Informační systém o zadávání veřejných zakázek

Po vstupu do EU byla zprovozněna internetová aplikace Informační systém o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ), která je v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., o veřejných zakázkách oficiálním informačním systémem veřejné správy.Informační systém o zadávání veřejných zakázek (IS ZVZ) je ve smyslu ustanovení § 83 a násled. zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, informačním systémem veřejné správy, prostřednictvím něhož zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) níže uvedené funkce v oblastech veřejných zakázek a seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

 • V oblasti veřejných zakázek zajišťuje MMR prostřednictvím IS ZVZ následující funkce
  • uveřejňování údajů a informací o veřejných zakázkách na centrální adrese
  • poskytování informací o vypsaných zadávacích řízení s možností vyhledávání podle kritérií
  • poskytování statistických informací o veřejných zakázkách odborné i široké veřejnosti
  • poskytování statistických výstupů o veřejných zakázkách pro Evropskou komisi

Seznam kvalifikovaných dodavatelů je informačním systémem veřejné správy, do kterého Ministerstvo pro místní rozvoj zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 30 odst. 2 písm. a), c) a d) a splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady.

V oblasti seznamu kvalifikovaných dodavatelů zajišťuje ministerstvo prostřednictvím IS ZVZ funkce

 • vedení seznamu kvalifikovaných dodavatelů prostřednictvím informačního systému o zadávání veřejných zakázek
 • poskytování informací o zapsaných dodavatelích formou výpisů ze seznamu
 • poskytování informací o zapsaných dodavatelích s možností vyhledávání podle kritérií
 • poskytování metodické podpory při zápisu, změnách zápisu a vyškrtnutí ze seznamu formou šablon a metodických postupů
 • Vstup do informačního systému o zadávání veřejných zakázek, jehož součástí je seznam kvalifikovaných dodavatelů
 • Metodický postup pro dodavatele při zápisu do seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Šablony dokumentů
 • Žádost o zápis do seznamu
  • Žádost o změnu zápisu v seznamu
  • Žádost o vyškrtnutí ze seznamu
  • Žádost o výpis
  • Vzdání se práva na rozklad
  • Správní poplatky spojené s právními úkony
  Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl novelizován zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, provádí ministerstvo veškeré úkony týkající se seznamu kvalifikovaných dodavatelů zdarma a to do doby, než budou správní poplatky stanoveny zákonem o správních poplatcích. V následujícím textu jsou uvedeny navrhované výše správních poplatků za jednotlivé úkony.
  • Navrhovaný správní poplatek za zápis dodavatele do seznamu činí 2000 Kč
  • Navrhovaný správní poplatek za změnu zápisu v seznamu činí 500 Kč
  • Navrhovaný poplatek za úředně ověřený výpis ze seznamu činí 100 Kč

   

Doporučujeme