Kamerun: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

 

 

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz FOB

5 215

4589

4732

4628

5326

dovoz FOB

-5 587

-4827

-4812

-4880

6115

obchodní bilance

-372

-237

-252

-252

-790

bilance služeb

-681

-591

-543

-515

-665

příjmová bil.

-437

-556

-715

-878

-809

Údaje v mil. USD
Zdroj: EIU

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Kamerunskými vývozními partnery v roce 2019 byli: EU27 (28,3%), Čína (19,9%), Thajsko (5,1%), Nigérie (4,7%) a USA (4,1%).
Exportními partnery Kamerunu v roce 2019 byli: EU27 (47,4%), Čína (13,7%), Indie (10,6%), USA (4,4%) a Bangladéš (4,0%)

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

V kamerunském exportu převažují ropa a ropné produkty, dřevo, kakaové boby (resp. kakaový prášek), hliník, káva a bavlna.

Největšími dovozními položkami jsou technologie a stroje pro zpracovatelský průmysl a zemědělství, elektrická zařízení, dopravní zařízení, pohonné hmoty a potraviny.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Kamerunu nejsou zóny volného obchodu ani svobodné přístavy. Investiční zákon z roku 1990 zavedl tzv. „svobodné průmyslové zóny – IFZ“, které mohou být vytvořeny prakticky kdekoliv, základní podmínkou je, že 80 % vyráběné produkce jde na export a alespoň 75 % strojního vybavení podniku je nové. Investor zde může podnikat de facto mimo kamerunskou jurisdikci. V této zóně neexistují žádné požadavky na transfery technologie, na umístění investice v určených teritoriích a není nijak dotčeno privilegium zahraniční směny prostředků. Investoři mohou převádět libovolně dividendy, kapitál, úroky, leasingové platby, zisky apod.

K hlavním úlevám při podnikání v IFZ patří:

  • desetileté daňové prázdniny
  • plošná 15% daň ze zisku, splatná teprve 11. rok po zahájení činnosti
  • nezdaněná repatriace finančních fondů
  • žádná regulace směny zahraničních valut
  • výjimka z existujících (i příštích) cel a daní.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice hrají klíčovou roli v kamerunské ekonomice a vláda s nimi počítá i při realizaci strategie Vision Cameroon 2035. Přímé zahraniční investice do Kamerunu v roce 2019 činily 702 milionů USD. Nejvíce zahraničních investic směřuje do těžby uhlovodíků, průzkumu a těžby minerálů, služeb a zemědělství.

Nejdůležitějšími zahraničními investory v Kamerunu jsou stále francouzské nadnárodní společnosti, prozatím největší investicí v zemi je však stavba ropovodu z Čadu do Kribi (4,4 mld. USD), financovaná firmami Exxon/Mobil a Chevron/Texaco. Francouzské banky vlastní většinový podíl ve třech komerčních bankách, francouzské firmy investovaly do výroby cukru, cementu, potravinářství a výroby nápojů, působí v logistice, dopravě, Orange provozuje jednu mobilní síť. GDF Suez plánuje investici do závodu na zkapalnění plynu (5 mld. USD).

Čínské společnosti jsou v Kamerunu stále hojnější (zejména v těžbě surovin), Čína uzavřela dohodu s vládou Kamerunu o stavbě montážního závodu na traktory na jihu země a podepsala předběžnou smlouvu o stavbě závodu na protektorování ojetých pneumatik, vybudovala hlubokomořský přístav v Kribi.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Verbálně je Kamerun zemí otevřenou zahraničním investicím, ve skutečnosti ale vláda udělala málo  pro omezení pomalé a přebujelé byrokracie a korupce, které investory odrazují. Vlastnická práva jsou v Kamerunu chráněna zákonem, vyvlastnění je možné ve veřejném zájmu (týká se zejména neužívané půdy) – poškozenému ale v tomto případě náleží odpovídající finanční kompenzace. Zahraniční i domácí společnosti mohou zakládat a vlastnit firmu, vlastnický podíl není omezen (kamerunský podíl je ale výhodou). Investoři mohou založenou firmu prodat, převést, mohou repatriovat movitý majetek.

Neexistují geografická omezení nebo povinný transfer technologií.

Vláda se pomocí daňových a celních výhod a investičních pobídek (viz příslušné kapitoly) snaží do země přilákat zahraniční investory, podporuje v současné době investice zejména do rekonstrukce a výstavby infrastruktury, turistiky, zpracování dřeva, průzkumu a těžby ložisek minerálů, zemědělství a potravinářského průmyslu, rybolovu, rozvoje přístavů. K pozitivům patří to, že Kamerun je stabilní země, která zaujímá strategickou polohu v regionu střední Afriky (navíc s obrovským nigerijským trhem v sousedství), disponuje velkými přírodními zdroji, obchodní sektor s mnoha malými a středními podniky se dynamicky rozvíjí.

Přes výše uvedená pozitiva ale podnikatelské prostředí stále patří k náročnějším v Africe a dlouhodobě se nelepší. Obchodní klima země je považováno za obtížné; Kamerunská republika je klasifikována z tohoto hlediska na 158. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí (viz „Doing business 2018“).

Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ je Kamerun řazen do skupiny „mostly unfree“ zemí, ze 179 hodnocených zemí se umístil na 146. místě.

Praktickými překážkami jsou špatná infrastruktura, vysoké výrobní náklady, rigidní pracovní trh, velmi pomalý a komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit (např. před neodůvodněnou žalobou), nevynutitelnost smluvních závazků, nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti.

Nový investiční zákon, přijatý v roce 2013, definuje podmínky, jejichž splnění je požadováno pro získání výhod. Na jeho aplikaci byla vytvořena zvláštní skupina – tzv. Investment Code Management Unit (ICMU) uvnitř Ministerstva pro rozvoj průmyslu a obchodu (MINDIC), která by měla vydávat z jednoho místa potřebná investiční oprávnění a dokumenty. Investici nad cca 213 000 USD je třeba předem oznámit ministerstvu financí. Agentury na podporu investic jsou Investment Promotion Agency, Invest in Cameroon a National Investment Corporation of Cameroon. Aby zjednodušila vstup zahraničního kapitálu, vláda zřídí tzv. „Guichet Unique des Opérations Extérieures“. Některá odvětví (těžba dřeva, hornictví, ropný průmysl) se řídí speciálními zákony.

Daňové výhody mohou podle nového investičního zákona z roku 2013 získat společnosti nebo fyzické osoby, které v Kamerunu založí novou, prodlouží nebo obnoví činnost již existujícího podniku nebo změní činnost podnikání a to na dobu 5 let. Tyto výhody zahrnují odpuštění poplatků za registraci společnosti, navýšení kapitálu, odpuštění poplatků za registraci nemovitostí, odpuštění poplatků za povolení dovozu strojního zařízení, odpuštění DPH na služby spojené s realizací investice, bezcelní a nezdaněný dovoz zařízení a materiálu pro investici, Po dobu následujících 10 let může taková společnost požívat daňových výhod (nižší sazba podnikové daně, daně z nemovitostí, nižší registrační poplatky a odvody, daně a VAT spojené s dopravou hotových výrobků, odpuštění cla a VAT na všechny materiály a zařízení, které se nevyrábí v Kamerunu, výhodný odpisový režim, snížení daňového základu atd.), pokud vytvoří pracovní místa, pokud vyváží minimálně 10 – 25 % produkce, pokud využívá pro svoji výrobu 10 – 25 % místních surovin, pokud zvýší přidanou hodnotu výrobku o 10 – 30 %. Podniky investující do prioritních oblastí (zemědělství a zpracování potravin, turistický ruch, výstavba bytů, strojírenství, těžký průmysl, výroba stavebních hmot, energetika a zásobování vodou, investující do venkovských oblastí atd. mohou získat speciální výhody. Režim průmyslových svobodných zón je popsán v příslušné kapitole.

Pro investory neexistuje zákonná povinnost týkající se nutnosti vytvářet zisk, kupovat přednostně místní zboží nebo služby, užívat místní suroviny, zaměstnávat místní pracovní síly, vyvážet určité procento produkce nebo nutnosti investovat do určité oblasti. Investiční zákon ale takovým investorům dává řadu výhod – společnosti, které tato kritéria nesplňují, mohou narazit na různé obtíže a byrokratické překážky.

Přestože zákon uznává 100% vlastnictví zahraničního subjektu, účast kamerunského subjektu usnadňuje jednání s vládou i dalšími úřady.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem