Insolvenční správce – podmínky pro získání povolení a náležitosti žádosti

V dokumentu naleznete podmínky získání povolení k činnosti insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, náležitosti oznámení a další informace o povolovacím řízení k výkonu činnosti insolvenčního správce.zpět na dokument „Insolvenční správce – povolení krok za krokem“

Podmínky udělení povolení

Podmínky udělení povolení pro žadatele fyzickou osobu

 • má plnou způsobilost k právním úkonům,
 • na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,
 • složila zkoušku insolvenčního správce nebo rozdílovou zkoušku insolvenčního správce (pro advokáty, daňové poradce, auditory, a notáře),
 • uhradila ministerstvu správní poplatek k zápisu do seznamu ve výši 5 000 Kč a
 • uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu
 • je bezúhonná

Podmínku bezúhonnosti nesplňuje fyzická osoba

  1. která byla pravomocně odsouzena za úmyslný trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce, nebo jiný úmyslný trestný čin proti hospodářské kázni,
  2. které insolvenční soud v posledních pěti letech před podáním návrhu zamítl žádost o prominutí zbytku jejích dluhů,
  3. jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší její úpadek nebo hrozící úpadek,
  4. která byla v posledních 3 letech statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, jestliže probíhá insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek této právnické osoby,
  5. pro kterou dosud trvá překážka výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo jiného orgánu právnické osoby, která je podnikatelem, nebo
  6. které bylo v posledních pěti letech před podáním návrhu zrušeno povolení (protože i přes písemné upozornění Ministerstva spravedlnosti opakovaně nebo závažným způsobem porušila povinnosti stanovené zákonem pro výkon činnosti insolvenčního správce)

Podmínky udělení zvláštního povolení pro žadatele fyzickou osobu

Navíc k výše uvedeným podmínkám

 • vykonala zvláštní zkoušku insolvenčního správce nebo pokud fyzické osobě byla ministerstvem uznána odborná kvalifikace podle insolvenčního zákona
 • ode dne vykonání zvláštní zkoušky insolvenčního správce neuplynulo více než 5 let.

Podmínky udělení povolení pro žadatele veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost

 • má ohlášeného společníka/společníky, kteří jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu a budou činnost insolvenčního správce vykonávat
 • prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci veřejné obchodní společnosti
 • uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na svůj náklad

Podmínky udělení povolení pro tzv. hostujícího insolvenčního správce, žadatele fyzickou osobu

 • předložení ověřené kopie o jeho jmenování nebo jiného osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že vykonává předmětnou činnost v členském státě v souladu s předpisy tohoto členského státu
 • doklad o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
 • určení adresy pro doručování na území ČR
 • uvedení předpokládané doby výkonu činnosti insolvenčního správce

Podmínky udělení zvláštního povolení pro hostujícího insolvenčního správce, žadatele fyzickou osobu

Navíc k výše uvedeným podmínkám

 • předložení dokladu o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce nebo předložení ověřené kopie o jmenování této osoby nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že hostující insolvenční správce vykonává činnost insolvenčního správce dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem, či obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem v souladu s předpisy tohoto členského státu.

Místo složení zvláštní insolvenční zkoušky může být hostujícímu insolvenčnímu správci uznána jeho odborná kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace.

Podmínky udělení zvláštního povolení pro žadatele veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost

 • jejímu ohlášenému společníkovi bylo vydáno odpovídající zvláštní povolení nebo mu byla uznána odborná způsobilost podle insolvenčního zákona

Náležitosti žádosti

 • Písemná forma
 • Český jazyk

Návrh fyzické osoby musí obsahovat:

 • údaje identifikující dotyčnou osobu a doklady prokazující splnění podmínek vzdělání, složení zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce a výpis z Rejstříku trestů nebo obdobný doklad vydaný státy, v nichž se v posledních třech letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů.
 • Advokát, daňový poradce nebo auditor k návrhu připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v příslušném seznamu a notář připojí doklad o svém jmenování notářem.
 • K návrhu fyzické osoby na vydání zvláštního povolení musí být dále přiložen doklad o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

Návrh hostujícího insolvenčního správce, fyzické osoby musí obsahovat:

 • údaje identifikující tuto osobu, označení adresy pro doručování na území ČR a doklady o splnění podmínek pro vydání povolení
 • K návrhu na vydání zvláštního povolení hostujícího insolvenčního správce musí být dále přiložen doklad o složení zvláštní zkoušky insolvenčního správce nebo předložena ověřená kopii o jmenování této osoby nebo jiné osvědčení vydané příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že hostující insolvenční správce vykonává činnost insolvenčního správce dlužníka, který je finanční institucí se zvláštním režimem, či obchodníkem s cennými papíry, depozitářem, provozovatelem vypořádacího systému, organizátorem trhu s investičními nástroji, investiční společností, investičním fondem nebo penzijním fondem v souladu s předpisy tohoto členského státu. (Místo složení zvláštní insolvenční zkoušky může být hostujícímu insolvenčnímu správci uznána jeho odborná kvalifikace podle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace).

Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti musí obsahovat:

 • údaje o obchodní firmě, sídle, IČO a údaje osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, prostřednictvím které bude vykonávána činnost insolvenčního správce a údaje identifikující všechny společníky.
 • K návrhu veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání zvláštního povolení musí být dále připojen doklad o tom, že její ohlášený společník složil zvláštní zkoušku insolvenčního správce.

Požadavky související s poskytováním služeb poskytovatelem z jiného členského státu

Podmínky udělení povolení pro tzv. hostujícího insolvenčního správce, žadatele zahraniční společnost

 • předložení ověřené kopie o jejím jmenování nebo jiného osvědčení vydaného příslušným orgánem členského státu, které dokládá, že vykonává předmětnou činnost v členském státě v souladu s předpisy tohoto členského státu
 • identifikace společníků, kteří budou vykonávat činnost insolvenčního správce.
 • prohlášení ohlášeného společníka, že bude nadále vykonávat činnost insolvenčního správce pouze v rámci zahraniční společnosti
 • doklad o uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu
 • určení adresy pro doručování na území ČR
 • uvedení předpokládané doby výkonu činnosti insolvenčního správce

Hostujícím insolvenčním správcem je státní příslušník členského státu EU, členských států Dohody o EHP nebo Švýcarské konfederace, který vykonává funkci insolvenčního správce v jiném členském státě a má v úmyslu dočasně nebo příležitostně vykonávat funkci insolvenčního správce na území ČR a který je oprávněn činnost insolvenčního správce vykonávat.

Jiné podmínky na zahraniční osoby nejsou kladeny.

Další informace o povolovacím řízení

Forma povolení

 1. povolení vykonávat činnost insolvenčního správce
  nebo
 2. povolení hostujícího insolvenčního správce vykonávat činnost insolvenčního správce

Příslušný úřad

 • Ministerstvo spravedlnosti

Kontrolní a dozorové orgány

 • Ministerstvo spravedlnosti

Postup udělení povolení

 • Žadatel zašle ministerstvu spravedlnosti písemnou žádost. Ministerstvo spravedlnosti vydá povolení a zapíše žadatele do seznamu V řízení se postupuje dle zákona op insolvenčních správcích.

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti

 • Lhůta není zákonem stanovena. Osobě, která splnila stanovené podmínky, vydá Ministerstvo spravedlnosti povolení insolvenčního správce bez zbytečného odkladu a zapíše ji do rejstříku insolvenčních správců.

Poplatky

 • Správní poplatek 5000 Kč k zápisu do seznamu.

Doba platnosti povolení

 • U insolvenčního správce není omezena.
 • U hostujícího insolvenčního správce je omezena, pokud je omezena doba platnosti osvědčení hostujícího insolvenčního správce vydaného příslušným orgánem členského státu.

Spojené řízení (uznávání kvalifikací a udělení oprávnění)

Ano. Ministerstvo spravedlnosti vydá bez zbytečného odkladu povolení hostujícího insolvenčního správce na základě uznání jeho jmenování nebo jiného osvědčení z domovského státu.

Související právní předpisy

 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
 • Vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
 • Vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
 • Vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
 • Zákon. č. 66/1963 občanský soudní řád

Existující komunitární úprava

 • Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení

zpět na dokument „Insolvenční správce – povolení krok za krokem“

Doporučujeme