Kamerun: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Kupní síla většiny obyvatel stále ještě nízká. Prostor pro uplatnění českého zboží na místním trhu přes stále silný francouzský vliv a rychle rostoucí čínskou aj. konkurenci nicméně existuje. Základní podmínkou úspěchu na trhu je cena výrobku a dlouhodobá aktivní exportní strategie zaměřená na tuto zemi a šířeji celou zónu CEMAC. Na opravdu dobrý kontrakt nelze čekat v ČR. České firmy dosud nemají v Kamerunu vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh, při rozšíření obchodních styků by ale mohla napomoci v zemi působící honorární konzulka ČR MUDr. Věra Yabeko nebo čeští občané žijící v Kamerunu. Vzhledem ke složitosti místního obchodního prostředí je nanejvýš důležité vyjednat detailně všechny aspekty obchodní smlouvy (nejlépe s pomocí místního právního zástupce). Před uzavřením smlouvy je třeba partnera pečlivě prověřit specializovanou firmou (due dilligence). Jednou ze základních podmínek je zvládnutí francouzštiny v obchodním styku.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Do Kamerunu je sice možné vyvážet přímo, spolupráce s místním zástupcem nebo registrovanou firmou (dovozcem) je konkurenční výhodou. I tyto osoby je třeba vyhledávat aktivně, nejlépe osobně přímo na místě. Konkureční výhodu mají firmy, které mají v zemi styčnou osobu hovořící francouzsky (angličtina se používá pouze málo) nebo přímo zastoupení. Zahraniční společnost může prodávat svoje zboží přímo, prostřednictvím agenta nebo distributora, může si otevřít zastoupení nebo uzavřít „joint venture“ s místním partnerem. Nejvhodnější pro dodavatele (ale zároveň nejméně pravděpodobné) je samozřejmě nalezení bonitního partnera, který by pracoval na svůj účet a sám nabízené zboží hradil při jeho odběru v ČR. Pokud společnost nechce/nemůže vyvážet přímo, bonitní a spolehlivý dovozce/distributor/agent je klíčovou osobností – je třeba s ním udržovat co možná nejčastěji osobní a přímé vztahy.

Nejlepší strategie vstupu na trh je prostřednictvím místního zástupce/distributora. Místní podmínky jsou natolik komplikované, že prosadit se bez dlouhodobějších zkušeností a kontaktů je nemožné. Zboží, které potřebuje servis, je vhodnější prodávat prostřednictvím autorizovaného dealera. Osvědčují se formy obchodních „joint-venture“ mezi domácími kamerunskými odběrateli a zahraničními dodavateli.

Hlavní distribuční kanály probíhají přes přístav v Evropě do Doualy. Letecká doprava směřuje na letiště v Douale a v Yaoundé. Zboží denní potřeby je v Kamerunu většinou prodáváno v malých obchodech, kterých je velké množství. Velké obchody a supermarkety existují pouze ve velkých městech. V zemi existuje řada kamerunských, francouzských, libanonských, indických a čínských obchodních firem s efektivní (pozemní) distribuční sítí. ČR dosud nemá v Kamerunu vybudovánu žádnou síť zástupců, kteří by pravidelně ošetřovali místní trh. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují zásadní konkurenční překážku.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovoz zboží do země je technicky poměrně složitý, stejně jako i do ostatních zemí teritoria. Každá místní dovozní firma musí být registrována u místní Obchodní komory (Régistre du Commerce), rovněž potřebuje licenci od Ministerstva průmyslu. Český vývozce zboží do Kamerunu potřebuje zejména otevřený akreditiv (Letter of Credit), potvrzený renomovanou zahraniční bankou. Při dovozu musí splnit podmínky akreditivu, u kterých se vyžaduje zejména lodní nákladový list (Bill of Lading 3x) nebo letecký nákladový list (Air Waybill 4x), sada faktur, balicí listy (Packing List), zpravidla i osvědčení o původu zboží.

Dovozce na kamerunské straně musí ještě před vlastním dovozem zboží vyplnit příslušný formulář, který předá své bance. Banka zašle potvrzený formulář autorizované inspekční společnosti, která vystaví potvrzení a zprávu o tom, že se zboží může do Kamerunu dovézt. Veškeré dovozy do Kamerunu v hodnotě nad 4000 USD kontroluje pro tamní vládu francouzsko-švýcarská společnost SGS (Société Générale de Surveillance). Pre-shipping inspekce je zaměřena jak na ceny, tak kvalitu, množství a nezávadnost zboží.

