Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2019)

Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2019. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Ke komentářům vybíráme nejdůležitější novely zákonů a vládních vyhlášek. 

V rubrice monitoring Sbírky naleznete kompletní přehled ve sbírce publikovaných právních předpisů. Na portále BusinessInfo.cz jsou Vám též k dispozici nejdůležitější vzory právních dokumentů a smluv a též komplexní právní průvodce nejen pro podnikatele.

Komentáře k vybraným publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR v roce 2018

Rychlý odkaz sem: www.businessinfo.cz/komentare-sbirka

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní – (364/2019 – částka 152)

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů z veřejných rozpočtů.

Plné znění částky 152 (128 kB)

Novela zákonů v oblasti daní přináší od 1. ledna 2020 kromě změn zaměřených na hazardní hry především zvýšení správního poplatku za zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí ze stávajícího 1.000,- Kč na 2.000,- Kč. Současně došlo rovněž ke zvýšení dalších poplatků spojených se řízením u katastru nemovitostí.

zpět na začátek

Nařízení vlády o minimální mzdě – (347/2019 – částka 146)

Nařízení vlády ze dne 9. prosince 2019, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 146 (149 kB)

Na základě uvedeného nařízení vlády se od 1. ledna 2020 se minimální hodinová mzda zvýšila ze stávajících 79,80 Kč na 87,30 Kč, a minimální měsíční mzda se zvyšuje z 13.350,- Kč na 14.600,- Kč.

zpět na začátek

Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích – (354/2019 – částka 148)

Zákon, který nabude účinnosti až od roku 2021, odlišuje výkon funkce soudních tlumočníků a překladatelů od práce znalců. Zákon nově stanovuje zvlášť předpoklady pro výkon funkce soudního překladatele a funkce soudního tlumočníka, včetně sankcí za neoprávněný výkon těchto funkcí.

Plné znění částky 148 (171 kB)

Nový zákon rovněž značně omezí možnost tlumočníka odmítnout provedení úkonu zadaného orgánem veřejné moci, a zavádí objektivní odpovědnost za úkony provedené v rámci výkonu tlumočnické činnosti, s možností vyvinění.

zpět na začátek

Nominační zákon – (353/2019 – částka 148)

Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Plné znění částky 148 (171 kB)

Nový zákon o výběru osob si klade za cíl sjednotit doposud značně roztříštěnou úpravu personální politiky ohledně výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob, v nichž má stát majetkovou účast, a stanovit transparentní a objektivní postupy s veřejnou kontrolou.

zpět na začátek

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 – (337/2019 – částka 142)

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

Plné znění částky 142 (2 MB)

Ústavní soud ČR částečně vyhověl návrhu podanému skupinou senátorů, a to tím, že zrušil § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a to z toho důvodu, že obsah takto předepsaného tiskopisu musí být stanoven právním předpisem.

(Zrušený) odstavec zněl:

Přihlášku k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení lze podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah i uspořádání údajů shodné s tímto tiskopisem.

Ústavní soud zároveň zamítl návrh na zrušení § 72 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v němž nespatřuje protiústavnost.

zpět na začátek

Zákon o státním zastupitelství, o trestním řízení soudním a trestní zákoník – (315/2019 – částka 133)

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Plné znění částky 133 (200 kB)

Nejvýraznější změnou v novele výše uvedených zákonů je jeho přizpůsobení nařízení EU upravující zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce.

zpět na začátek

Zákon o lesích – (314/2019 – částka 133)

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Plné znění částky 133 (200 kB)

Novela přináší ustanovení, jež nově umožňují stanovit Ministerstvu zemědělství ČR, krajským úřadům a obcím s rozšířenou působností vydávat opatření obecné povahy o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa.

Dále opatření v případech mimořádných okolností (v současné době zejm. opatření na boj proti kůrovci), jež by měla být okamžitě platná a projednávána by byla následně. Novela taktéž upravuje pravidla poskytování finančních příspěvků vlastníkům nestátních lesů za účelem řešení dopadů kůrovcové kalamity.

Ministerstvo zemědělství ČR má nově právo udělovat výjimky pro použití sazenic v případě, kdy není dostatek vhodného pěstebního materiálu. O tyto výjimky budou moci žádat vlastníci lesů.

zpět na začátek

Zákon o dráhách – (313/2019 – částka 133)

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 133 (200 kB)

Novela stanovuje výjimky týkající se jednak povinnosti každého dopravce vytvářet ve veřejné drážní osobní dopravě podmínky pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace a rodičů s dětmi, jednak povinnosti řidiče řídit drážní vozidlo pouze s platným průkazem způsobilosti řízení daného vozidla. Tyto povinnosti se neuplatní v případě dráhy speciální při automatickém provozu, kdy je drážní vozidlo řízeno technickým systémem bez přítomnosti osoby řídící drážní vozidlo.

zpět na začátek

Zákon o územním plánování a stavebním řádu a o vodách – (312/2019 – částka 133)

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 133 (200 kB)

Novela vodního zákona povoluje pouhé ohlášení vodoprávnímu úřadu bez dalšího plánované provedení vodního díla do plochy max. 20 000 m2, s maximální výškou do 2,5 m, sloužící ke vzdouvání a akumulaci vod a které nepodléhá technickobezpečnostnímu dohledu. Ohlášení musí obsahovat náležitosti uvedené v zákoně.

Souhlasy s provedením ohlášeného díla se doručují správci povodí, popř. i správci vodního toku, jeli vodním dílem nebo nakládáním s vodami. Doplňuje se také úprava ohlášení terénních úprav s výčtem potřebných náležitostí zákonem uvedených.

zpět na začátek

Zákon o elektronických komunikacích – (311/2019 – částka 133)

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 133 (200 kB)

Novela umožňuje přechod uživatele od jednoho operátora k druhému do 2 dnů (na rozdíl od současných 10 dnů) od zažádání. Přechod má pro zákazníka nově zařizovat cílový operátor. Zákon se přímo vyjadřuje, že přenesení telefonního čísla je bezplatné.

Zároveň zákon stanovuje maximální výši pokut za přechod k jinému operátorovi ze současných 20 % na pouhých 5 % z ceny služeb, která zbývá do data skončení smlouvy. V případě ukončení smlouvy uzavřené na dobu určitou uživatelé po třech měsících jejího trvání nebudou nic hradit.

Novela současně zavádí sankce, které budou ukládány operátorům za případné nedodržení evropského nařízení o regulaci ceny za volání a textové zprávy v rámci EU.

zpět na začátek

Zákon o místních poplatcích – (278/2019 – částka 120)

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 120 (679 kB)

Novela sjednocuje některé z místních poplatků, kupříkladu lázeňský, rekreační či ubytovací, a podřazuje tyto pod jedním souhrnným typem poplatku. Tento poplatek bude možné vztáhnout na každý krátkodobý pobyt (pobyt do 60 dnů), kdy je využívání placené ubytování, a to bez ohledu na to, zda bylo místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení. Dále se novelou zpřísňují podmínky osvobození od poplatku za užívání veřejného prostranství a poplatku ze vstupného, případné užití na charitativní účely bude nově nutné prokazovat.

zpět na začátek

Insolvenční zákon – (230/2019 – částka 98)

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Plné znění částky 98 (157 kB)

Stručná novela insolvenčního zákona si klade za úkol usnadnit lidem zbavení se dluhů z dětství. Zavádí se tak zvýhodněný režim oddlužení pro ty dlužníky, u nichž alespoň dvě třetiny dluhů vznikly před dosažením 18 let věku.

zpět na začátek

Zákon o pozemních komunikacích – (227/2019 – částka 98)

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Plné znění částky 98 (157 kB)

Novela má od roku 2021 zavést elektronické dálniční známky. Platbu za využití některých silnic tak bude možné provést přes internet, nebo prostřednictvím mobilní aplikace, a vázanost platby na registrační značku vozidla dále zajistí nový informační systém.

Novela dále rozšiřuje okruh vozidel osvobozených od poplatku, a to o vozidla s pohonem na elektrickou energii, vodík nebo v kombinaci s jiným palivem (pokud hodnota CO2 nepřekročí 50 g/km) a také historická vozidla vybavena zvláštní registrační značkou a průkazem historického vozidla, a vozidel přepravující osoby s průkazem ZTP nebo ZTP/P.

zpět na začátek

Zákon o pobytu cizinců na území České republiky – (176/2019 – částka 77)

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Plné znění částky 77 (260 kB)

Novela zákona, která z převažující části nabývá účinnosti již patnáctým dnem po vyhlášení, přináší k pobytu cizinců několik zásadních změn.

Nově bude existovat možnost zrušit cizinci trvalý pobyt poté, co bude třikrát odsouzen za úmyslný trestný čin. V souvislosti s touto změnou se má také zkrátit proces zrušení trvalého pobytu cizinců, kteří v České Republice páchají úmyslnou trestnou činnost, a to na méně než 6 měsíců.

Pro cizince ze zemí mimo EU novela zavádí povinnost absolvovat adaptačně-integrační kurz, a to do jednoho roku. Podmínky budou naopak zjednodušeny pro cizince z akademického prostředí, pro které je zaveden zvláštní režim mobility, a vláda bude mít nově možnost nařízením ovlivnit vydávání pracovních víz pro konkrétní země nebo ekonomická odvětví, a také stanovit kvóty ekonomické migrace.

zpět na začátek

Zákon o zpracování osobních údajů – (110/2019 – částka 47)

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, tzv. adaptační zákon k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“), nabyl účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy 24. 4. 2019. Tento zákon zrušuje dosavadní předpis, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

Plné znění částky 47 (398 kB)

Zákon se zabývá především upřesněním jednotlivých ustanovení GDPR, a v rámci možností stanovuje také odchylky od těchto ustanovení, platné v české legislativě.

Oproti Nařízení se Zákon o zpracování osobních údajů podrobněji zabývá výzkumným a statistickým účelem zpracování osobních údajů a dalšími tzv. licencemi, kupříkladu snížení informační povinnosti pro média. Mezi další odchylky patří třeba snížení věkové hranice způsobilosti dítěte k udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů o 1 rok z hranice 16 let, kterou stanovuje GDPR.

Zákon také upravuje zpracování osobních údajů v souvislosti s trestnou činností, resp. její prevencí, odhalováním a trestáním.

V souvislosti se zákonem o zpracování osobních údajů byl přijat také zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů. 

zpět na začátek

Novela autorského zákona – (50/2019 – částka 19)

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (198 kB)

Novela do českého právního řádu implementuje předpisy EU k provedení mezinárodní Smlouvy Světové organizace duševního vlastnictví o usnadnění přístupu k publikovaným dílům nevidomým osobám, osobám se zrakovým postižením nebo s poruchami čtení (tzv. Marrákešská smlouva z roku 2013).

Zákon tak zaveden výjimku umožňující přeshraniční (v rámci EU a třetích zemí, které jsou smluvní stranou výše uvedené Smlouvy) dovoz a vývoz autorských děl ve formátu dostupném handicapovaným osobám, zejména Braillova písma, či digitalizované verze autorských děl.

zpět na začátek

„Protipadělková“ novela zákona o léčivech – (44/2019 – částka 19)

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 19 (198 kB)

Tzv. „protipadělková“ novela zákona o léčivech zavádí od 9. 2. 2019 změnu ověřování ochranných prvků léčivých přípravků. Lékárny mají nově povinnost ověřit pravost každého jednotlivého léčivého přípravku při jeho výdeji.

zpět na začátek

Novela insolvenčního zákona (31/2019 – částka 13)

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Plné znění částky 13 (171 kB)

Novela, která z převážné části nabývá účinnosti od 1. 6. 2019, v konečné verzi zachovává podmínku splacení 30 % dluhů během pěti let pro povolení oddlužení. Dlužník však již nebude muset prokazovat předem, že bude mít dostatek prostředků ke splacení minimálně 30 % – prokazovat bude nezbytné pouze dostatečné příjmy na to, aby každý měsíc dlužník zaplatil odměnu insolvenčnímu správci a stejnou částku věřitelům, tedy dvakrát 1.089 Kč, celkově 2.178,- Kč měsíčně. V případě, že dlužník po dobu pěti let dlužník nesplatí 30 % závazků, o odpuštění zbývajících dluhů rozhodne soud – přichází tak v úvahu i posuzování, zda dlužník prokázal ke splacení svých závazků dostatečnou snahu.

Oddlužení bude mít nově i tříletou variantu, ve které bude dlužník povinen splatit nejméně 60 % svých závazků vůči věřitelům. Novelou se změní také základ pro výpočet procentuální hranice – ta se bude počítat pouze z nepodřízených pohledávek.

Proces oddlužení bude moci být zkrácen na tři roky také pro seniory, a změny se dotknout i oblasti pořadí upokojovaných pohledávek.

Novela bude účinná od 1. června 2019.

zpět na začátek

Viz též na BusinessInfo.cz: Monitoring SbírkyVzory právních dokuemntů a smluvPrávní průvodce.

Rychlý odkaz sem: www.businessinfo.cz//komentare-sbirka

• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme