Kodex daňového poradce

Mezi zásady a pravidla práce daňového poradce patří: Nezávislost; Odpovědnost; Péče a svědomitost; Mlčenlivost; Činnosti slučitelné a neslučitelné s výkonem profese; Reklama; Vztah ke kolegům; Poplatky; Disciplinární sankce; Další vzdělávání.Nezávislost

Při plnění svých povinností musí daňový poradce vždy postupovat s plnou profesní nezávislostí . To se vztahuje jak na zastupování zájmů jeho klientů, tak na řešení střetu zájmů mezi daňovým poradcem, klientem, daňovou správou a dalšími zainteresovanými stranami.

Odpovědnost

Daňový poradce vykonává daňové poradenství na svou vlastní odpovědnost. Odpovídá za svou práci a za práci svých zaměstnanců. Pokud je daňové poradenství poskytováno prostřednictvím právnické osoby, musí odpovědný daňový poradce zajistit, aby výkon a kontrolu nad výkonem daňového poradenství touto právnickou osobou zajišťoval daňový poradce.

Riziko daňového poradce z výkonu daňového poradenství v souvislosti s odpovědností za škody způsobené jeho profesním pochybením, nedbalostí nebo vznikající z jakéhokoliv jiného právně vynutitelného nároku obdobné povahy musí být kryto odpovídajícím pojištěním jeho profesní odpovědnosti.

Péče a svědomitost

Při výkonu své profese se musí daňový poradce řídit platnými právními předpisy, profesními pravidly a v jejich rámci pokyny klienta.
Tato zásada vyžaduje nezávislost při všech profesních úkonech a zejména vyžaduje objektivní přístup při posuzování určitého případu. Předtím, než daňový poradce přijme zakázku, měl by si pečlivě a podrobně prověřit, zda je schopen splnit požadované úkoly s náležitým zřetelem na své povinnosti a svou způsobilost.

Mlčenlivost

Povinnost zachovávat mlčenlivost se vztahuje na všechny informace, které daňovému poradci svěří jeho klient nebo s nimiž se seznámí během výkonu své profese. Daňový poradce musí zajistit dodržování mlčenlivosti každou osobou, které při výkonu daňového poradenství k takovým informacím poskytl přístup, především jeho zaměstnanci a spolupracovníky.

Slučitelné a neslučitelné činnosti

Daňový poradce by měl provádět pouze takové činnosti, které jsou přípustné a slučitelné s jeho profesí a které neohrožují dodržování předpisů, jeho profesních povinností, etiky a vážnosti profese daňového poradce.

Reklama

Daňový poradce může poskytovat pouze pravdivé informace o svých profesních činnostech.

Vztahy s profesními kolegy

Jednání poradce, které se dotýká ostatních daňových poradců, musí být v souladu s dobrými mravy a podporovat dobré vztahy s ostatními členy své profese.

Odměna

Klient má právo na informace o výši odměny předtím, než daňový poradce pro něho zahájí svoji činnost. Odměna daňového poradce by měla zohledňovat stupeň jeho odpovědnosti, povahu a význam prováděných prací a čas, který je výkonu těchto prací věnován.

Profesní vzdělávání

Daňový poradce rozvíjí své profesní schopnosti a odborné znalosti po celou dobu výkonu daňového poradenství. 

Disciplinární sankce

Komora daňových poradců má právo uplatňovat disciplinární sankce za závažné porušení čestného závazku poradce dodržovat tento kodex.

• Témata: Daně a účetnictví

Doporučujeme