní domy však prodávají zásadně zboží vysoké kvality. Na trhu mají silnou pozici americké firmy, jimž v menší míře konkurují dodavatelé z Evropské unie, podporováni diplomatickými misemi, které disponují početně silně obsazeným obchodním oddělením.
Předpokladem obchodního úspěchu je častý a osobní kontakt s partnery, včetně pozvání na oběd a předávání darů. Korespondenční akvizice má vzhledem ke z hora uvedenému prakticky nulovou účinnost. Primárním kontaktem je osobní kontakt se zákazníkem a zástupcem, pravidelně obnovovaný a ošetřovaný. Místní firmy se nebrání účasti na mezinárodních jednáních, vč. návštěv v ČR. Jazyková nevybavenost a špatná úroveň marketingu nebo public relations jsou bohužel častými jevy, které doprovázejí fyzické i korespondenční jednání českých podnikatelů. Velmi sporadické jsou i reakce českých subjektů na výzvy ZÚ Mexiko ohledně možností prezentace jejich komodit formou výstav, účasti na veletrzích, či pouhým zasláním propagačních a cenových materiálů k provedení katalogové výstavky.
Růst obratu by zajistilo větší propojení podnikatelských subjektů ČR s kapitálem členských států EU, hlavně pak v oblasti energetiky, dopravních prostředků a také velkých stavebních projektů. Předpokladem úspěchu českých vývozů, zejména hodnotově velkých zakázek a investičních celků, je zajištění financování. V případě velkých investičních projektů je nutné uvažovat o principu BOT (build – operate – trade) jako nejvhodnějším modelu pro místní trhy. To platí pro celou Latinskou Ameriku, která neoplývá finančními zdroji.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vývozní a dovozní režim se po vstupu do WTO výrazně uvolnil. Uvolnění rovněž souvisí s uzavíráním dohod o volném obchodu nejen se státy střední Ameriky, ale i s USA a EU v rámci Asociační dohody. Cla a kontrola dovozu platí nejen pro členské státy Středoamerického společného trhu (MCCA), ale jsou aplikovány jednotné středoamerické celní sazby vycházející ze Středoamerického celního systému (SAC) a nově podpisovaných dohod. Při proclívání zboží je nutno využít služeb celního agenta.
Pokud se týká dokladů požadovaných při dovozu, jsou vyžadovány originály faktur, konosamenty, osvědčení o původu zboží, balicí listy. Faktury a dopravní doklady by měly být certifikovány honduraskou ambasádou v místě původu zboží. Postup záleží na podmínkách kontraktu nebo podmínkách výběrových řízení na dovoz zboží a služeb. Zahraniční obchod a vnitřní trh je liberalizován. Mimocelní bariéry obchodu nejsou prakticky žádné, ale vyžadují se fytosanitární osvědčení, osvědčení o původu zboží, nebo jakostní certifikáty pro určité produkty. Pro dovoz některých výrobků (dřevo, zbraně, odpad, omamné látky) je nezbytné dovozní povolení vystavené příslušným ministerstvem.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zřízení kanceláře, reprezentace, či společného podniku je jednou z nejvhodnějších forem pro dosažení požadované efektivity realizovaných obchodních záměrů. V přípravné fázi je však nutno počítat s komplikovanou a zdlouhavou administrativní procedurou. Proto je i přes značnou finanční náročnost vhodné využít služeb specializovaných místních advokátních kanceláří.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Jak pro akvizici, tak i pro udržení trval přítomnosti již zavedených firem na HN trhu je nutností intenzivní propagace. V zemi je nutná účast na veletrzích a výstavách využívaná zahraničními firmami ve spolupráci s místními reklamními agenturami, s ohledem na jejich znalost místní mentality a schopnost zvolit nejvhodnější reklamní strategii pro daný případ. Předpokladem efektivní reklamy by měla být její originalita. Ve smyslu účinných mediálních reklamních kampaní existují v oblasti propagace českého zboží a služeb na honduraském trhu dosud značné rezervy, což snižuje možný růst obchodní výměny.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Podmínky ochrany duševního vlastnictví jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva obchodu. S konkrétním porušováním práv vyplývajících z ochrany duševního vlastnictví českých výrobců se ZÚ Mexiko v tomto teritoriu zatím nesetkal.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je založen na státem vyhlašovaných tendrech. Systém podávání informací o státních výběrových řízeních je velmi nepružný a neoperativní. Vyhlašování tendrů je sdělováno se zpožděním, termíny uzávěrek bývají ve většině případů pouze několik dnů od data vyhlášení tendrů. Navíc sdělení o vyhlášení tendrů obvykle neobsahují kompletní a jasnou informaci o veškerých podmínkách. Podmínky výběrových řízení se všeobecně vyznačují značnou komplikovaností, při současném požadavku na předběžné skládání relativně vysokých anebo garančních poplatků.

Nutností je nejen znalost místní mentality, ale zejména úředního jazyka (tj. španělštiny) a dokonalé splnění všech podmínek tendru. Právě z těchto důvodů je vhodné, vyhledat spolehlivého zástupce, který s předstihem avizuje českému podnikatelskému subjektu záměr vlády vyhlásit veřejnou soutěž a bez jazykových problémů předloží nabídku, která do posledního bodu odpovídá vyhlášeným soutěžním podmínkám, vč. termínů a formy předání nabídky do tendru. Bez zástupce je úspěšná účast na těchto výběrových řízeních vyloučena. Aktuální informace o vypisovaných výběrových řízeních lze nalézt na internetových adresách institucí uvedených v STI.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Případné řešení sporů spojených s obchodními operacemi před honduraskými rozhodčími orgány je nutno řešit pouze přes místního advokáta. Šance na úspěch je však malá. Všeobecně se proto doporučuje zakotvit v obchodním kontraktu doložku o příslušnosti arbitrážního soudu země vyvážejícího, pro řešení eventuálních sporů vzniklých z daného obchodu. Konkurence zahraničních firem vzhledem ke globalizačnímu procesu i konkurence místní výroby na honduraském trhu sílí každým rokem. Nabídkové aktivity se proto uskutečňují především náročnou formou akvizičních cest zástupců místních nebo zahraničních firem.

Pozornost je nutno věnovat reálným cenovým požadavkům za nabízené artikly v zájmu zachování jejich prodejnosti při srovnání s konkurenčními výrobky. Cenová úroveň nabídek je vzhledem k situaci na místním trhu nízká a je založena na bázi nabídek z asijských zemí nebo cen nabízených z volných zón USA, Panamy a Mexika. Zcela běžnou součástí místní obchodní praxe jsou neustálé změny termínů schůzek, nedodržování dohodnutých harmonogramů přípravy a podpisů jednotlivých obchodních případů, apod. Je však možno konstatovat, že úroveň kultury v obchodních vztazích se v důsledku rostoucího zapojení místní ekonomiky do mezinárodního obchodu postupně zlepšuje. Velký vliv má i spolupráce zemí EU, které vnáší do prostředí obchodování komerčně jasné podmínky a zvyklosti.

Rizika místního trhu pro české podnikatele v LA lze všeobecně shrnout ve třech bodech:

  • Vysoké náklady na zahraniční zastoupení (bez něhož se nelze dlouhodobě v teritoriu uplatnit) a potřeba častých cest do teritoria. Je třeba předem zvážit návratnost těchto nákladů.
  • Oprávněné obavy z nepříliš transparentního zadávání státních zakázek.
  • Zvyšující se nároky na konkurenceschopnost českého zboží vzhledem k nízké ceně místní pracovní síly a celním preferencím v obchodě s okolními státy

Obvyklými platebními podmínkami jsou dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso s odloženou platbou v různých formách. V některých případech, zejména při navazování nových obchodních kontaktů, je vhodné ze strany českých subjektů požadovat akontaci. V zemi vládne uspokojivá platební disciplína, obchodní dluhy bývají spíše výjimkou než pravidlem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Je třeba předem sjednat a před konáním je vhodné ještě znovu potvrdit obchodní schůzky.
Úředním jazykem je španělština; další užívané jazyky jsou původní indiánské jazyky
Státní svátky:
• 1. 1. (Nový rok)
• březen/duben (Velikonoce)
• 14. 4. (den Ameriky)
• 1. 5. (Svátek pracujících)
• 15. 9. (Den nezávislosti)
• 3. 10. (Den rasy – objevení Ameriky)
• 21. 10. (Den ozbrojených sil)
• 25. 12. (Den Vánoc)
Pracovní a prodejní doba:
Délka pracovní doby je různá v závislosti na regionu a typu organizace, většinou od 8:00–9:00 hod. do 18:00–19:00 hod. s dvouhodinovou přestávkou na oběd v době od 12:00 do 14:00 hod. Úřady jsou pro veřejnost otevřené často jen dopoledne.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

V platnosti je bilaterální dohoda o zrušení vízové povinnosti pro občany ČR i Hondurasu, přičemž celková délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dní. Podrobnosti jsou obsaženy v zákonu 38/2004 ze dne 12. 2. 2004. Dohoda zakazuje občanům obou zemí vykonávat během pobytu jakoukoliv výdělečnou činnost.
Honduras patří mezi země s poměrně vysokou mírou kriminality, často spojenou s obchodem s drogami. Doporučuje se dodržovat některé základní zásady:
• uschovat pas a další cenné doklady, jako např. letenku v hotelovém trezoru a cestovat pouze s minimem finanční hotovosti
• nenosit šperky, dávat si pozor na cenné věci (videokameru, fotoaparát atd.)
• parkovat vždy na hlídaném parkovišti, v autě nenechávat nikdy žádné věci
• nebrat stopaře, objednávat taxi-službu prostřednictvím recepční, pronajímat auta pouze u známých půjčoven
• cestovat pouze po hlavních silnicích a za denního světla
• cestovat se zdravotním pojištěním, před cestou si ověřit rozsah jeho pokrytí
• dávat si pozor na zavazadla a tašky s doklady v centru měst, v recepcích hotelů, na autobusových zastávkách a také přímo v autobusech (časté jsou krádeže osobních zavazadel z police nad hlavou cestujících v autobuse).
Doporučuje se pít jen balenou vodu.
Zejména při pobřeží je nutno chránit se před komáry. V poslední době se v zemích Střední Ameriky objevila epidemie onemocnění zika, malárie, chikungunya a dengue, které způsobuje komár Aedes aegypti.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zaměstnávání cizinců v zemi je možné, avšak oproti zaměstnávání místních sil je tento mechanismus z důvodu ochrany národního trhu práce složitější. Obojí se řídí platnými pracovně právními a migračními předpisy, které jsou průběžně doplňovány. Z tohoto důvodu doporučujeme konzultovat případ od případu s právním poradcem v místě, kterého doporučí ZÚ nebo honorární konzul v místě.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

ČR nemá s Hondurasem uzavřenou žádnou bilaterální dohodu o vzájemném poskytování zdravotních služeb. Místní lékařská péče (především v hlavním městě) je na dobré úrovni, částky na úhradu pro cizince však jsou velmi vysoké. Je proto nanejvýš žádoucí si zajistit zdravotní pojištění již v ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 11. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem