Hongkong (Čína): Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Hongkongu (Čína)

Zahraniční obchod Hongkongu je ve velké míře postaven především na vývozu služeb a reexportech. Hongkong byl podle údajů WTO 8. největším exportérem i importérem obchodního zboží v roce 2019 a 15. největším exportérem komerčních služeb. V roce 2019 55% reexportu pocházelo z Číny a tam rovněž směřovalo 56% hongkongského exportu vč. reexportu, který tvoří naprosou většinu celkového exportu.

Export Hongkongu směřuje převážně do výrobních kapacit v oblasti jižní Číny, odkud se zboží následně dále reexportuje do zahraničí.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod (mil. HKD)

 

2015

2016 

 2017

 2018

2019 

vývoz (domácí + reexport)

3 558 418

3 588 300

4 212 800

4 457 900 

3 988 700 

dovoz

4 046 420

4 008 400

4 391 300

4 712 000 

4 415 400 

saldo

-441 141

-420 100

-178 500

-254 100 

-426 700 

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Teritoriální struktura dovozu za rok 2019
Země   Objem v mld. HKD
1. Čína  2 058,1
2. Tchaj-wan  330,5
3. Singapur  290,7
4. Japonsko  252,6
5. EU 235,2
6. Korea  220,1
Celkem  4 415,4
Teritoriální struktura vývozu za rok 2019
 Země Objem v mld. HKD 
1. Čína 2 210,9
2. EU 306,2
3. USA  304,0
4. Japonsko  121,0
5. Indie  118,2
6. Tchaj-wan 88,3
Celkový vývoz  3 988,7

Zdroj: HK Census and Statistics Dpt.

Obchod se službami v roce 2019 dosáhl ve vývozu objemu 793,9 mld. HKD (-10,5%) a v dovozu 619,1 mld. HKD (-3,3%). 

Obchod se službami v roce 2018 zaznamenal vývoz v objemu 891,4 mld. HKD (+9,6%) a dovoz 635,3 mld. HKD (+4,9%). Struktura vývozu služeb podle objemu: cestovní ruch, doprava, finanční služby, ostatní služby. V dovozu jsou na prvním místě cestovní ruch, následují dopravní služby, ostatní služby, výrobní služby a finanční služby.  

Největším obchodním partnerem Hongkongu je kontinentální Čína. V kontinentální Číně jsou hlavními odběrateli hongkongského vývozu exportní výrobní kapacity v přilehlé provincii Guangdong, kam byla přemístěna velká část výrobních kapacit z Hongkongu a kde je Hongkong současně i největším investorem.

EU je po Číně druhým největším obchodním partnerem. EU z Hongkongu dováží dopravní a strojírenské vybavení a telekomunikace, směrem do Hongkongu pak vyváží dopravní, strojírenské a telekomunikační vybavení a chemikálie. V oblasti služeb jsou hlavními oblastmi letecká doprava a obchodní a finanční služby.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

 • Hlavními vývozními komoditami jsou: elektronické výrobky, oděvy, hračky a hry, textilní vlákna a látky, potraviny, šperky, hodinky.
 • Hlavními dovozními komoditami jsou: surové materiály a polovýrobky, spotřební zboží, potraviny, palivo; zboží je však převážně dále reexportováno.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Hongkong je bezcelní přístav; v tomto smyslu lze celé teritorium považovat za oblast volného obchodu.

Ekonomické vztahy s pevninskou Čínou:

 • Hongkong je pro ČLR důležitý mezičlánek jejího obchodu
 • Hongkong a ČLR jsou si navzájem významným zdrojem zahraničních investic
 • Hongkong je pro čínské firmy klíčovým místem pro získávání kapitálu

Hongkong je největším zprostředkovatelem čínského obchodu – pokud započítáme reexporty – zhruba pětina celého zahraničního obchodu ČLR je každoročně uskutečňována prostřednictvím Hongkongu. V případě, že bychom započítali ještě zboží, které je v Hongkongu jen překládáno, byl by výše uvedený podíl ještě vyšší. Těsné vazby Hongkongu s kontinentální Čínou dokládají údaje o reexportu, kdy v roce 2019 55 % hongkongského reexportu pocházelo z Číny a naopak 56% reexportu směřovalo do kontinentální Číny. Reexport tvoří 80 % až 90 % z celkového hongkongského exportu.

Konkrétním krokem k větší provázanosti hospodářství Hongkongu s kontinentální Čínou je postupné rozšiřování dohody CEPA (Mainland-Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement), která hongkongským subjektům usnadňuje bezcelní přístup na trh pevninské ČLR a naopak. Hlavní text dohody CEPA byl podepsán v červnu 2003, pomocí dodatků se podmínky každoročně dále liberalizují, když v současné době prakticky všechno zboží vyrobené nebo s deklarovaným původem v Hongkongu lze vyvézt do ČLR bez cla (s výjimkou několika citlivých položek). V červenci 2017 byla v rámci CEPA uzavřena „Investment Agreement“ a dále „Agreement on Economic and Technical Cooperation“. První smlouva rozšiřuje působení mimo sféru služeb a druhá konsoliduje ekonomickou a technickou spolupráci mezi subjekty z obou stran. Např. v současné době je plánován velký vědecko-technický park financovaný oběma stranami v oblasti Lok Ma Chau Loop na společných hranicích, která byla v minulosti místem teritoriálních sporů. V prosinci 2018 byla v rámci CEPA uzavřena „Agreement on Trade and Goods“, podle které od ledna 2019 zboží hongkongského původu dovážené do Číny má nulové clo.