Dovážené potraviny musí mít etiketu ve francouzštině a angličtině s datem výroby a expirace, adresou výrobce, hmotností a složením. Zboží musí rovněž nést nápis „Vente en CEMAC“. Dovážené rostliny a výrobky z rostlin musí mít fytosanitární certifikát. V roce 2009 vláda zřídila nový úřad, který má za cíl vytvořit standardy kvality dováženého zboží ANOR. Certifikace vyváženého kakaa a kávy je povinná.

Na výrobky se zemí CEMAC není aplikováno žádné clo. Dovozní cla z třetích zemí se liší v závislosti na druhu dováženého zboží. Kamerunský celní sazebník (který vychází ze sazebníku CEMAC) rozlišuje čtyři základní kategorie:

 • základní výrobky (léky, vakcíny, zdravotnické vybavení, rýže a pšenice) – sazba je 5 %
 • suroviny a zařízení pro průmyslový sektor – sazba 10 %
 • polotovary (zejména většina dovážených potravinářských výrobků) – celní sazba je 20 %
 • běžné spotřební zboží (alkoholické nápoje, parfémy, elektronika apod.) – sazba 30 %

Některé kategorie luxusního zboží mají speciální zvýšenou dovozní přirážku 25% nebo 12,5%, dále se platí 1% daň na regionální integraci (TCI).

Dovozní clo je vyměřováno z CIF. Kromě celních poplatků (a samotných poplatků za proclení) je velmi často vyžadován i „speciální poplatek“ – jeho výše se podle hodnoty zásilky pohybuje mezi částkami 500 a 1.000 USD. Celní řízení je rovněž velmi zdlouhavé a byrokratické. Často se clo vyměřuje nikoliv na základě fakturované ceny, ale odhadu tuzemské „tržní“ ceny celním úředníkem. Další informace. V zemi operuje asi stovka licencovaných společností, které zboží proclí – všechny spolupracují s tzv. „guichet unique“, který vláda zavedla pro urychlení procedury. V přístavu v Douale lze zboží za určitých podmínek proclít v urychlené proceduře.

Od 1.1.1999 platí nový Zákon na ochranu vývozu domácích vzácných surovin. Surové dřevo (kmeny), surová bavlna a další zemědělské produkty se podle něj nesmí vyvážet v nezpracovaném stavu nebo nelze překročit stále klesající kvóty na vývoz v nezpracovaném stavu. Suroviny by měly projít alespoň základním předzpracováním (např. kakaový prášek, řezané dřevo).

Pro vstup do Kamerunu s profesionálními kinematografickými přístroji a loveckým vybavením je nutné povolení příslušného rezortu (Ministerstvo komunikací resp. Ministerstvo turistiky). Toto povolení lze získat na kamerunském velvyslanectví v příslušné zemi po vyplnění žádosti a platbě oprávnění dovézt do země kinematografické vybavení resp. loveckou zbraň. Speciální povolení je třeba při dovozu zbraní a vojenského materiálu, výbušnin a pyrotechniky, pohonných hmot, vysílaček a přijímačů, masa, a ryb, krmiva pro zvířata, léků, sanitárního mýdla, pesticidů). Množstevní omezení platí na dovozy drůbeže.

Zakázán je dovoz toxických odpadů, zvířat, pornografie, falešného zboží a drog. Některé ceny jsou regulovány státem (elektřina, pohonné hmoty, voda, pivo, léky, rýže, cukr, sůl, ryby a drůbež, veřejná doprava a telekomunikace). Vláda vydává seznam zboží, jehož ceny jsou regulované a čas od času zakročí proti firmám, které je překračují.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

1. ledna 1998 vstoupila v platnost dohoda mezi 15 africkými zeměmi měnové CFA-zóny (a Guineou),nazvaná OHADA (Organisation pour l’Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique), která podporuje rozvoj afrického hospodářského společenství, společnou obchodní politiku a garantuje obchodníkům a investorům právní jistotu a kompatibilitu. Kamerun přistoupil k dohodě OHADA a zdejší obchodní právo se až na výjimky neliší od evropského.

Kamerunské obchodní právo (společné v rámci dohody OHADA) umožňuje jak domácím, tak zahraničním firmám fungovat m.j. jako „Société a Responsabilité Limitée“ (SARL – spol. s r.o.) nebo „Société Anonyme“. Zahraniční investoři mohou vlastnit veškeré podíly ve firmě, platí pouze určité základní odlišné požadavky na výši minimálního kapitálu. Zahraniční společnosti registrované v Kamerunu mají podle zákona stejná práva jako místní společnosti. Pro jejich registraci platí rovněž stejné předpisy a pravidla.

V Yaoundé byla v roce 2010 zřízena kancelář „one-stop-shop“, která by měla vyřídit veškeré formality spojené s registrací firmy v řádu několika dnů. Pravidla pro zřízení kanceláře jsou kodifikována v obchodním zákoníku a prováděcích předpisech (zákoník, další informace). Pro založení společnosti je potřeba udělat podobné procedury jako v ČR a dokládat obdobné doklady, společenská smlouva musí mít pak i stejné, nebo velmi podobné náležitosti jako v ČR. Společnost se zakládá na ustavující valné hromadě, kde se sejdou zakládající společníci, nebo jejich zástupci (plná moc ověřená českým notářem ve francouzštině nebo angličtině popř. s úředním překladem, v případě fyzických osob kopie pasu nebo OP, v případě právnických osob výpis z OR opatřený překladem). Základní jmění se v den valné hromady vloží na provizorní účet, nebo se složí do notářské úschovy (Sarl. 1.000.000 Fcfa = cca 38.000 Kč, akciová společnost 10.000.000 Fcfa). Společnost také rozhodne o svém sídle a doloží nájemní smlouvu (stačí smlouva o provizorním sídle s advokátem).

Kamerunské soudy obvykle nepožadují superlegalizaci českých dokladů, je třeba ale dokumenty opatřit úředním překladem do francouzštiny, nebo do angličtiny. Veškeré dokumenty se pak zde sepisují fracouzsky, nebo anglicky (oba jazyky jsou úřední). Jednatele může dělat Kamerunec nebo cizinec. Kamerunec předkládá jen ověřenou kopii rodného listu a výpis rejstříku trestů. Cizinec předkládá to stejné ze země svého původu s ověřeným překladem a navíc kamerunský výpis z rejstříku trestů.

Jmenováním cizince do statutárního orgánu je splněna základní podmínka k vyřízení k povolení k pobytu (vystaví ho na základě společenské smlouvy, stojí 250.000 Fcfa = cca 10.000 Kč). Povolení k pobytu se pak dokládá rejstříkovému soudu. Stejně tak se rejstříkovému soudu dokládá ekvivalent našeho živnostenského listu. Společnost se dá založit i na dálku na základě plných mocí. Kompletní náklady se dají odhadnout na 50.000 Kč,- (Pozn: informace českého podnikatele, který v Kamerunu působí).

Provozování každé pravidelné činnosti v oboru průmyslových nebo obchodních aktivit či poskytování služeb podléhá v republice Kamerun registraci Obchodní komorou (Chambre de Commerce, d’Industrie et des Mines du Cameroun, Cameroon Chamber of Commerce, Industry and Mines – CCIM.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Největší efekt má mediální reklama, zejména pro zboží s rychlým obratem. Využít lze TV reklamu, denní tisk, rádio, časopisy, velkoplošné bilboardy, internet nebo i mobilní telefony. V zemi působí řada firem zaměřených na reklamu. Jiné cesty je třeba volit v oboru dodávek investičních celků. Zde mají dosud největší efekt přímé kontakty na státní správní orgány a příslušná ministerstva.

Velmi vhodná je účast na místních výstavách a veletrzích. Nejvýznamnější z nich Promo, organizovaný místní hospodářskou komorou se koná každoročně ke konci roku v Yaoundé.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Práva musí být registrována v místě a vynucována podle místních zákonů. Majitel ochranné známky by ji měl v Kamerunu registrovat. Kamerun přijal zákony vyhlášené African Intellectual Property Office (OAPI se sídlem v Yaoundé), která si klade za cíl mj. ochranu patentů. Patent požívá ochrany 10 let, je možné ho prodlužovat po 5 letech. Ochranná známka platí 20 let a může být prodlužována po 10 letech.

Jako člen OAPI přijal Kamerun řadu závazků vyplývajících z mezinárodních smluv na ochranu patentů, duševního vlastnictví, včetně Pařížské a Bernské dohody a dohody o zřízení Světovou organizaci pro duševní vlastnictví. Jako člen WTO je Kamerun signatářem dohody TRIPS. Přes exitující smlouvy jsou práva v Kamerunu hojně a často porušována, soudní ochrana je pomalá a neúčinná.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Podle zákona by měly být všechny zakázky v hodnotě nad 10000 USD předmětem výběrového řízení (za řízení je zodpovědné příslušné ministerstvo, podléhá dozoru Ministerstva pro veřejné zakázky a Agentury pro veřejné zakázky), vláda (prezident) však někdy zadává zakázku přímo (zejména pokud jde o PPP projekty). Veřejné zakázky (tzv. tendry) jsou v místním tisku nebo na internetu (např. informace o tendrech; investice v Kamerunu) publikovány velmi často, jde o obvyklou formu vyhlašování těchto zakázek, nejsou však publikovány všechny. Termín podání přihlášky do zveřejněného tendru je však většinou krátký (dva až tři týdny po zveřejnění v tisku). Z technického hlediska bývají soutěže velmi často upraveny „na míru“ předpokládanému vítězi. Tendry jsou obvykle spojeny s platbou nevratného vstupního poplatku (minimálně asi 400 USD, běžně asi 1.250 USD, u velkých zakázek investičního charakteru až 10.000 USD). Zájemce musí být také předem takzvaně registrován u instituce, která tendr vyhlašuje. U projektů, kde je odběratelem vláda nebo státní ministerstva, je ponejvíce požadováno převzetí celé zakázky dodavatelem – tzn. realizace projektu „na klíč“ se všemi riziky, včetně uvedení do provozu a dlouhodobého provozování po dobu splácení investice vládou.

Účast v zakázkových soutěžích vyžaduje dlouhodobé sledování situace s nutným lobováním na příslušných centrálních úřadech a zajištěním relevantních informací ještě před oficiálním vyhlášením podmínek tendru. To bez stálé přítomnosti a kontaktů není možné. Velmi důležité jsou kontakty na ministerstvech a zejména kanceláři premiéra a prezidenta. Prosadí se ten, kdo má nejlepší kontakty a dokáže nabídnout dobré platební podmínky.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Kamerun je členem Mezinárodního centra pro řešení investičních sporů (ICSID) a newyorské konvence z roku 1958. Kamerun je členem WTO a v roce 1995 podepsal také konvenci, připravenou organizací OHADA (Organisation pour l’Harmonisation des Droits des Affaires en Afrique), která uvádí do souladu právní normy patnácti členských zemí se zahraničím v oblasti řešení obchodních a investičních sporů.

Kamerun je rovněž členem agentury MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).V květnu 1997 bylo ustaveno vlastní republikové Arbitrážní centrum při asociaci GICAM (Groupement Inter-Patronal du Cameroun), která sdružuje 140 místních podniků a 15 profesionálních asociací – tzn. 70 % celého formálního sektoru země.

Zásadní důležitost při řešení obchodních sporů má znění uzavřené smlouvy, kde by měl být způsob řešení sporů přímo zakotven. Spory se řeší soudně nebo prostřednictvím rozhodčích arbitrů, a to v místě nebo i mezinárodně. Strany se mohou ve smlouvě proto dohodnout na nezávislém arbitrovi (buď v rámci OHADA nebo ICSIT). S řešením sporů jsou však obvykle spojeny vysoké náklady a vynutitelnost práva je obtížná a zdlouhavá. Proti místnímu subjektu bude cizinec vždy v nevýhodě. Dále je vždy třeba plné znalosti francouzského práva (anglického obchodního práva a místního zvykového práva) a procedurálních zvyklostí. Naděje na výhru soudního sporu v Kamerunu je tedy pro cizince dosti problematická. Zásadně se proto doporučuje řešení sporu dohodou nebo mimosoudní vyrovnání. Vzhledem k množství podvodů je vždy třeba sepsat smlouvu místním právníkem a důkladné prověření partnera (due dilligence).

Při sporech mezi kamerunským státem a zahraniční společností respektuje místní právo rozhodnutí stálého arbitrážního soudu v Haagu jako nejvyššího arbitra. Kamerunské právo také uznává Mezinárodní středisko pro řešení investičních sporů, zřízené na základě konvence Mezinárodní banky pro rekonstrukci a rozvoj IBRD.

