Export v kostce – Zelená linka pro export a její informační síť

Zelená linka pro export při své činnosti spolupracuje s řadou institucí státní správy a ekonomickými diplomaty zastupitelských úřadů a generálních konzulátů ČR v zahraničí. V případě komplikovanějších dotazů se pracovníci Zelené linky pro export obracejí na jednotlivé odborníky v dané problematice.

Zelená linka pro export patří k základním prvkům naplňování záměrů I. pilíře „Zpravodajství pro export“, který je součástí Exportní strategie 2012–2020.

Hlavním úkolem ZLPE je zprostředkovat informace a být prvním kontaktním místem pro podnikatele, se kterým se setkají na počátku své cesty k úspěšnému exportu. ZLPE společně s informačním portálem Businessinfo.cz, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu, představují informační zdroje, jež slouží především k úspoře času při přípravě exportu. Kromě informací o exportu, je ZLPE schopna zprostředkovat informace týkající se importu do České republiky.

ZLPE je Vám k dispozici na bezplatném telefonním čísle 800 133 331, a to každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Své dotazy můžete rovněž zaslat pomocí elektronické pošty na export@mpo.cz nebo info@czechtrade.cz. Mimo pracovní dobu je Vám k dispozici taktéž záznamník.

Aktuální informace o činnosti Zelené pro export naleznete na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Přehled nejdůležitějších institucí, se kterými Zelená linka pro export spolupracuje, a stručné informace o jejich činnosti v oblasti exportu:

Celní správa České republiky se zabývá spíše dovozní problematikou. Českým exportérům však může poskytnout závazné celní zařazení výrobku či prostřednictvím své informační kanceláře poskytnout užitečné rady a doporučení týkající se celní problematiky.

Hospodářská komora ČR vystavuje dokumenty používané v mezinárodním obchodě – ATA karnety, certifikát o původu zboží a další osvědčení. Komora má své pobočky ve vybraných zemích v zahraničí a pořádá podnikatelské mise. V jednotlivých krajích má spolu s agenturou CzechTrade regionální exportní místa, kde poskytuje informace o podpoře exportu.

Státní rostlinolékařská správa vydává rostlinolékařské osvědčení (fytocertifikát) na vývozy rostlin a jejich produktů do třetích zemí. Potvrzuje tak, že rostlina splňuje dovozní požadavky země určení. Na vnitřním trhu EU kontroluje plnění požadavků stanovených Evropskou komisí. Dále také informuje o podmínkách na dřevěný obalový materiál. S účinností od 1. 1. 2014 došlo ke sloučení Státní rostlinolékařské správy s Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ÚKZÚZ).

Státní veterinární správa ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou státního území před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů. Mimo jiné zajišťuje ochranu území ČR před dovozem zdravotně závadných živočišných produktů ze zahraničí. Veterinární osvědčení o dovozu do EU obsahuje např.:

  • jméno a adresu odesílatele
  • jméno a adresu příjemce
  • původ masa: země, kód území
  • příslušný orgán: ministerstvo, úřad
  • plánované místo určení masa
  • místo nakládky pro vývoz
  • dopravní prostředek a identifikace zásilky.

Státní zemědělský intervenční fond poskytuje dotace a vývozní licence pro vývozce vybraných zemědělských komodit do třetích zemí. Pomáhá výrobcům potravin při propagaci na zahraničních trzích, nabízí marketingové poradenství a služby či napomáhá při získávání finančních prostředků pro perspektivní projekty.

SOLVIT pomáhá při řešení problémů způsobených nesprávnou aplikací evropského práva ze strany správních orgánů členského státu EU vůči občanovi či podnikateli. Je tvořen sítí center, která navzájem spolupracují. Nachází se v každém členském státě EU a rovněž v Norsku Lichtenštejnsku a na Islandu.

Svaz průmyslu a dopravy ČR nabízí českým exportérům podnikatelské mise, semináře a konference zaměřené na navázání spolupráce v zahraničí a získání nových podnikatelských příležitostí. Dále také organizuje prezentace na veletrzích a výstavách. Svaz je poradní a konzultační partner pro MPO a MZV při přípravě strategií obchodně ekonomických zájmů ČR v zahraničí.

Enterprise Europe Network je celoevropská síť, která mimo jiné poskytuje poradenství v oblasti vnitřního trhu EU, podnikání v rámci EU, evropské legislativy a národních předpisů. Čeští vývozci zde kupříkladu mohou získat informace o založení podniku v jiném členském státě EU, o realizaci zakázky v zahraničí prostřednictvím vyslaných pracovníků a evropské legislativě a právu jednotlivých členských zemích EU.

Agentura CzechInvest posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Poskytuje informace o možnostech podpory pro malé a střední podnikatele a je také implementačním orgánem dotačních programů financovaných jak ze státního rozpočtu, tak i z prostředků EU.

ProCoP poskytuje výrobcům a distributorům bezplatné informace o technických požadavcích, které kladou na neharmonizované zboží české předpisy.

Zaměření CzechTrade, AMSP, Mezinárodní obchodní komory v ČR (ICC ČR), ČEB, EGAP a CEBRE jsou věnovány samostatná kapitoly.

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

Doporučujeme