Kodex pro spolupráci v obchodně ekonomické oblasti

V Kodexu stanovená pravidla, postupy a limity při poskytování pomoci českým podnikatelským subjektům ze strany zastupitelských úřadů ČR v zahraničí jsou obsahově v souladu s hlavními úkoly zastupitelských úřadů, kterými se míní zejména velvyslanectví a generální konzuláty (a jejich obchodně ekonomické úseky) v obchodně ekonomické oblasti.

Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné úlohy v úsilí vlády České republiky za vytvoření předpokladů pro zlepšení exportní pozice českých podnikatelů.

Ve snaze dále zlepšit komunikaci s podnikatelskou sférou, vydávají Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (dále jen MPO ČR) a Ministerstvo zahraničních věcí ČR (dále jen MZV ČR) „Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)“. V Kodexu stanovená pravidla, postupy a limity při poskytování pomoci českým podnikatelským subjektům ze strany zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí jsou obsahově v souladu s hlavními úkoly zastupitelských úřadů České republiky, kterými se míní zejména velvyslanectví a generální konzuláty (dále jen ZÚ), a jejich obchodně ekonomických úseků (dále jen OEÚ) v obchodně ekonomické oblasti.

Kodex má za cíl zejména vymezit a vyjasnit rozsah a formu pomoci a podpory, kterou jsou připraveny poskytnout uvedené státní instituce MZV, MPO se svými příspěvkovými organizacemi – agenturou pro podporu exportu CzechTrade a Správou českých center – českým podnikatelským subjektům při jejich obchodně ekonomických aktivitách na zahraničních trzích.

Při poskytování podpůrné a poradenské činnosti českým podnikatelským subjektům musí ZÚ rovněž dbát na dodržování principu rovnosti mezi českými podniky a předcházení konfliktu zájmů. Jejich činností v daném teritoriu nesmí docházet k porušování mezinárodních závazků a mezinárodně politických a bezpečnostních zájmů ČR.

MZV, MPO a jejich příspěvkové organizace trvale shromažďují a vyhodnocují informace obchodně ekonomického charakteru, které získávají ze zahraniční od ZÚ. Tyto informace tvoří základní aktualizovanou bázi informací určenou především podnikatelské sféře. Informační databáze jsou k dispozici zejména na web stránkách uvedených státních institucích a jsou považovány za první informační zdroj obchodně ekonomického charakteru o příslušném zahraničním teritoriu.

Z hlediska dosažení maximálního efektu při poskytování pomoci a podpory ZÚ příslušnému podnikatelskému subjektu při řešení konkrétního obchodně ekonomického úkolu se předpokládá, že každý český podnikatelský subjekt, který má zájem o vstup na trh určitého zahraničního teritoria, načerpá základní informace o něm především z těchto informačních databází umístěných na následujících webových stránkách:

Teprve po vytěžení těchto informačních databází je účelné pro získání dalších doplňujících informací, popř. konkrétní podpory a pomoci kontaktovat ZÚ ČR v příslušné zemi. Dodržování této zásady je z pohledu ZÚ důležité proto, že tyto mají v obchodně ekonomické oblasti své činnosti personálně omezené kapacity, podnikatelské subjekty pak respektováním tohoto postupu dosáhnou úspory času a financí.

Rozsah pomoci a podpory poskytované ZÚ ČR v zahraničí českým podnikatelským subjektům v jednotlivých zemích je tedy závislý na kapacitních možnostech daného ZÚ. Nejmenší rozsah pomoci a podpory může z tohoto pohledu zajistit ZÚ, na němž nepůsobí OEÚ. Naopak nejvyšší rozsah může poskytnout ZÚ, na němž působí jak OEÚ, tak kancelář zahraničního zastoupení agentury pro podporu exportu CzechTrade (dále jen ZZ CT). Podle možností při zpracování obchodně ekonomické agendy a poskytování podpůrně informačních služeb českým podnikatelským subjektům jsou ZÚ České republiky v zahraničí zařazeny do tří kategorií symbolicky označených hvězdičkami:

 • * ZÚ bez OEÚ – poskytování základního rozsahu pomoci a podpory českým podnikatelským subjektům
 • ** ZÚ s OEÚ – širší rozsah poskytované pomoci a podpory
 • *** ZÚ s OEÚ a s kanceláří ZZ CT v místě – možnost poskytování dalších služeb (zajišťovaných za úplatu ZZ CT) nad rámec předchozích dvou kategorií dle individuálního zadání firem

Účinná a efektivní spolupráce ZÚ a českých podnikatelských subjektů předpokládá naplnění tohoto kodexu:

A – Prioritní využívání informací obchodně ekonomického charakteru ze zahraničních teritorií, které jsou shromažďovány, aktualizovány a zveřejňovány MPO, MZV a jejich příspěvkovými organizacemi na výše uvedených webových stránkách

B – Při dodržení zásady A se české podniky mohou na ZÚ obracet se žádostmi v rozsahu odpovídajícímu jejich „hvězdičkové“ kategorii.

V jednotlivých kategoriích se jedná zejména o:

ZÚ *

Žádosti o:

 • poskytnutí základních kontaktních údajů na potenciální obchodní partnery na základě dostatečně specifikovaného a kvalifikovaného sdělení
 • konzultace o obchodně ekonomickém a podnikatelském prostředí v zájmovém teritoriu
 • doporučení služeb právních kanceláří, obchodních komor, bank apod. institucí v zemi působení
 • aktivní podporu při navazování kontaktů s představiteli příslušné země
 • pomoc při zabezpečování podnikatelských misí

ZÚ **

Žádosti vyřizované kategorií ZÚ* rozšířené o žádosti o:

 • organizační podporu při účasti na veletrzích a výstavách v zemi působení
 • nepřímou podporu při zapojení do mezinárodních soutěží, výrobních kooperací apod.
 • poskytnutí informací o příležitostech na zahraničním trhu
 • získání některých doplňujících informací o konkrétní firmě
 • zprostředkování nákupu tematických studií či odborných materiálů

ZÚ ***

V této kategorii pomoc a podpora poskytovaná ZÚ v rozsahu služeb ZÚ** je rozšířena o služby poskytované ZZ CT. Tyto dále uvedené služby nabízené ZZ CT jsou však již zpoplatňovány. Jedná se o:

 • průzkum trhu
 • ověření zájmu o nabízený produkt až po navázání konkrétní obchodní spolupráce
 • asistenční služby v zahraničí, vč. služeb podle individuálního zadání (prezentace české firmy, informační podpora při vstupu firmy na trh apod.)

C – Požadavky kladené ze strany ZÚ na podnikatelské subjekty:

 • seriózní a profesionální jednání jak ve vztahu k ZÚ, tak k obchodním partnerům v teritoriu tak, aby nedošlo k poškození pověsti ČR
 • přiměřenost a reálnost žádostí vůči ZÚ odpovídající výše uvedené kategorizaci ZÚ
 • poskytnutí dostatečného množství informací o firmě, jejím profilu a záměrech, které může ZÚ využít v kontaktu s případným zájemcem o spolupráci
 • poskytnutí aktuálních informací ZÚ o již rozvinutých aktivitách podnikatelského subjektu v teritoriu
 • sdělení zpětně informace o výsledcích spolupráce ZÚ s firmou

D – ZÚ všech kategorií vzhledem k mezinárodním závazkům a dalším limitujícím omezením (profesionální, finanční, časové) nemohou zejména:

 • jednat a vystupovat jménem firem
 • financovat aktivity firem
 • vykonávat překladatelské a tlumočnické služby

Kodex vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme