Jednotný registrační formulář

Jednotný registrační formulář slouží podnikatelům ke splnění jejich oznamovacích povinností při zahájení a v průběhu živnostenského podnikání.

Jednotný registrační formulář (dále jen JRF) nahrazuje různé typy formulářů pro podání, které podnikatel musí učinit před vstupem do podnikání, ale i během podnikání, a to na živnostenském úřadě, příslušné správě sociálního pojištění a zdravotní pojišťovně. Požadované náležitosti z jednotlivých úřadů se sjednotily do jednoho formuláře, zpřehlednily se pro podnikatele a současně se odstranilo opakované vyplňování totožných, zejména identifikačních údajů na registračních či přihlašovacích formulářích určených pro všechny dotčené orgány. Všechny typy formulářů JRF mají na konci každé stránky uvedeno číslo vzoru formuláře a v závorce údaj, který určuje měsíc a rok vzniku platnosti daného formuláře.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s dotčenými resorty (Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem zdravotnictví) vypracovalo dva základní typy jednotných registračních formulářů, a to v rozdělení pro právnickou a fyzickou osobu. Tento typ formuláře o 2 stránkách lze využít při podání podle živnostenského zákona, pro základní registraci na správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a pro hlášení Úřadu práce.

Podávat přihlášky k daňové registraci a oznamovat změny registračních údajů na živnostenských úřadech lze pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Aplikaci k vytvoření a odeslání elektronického JRF a tiskopisů Ministerstva financí naleznete na RŽP.

Pomocí JRF jsou možné tyto registrace resp. přihlášky do evidencí:

Ve vztahu k živnostenskému úřadu

 • Ohlášení živnosti
 • Žádost o koncesi
 • Oznámení změny, resp. doplnění údajů dle § 49, resp. § 56 živnostenského zákona
 • Žádost o zrušení živnostenského oprávnění
 • Oznámení o zahájení/ukončení provozování živnosti v provozovně
 • Oznámení o přerušení provozování živnosti
 • Oznámení o pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno

Ve vztahu k finančnímu úřadu

Přihlášku k daňové registraci, ohlášení změny registračních údajů a žádost o zrušení registrace je možné podat pouze na tiskopisech vydaných Ministerstvem financí.

Tiskopisy vydané Ministerstvem financí, týkající se daňové registrace a jejích změn jsou následující:

 • Přihláška k registraci pro fyzické osoby
 • Přihláška k registraci pro právnické osoby
 • Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
 • Příloha k přihlášce k registraci – Odštěpné závody a provozovny
 • Příloha k přihlášce k registraci – Vlastníci právnické osoby, která má sídlo v zahraničí, ale skutečné místo vedení v ČR
 • Oznámení o změně registračních údajů
 • Žádost o zrušení registrace

Uvedené tiskopisy vydané Ministerstvem financí mají na konci první stránky uvedeno číslo vzoru tiskopisu.

Ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení

 • Oznámení o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti OSVČ
 • Přihláška k důchodovému a nemocenskému pojištění OSVČ

Ve vztahu k úřadu práce

 • Hlášení volného pracovního místa, resp. jeho obsazení (týká se jak FO, tak PO)

Ve vztahu ke zdravotní pojišťovně

 • Oznámení pojištěnce (FO) o zahájení (ukončení) samostatné výdělečné činnosti

Přílohy

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro správu sociálního zabezpečení a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Změnový list

Aby mohl podnikatel ohlásit změny vůči všem úřadům, kterých se JRF týká, byl nově vypracován dvoustránkový změnový list JRF, kterým lze ohlásit změny všech údajů nejen vůči ŽÚ, ale i vůči příslušným úřadům. Oznámení o změně registračních údajů pro finanční úřad lze podat na tiskopise Ministerstva financí.

Upozornění:

Změnový list JRF lze však k ohlášení na navazující úřady využít pouze za předpokladu, že podnikatel již splnil svou základní registrační povinnost vůči těmto úřadům. Základní registrační povinností se rozumí výše uvedená registrace resp. přihláška do evidencí těchto úřadů. Pokud není vůči těmto úřadům splněna základní registrační povinnost, a to např. prostřednictvím JRF při ohlášení živnosti či žádosti o koncese, nelze v těchto případech změnový list JRF použít k ohlášení změn vůči těmto navazujícím úřadům.

Formuláře ke stažení:

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme