Identifikace rizika – otevřená devizová pozice

Součást článku Řízení kurzového rizika. Podstatu otevřené devizové pozice si vysvětlíme na jednoduchém příkladě tzv. transakčního rizika.Předpokládejme, že fiktivní firma X vyvezla 1. 9. zboží v celkové hodnotě 100 000 eur na otevřený účet. Vystavená faktura je splatná 15. 10. Aktuální kurz k 1. 9. činí 28,15 CZK/EUR. Firmě tedy z dané obchodní transakce vznikla pohledávka v cizí měně, jejíž korunová hodnota v účetnictví firmy činí 2 815 000 Kč.

Uvažujme dále, že ke dni splacení faktury dojde například ke zhodnocení kurzu koruny na 27,85 CZK/EUR. Firma tak inkasuje částku 2 785 000 Kč. Záporný rozdíl ve výši 30 000 Kč tvoří kurzovou ztrátu. Posílení domácí měny tedy snižuje korunovou hodnotu pohledávky a vede ke kurzové ztrátě.

Jak by vypadala finanční situace firmy, kdyby došlo naopak k oslabení domácí měny? Předpokládejme nyní, že v daném období dojde ke znehodnocení koruny na 28,30 CZK/EUR. Firma v tomto případě inkasuje částku 2 830 000 Kč. Kladný rozdíl ve výši 15 000 Kč je zaúčtován jako kurzový zisk. Oslabení domácí měny tak zvyšuje korunovou hodnotu pohledávky v cizí měně a má za následek kurzový zisk.

Kurzovému riziku jsou ovšem vystavena i jiná aktiva v cizích měnách jako např. zahraniční akcie, nakoupené dluhopisy, zůstatky na devizových účtech apod. I zde platí, že se zhodnocením domácí měny klesá korunová hodnota aktiv, což při jejich prodeji či přecenění povede ke kurzové ztrátě. Oslabení domácí měny pak analogicky implikuje růst korunové ceny těchto aktiv a kurzový zisk.

V případě závazků v cizích měnách se změny kurzu domácí měny promítají do hospodářského výsledku firem přesně opačně. Zhodnocení domácí měny vede ke kurzovému zisku v důsledku poklesu korunové hodnoty pasiv v příslušné cizí měně, kdežto oslabení domácí měny implikuje kurzovou ztrátu v důsledku růstu korunové hodnoty pasiv v dané cizí měně.

Vraťme se k naší fiktivní firmě X, která bude tentokrát zboží dovážet. Předpokládejme, že firma k 1. 9. dovezla zboží v hodnotě 100 000 eur na otevřený účet. Došlá faktura je splatná 15. 10. Výchozí tržní měnový kurz je 28,00 CZK/EUR. Účetní hodnota závazku ke dni jeho vzniku tedy činí 2 800 000 Kč. Jestliže nyní ke dni splacení závazku dojde ke zhodnocení měnového kurzu např. na 27,80 CZK/EUR, zaplatí firma 2 780 000 Kč, tj. o 20 000 Kč méně. Uvedený rozdíl se zaúčtuje jako kurzový zisk.

Pokračovat na další kapitolu „Měření kurzového rizika“

Součást článku „Řízení kurzového rizika".

Ukázka z knihy „Finanční strategie v mezinárodním podnikání“ vydané nakladatelstvím Wolters Kluwer. Autor: Eva Černohlávková, Alexej Sato, Josef Taušer a kolektiv.

Doporučujeme