Detailní informace o CEPA.

Volnější režim rozšiřuje okruh příležitostí k průniku do kontinentální Číny i pro zahraniční firmy, a to buď přes dceřiné společnosti v Hongkongu, nebo prostřednictvím spolupráce se zdejšími obchodními partnery.

Kromě Číny má Hongkong uzavřenu CEPA s Novým Zélandem a SAR Macao.

Hongkong má platné smlouvy o volném obchodu (FTA) s těmito zeměmi: státy EFTA, Chile, Gruzie. Dále podepsal FTA s ASEAN. V březnu 2019 podepsal FTA a investiční dohodu s Austrálií. V jednání je FTA s Maledivami.  

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Dle zprávy World Investment Report 2019 (UNCTAD) byl Hongkong v roce 2018 s přílivem zahraničních investic v objemu 115,7 mld. USD v globálním měřítku na 3. místě a v Asii na 2. za Čínou. V roce 2017 byl s přílivem přímých zahraničních investic (PZI) v objemu 104 mld. USD rovněž na 3. místě  na světě a v Asii na druhém místě za kontinentální Čínou (136 mld. USD). V roce 2016 byl příliv PZI na úrovni 108 mld. USD. 

Podle odlivu PZI v roce 2018 se HK umístil s 85,2 mld. USD v Asii na 3. místě za Japonskem a kontinentální Čínou. V roce 2017 byl rovněž na 3. místě v Asii s 83 mld. USD za Japonskem a Čínou. Tyto hodnoty je třeba brát v kontextu toho, že firmy z kontinentální Číny často investiční prostředky posílají přes Hongkong tak, aby potom v ČLR využívaly zvýhodněné daňové investiční pobídky pro zahraniční investory.

Příliv PZI (mld. USD)

2014

2015

 2016

2017 

 2018

114

175

108

104 

116 

Zdroj: InvestHK

Celkové kumulované PZI v Hongkongu dosáhly v roce 2018 objemu 1 997 mld. USD, což Hongkongu zajistilo opět 2. místo na světě za USA. Současně byl Hongkong na 4. místě podle objemu kumulovaných přímých investic v zahraničí s objemem 1 870 mld. USD. 

Podle stejné zprávy UNCTAD byl v roce 2017 Hongkong podle objemu kumulovaných zahraničních investic na 2. místě jako investor i příjemce po USA. Celkový objem kumulovaných přímých zahraničních investic na konci roku 2017 činil  1 944 mld. USD (o rok dříve 1 626 mld. USD).

Teritoriální struktura kumulovaných PZI v HK podle hlavních investorů na konci roku 2018:

 • • Britské Panenské ostrovy: 31,9%
  • ČLR: 26,8 %
  • Kajmanské ostrovy: 8,1 %
  • UK: 7,8 %
  • Bermudy: 5,3 %
  • Singapur: 2,1 %
  • USA: 1,9 %
  • Ostatní: 16,1%

Z teritoriální struktury je zřejmé, že do Hongkongu investují společnosti zejména přes tzv. daňové ráje.

Odvětvová struktura kumulovaných PZI na konci roku 2017:

 • obchodní služby (zahraniční, velko i malo obchod): 51,7 %
 • profesní, podnikatelské a vzdělanostní služby: 15,4%
 • finance a bankovnictví: 14,9%
 • doprava, skladování: 7,1%

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podmínky pro vstup zahraničního kapitálu jsou velmi liberální. Žádná omezení pro zahraniční subjekty neexistují. Investiční pobídky spravuje vládní organizace Invest HK.

V roce 2019 asistovala agentura InvestHK rekordnímu počtu 487 zahraničních firem ze 48 zemí a pomohla vytvořit 6 009 pracovních míst. Pořadí zemí původu a počet firem: ČLR 120 firem, USA 71, VB 43, Japonsko 27, Francie 25. Jen ze států ASEN 29 firem. V roce 2018 to bylo 436 zahraničních společností z 43 zemí při zakládání nebo rozšíření jejich obchodních aktivit v Hongkongu. Pořadí zemí podle počtu firem: ČLR 101 firem, USA 63, VB 43, Francie 26, Austrálie a Singapour po 20.  Mezi hlavní sektory patří: inovace a technologie 99 firem, turistika a pohostinství 61, doprava a průmysl 59. Celkem bylo vytvořeno 5 268 pracovních příležitostí.

Vzrůstající trend je přičítán iniciativám Belt&Road a Greater Bay Area a zejména zavádění finančních instrumentů na podporu inovací a technologií (viz předchozí kapitoly).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Hongkongu (Čína) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem