Inovační a výzkumná centra

V České republice existuje řada prvotřídních výzkumných center, Inovační strategie se zaměří na klíčové trendy, v rámci nichž se skloubí kvalitní výzkum, potenciál českých firem a nové technologie, kam patří například biomedicína, nanotechnologie či umělá inteligence.Přejít na obsah Inovační strategie České republiky 2019-2030

 • Institucionální odpovědnost: RVVI, MŠMT, AVČR, MPO, TAČR
 • Manažerská odpovědnost: člen předsednictva RVVI

Výchozí stav

ČR je s ohledem na počet a kvalitu výzkumných center a výzkumných infastruktur na čelních pozicích v EU. Jejich rozvoj ale nebyl řízen s ohledem na výzkumné ani ekonomické priority, v důsledku čehož vznikla řada center, jejichž kapacita bude v budoucnu obtížně využitelná, přičemž v řadě případů dochází k oborovému překryvu. Přesto vznikla řada špičkových výzkumných center v oblasti nových technologií (robotika, laserové technologie, nanotechnologie, ad.).

Z pohledu podpory těchto center existuje několik systémů, a to institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, podpora pro velké výzkumné infrastruktury a také podpora Národních center kompetence. Podpora je ale provázena byrokracií, nejednotností kontrolních orgánů a poskytovatelů v otázkách povolené veřejné podpory, výběrových řízení, pravidel pro poskytování podpory, přičemž se množí omezení podvazující možnosti veřejného výzkumu a jeho spolupráce s aplikační sférou.

Cíle

 • zaměřit podporu na klíčové trendy, kde se protíná excelence výzkumu, potenciál českých firem a budoucí technologické trendy = Strategie chytré specializace (umělá inteligence, kosmické technologie, laserové technologie, nanotechnologie, biotechnologie, energeticky úsporná řešení, chemie a chemické technologie, klinická medicína a biomedicína, ad.),
 • vytvořit vzájemně komplementární schéma financování kapacit pro VVI z institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a tzv. velkých výzkumných infrastruktur na straně jedné, a nástroje pro podporu dlouhodobé strategické spolupráce veřejného výzkumného sektoru a průmyslové sféry v podobě tzv. Národních center kompetence na straně druhé,
 • podpora excelentních center vyplývající ze Strategie chytré specializace – světové vizitky ČR v oblasti nejpokročilejších technologií,
 • dosáhnout začlenění českých firem do oborových klastrů s účastí výzkumných institucí,
 • v rámci podpor z veřejných prostředků specificky podporovat navržená řešení s potenciálem komercializace prostřednictvím ochrany duševního vlastnictví.

Nástroje

 • dlouhodobá strategie oblasti spolupráce soukromého sektoru s výzkumnými pracovišti v oblastech prioritně definovaných státem,
 • inovovaná strategie „Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací“,
 • inovovaná strategie „Velkých výzkumných infrastruktur“,
 • propojení „Národních center kompetence“ a center OP VaVpI s oborovými klastry,
 • zapojení klíčových evropských programů pro rozvoj excelentních výzkumných center,
 • zapojení evropských operačních programů 2020+ pro budování výzkumných klastrů,
 • Národní iniciativa omezení byrokratizace vědy, efektivní úpravy interpretace otázek veřejné podpory, registru smluv a výběrových řízení,
 • Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (RIS3).

• Oblasti podnikání: Služby | Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme