Integrovaný registr znečišťování IRZ (IPPC)

IRZ je veřejně přístupný informační systém veřejné správy zřízený na základě zákona o integrované prevenci – IPPC. IRZ poskytuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí. Obsahuje informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgány státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti.Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) je zřízen a spravován Ministerstvem životního prostředí jako veřejný informační systém veřejné správy. Provozovatelem IRZ je CENIA, česká informační agentura životního prostředí.

IRZ je databází údajů o únicích vybraných znečišťujících látek (do ovzduší, vody, půdy), přenosech znečišťujících látek v odpadech a odpadních vodách a přenosech množství odpadů, které jsou každoročně ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění kritérií stanovených příslušnými právními předpisy. Zveřejnění údajů za předchozí kalendářní rok prostřednictvím internetu probíhá vždy k 30. 9. běžného roku.

Působnost stanovená zákonem

V roce 2003 vstoupil v platnost zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci). Z ákon vytváří nový nástroj, jehož základním smyslem je zajištění existence veřejně přístupného informačního systému, v němž bude možné získat data týkající se případného negativního vlivu zařízení na životní prostředí. Tímto nástrojem je integrovaný registr znečišťování (IRZ).

IRZ zákon definuje jako „databázi údajů o vybraných látkách, jejich přenosech a emisích“ (viz § 2 písm. i) zákona o integrované prevenci). IRZ je veřejně přístupný informační systém veřejné správy (součást Jednotného informačního systému o životním prostředí – JISŽP) zřizovaný a spravovaný Ministerstvem životního prostředí. K praktické realizaci integrovaného registru znečišťování byl přijatý prováděcí právní předpis – nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování. V nařízení vlády je stanoven:

 • seznam ohlašovaných látek včetně ohlašovacích prahů, při jejichž překročení je spuštěna povinnost ohlašovat do tohoto registru
 • způsob zjišťování a vyhodnocování ohlašovaných látek
 • způsob a forma ohlašování do integrovaného registru znečišťování,
 • způsob vedení integrovaného registru znečišťování tak, aby byla zajištěna jednota informačního systému v oblasti životního prostředí.

Cíle a přínosy IRZ

 • Stát potřebuje relevantní a věrohodná data o znečištění životního prostředí.
 • Tvorba veřejně přístupného informačního systému o životním prostředí České republiky (plnění závazků vyplývajících z ratifikace Aarhuské úmluvy o přístupu veřejnosti k informacím a Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek, PRTR).
 • Integrovaná databáze obsahující informace vhodné pro environmentální řízení, a to jak pro orgán státní správy při vytváření politiky životního prostředí, tak pro průmyslové podniky při zvyšování ekologické účinnosti.
 • Data z IRZ budou využita pro ohlašování České republiky do Evropského registru emisí znečišťujících látek (EPER).
 • Nástroj ke zvyšování veřejného povědomí o znečištění životního prostředí a k informování veřejnosti o emisích z jednotlivých zdrojů a umožňuje veřejnosti aktuálně srovnávat emise z různých zdrojů v různých lokalitách.
 • Umožňuje jednotlivým zařízením srovnávat své environmentální chování s chováním jiných podniků uskutečňujících podobné průmyslové činnosti a tím usnadňuje provádět environmentální řízení nejen těmto podnikům, ale i průmyslu obecně.
 • Protokol o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek ve svých úvodních ustanoveních zmiňuje, že registry úniků a přenosů znečišťujících látek představují důležitý mechanismus pro zvyšování odpovědnosti podniků, omezování znečištění a podporu udržitelného rozvoje.
 • Implementace Aarhuské úmluvy přinese větší nároky na zvýšení kvality a dostupnosti informací o životním prostředí požadovaných veřejností.

Domovská stránka projektu IRZ obsahuje sekce:

 • legislativa – nachází se zde zákon o integrované prevenci a nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování
 • aktuality – informace o změnách na stránkách
 • dokumenty – oficiální materiály projektu IRZ – dokumenty jsou k dispozici ke stažení ve formátech .doc a .pdf
 • odkazy – velké množství odkazů na zahraniční registry, mezinárodní organizace, úmluvy, nevládní organizace, složkové registry v ČR
 • důležité pojmy – tabulka pojmů, které souvisejí s IRZ
 • otázky a odpovědi – průběžně doplňované odpovědi na otázky kolem IRZ
 • kontakty – emailové adresy pracovníků projektového týmu IRZ
 • výsledky projektu – budou zde zveřejňovány průběžně výsledky celého projektu IRZ
 • integrovaný formulář – informace o důležitém nástroji v rámci celého projektu IRZ
 • helpdesk – služba pro kontakt a pomoc v otázkách IRZ – služba je provozována ve spolupráci MŽP a AIP

Plánuje se průběžná aktualizace a postupné rozšiřování. Stránka by se měla postupně stát dominantním komunikačním kanálem celého integrovaného registru znečišťování. Perspektivně umožní i pomocí on-line rozhraní tvorbu a výměnu informací s centrální ohlašovnou.

Doporučujeme