Rapex

Informační systém pro rychlou výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích na vnitřním trhu Evropské unie.

RAPEX je rychlý výstražný informační systém o nebezpečných spotřebitelských výrobcích nepotravinářského charakteru, výjimkou jsou farmaceutické výrobky. Slouží k oznamování přímého i nepřímého rizika ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů, kteří by se s nebezpečnými výrobky dostali do styku.

Cílem RAPEXu je zajistit rychlou výměnu informací mezi členskými státy a Komisí o opatřeních, která členské státy přijaly, aby zabránily, omezily nebo podmínily uvádění na trh nebo používání výrobků, jež mohou představovat výše uvedená rizika. Součástí oznamování do systému RAPEX jsou vedle donucovacích opatření uložených příslušnými dozorovými orgány také dobrovolná opatření výrobců a distributorů.

Právní základ RAPEXu je dán Směrnicí Rady o všeobecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) a v České republice je implementován zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízením vlády ČR č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků.

Systém RAPEX funguje v ČR od jejího vstupu do EU. Kontaktním místem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

V roce 2004 bylo v EU prostřednictvím RAPEXu oznámeno necelých 400 nebezpečných výrobků, v roce 2005 to bylo již přes 700 nebezpečných výrobků a v loňském roce počet oznámení přesáhl 1000.

Informace o nebezpečných výrobcích, které jsou zaneseny do systému RAPEX, je možné sledovat na originálních webových stránkách Evropské komise, na kterých je týdenní seznam nebezpečných výrobků pravidelně zveřejňován, nebo v českém překladu na stránkách Sdružení obrany spotřebitelůa portálu Spotřebitel.cz.

Doporučujeme