Hongkong (Čína): Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Politika EU vůči Hongkongu zvláštní administrativní oblasti Číny, byla poprvé definována v roce 1997 v podobě sdělení Evropské Komise „Communication: The European Union and Hong Kong Beyond 1997“, vydaného v rámci předání Hongkongu pod čínskou nadvládu. Politické nastavení podtrhuje význam řádného uplatňování principu „jedna země, dva systémy“.

EU a Hong Kong každoročně zasedají ke společnému strukturovanému dialogu, který určuje další oblasti a směr vzájemné spolupráce.

Dne 28. 11. 2019 se uskutečnil v Hongkongu v pořadí již 13. Strukturovaný dialog mezi EU a HK na vysoké úrovni (náměstkyně ministra obchodu za HK a výkonný ředitel EEAS pro Asii a Tichomoří). Během rozhovorů byly posouzeny důležité otázky bilaterálních vztahů s důrazem na obchod a investice. Byla projednána možnost zahájit jednání o investiční dohodě (zájem HK strany), podpořeno společné úsilí na reformu WTO, projednány otázky systému vládních zakázek/tendrů v HK, technické podmínky dovozu lehkých autobusů do HK. Z dalších témat byly posouzeny kriminální aktivity v souvislosti s obchodováním s lidmi, akční plán HK proti padělkům, celní otázky a další. Technická jednání k cirkulární ekonomice a finančním službám proběhla již 27. 11.

12. zasedání každoročního strukturovaného dialogu proběhlo 7. prosince 2018 v Bruselu, kde se obě strany dohodly na posílení spolupráce v WTO při jeho plánované reformě. Byly posouzeny otázky odstraňování překážek obchodu a v rámci akčního plánu i otázky celní nebo oblast IPR. Poprvé bylo nastoleno téma cirkulární ekonomiky.

Dne 16. listopadu 2017 proběhlo v Hongkongu 11. kolo strukturovaného dialogu EU – Hongkong. Během rozhovorů HK potvrdil zájem uzavřít investiční dohodu s EU; v současné době probíhají technické rozhovory. Dále byla řešena otázka zadávání veřejných zakázek a usnadnění přístupu evropských firem na místní trh v této oblasti, snazší zakládání účtů v HK evropskými firmami nebo usnadnění dovozu masa z EU do teritoria. V předvečer dialogu proběhla expertní schůzka v oblasti finančních služeb. Bilaterální vztahy mezi EU a Hongkongem se v průběhu roku 2017 nadále prohlubovaly zejména v oblastech finančních služeb, celní spolupráce, životního prostředí, výzkumu, duševního vlastnictví, vzdělávání a kultury. Hongkong je z pohledu EU považován za významného hráče v regionu a hlavní kanál pro obousměrný obchodní a investiční tok mezi EU a Čínou.

10. zasedání strukturovaného dialogu mezi EU uspořádané v Bruselu dne 17. listopadu 2016 dosáhlo následujících významných výsledků: obě strany dospěly k ujednání o opatřeních k usnadnění vývozu masa a masných výrobků z EU, dohodly se na pokračování dialogu a spolupráci v otázkách bezpečnosti potravin a otázkách souvisejících se zdravím, uvítaly slibnou spolupráci v rámci nově zřízené Pracovní skupiny pro duševní vlastnictví a dohodly setkání odborníků k vyměně informací o nejnovějším vývoji ve svých investičních politikách. Obě strany se dále dohodly na dalším posilování své dobré spolupráce ve WTO, rozhodly se koordinovat snahy v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími rostoucími druhy a vzájemně se informovaly o uplatňování opatření v oblasti transparentnosti v daňových záležitostech a opatření proti erozi základu daně a přesouvání zisku (BEPS) pod záštitou skupiny G20 a OECD.

 

3.1. Zastoupení EU v zemi

V Hongkongu působí Kancelář EU, která zahájila svou činnost v r. 1993. Ve svém portfoliu má rovněž akreditované i Macao. V současné době má v Hongkongu a Macau své zastoupení 17 z 28 členských zemí EU.

V teritoriu působí The European Chamber of Commerce in Hong Kong (www.eurocham.com.hk)

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2019 bylo v Hongkongu registrováno zhruba 2300 firem ze států EU. V obchodu se zbožím byl Hongkong na 19. místě mezi obchodními partnery EU z celého světa a na 8. místě v Asii. Naopak EU si udržela místo 2. největšího obchodního partnera v hongkongských statistikách, tradičně za ČLR.
Celková obchodní výměna dosáhla podle evropských statistik objemu 48,1 mld. EUR (meziročně přírůstek 3,5%, tažený dovozy do EU). Vývoz z EU dosáhl objemu 36,7 mld. EUR (nárůst jen o 0,1 mld. EUR) a dovoz z Hongkongu do EU výše 11,3 mld. EUR (nárůst o 14%). Kladné saldo obchodní výměny činí 25,4 mld. EUR.
Zpřesněné údaje za obchod se službami v roce 2018 říkají, že celkový obchod dosáhl objemu 29,3 mld. EUR (+8,7%), export služeb z EU výše 14,5 mld. EUR a dovoz služeb z Hongkongu do EU dokonce výše 14,8 mld. EUR. Záporné saldo v neprospěch EU činilo 0,3 mld. EUR. Údaje za rok 2019 nejsou zatím k dispozici.
Pokud se týká přímých zahraničních investic, EU je 3. největším investorem v Hongkongu s kumulovaným objemem 136,2 mld. EUR na konci roku 2018 (poslední uvedené údaje), což reprezentuje 8,2% veškerých přímých zahraničních investic v Hongkongu. Naopak souhrn PZI z Hongkongu v EU dosáhl na konci roku 2018 objemu 168 mld. EUR.

V roce 2018 bylo v Hongkongu registrováno zhruba 2200 firem z EU. Ve stejném roce byl Hongkong na 20. místě mezi obchodními partnery EU a 8. největším partnerem v Asii. Export z EU do HK v roce 2018 činil 36,6 mld. EUR, dovoz 9,9 mld. EUR (meziročně přírůstek 10,7%) a kladné saldo obchodní bilance činilo 25,8 mld. EUR. Hongkong je 5. největším partnerem EU v Asii v obchodu se službami. Export do HK činil v roce 2018 13,4 mld. EUR a dovoz 13,2 mld. EUR s kladnou bilancí ve výši 233 mil. EUR. Přímé zahraniční investice z EU do HK činily v roce 2017 17,9 mld. EUR a Hongkong se stal 3. nejoblíbenější destinací pro evropské investory. Z HK do EU přišly investice v objemu 51,6 mld. EUR a EU se tak dostala na 1. místo v teritoriální struktuře investorů z Hongkongu. Nutno dodat, že většina investic z Hongkongu pochází z kontinentální Číny. Je odhadováno, že 60% čínských investic do zahraničí jde před Hongkong a rovněž opačně.

V roce 2017 zůstala EU pro Hongkong 2. největším obchodním partnerem po Číně, zatímco pro EU je Hongkong 14. největším obchodním partnerem v obchodu se zbožím a klíčový partner pro obchod se službami. V roce 2017 vzájemná výměna zboží dosáhla 48,0 mld. EUR, export vzrostl o 5 % na 36,8 mld. EUR a dovoz činil 11,2 mld. EUR, obchodní přebytek čínil 25,6 mld. EUR (v roce 2016 byl celkový obchodní obrat 53,2 mld. EUR při kladném saldu pro EU v objemu 16,8 mld. EUR; údaje Eurostat). Hongkongské statistiky uvádí vzájemnou výměnu zboží v roce 2017 v objemu 632,0 mld. HKD/67,59 mld. EUR, dovoz z EU do Hongkongu 284,9 mld. HKD/30,4 mld. EUR a vývoz z Hongkongu do EU 347,1 mld. HKD/37,1 mld. EUR.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V rámci rozvojových fondů a nástrojů EU je v Hongkongu možnost využití tzv. programu EUBIP – The European Union Business Information Programme, jehož gestorem je Evropská obchodní komora v Hongkongu.

Podrobnější informace o programu jsou uvedeny na webových stránkách European Chamber of Commerce in Hong Kong.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem