Komentáře k publikovaným předpisům ve Sbírce zákonů ČR (2020)

Přinášíme Vám komentáře k nejdůležitějším předpisům publikovaným ve Sbírce zákonů České republiky v roce 2020. Komentáře advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková upozorňují na ty nejpodstatnější dopady nových zákonů či novel na podnikatelské prostředí.

Dosud publikované komentáře k novelám a novým zákonům o:

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě (588/2020 – částka 240)

Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů

Plné znění částky 240 (146 kB)

Zákon, který má nabýt účinnosti od poloviny roku 2021, je zaměřen zejména na pomoc nezaopatřeným dětem a rodičům samoživitelům, tedy v situacích, kdy jeden nebo oba rodiče neplní svou vyživovací povinnost. Dávka může činit až 3.000,- Kč měsíčně, a bude ji možno čerpat nejdéle 2 roky.

Zákon o odpadech (541/2020 – částka 222)

Zákon o odpadech

Plné znění částky 222 (2 MB)

Zákon účinný od počátku roku 2021 přináší kompletní novou úpravu problematiky odpadů v české legislativě.

Mezi nejvýraznější změny patří posunutí konce skládkování o šest let, na rok 2030, a postupné zvyšování poplatků za skládkování odpadu, na více než trojnásobek za tunu do roku 2029.

Snižuje se naopak poplatek za uložení nebezpečného odpadu na skládce, nicméně budou omezeny typy odpadů přijímané na skládky, a původce bude povinen prokázat, že využil všech možností, jak se tohoto nebezpečného odpadu zbavit jinak.

Změní se také způsob určení výše poplatku za ukládání odpadů na skládku jejím provozovatelem, a distribuce výnosů ze všech těchto relevantních poplatků. Související novela zákona o obalech operuje s další změnou odpadové legislativy ve směru většího než dosavadního důrazu na třídění odpadu, včetně nástrojů jako snížení poplatku za ukládání odpadu pro obce, které zajišťují třídění odpadu v předepsaných objemech, a to na téměř dvojnásobek aktuální hodnoty (cílový poměr ve výši 65 %).

Zákon o daních z příjmů (540/2020 – částka 221)

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní

Plné znění částky 221 (247 kB)

Novela zákona o daních z příjmu zavádí do českého daňového práva nový institut paušální daně.

Zákon nahrazuje institut stanovení paušální částkou novým komplexním dobrovolným paušálním režimem, určeným pro poplatníky, kteří jsou OSVČ, nejsou společníky v obchodní společnosti, není proti nim vedeno insolvenční řízení, jejich příjmy za poslední období nepřevyšují 1.000.000,- Kč, nevykonávají závislou činnost a o vstup do paušálního režimu podají správci daně patřičné oznámení.

Poplatník pak platí správci daně paušální zálohu, která zahrnuje platby na důchodové pojištění a veřejné zdravotní pojištění a zálohu na daň, a při splnění zákonných podmínek není nutno podávat daňové přiznání a přehledy.

Více o institutu naleznete na webu Finanční správy.

Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru (539/2020 – částka 221)

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů

Plné znění částky 221 (247 kB)

V souvislosti s epidemií COVID tento zákon ulehčuje naplnění příslušných požadavků právních předpisů pro výkon určitých druhů práce, zejména pro situace, kde je fakticky nemožné kvalifikační předpoklady splnit.

Zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (527/2020 – částka 218)

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

Plné znění částky 218 (416 kB)

Zákon zejména transponuje do českého právního řádu evropské směrnice IV. AML a V. AML. Jedná se o souhrnnou rekodifikaci celé problematiky, která zasahuje jak do veřejné, tak do soukromé sféry práva.

Novela upravuje postup identifikace a kontroly klienta, působnost dozorčích orgánů a správní trestání, organizaci centrální evidence účtů i definici a okruh osob povinných z tohoto zákona.

Zákon o pozemkových úpravách, pozemkových úřadech a úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (481/2020 – částka 196)

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 196 (129 kB)

Novela si klade za cíl přispět k řešení problematiky klimatických změn a ekologické stability.

Nově je například zavedena možnost provádět pozemkové úpravy vodohospodářských opatření na více navazujících katastrálních územích nebo byl zjednodušen proces jednoduchých pozemkových úprav bez přechodu vlastnického práva. Novela dále sjednotila ceny za výkup pozemků pro pozemkové úpravy a rozšířila možnosti financování pozemkových úprav.

Dále se předpis dotýká katastrálního zákona, který mění, a to zejména v oblasti historických věcných břemen. Další dotčené zákony jsou zákon o Státním pozemkovém úřadu a zákona o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (477/2020 – částka 194)

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 194 (148 kB)

Tento předpis byl publikován ve Sbírce zákonů v návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda vyhlásila pro území České republiky z důvodu zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav.

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 do dne 12. prosince 2020 do 23:59 zakazuje maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách s výjimkou potravin, provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem, prodejen domácích potřeb a železářství a v neposlední řadě prodejen paliv. Další výjimky usnesení přímo jmenuje. Přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb není stále možná, výjimka se však vztahuje na stravování v ubytovacích zařízeních a ve školních a zaměstnaneckých jídelnách. Opatřením se rovněž zakazuje celá řada společenských akcí.

Usnesením je dále omezena činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 m2.

Pro maloobchodní prodej a prodej poskytování služeb v provozovnách, na který se nevztahuje zákaz provozu platí, že do prostoru provozovny nemůže být vpuštěno více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy. Provozovateli je nařízeno, aby umístil dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů a průběžně nechával informovat zákazníky o veškerých pravidlech, které je nutno dodržovat.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (476/2020 – částka 194)

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 194 (148 kB)

Vláda tímto usnesením zkracuje zákaz volného pohybu osob na území celé České republiky na dobu od 23:00 hod do 04:59 hod. Zákazu však nepodléhá cesta do zaměstnání, výkon povolání, neodkladná cesta a další stanovené výjimky. Na dobu od 05:00 do 22:59 je rovněž omezen volný pohyb osob s výjimkou nejen výše uvedených. Mezi další výjimky, na které se omezení nevztahuje, je řazena například účast na svatbě nebo pohřbu, v počtu nepřesahujícím 20 osob, dále cesta za účelem vycestování z ČR a v neposlední řadě cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí.

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (471/2020 – částka 194)

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

Plné znění částky 194 (148 kB)

Vláda tímto předpisem prodlužuje do 12. prosince 2020 nouzový stav vyhlášený původním usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky.

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 (461/2020 – částka 189)

Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 189 (118 kB)

Zákon o kompenzačním bonusu zakládá nárok podnikatelů přímo omezených v činnost na bonus ve výši 500 Kč denně, a to ve třech bonusových obdobích: prvním bonusovým obdobím je období od 5.10.2020 do 4.11.2020; druhým bonusovým obdobím je období od 5. 11. 2020 do 21. 11. 2020 a třetím bonusovým obdobím je pak období od 22. 11. 2020 do 13. 12. 2020.

Dále mohou o bonus pořádat také podnikatelé, kteří jsou na obory přímo uzavřené alespoň z 80 % navázáni.

O tento bonus mohou subjekty žádat u příslušného finančního úřadu skrze online žádost.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (392/2020 – částka 158)

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Plné znění částky 158 (97 kB)

V pátek 30. 9. 2020 bylo zveřejněno usnesení vlády České republiky, o přijetí krizového opatření, které reaguje na aktuální vývoj pandemie viru SARS-CoV-2 a především pak na vyhlášení nouzového stavu, ke kterému došlo s účinností ode dne 5. října, a jehož trvání je zatím stanoveno na dobu 30 dnů.

Vláda tímto usnesením účinným od pondělí 5. října 2020 od 00:00 hodin omezuje hromadné akce, přičemž ve vnitřních prostorách staveb nesmí být více než 10 účastníků a ve vnějších prostorách více než 20 účastníků.

Dále dochází k restrikci divadelních, filmových a dalších uměleckých představení, při kterých se převážně nezpívá, kdy nejvýznamnějším omezením je, stanovení přípustného počtu účastníků maximálně na 500.

Sportovních akcí v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy (konaných uvnitř i venku) se nadále mohou účastnit pouze sportovci a osoby, které zabezpečují organizační a technické zázemí, přičemž jejich celkový počet nepřekročí 130 osob. Provozovny stravovacích služeb mohou poskytovat své služby pouze v čase od 6:00 do 22:00, kdy u jednoho stolu může sedět pouze šest osob a vyjma osob sedících u jednoho stolu musí být mezi jednotlivci rozestup alespoň 1,5 metru.

Usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu z důvodu ohrožení prokázání výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území ČR (391/2020 – částka 158)

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

Plné znění částky 158 (97 kB)

Vláda předmětným usnesením ve smyslu § 5 a § 6 krizového zákona nařizuje krizová opatření směřující k řešení vzniklé krizové situace, přičemž konkrétní provedení těchto opatření má být realizováno prostřednictvím samostatných usnesení vlády.

Platí rovněž, že subjekty kritické infrastruktury mohou určit kritické zaměstnance, jejichž přítomnost na pracovišti je nezbytná pro zajištění funkce příslušného prvku kritické infrastruktury, na něž se budou vztahovat zákazy a povinnosti. Rozhodnutí o vyhlášení nouzového stavu nabývá účinnosti počátkem dne 5. října 2020 a jeho platnost má skončit uplynutím 30 dnů od tohoto okamžiku.

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (388/2020 – částka 156)

Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce

Plné znění částky 156 (90 kB)

Nařízení vlády ze dne 25. září 2020 stanovuje částku ve výši 13.600 Kč jako maximální částku příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením poskytovaného zaměstnavatelům. Nařízení nabylo účinnosti dnem 1. října 2020.

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí (386/2020 – částka 155)

Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy

Plné znění částky 155 (100 kB)

Zákonem účinným ode dne 26. 9. 2020 se po dlouhých letech rozprav ruší daň z nabytí nemovitých věcí, a s ní samozřejmě i všechny související předpisy.

Důležitou a pozitivní zprávou je, že zákon má tzv. zpětnou účinnost, která je stanovena tak, že daňová povinnost zanikla těm poplatníkům, jejichž vklad práva do katastru nemovitostí byl proveden v prosinci 2019 (tedy u nichž lhůta pro podání daňového přiznání uplynula od 31. března 2020) a později.

Poplatníci, kteří již daň z nabytí nemovité věci zaplatili, ačkoli nyní se na ně vztahuje zpětná účinnost zákona, jak je uvedena výše, mohou o vrácení přeplatku zažádat u příslušného finančního úřadu. Více informací naleznete na webových stránkách Finanční správy.

Zákon o implementaci daňových předpisů Evropské unie a zamezení dvojímu zdanění (343/2020 – částka 137)

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění

Plné znění částky 137 (294 kB)

Zákonem 343/2020 Sb., ze dne 14. 8. 2020, je novelizován zákon o dani z přidané hodnoty, kdy k nejvýraznějším změnám dochází v souvislosti s dodáváním zboží do jiného členského státu EU.

V důsledku novely dále dochází ke změnám v zákoně o dani z příjmů, v němž doznala změnu v oblasti omezení uznatelnosti výpůjčních výdajů u společníků osobních společností, v oblasti zdanění ovládané zahraniční společnosti, dále v oblasti základních investičních fondů a ke změnám směřujícím ke sjednocení používané terminologie týkající se mezinárodních smluv.

Zákon o bankách, spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona České národní rady a o daních z příjmů (338/2020 – částka 135)

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 135 (294 kB)

Zákon č. 338/2020, který mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 11. 8. 2020.

Uvedená novela shora jmenovaných předpisů prohlubuje ochranu klientů bank v situacích, kdy dochází k přeměnám nebo jakýmkoliv jiným dispozicím se závodem banky; dále částečně řeší problematiku spjatou s procesem odnímáním bankovních licencí a tento postup zefektivňuje.

Zákon o silniční dopravě (337/2020 – částka 135)

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 135 (294 kB)

Dne 11. 8. 2020 vyšla ve Sbírce zákonů novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, která navazuje na přímo použitelné evropské předpisy a jejímž cílem je posílení bezpečnosti silničního provozu prostřednictvím stanovení konkrétních povinností dopravců a jejich řidičů.

Jedná se zejména o povinnost dopravce zajistit, aby řidič dodržoval požadavky na dobu řízení vozidla, bezpečnostní přestávky a vedení záznamu o plnění těchto povinností. V další části pak novela uvádí jednotlivé skutkové podstaty přestupků a postihy, které dopravci hrozí, pokud se jich dopustí.

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii (335/2020 – částka 134)

Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Plné znění částky 134 (312 kB)

Tento zákon je výsledkem transpozice směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (tzv. směrnice DRM) a upravuje mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů harmonizovaným postupem.

Účelem zákona je snaha napravit doposud nevyhovující stav, kdy při užití stávajících mechanismů řešení daňových sporů nebylo dosaženo účinných řešení včas. Dosud různé členské státy vykládaly nebo uplatňovaly ustanovení dvoustranných daňových smluv a úmluv (včetně Arbitrážní konvence) odlišným způsobem, což vytvářelo závažné daňové překážky, jež bránily podnikům v přeshraniční činnosti. Takové daňové překážky vytvářely jednak nadměrnou daňovou zátěž pro podniky, jednak pravděpodobně narušovaly ekonomické podmínky, způsobovaly ekonomickou neefektivnost a měly negativní dopad na přeshraniční investice a růst.

Tento zákon proto představuje jeden z prvků vedoucích k nastolení harmonizovaných mechanismů, jež zajistí účinné řešení sporů týkajících se výkladu a uplatňování dvoustranných daňových smluv a Arbitrážní konvence, a to zejména sporů vedoucích ke dvojímu zdanění.

 

Zákon o evidenci tržeb (263/2020 – částka 97)

Zákon č. 263/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu

Plné znění částky 97 (127 kB)

Z důvodu nouzového stavu v souvislosti s epidemií COVID-19 byly po dobu trvání nouzového stavu zrušeny některé povinnosti vyplývající ze zákona o evidenci tržeb. I po ukončení nouzového stavu se vzhledem k ekonomické situaci trvání těchto výjimek prodlužuje, a to až do 30. září 2020.

 

Zákon o kompenzačním bonusu (262/2020 – částka 97)

Zákon č. 262/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Plné znění částky 97 (127 kB)

V souvislosti s ekonomickými dopady epidemie COVID-19 a nouzového stavu zákon zavádí druhé kompenzační období (1. 5. – 8. 6. 2020), kdy bude osobám samostatně výdělečně činným poskytován kompenzační bonus.

 

Zákon o ochraně spotřebitele (238/2020 – částka 88)

Zákon č. 238/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné znění částky 88 (1 MB)

Cílem novely zákona o ochraně spotřebitele je zejména harmonizace evropského práva, a to prostřednictvím nařízení EU (č. č. 2017/2394) v oblasti přeshraniční spolupráce dozorových orgánů příslušných k vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitelů. Zákon tak nově vymezuje styčné úřady, dozorové pravomoci v rámci státní správy, jakož i další příslušnosti správních orgánů ve věci dodržování zákonů na ochranu spotřebitelů, a to jak vnitrostátních, tak i evropských přepisů.

 

Zákon o oceňování majetku (237/2020 – částka 88)

Zákon č. 237/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Plné zněná částky 88 (1 MB)

Novela zákona o oceňování majetku nově umožňuje ocenění skrze tzv. tržní hodnotu. Dále zákon upřesňuje postupy při oceňování některých konkrétních komodit, kupříkladu věcných břemen či cenových map stavebních pozemků.

 

Zákon o realitním zprostředkování (39/2020 – částka 18)

Zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

Plné znění částky 18 (7 MB)

Zcela nový zákon, který nabývá účinnosti od 1.1.2020, si klade za úkol kontrolu (a v důsledku celkové zlepšení) kvality služeb realitních kanceláří.

Právní předpis jasně vymezuje pravidla, kterými se realitní kanceláře a makléři musí při výkonu své činnosti řídit. Nově je zavedena povinnost uhradit újmu způsobenou výkonem činnosti realitního zprostředkování, s čímž souvisí také povinné pojištění.

Zákon stanovuje kritéria odborné způsobilosti makléřů. Smlouva o zprostředkování musí přímo obsahovat nárok na provizi a její výši, či způsob jejího určení.

 

Zákon o obchodních korporacích (33/2020 – částka 16)

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

Plné znění částky 16 (3 MB)

Komplexní novela zákona o obchodních korporacích nabude ve většině účinnosti k 1.1.2021. Pro přizpůsobení zápisu a zakladatelského právního jednání založeného ve Sbírce listin pak bude platit lhůta do 1.1.2022.

K jedné z nejzásadnějších změn, které se dotknou každého, kdo bude zakládat obchodní společnost, patří nový odstavec k § 23, které stanoví, že pro peněžité vklady v souhrnu nepřesahující částku 20.000,- Kč nebude nutné zakládat zvláštní účet u finanční instituce, ale nově postačí splatit vklady kupříkladu v hotovosti přímo k rukám správce vkladu.

K další velké změně dochází u institutu smlouvy o výkonu funkce člena orgánu společnosti, když novela výslovně stanoví, že bez schválení nejvyššího orgánu společnosti smlouva o výkonu funkce nenabývá účinnosti. Bezplatnost výkonu funkce je v § 59 odst. 3 specifikována pouze na kapitálové společnosti. Zrušuje se § 61 odst. 3, který počítal se souběhem funkcí člena orgánu, který nakonec nebyl v zákoně zakotven.

Současná právní úprava dovoluje, aby členem statutárního orgánu právnické osoby byla jiná právnická osoba, ale nedostatečně vymezuje konkrétního zmocněnce. Novela zavádí povinnost pro právnické osoby, aby při jmenování do funkce zmocnily jedinou způsobilou fyzickou osobu jako svého zástupce. Nesplnění této povinnosti může vést až k zániku funkce právnické osoby.

Novela dále zjednodušuje hlasování per rollam podle § 175, nově postačí rozeslání kopie listiny společníkům.

Nová podoba zákona o obchodních korporacích také v § 396 zcela zrušuje institut statutárního ředitele, ze zákona tak bude v monistickém systému zřizována pouze valná hromada a správní rada.

Blíže budeme o změnách, které tato novela přináší, informovat v samostatném článku.

 

Zákon o právu na digitální služby (12/2020 – částka 5)

Zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

Plné znění částky 5 (198 kB)

Nový zákon o právu na digitální služby zavádí možnost pro občany řešit záležitosti s úřady výhradně elektronicky.

Zákon předpokládá vytvoření katalogu služeb poskytovaných elektronicky. Zároveň bude občanům zřízen elektronický přístup k těm informacím veřejné správy, které se jich týkají, s čímž koresponduje povinnost úřadů tento přístup zajistit.

Listinná forma vyřizování záležitostí zůstane zachována. Novela nabývá účinnosti postupně ve čtyřech fázích, první z nich pak od 1.8.2020, poslední část novely nabude účinnosti 1.1.2025.

 

Zákon, kterým se mění zákon o hospodaření energií (3/2020 – částka 2)

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 2 (12 MB)

Novela upravuje nově definice některých zákonem definovaných pojmů jako např. energetický audit apod. Novela rovněž změnila proces při zpracování průkazu energetické náročnosti budovy (PENB) – při zařazení budovy do nejvyšší třídy, tj. třídy A, již nebude nutné navrhovat další zlepšující opatření. Možnost nahrazení PENB údaji o skutečné spotřebě se zrušuje.

Novela dále zužuje povinnost kontroly systémů pouze na ty s výkonem přesahujícím 70 kW, a systémy
bez automatizačního a řídicího systému nebo smlouvy o energetických službách.

Uvedené změny nabývají účinnosti v patnáctidenní legisvakanční době, tj. počínaje 24.1.2020. Zároveň s novelou vyšla také Vyhláška o energetických specialistech. Energetickým specialistou se nově může stát i právnická osoba. Systém vzdělávání těchto specialistů se mění od základů.

 

Zákon, kterým se mění zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů (1/2020 – částka 1)

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

Plné znění částky 1 (122 kB)

Novela s účinností od 1. ledna 2021 směřuje k lepší ochraně ovzduší České republiky. Zakládá modernizační fond, z něhož budou financovány projekty energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie.

• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme