Indonésie

Rozcestník informací o Indonésii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Nákaza covidu-19 byla v Indonésii poněkud překvapivě potvrzena o něco později než v řadě okolních zemí. V rámci následné implementace opatření pak země postupovala velmi pragmaticky ve snaze zcela neochromit ekonomiku země, zachovat sociální stabilitu a neohrozit početnou skupinu osob závislých na každodenním výdělku (tzv. neformální pracující). Přestože se zemi zatím daří zvládat pandemii „za pochodu“ bez úplného uzavření a zastavení ekonomiky, je zřejmé, že dopady krize budou citelné.

Růst HDP byl již v prvním čtvrtletí 2020 nejnižší za posledních 19 let (2,97 %) a díky návazným dvěma negativním kvartálům se země dostala do recese. Konečný výsledek ekonomiky roku 2020 skončil na –2,2% poklesu HDP. V porovnání s řadou zemí, které ekonomiku zabrzdily mnohem razantněji, zaznamenaly propad ekonomiky v dvouciferných číslech a v pandemické situaci si nevedou o mnoho lépe, nicméně indonéský pragmatismus lze hodnotit jako rozvážně zvolenou strategii. V současnosti probíhá v Indonésii intenzivní vakcinace. Země počítá s naočkováním 70 % populace do poloviny roku 2022.

Vláda v průběhu roku 2020 opakovaně navyšovala objem balíčku určeného na překonání pandemie, a to na 692,5 bilionu IDR (49 mld. USD), což představuje zhruba 4 % HDP. Necelá polovina z těchto prostředků byla určena do zdravotnictví a především pak na sociální výdaje, zbývající část pak na podporu ekonomiky. Na podporu mikro, malých a středních podniků bylo vyčleněno 123,46 bil. IDR a na daňové stimuly je pak počítáno s částkou 120,6 bil. IDR. Na podporu ústředních a regionálních útvarů balíček akumuluje částku 97,11 bil. IDR, zatímco pro státní společnosti je určena pobídka ve výši 44,57 bil. IDR.

Navýšené výdaje jsou zčásti pokryty půjčkami od mezinárodních institucí (Světová banka, ADB, AIIB), zčásti vydáním dluhopisů, jejichž část nakoupila Centrální banka Indonésie. Protiopatření zvyšují výdaje rozpočtu i za cenu skokového růstu zadlužení. Deficit rozpočtu, jinak striktně limitovaný na 3 %, stoupl v důsledku mimořádných výdajů na více než 6 % HDP. Pro rok 2021 zatím pracuje země s balíčkem na obnovu po covidu-19 v objemu 553 bil. IDR (39,5 mld. USD).

Zbrzdění ekonomiky a omezující opatření pochopitelně znamenají praktická omezení pro rozjezd nových obchodních plánů a strategií. Do země je sice možné vstoupit, a to i za účelem obchodním, ale jen ve vymezených případech a na základě zvláštních povolení. V průběhu druhé poloviny roku 2021 lze očekávat posun a určité otevření země i pro podnikatelské cesty.

V druhé polovině roku 2021 jsou zatím plánovány některé veletrhy i v prezenčním módu. Zatímco některá odvětví aktuální situace brzdí a spíše než rozvoj nových obchodů v nich probíhá dlouhodobá a zaběhnutá spolupráce, jiná odvětví se vyvíjejí poměrně dynamicky – například sektory spojené s e-komercí anebo oblast zdravotnictví.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Ve střednědobé perspektivě existují v Indonésii pro české exportéry významné příležitosti v oblasti rozvoje infrastruktury (dopravní, energetická), sektoru zdravotnictví a specifické možnosti pak v oblasti obranného průmyslu. S ohledem na tyto obory přináší covid-19 určité otazníky ohledně možného zpomalení nebo omezení státních investic do relevantních oblastí. To se netýká zdravotnictví, kde naopak současná situace přináší přirozené oživení a zájem o intenzivní rozvoj a zvýšení kvality a kapacit zdravotnické péče.

Přes případné zbrzdění státních projektů a akvizic v dalších uvedených oblastech, kterých se zřejmě minimálně v rámci letošního roku krize nějak dotkne, se i nadále jedná o oblasti, v nichž se nabízejí významné příležitosti. Omezení kontaktů a izolace způsobená pandemií také posílily rozvoj digitálních technologií a e-commerce, které se také nabízejí jako krizí posílená oblast příležitostí.

Dopravní průmysl a infrastruktura

Dopravní infrastruktura země potřebuje rozsáhlou modernizaci prakticky ve všech oblastech – silnice, železnice, letiště, městská doprava. Spolu s růstem ekonomiky a životní úrovně obyvatel se nejen navýšily počty automobilů a motocyklů, ale také jasně ukázala poddimenzovanost infrastruktury. Ve snaze řešit situaci probíhá v zemi řada projektů na celostátní i lokální úrovni. Aktuálně probíhá výstavba železničních a dálničních koridorů napříč hlavním ostrovem Jáva a v plánu jsou další velké projekty, z nichž mnohé jsou nicméně v realizační fázi zpožděny.

Řešení prakticky krizové situace městské hromadné dopravy je jednou z předních priorit (nejen) hlavního města. V metropoli Jakartě byl v roce 2019 otevřen první úsek trasy metra, na který naváže další, a dokončuje se i trasa návazné příměstské nadzemní kolejové dopravy. Městská hromadná doprava se bude dále rozvíjet návazně na tyto páteřní linky. Potřebný je rovněž systém na výběr elektronického jízdného a mýtný systém.

Velké příležitosti nabízí i sektor civilního letectví, a to jak v oblasti budování letišť, tak i dodávkách letecké techniky. Strukturálními novinkami z období pandemie covidu-19, byť přijatými nikoli pouze kvůli ní, jsou usnadnění aktivit zahraničních subjektů díky legislativním změnám (tzv. Omnibus Bill) a opatření na podporu zahraničních investic související se zřízením svěřenského fondu na financování nové infrastruktury.

Energetický průmysl

Indonésie vyhlásila ambiciózní plán navýšení energetické produkce v letech 2020–2025 o 35 tis. MW. Neméně ambiciózním cílem je podíl 23 % z celkového objemu v zemi vyrobené energie z obnovitelných zdrojů v roce 2025. Přestože se aktuálně ukazuje, že čísla o celkové potřebě výrobních kapacit budou redukována, jde i nadále o velmi zajímavý segment. O to více, že aktuálně lze zaznamenat určitý trend směřující od klasické „velké“ energetiky opět k menším, ekologickým způsobům výroby energie. Země velmi slibně vnímá například geotermální zdroje.

Nemalý podíl by měly tvořit i vodní elektrárny, tedy oblast s tradičně silným know-how českých firem. Uplatnit se mohou i solární a větrné technologie, zejména v kombinaci s ukládáním energie v bateriích. Velkým trendem je v Indonésii i téma „waste to energy“, tedy výroba energie z odpadu. Hlavním zdrojem elektrické energie budou v Indonésii i nadále tepelné elektrárny, protože země disponuje značnými zásobami relativně kvalitního uhlí. Průběžně jsou vypisovány tendry na výstavbu nových elektráren formou EPC stejně tak jako formou IPP. České firmy mohou najít uplatnění v obou těchto modelech.

Obranný průmysl

Obranný rozpočet země v posledních letech roste v souvislosti s koncepcí současné vlády usilující o modernizaci armády. Výdaje na modernizaci armády rostou, a přestože v poměru výdajů k HDP patří Indonésie i nadále v rámci regionu spíše k podprůměru, nominálně jde bezesporu o zajímavý trh. Vláda si je vědoma relativní zaostalosti ve výzbroji indonéské armády v porovnání s některými sousedy a hodlá tento problém řešit zásadní obnovou a rozšířením armádní výzbroje a výstroje.

Specifikum Indonésie spočívá ve snaze neorientovat se v dané oblasti jedním směrem a vyhnout se tak závislosti. Kombinuje proto například vojenskou techniku USA a Ruska a ze stejného důvodu preferuje v případě kompatibilní a kompetitivní nabídky k uvedeným silným zbrojařským zemím ty, které touto optikou vnímá jako alternativní a nerizikové. Zařízení české (československé) prove­nience má v zemi určité renomé a tradici, na kterou lze navázat. Mezi perspektivní oblasti z pohledu českého obranného průmyslu patří ruční zbraně, munice, pozemní technika včetně vozidel, letecká technika (transportní a výcvikové letouny), nebo pokročilá elektronika.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Na počet obyvatel velmi poddimenzované a relativně zaostalé zdravotnictví prochází v poslední dekádě značným rozvojem. Zatímco v roce 2004 bylo v Indonésii 1 246 nemocnic, poslední dostupné údaje již hovoří o počtu 2 813 nemocnic v zemi, z toho 63 % soukromých.

Růst počtu nemocnic a zdravotnických zařízení se ještě zintenzivnil po zavedení všeobecné zdravotní péče a souvisí pochopitelně i se stoupající životní úrovní obyvatel země. Poměr nemocničních lůžek k počtu obyvatel je i nadále hluboko pod průměrem v rozvinutých zemích.

Z pohledu obchodních příležitostí je podstatné, že 80 % veškerého zdravotnického a laboratorního zařízení používaného v Indonésii pochází z dovozu. V rámci opatření proti covidu-19 země vybudovala nové nemocniční kapacity v řádech několika tisíců lůžek a intenzivně se zajímá jak o dovoz zdravotnické techniky, tak i o spolupráci při její výrobě.

Velvyslanectví ČR v Jakartě
e-mail: jakarta@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/jakarta

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí