Jak požádat o národní značku KLASA

Základní informace pro zájemce o udělení značky KLASA, kam se obrátit, jaká kriteria musí žadatel splnit a podobně.1. Základním předpokladem pro úspěšné splnění podmínek vedoucích k udělení národní značky KLASA je studium „Pravidel“ pro udělování této značky. Pravidla se nacházejí na www.szif.cz , propagace domácích potravin

2. Dojde-li žadatel po prostudování „Pravidel“ k závěru, že by jeho produkty mohly dosáhnout udělení národní značky, zpracuje v elektronické formě požadované dokumenty (které se také nacházejí na internetových stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz – Propagace domácích potravin) a to následujícím způsobem:

a) Nejdříve žadatel vyplní elektronický formulář „D – technická dokumentace“ (který je také součástí dokumentace umístěné na internetových stránkách SZIF – Soubory ke stažení) a základní kontaktní údaje. Tyto údaje odešle Odboru pro marketing SZIF (Důvodem pro tento postup je skutečnost, že na základě jednostránkového formuláře „D“ je možno ve velké části případů vyloučit produkty, kterým národní značka udělena nebude. Neúspěšní žadatelé tak ušetří čas i prostředky za zpracování další dokumentace, požadované pro přidělení značky KLASA).

b) Žadatel bude marketingovým odborem SZIF vyrozuměn, zda jeho žádost v tomto prvním kole uspěla, či nikoli. V případě kladného stanoviska dodá žadatel zbytek požadované dokumentace v elektronické formě na e-mail: marketing@szif.cz (kromě formuláře „D“, který již byl vyplněn).

c) Jestliže žadatel nemůže zaslat některý z dokumentů v elektronické podobě, zašle ho na faxové číslo 224 032 535. Odbor pro marketing SZIF zajistí převod na elektronickou formu. (Jedná se hlavně o požadované certifikáty ISO a protokoly akreditovaných laboratoří. „Papírová“ forma však nebude akceptována u dokumentů, které se nacházejí v elektronické podobě na internetových stránkách marketingového odboru SZIF).

d) V případě nutnosti doplňujících informací nad rámec standardní dokumentace, nebo dalších upřesnění, bude žadatel osloven Odborem pro marketing SZIF.

3. Odbor pro marketing SZIF dále zajistí odborné posouzení dokumentace produktů u specialistů Ministerstva zemědělství ČR a jejich odsouhlasení Odbornou radou. (Odborná rada se stala prestižním orgánem, garantující pravidla, za kterých bude značka udělována, a zároveň působí jako poradní orgán ministra zemědělství ČR při udělování národní značky na vybrané produkty. Je složena z nezávislých odborníků z oblasti potravinářství a gastronomie).

4. Národní značku KLASA může žadatel užívat ode dne, kdy mu byl oficiálně udělen „Certifikát“ KLASA.

5. Národní značka KLASA není nároková (není na ni právní nárok). Nemusí být udělena, přestože žadatel předložil úplnou dokumentaci. (Odborná rada nemusí doporučit udělení značky z důvodů nových skutečností, které nebyly v době podání žádosti známy. Dalším důvodem neudělení může např. být nesplnění podmínek některého z marketingových cílů a zásad pro používání národní značky KLASA)

6. Veškerá komunikace se žadateli bude řádně archivována. Seznam oceněných produktů a další dokumentace bude poskytnuta Státní zemědělské a potravinářské inspekci, která provádí kontrolu dodržování podmínek pro udělování národní značky KLASA u oceněných výrobků.

V případě, že by Vám cokoli z tohoto návodu nebylo srozumitelné, kontaktujte Odbor pro marketing Státního zemědělského intervenčního fondu na:

Tel.: 224 032 530

E-mail: marketing@szif.cz


zpět na začátek

Doporučujeme