Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)

NACE (akronym z názvu „Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés Européennes“) je statistickou klasifikací ekonomických činností, kterou používá Evropská unie (resp. Evropská společenství) od roku 1970. NACE vytváří rámec pro statistická data o činnostech v mnoha ekonomických oblastech (např. ve výrobě, zaměstnanosti, národních účtech).

Statistiky, které vzniknou za použití klasifikace NACE, lze srovnávat v celé Evropské unii. S nižší mírou podrobnosti (na vyšších úrovních) je možné srovnání i se světovými statistikami. Používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie.

Srovnatelnost dat vytvořených podle klasifikace NACE na světové úrovni je dána tím, že NACE je součástí systému statistických klasifikací, které vznikly převážně pod záštitou Statistické divize Spojených národů. Jednotlivé klasifikace jsou:

 • Mezinárodní standardní klasifikace všech ekonomických činností (ISIC) klasifikace Spojených národů;
 • Společná klasifikace výrobků (CPC) klasifikace Spojených národů;
 • Harmonizovaný systém (HS) klasifikace Světové celní organizace;
 • Standardní klasifikace produkce (CPA) klasifikace Evropské unie;
 • evropské statistiky průmyslové produkce (PRODCOM) klasifikace Evropské unie;
 • Kombinovaná nomenklatura (CN) klasifikace Evropské unie;
 • agregovaná klasifikace přemístitelných výrobků pro statistiku mezinárodního obchodu (SITC).

Evropská klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE.

Ekonomická činnost je výroba určitého výrobku nebo služby při použití kombinace výrobních prostředků, práce, výrobních postupů a meziproduktů. Ekonomické činnosti jsou tudíž charakterizovány vstupy, výrobními postupy a jejich výstupy (zbožím nebo službami).

Činnost, tak jak je definována pro použití v NACE, může zahrnovat buď jeden výrobní postup (např. tkaní), nebo se může skládat z několika postupů, z nichž je každý popsán v jiné kategorii klasifikace (např. výroba automobilů se skládá z různých činností jako je odlévání, kování, sváření, sestavování, lakování atd.). Jestliže je výrobní postup organizovaný jako ucelená série jednotlivých činností v rámci jedné statistické jednotky, za ekonomickou činnost se považuje celý sjednocený výrobní postup.

NACE samo o sobě nenabízí kategorie pro jednotlivé typy statistických jednotek: jednotka může provádět několik ekonomických činností a může být určena různými způsoby podle různých charakteristik.

Účel a omezení NACE

Při zatřiďování podle klasifikace NACE nezáleží na typu vlastnictví statistické jednotky, protože tato charakteristika neovlivňuje ekonomickou činnost. Jednotky, které provádějí stejnou ekonomickou činnost jsou zatřiďovány do stejných kategorií NACE. Nezáleží na tom, zda je jednotka obchodní společnost, zda je v soukromém nebo státním vlastnictví, jestli je vlastníkem mateřské společnosti zahraniční investor či zda má jednotka jedno nebo více sídel. Proto není spojení mezi NACE a klasifikací jednotek systému národních účtů (SNA) ani evropského systému účtů (ESA).

Struktura a kódování NACE

NACE se skládá z hierarchické struktury (systematické části), vysvětlivek a metodické příručky. Struktura NACE (jak je popsána v nařízení):

 • první úroveň, sekce, je označena alfabetickým kódem,
 • druhá úroveň, oddíly, je označena dvojmístným číselným kódem,
 • třetí úroveň, skupiny, je označena trojmístným číselným kódem,
 • čtvrtá úroveň, třídy, je označena čtyřmístným číselným kódem.

Alfabetický kód sekce není součástí kódu činnosti, který identifikuje ostatní úrovně klasifikace. Např. činnost „výroba klihu“ se zatřiďuje kódem 20.52, kde 20 je kód oddílu, 20.5 je kód skupiny a 20.52 je kód třídy. Sekce C, do které tato činnost spadá, se v kódu neprojeví. Oddíly jsou číslovány popořadě vzestupně, výjimku tvoří 10 vynechaných: 04, 34, 40, 44, 48, 54, 57, 67, 76, 89.

V případech, kdy daná úroveň klasifikace není už dále členěna, používá se na nižších úrovních označení „0“. Například „Veterinární činnosti“ jsou klasifikovány kódem 75.00, protože oddíl „Veterinární činnosti“ 75 se nedělí do více skupin ani tříd. Třída „Výroba piva“ má kód 11.05, protože oddíl 11 „Výroba nápojů“ se nečlení na více skupin, ale skupina 11.0 „Výroba nápojů“ se na více tříd už dělí.

Všude, kde je to možné, se v označení skupin a tříd typu „ostatní“ a „j.n. (jinde nezařazené)“, používá v kódu číslice 9. Např. skupina 08.9 „Těžba a dobývání j.n.“ a třída 08.99 „Ostatní těžba a dobývání j.n.“.

Další informace ke klasifikaci:

zpět na začátek

• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme