Informační systém pro aproximaci práva – ISAP

Systém je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem sbližování českých právních předpisů s předpisy EU. Jeho hlavním cílem je poskytovat uživatelům aktuální informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Obsahuje pomocné nástroje pro analýzu a komparaci právních předpisů. Dokument obsahuje charakteristiku systému a důležité informace včetně kontaktů na další informační a praktické služby v dané oblasti.

Cíl systému

Informační systém pro aproximaci práva – ISAP je určen pro informační podporu aktivit souvisejících s procesem sbližování českých právních předpisů s předpisy Evropského společenství. Jeho hlavním cílem je poskytovat uživatelům zejména aktuální informace o platné komunitární legislativě a ostatních souvisejících dokumentech a jejich českých překladech. Obsahuje rovněž pomocné nástroje pro analýzu a komparaci právních předpisů, postižení vzájemných vztahů a monitorování průběhu aproximačního procesu, sledování legislativního procesu z hlediska aproximace a podpůrné prostředky pro překladatelskou a revizní činnost.

Charakteristika

ISAP je otevřený databázový systém, který se obsahově přizpůsobuje nejen aktuálním potřebám aproximačního procesu, počtu požadavků vlády ČR, ministerstev a ostatních ústředních správních úřadů jako hlavních uživatelů tohoto systému, ale i potřebám orgánů Evropské unie. Většina databází systému je určena i všem ostatním zájemcům o problematiku sbližování práva a pro některé vybrané informace, jakými jsou např. revidovaná znění českých překladů komunitární legislativy a závazná terminologie, představuje ISAP hlavní nástroj jejich zpřístupnění nejširší veřejnosti.

Systém je vybudován na platformě Lotus Notes s pracovními stanicemi na ministerstvech a ostatních ústředních úřadech, které v režimu „client-server“ přistupují buď přímo nebo prostřednictvím lokálních serverů na centrální Domino server odboru kompatibility s právem ES Úřadu vlády ČR nebo na jeho webovský server prostřednictvím stránek Úřadu vlády ČR, a zajišťuje pravidelný export dat do databází Evropské komise.

zpět na začátek

Správce systému

Datovou základnu systému spravuje Odbor kompatibility s právem ES Úřadu vlády ČR v rámci sekce legislativy místopředsedy vlády a předsedy legislativní rady. Na zpracování datové základny systému se podílejí všechny rezorty státní správy zapojené do aproximace. Odbor kompatibility koordinuje a metodicky usměrňuje aproximaci práva ČR s právem ES a shromažďuje informace o jejím průběhu a výsledcích.

Odbor kompatibility je členěn na:

 • oddělení informací pro kompatibilitu s právem Evropských společenství,
 • oddělení analyticko-konzultační,
 • oddělení Koordinační a revizní centrum
  (Revidované překlady legislativy ES pro veřejnost)

Oddělení informací pro kompatibilitu s právem Evropských společenství

Agenda oddělení:

 • uplatňuje požadavky sbližování práva České republiky s právem ES v příslušných orgánech České republiky a politické, právní a ekonomické zájmy České republiky v oblasti harmonizace práva vůči orgánům Komise ES a v příslušných smíšených orgánech;
 • zapracovává koncepce informační podpory procesu aproximace práva České republiky s právem ES;
 • navrhuje a realizuje technické a programové zajištění informačního systému pro aproximaci práva (ISAP) a pořizování vstupních dat do databáze tohoto informačního systému včetně metodického usměrňování;
 • monitoruje průběh procesu aproximace práva České republiky s právem ES a zpracovává jeho výsledky pro pravidelné informování vlády České republiky a orgánů ES/AU, poskytuje konzultace reportům a ostatním vybraných orgánům a institucím při zavádění a provozování informačního systému pro aproximaci práva (ISAP);
 • zajišťuje a poskytuje potřebnou legislativní a jinou dokumentaci, vydávanou orgány Evropské unie, pro potřeby aproximačního procesu;
 • spolupracuje s Úřadem pro výměnu informací o technické pomoci Komise ES (TAIEX);
 • plní úkoly koordinačního místa spojené s přípravou a realizací tzv. technické pomoci v rámci programu PHARE pro oblast implementace Evropské dohody, týkající se aproximace práva;
 • zpracovává analýzy, systémová řešení, koncepce a programy právních úprav České republiky z hlediska aproximace práva České republiky s právem ES.

zpět na začátek

Oddělení analyticko-konzultační

Agenda oddělení:

 • p osudková činnost z hlediska slučitelnosti právních předpisů ČR s právem ES.

Oddělení analýz a konsultací se z hlediska slučitelnosti vyjadřuje k návrhům nových právních předpisů ČR a k závěrům ohledně slučitelnosti předloženým resorty v připomínkovém řízení, po připomínkovém řízení (supervize pro Legislativní radu: zjišťuje se, nakolik byly promítnuty připomínky uplatněné z hlediska kompatibility a hodnotí se z hlediska kompatibility změny návrhu provedené podle výsledků připomínkového řízení),podle zvláštních pokynů se podává vyjádření též pro komise Legislativní rady.

Na vyžádání sekretariátu Legislativní rady se vypracovávají v jednotlivých případech ještě dodatečné posudky k vybraným otázkám.

Vypracování vyjádření vyžadujezpravidla:

 • prostudování a vyhodnocení z hlediska slučitelnosti většího počtu komunitárních předpisů, popř. judikátů, a to zásadně v některém z pracovních jazyků ES,
 • při nejasnostech ještě konfrontaci znění komunitárního předpisu v dalším jednom až dvou pracovních jazycích ES,
 • zhodnocení z hlediska Evropské dohody o přidružení ČR – ES,
 • zhodnocení z hlediska obecných zásad práva ES (nediskriminace, přiměřenost, apod.),
 • zhodnocení z hlediska průřezových zásad práva ES (zejména soutěžní předpisy).

Při specifické účelové (teleologické) povaze komunitárního práva a při známé formální roztříštěnosti jeho dostupných textů (konsolidovaná či úplná znění komunitárních předpisů jsou spíše výjimkou než pravidlem) vyžaduje efektivní výkon posudkové činnosti nezbytnou specializaci jednotlivých pracovníků.

Další činnosti oddělení:

 • navrhuje metodické pokyny (v rámci celkové činnosti odboru kompatibility);
 • navrhuje průběžně gestory pro jednotlivé právní předpisy ES k posouzení relevance a zajištění transposice těchto předpisů do právních předpisů ČR;
 • sleduje a hodnotí právní texty uveřejněné v Úředním věstníku ES (Journal officiel des CE) pro účely jejich zařazení do ISAP;
 • účastní se jednání v jednotlivých pracovních skupinách ČR pro evropskou integraci;
 • poskytuje konsultace resortům;
 • vypracovává na vyžádání informativní materiály pro ústřední úřady jiných států (členských i uchazečských) o zkušenostech z aproximačního procesu;
 • vypracovává na základě počítačových výstupů připravených oddělením informací pro kompatibilitu a dalších zdrojů čtvrtletní zprávy pro vládu o sbližování právních předpisů ČR s právem ES.

zpět na začátek

Koordinační a revizní centrum

Cíl

Výsledkemčinnosti Centra by mělo být přidání českých textů do evropské databáze Eur-Lex a vytištění úředních českých znění v českém vydání Úředního věstníku Evropských společenství.

Charakteristika

Koordinační a revizní centrum zajišťuje pořizování českých znění právních předpisů Evropských společenství, tj. koordinuje překládání dokumentů, a provádí revizi správnosti těchto překladů. Revizoři s právnickým a jazykovědným vzděláním se specializují na jednotlivé oblasti.

Agenda oddělení:

 • oblast zemědělství, zabývá se jí nejvíce revizorů, neboť je upravena největším počtem předpisů ES;
 • životní prostředí;
 • bankovnictví;
 • pojišťovnictví;
 • sociální věci;
 • školství;
 • zdravotnictví a další.

Jednotlivými etapami přípravy budoucíhooficiálního českého znění jsou:

 • překlad (koordinovaný prostřednictvím KRC),
 • revize překladu (prováděná pracovníky KRC),
 • schválení revidovaného překladu (gestoři, tj. jednotlivá ministerstva odpovídající za specializovanou terminologii),
 • zveřejnění schváleného překladu na internetu v databázi ISAP,
 • finalizace dokumentu v Komisi ES nebo Radě EU,
 • příprava finalizovaného dokumentu k tisku (Úřad pro úřední tisky Evropských společenství).

Přístup k databázi ISAP

V procesu aproximace práva je zpracováván velký objem různých informací, z nichž některé jsou interními pracovními podklady analytické a komparativní povahy, které jsou využívány pro rozhodování resortů, případně jsou k dispozici ostatním spolupracujícím subjektům. Některé údaje jsou pro podporu aproximace poskytovány Evropskou komisí a jsou rovněž určeny výhradně pro potřeby ministerstva a ostatní správní úřady.

Vzhledem k těmto skutečnostem je přístup k databázím ISAP umožněn na těchto úrovních:

 • I. úroveň: volný přístup na bázi čtenářských práv;
 • II. úroveň: přístup omezen heslem na bázi čtenářských a editorských práv

Využití dat

Jakékoliv další využití dat obsažených v ISAP musí být projednáno s odborem kompatibility, který spolu s Úřadem vlády ČR neručí za škody vzniklé použitím dat mimo okruh činností spojených se sbližováním práva v rámci přípravy ČR na vstup do Evropské unie.

zpět na začátek

Aktuálnost ISAP

Všechny databáze jsou průběžně naplňovány a aktualizovány v souvislosti s průběhem aproximačního procesu, s přírůstky v právu ES i právu ČR, s produkcí překladů, terminologie a dalšími operativními potřebami.

Užitečné související odkazy

 • EURLEX – systém obsahující informace o primární a sekundární legislativě, připravovaných návrzích, judikatuře Evropského soudního dvora a parlamentních interpelacích
 • CCVista – portál, kde najdete znění předpisů ES v jazycích kandidátských zemí aktualizována přibližně jednou měsíčně
 • Europa– informace o Evropské komisi
 • IATE – terminologická databáze Komise ES na serveru Europa
 • Translation Centre for the bodies of the European Union – speciální portál Překladového centra EU

Kontakt

Ing. Jiří Palivec, CSc.

tel.: 296 153 348
fax: 296 153 262
e-mail: palivec.jiri@vlada.cz

zpět na začátek

• Témata: Právo

Doporučujeme