Problémy a rizika místního trhu: Právní a podnikatelské prostředí země je stále považováno za obtížné. Kamerunská republika je klasifikována z tohoto hlediska na 158. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí (viz „Doing business 2018“). Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ je Kamerun řazen do skupiny „mostly unfree“ zemí, ze 179 hodnocených zemí se umístil na 146. místě. Při komunikaci s úřady a při samotné realizaci obchodních případů je vždy nutno počítat s průtahy, neochotou a nepružností úřadů, korupcí a obrovskou byrokracií. Při platbách za zboží lépe vyžadovat platbu předem nebo hotově při předání zboží v ČR, případně neodvolatelný akreditiv jinak má český exportér malou naději na získání svých peněz. Českým exportérům lze platby prostřednictvím neodvolatelných akreditivů jedině doporučit.

Kamerunská ekonomika je nedostatečně rozvinutá a i přes slušný růst v posledních několika letech je stále málo výkonná. Vzhledem ke značnému přírůstku obyvatelstva se však pozitivní vývoj ekonomiky stále poněkud ztrácí – nedaří se efektivně snižovat chudobu obyvatelstva a zvýšit jeho kupní sílu. Hlavními překážkami a riziky uplatnění českého zboží na místním trhu je nízká kupní síla obyvatelstva (orientovaného na levné čínské dovozy), vysoké dopravní náklady a „další náklady“, které zboží zdražují. Zákazník se orientuje především na cenu, kvalita zboží je až na druhém místě – stále rostoucí dovozy levného čínského zboží představují zásadní konkurenční překážku. Některé ceny jsou regulovány státem (elektřina, pohonné hmoty, voda, pivo, léky, rýže, cukr, sůl, ryby a drůbež, veřejná doprava a telekomunikace). Vláda vydává seznam zboží, jehož ceny jsou regulované a čas od času zakročí proti firmám, které je překračují.

Praktickými překážkami pro investice jsou špatná infrastruktura, vysoké výrobní náklady, rigidní pracovní trh, velmi pomalý a komplikovaný soudní systém, který není schopen investora ochránit (např. před neodůvodněnou žalobou), nevynutitelnost smluvních závazků, nadměrná byrokracie, korupce a nedostatek transparentnosti. Pohledávky a finanční plnění jsou díky pomalým a zkorumpovaným soudům (které navíc podléhají místním lobby a politickým tlakům) prakticky nevymožitelné. Je proto třeba každou smlouvu pečlivě připravit s pomocí místního právníka.

Je rovněž třeba mít se na pozoru před podvodnými praktikami (Advance Fee Fraud), kdy jsou ze zahraničního partnera podvodně lákány různé poplatky za služby ještě před realizací projektu:

Princip a hlavní rysy podvodu: Místní poptávající si vybere zahraničního dodavatele (většinou jej najde prostřednictvím internetu) a osloví jej s lukrativní poptávkou (často se jedná o nereálně vysoké hodnoty a o „vládní zakázky“). S cílem dodavatele oklamat si podvodníci vytvářejí falešné webové stránky např. vládních institucí a poptávky zasílají na falešných formulářích (.jpg). Zde by si měl dodavatel uvědomit, že vládní zakázky a tendry bývají v afrických zemích realizovány téměř výlučně osvědčenými firmami registrovanými u příslušného ministerstva a kontrakt je přidělován za účinného lobbyingu místního vlivného obchodníka. V rámci úspěšně se rozvíjející obchodní korespondence bývají stanoveny podmínky kontraktu, přičemž podvodník s cílem dodavatele navnadit ochotně přistupuje na 100 % plat předem.

Tato praxe však není u reálných vládních zakázek obvyklá (předplatba a pak L/C). Většinou těsně před

převodem platby se vyskytnou náhlé překážky v bance – je nutno uhradit příslušné manipulační poplatky v řádu tisíců EUR a odběratel žádá o jejich poukázání. Odběratel současně situaci šikovně graduje a stupňuje časový nátlak. Pokud odběratel žádá o poukázání platby na jméno prostř. organizace, jakou je např. Western Union, jedná se vždy o podvod. Dodavatel by si měl opět uvědomit, že běžnou praxí bývá úhrada vlastních bankovních výloh na své straně a že v případě finančně objemné a navíc státní zakázky je poukazování poplatků tohoto typu předem většinou nesmyslné. Pokud dodavatel poplatek poukáže, podvodník se stáhne a je velmi těžce dopátratelný (nedošlo k osobnímu kontaktu, korespondence probíhala mailem, změní telefonní čísla a jména). Jinými poplatky poukazovanými předem mohou být poplatky registrační, homologační atd.

Obchodní korespondence nezřídka vyústí v požadavek na pozvání do ČR za účelem jednání. Také zde doporučujeme českým podnikům opatrnost, protože víza mohou být zneužita k jiným účelům. Místní podnikatelé často komplikují svou vlastní situaci tím, že na cestu do ČR přibírají „spolupracovníky“ („finančního ředitele“, nutnou „sekretářku“ aj.) – i když jedou skutečně projednávat kontrakt. (Získání schengenského víza je však v celém středoafrickém regionu velmi atraktivní.)

Na českých internetových burzách se v průběhu roku 2008 a 2009 objevily inzeráty na prodej zvířat z Kamerunu do ČR. Vesměs se jednalo o podvody – „prodejce“ se po obdržení platby předem vždy stáhnul. Velvyslanectví ČR v Abuji proto doporučuje na tyto inzeráty nereagovat. V případě reálného dovozu flory a fauny z Kamerunu do ČR je nutno předem prověřit, zda je zvíře (rostlina) zařazeno v seznamu CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin; „Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora“) a pokud ano, doporučujeme obrátit se ještě před zahájením jednání na českou kancelář CITES. Další informace o podvodných praktikách a nabídkách (slunečnicový olej, pelety) viz www.mzv.cz/abuja.

Proto doporučujeme: předtím, než navážete obchodní spolupráci s neověřenou kamerunskou firmou a zašle do Kamerunu peníze, je třeba si vyžádat následující dokumenty:

 • daňové prohlášení firmy a ředitele firmy (a taxpayer card of the company and the one of the manager),
 • potvrzení o sídle firmy, ověřené místními orgány (a certified attestation of location of the company),
 • osvědčení o platbě z obchodní činnosti (a trading tax certificate),
 • osvědčení o registraci firmy v obchodním rejstříku (a document showing the registration of the company to the Register of Commerce),
 • osvědčení o statutu společnosti (the status of the company)

Předložená osvědčení by měla být úředně ověřena příslušnými kamerunskými úřady. Zaslané ověřené dokumenty doporučujeme prověřit prostřednictvím ZÚ Abuja.

Při platbách za zboží lépe vyžadovat platbu předem nebo hotově při předání zboží v ČR, případně neodvolatelný akreditiv jinak má český exportér malou naději na získání svých peněz. Českým exportérům lze platby prostřednictvím neodvolatelných akreditivů jedině doporučit.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Nejvhodnější doba na obchodní schůzky je dopoledne 10.00-12.00. Velmi obvyklým a častým jevem je rovněž v Kamerunu všeobecná nedochvilnost. Angličtina je sice úřední řečí, není však příliš rozšířená.

Znalost francouzštiny je ale při většině obchodních jednání předností. Při jednáních na centrálních úřadech se vyžaduje oblek s kravatou, při obchodních jednáních se toleruje košile s kravatou. V severních částech Kamerunu kde je většina obyvatel muslimského vyznání, je třeba se konzervativněji oblékat a chovat. Je nutné se zdržet kritiky politického systému nebo fungování úřadů. Fotografování úředních budov, infrastrukturních staveb atd. je zakázáno, k fotografování osob je lépe si vyžádat předchozí svolení. Dopravní ruch ve velkých městech houstne a je nutné vždy počítat s časovou rezervou.

Úředními jazyky jsou francouzština a angličtina. V praxi je používána téměř výlučně francouzština, anglicky se lze domluvit jen v největších městech (s obtížemi) a v jihozápadní části země (provincie south-west a north-west).

Státní svátky:

 • ledna (Nový rok, Den nezávislosti)
 • únor (svátek mládeže)
 • května (Svátek práce)
 • 21. květen (Den republiky)
 • říjen (sjednocení Kamerunu)
 • prosinec (1. svátek Vánoční)

Slaví se rovněž Velký pátek, Velikonoční pondělí, Nanebevstoupení Páně (květen) a Nanebevzetí Pany Marie a muslimské svátky – Id el Fitr (konec Ramadánu) a Id Al Adha (obětování berana), narození Mohameda a islámský Nový rok .

Otevírací a prodejní doba:

Obvyklá otevírací doba obchodů (supermarketů) je od 9.00 do 12.30 hodin a pak od 15.30 do 19.30 hodin, v sobotu do 12.00 až 13.00 hodin. Tržiště jsou otevřena většinou od 7.30 do 18.00 hodin.

Otevírací doba provozoven veřejných služeb, centrálních úřadů a bank je pak od 7.30 do 15.30 hodin (většina bank je otevřena i v sobotu). Lékárny jsou otevřeny od 8.00 do 20.00 hodin.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Kamerun patří k zemím, se kterými je zaveden vízový režim. K cestě do této země je potřeba mít vízum.

Pro Českou republiku je teritoriálně příslušné kamerunské velvyslanectví v Moskvě (v ČR kamerunské velvyslanectví není).

Embassy of the Republic of Cameroon
Povarskaya Street 40, Moscow
tel.: 007495-690 65 49, 690 00 63
fax: 007495-690 61 16
web: http://ambacam.ru/Embassy/?lng=fr
úřední hodiny: pondělí – pátek, 09.30 – 12.30, 13.00 – 16.30

O vízum je možné rovněž žádat na ZÚ Kamerunu v Berlíně: Ulmenallee 32, 14050 Berlin, Německo, +4930 89068090, http://www.ambacam.de/

V případě podání žádosti o obchodní vízum je vyžadováno pozvání kamerunské firmy. V případě turistického víza je vyžadováno potvrzení o zajištění ubytování a případně dopis zvoucí osoby potvrzující ubytování. Dále je vyžadována zpáteční letenka a výpis z bankovního účtu. Cena za podání žádosti o krátkodobé vízum je 100 Euro.

Z ČR je možno do Kamerunu cestovat letecky společností Air France, Brussels Airlines, Turkish Airlines. Dále pak do Kamerunu létají Ethiopian Airlines, Kenya Airways a Royal Air Maroc. Společnost ASKY spojuje Doualu a Yaoundé s ostatními hlavními městy zemí západní a střední Afriky. Do Kamerunu létají linky některých okolních států Ceiba, ArikAir. Aero Contractors…). Místní leteckoou dopravu zabezpečuje CamairCo. Doporučuje se mít předem zajištěno vyzvednutí na letišti a doprovod místním partnerem nebo známým.

Kamerunská republika je tropická země, ve které se vyskytuje řada nebezpečných tropických chorob (např. Chikungunya, Dengue). Před cestou do zemí západoafrického regionu by měl každý cestovatel navštívit odborného lékaře – specialistu na tropické choroby (v Praze například Klinika geografické medicíny Královské nemocnice Vinohrady nebo Centrum cestovní medicíny), kde lze absolvovat všechna doporučená očkování – proti žluté zimnici (povinné, potvrzení je vyžadováno na letišti), žloutence typu A i B, břišnímu tyfu, meningitidě, choleře a tetanu. Doporučuje se nechat si před cestou zkontrolovat také protilátky na TBC a dětskou obrnu a případně doplnit i tato očkování.

Proti velmi vážné tropické nemoci přenášené komáry – malárii – očkování neexistuje. Pro krátkodobý pobyt je doporučována předběžná profylaxe antimalariky, přičemž na jednotlivé deriváty se po čase v teritoriu vytváří resistence. Proto je nutno typ použitého antimalarika konzultovat před odjezdem se specialistou na tropické nemoci (v krajním případě kontaktovat velvyslanectví ČR v Abuji). Mezi běžná antimalarika používána v Kamerunu patří Flansidar, Coartem a Artesum (prodej Lariamu je zde zakázán).

Při výskytu sebemenších příznaků jakékoliv nemoci (chřipky, angíny, bolesti hlavy, pocity únavy) je nutno navštívit nejbližší nemocnici a nechat si udělat malarický test. Ten je velmi jednoduchý (odběr vzorku krve) a rychlý – trvá cca 15 minut i s rozborem krve. Léky proti již probíhající malárii jsou v Kamerunu volně v prodeji a jsou účinné – nemoc ustoupí během dvou až tří dnů. Zásadní je nenechat nemoc rozvinout (inkubační doba malárie je cca týden) – pak může mít fatální následky. Rovněž lze doporučit, aby si cestovatel koupil v cílové zemi jedno balení místních protimalarických léků a vzal si ho zpět s sebou do ČR. Vzhledem k inkubační době se malárie může projevit až po návratu zpět do vlasti a s jejím výskytem a tedy i léčením by mohly být v ČR problémy.

Kamerun je stabilní a relativně bezpečnou zemí, přenášejí se do ní ale problémy sousedních států. Z tohoto důvodu se nedoporučují se cesty do příhraničních oblastí se Středoafrickou republikou a Nigérií a to po celé délce hranice. Situace v severní části země, která sousedí s nigerijskými státy Borno a Adamawa, je velmi nebezpečná – hrozí útoky a únosy ze strany sekty Boko Haram. Až na naprosto nezbytné případy je proto nutné se vyhnout cestám do oblasti od Čadského jezera po město Garoua.

Politická situace v Kamerunu je sice stabilní, situace se může prudce změnit v případě zdravotních problémů prezidenta. Stejně jako všude jinde v subsaharské Africe, i v Kamerunu roste klasická kriminalita, a to zejména ve městech. Je tedy třeba zachovávat opatrnost, nevystavovat na odiv drahé šperky nebo fotoaparáty, nenosit sebou vysoké finanční částky. ZÚ Abuja nedoporučuje pohybovat se bez doprovodu ve večerních hodinách a v noci a vyhýbat se odlehlým místům, lidovým a přístavním čtvrtím.

Rovněž je třeba se vyhnout hromadným shromážděním, zamykat auto i během jízdy. Přesuny vozem je nutno provádět za světla, jízda v noci je riskantní (banditismus, neoznačené silnice, neosvětlená vozidla, stáda skotu na silnici aj.). Na jihu (včetně měst Kribi a Limbe) se šíří pirátství i zde je třeba zachovávat zvýšenou opatrnost. Před cestou je doporučováno informovat se o aktuální bezpečnostní situaci v konkrétní oblasti, případně i informovat ZÚ Abuja o předpokládaném místě pobytu prostřednictvím dobrovolné registrace DROZD.

Při cestách autem jsou velmi časté policejní, sanitární, celní a.j. kontroly. Příslušníci často otálejí s navrácením osobního dokladů a očekávají úplatky. Doporučuje se nikomu nedávat originály dokladu a předkládat pouze ověřené kopie dokladů.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Velké kamerunské obchodní i průmyslové společnosti využívají běžně cizích odborníků (stále zejména francouzských), kteří do země přinášejí do společného podnikání zpravidla své know-how. Podle dostupných informací musí zaměstnavatel pro získání pracovního povolení pro budoucího zaměstnance předložit ministerstvu práce a sociálních věcí dopis s podrobným popisem práce, pracovní smlouvu, zdravotní osvědčení zaměstnance, osvědčení o kvalifikaci a CV zaměstnance, organizační strukturu společnosti, profil společnosti, zakládací smlouvu a přehled aktivit společnosti. Pro získání pracovního víza musí cizinec předložit dopis od zaměstnavatele s podrobným popisem práce a pracovní smlouvu odsouhlasenou ministerstvem práce a sociálních věcí. Nový investiční zákon stanoví, že formality spojené s vydáním pracovního víza a pracovního povolení pomůže řešit tzv. Guichet Unique.

Zaměstnávání upravuje zákoník práce z roku 1992. Ten vychází z francouzského modelu a velmi silně chrání práva zaměstnanců. Mj. uzákonil minimální mzdu (36270 CFA), kolektivní vyjednávání, upravuje řešení pracovních sporů, zaměstnávání žen a ostatní náležitosti známé z Evropy. Problémy se zaměstnaností se řeší na jednání tripartity. Místní pracovní síly jsou sice relativně levné, bývá ovšem problém nalézt dostatečně kvalifikované a spolehlivé zaměstnance.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Kamerunu (zejména v Douale a Yaoundé) jsou v provozu soukromé kliniky na dobré úrovni (přehled nemocnic; kliniky v Kamerunu). I na venkově je v každé vesnici alespoň ambulantní ošetřovna pro poskytnutí první rychlé pomoci (v hlavních městech provincií jsou centrální kliniky). Lékařskou péči je však nutné zde platit, cestovní pojištění a jeho podmínky je nutné sjednat s příslušnou pojišťovnou v ČR.

Doporučuje se kvalitní cestovní pojištění s možností repatriace do Evropy. V případě vážných zdravotních problémů (zejména v okolí Doualy) je možné kontaktovat honorární konzulku ČR, MUDr. Věru Yabéko.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni 13.5.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem