Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) – tzv. výroba lihovin „studenou cestou“

*

Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy, a to na základě vydání státního povolení (koncese) podle zvláštního právního předpisu.
Koncesní listinu na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů – tzv. výrobu lihovin „studenou cestou“ musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která tuto výrobu provozuje. Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství ČR

Identifikační kód

Kód životní situace

Pojmenování (název) životní situace

Vydání koncesní listiny na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) – tzv. výroba lihovin „studenou cestou“

Základní informace k životní situaci

Konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje lze vyrábět pouze v provozovně schválené ústředním orgánem státní správy, a to na základě vydání státního povolení (koncese) podle zvláštního právního předpisu.
Koncesní listinu na výrobu konzumního lihu, lihovin, ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, medoviny) – tzv. výrobu lihovin „studenou cestou“ musí mít každá fyzická nebo právnická osoba, která tuto výrobu provozuje. Stanovisko k žádosti o koncesi vydává Ministerstvo zemědělství ČR (dále též „MZe ČR“).

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba zletilá nebo právnická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Dosažení věku 18 let. Splnění všech požadovaných náležitostí.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

Podáním písemné žádosti o vydání koncesní listiny s předmětem podnikání „Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením)“ na příslušný živnostenský úřad.

Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

Žádost se podává na místně příslušný živnostenský úřad.
Živnostenské úřady

Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

Obraťte se na příslušného pracovníka živnostenského odboru, po podání žádosti též na příslušného pracovníka odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR, který zodpovídá za vydání odborného stanoviska MZe ČR pro rozhodování o udělení koncesní listiny.

Jaké doklady a informace musíte mít s sebou

Písemná žádost o vydání koncesní listiny musí být, pro potřeby živnostenského úřadu, doložena doklady vyplývajícími ze živnostenského zákona, a to např.:

  • výpisem z obchodního rejstříku,
  • výpisem z rejstříku trestů odpovědného zástupce,
  • dokladem o vzdělání aj.

a dále, pro potřeby MZe ČR, doklady vyplývajícími ze zákona o lihu. Jedná se o doložení:

  • nákresu a popisu výrobního zařízení provozovny,
  • technické dokumentace výrobního zařízení provozovny
  • a dokladu o vlastnickém či jiném právu k výrobnímu zařízení provozovny.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Formuláře k žádosti o vydání koncesní listiny jsou k dispozici na živnostenských úřadech. Součástí popisu výrobního zařízení je tzv. „Vzor přílohy k vydání stanoviska MZe“, který je k dispozici u příslušného pracovníka odboru potravinářské výroby a legislativy MZe ČR.

Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

Správní poplatek za vydání koncesní listiny se hradí živnostenskému úřadu.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Postupuje se podle správního řádu, tj. od podání žádosti o vydání koncesní listiny do jejího vydání nesmí uběhnout více jak 60 dnů.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu

Ministerstvo zemědělství

Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

Můžete využít tuto elektronickou službu

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu

Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 353/2003 Sb, o spotřebních daních
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provádění dalších ust. zákona
Vyhláška Ministerstva zemědělství ČR č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Proti rozhodnutí o neudělení koncesní listiny se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností

Při „černé výrobě lihu“ mohou být uplatněny postihy podle trestního zákona, zákona o spotřebních daních, zákona živnostenského.

Nejčastější dotazy veřejnosti na toto téma a odpovědi na ně

Potřebujete se k věci dozvědět víc? Na koho se obrátit.

Můžete se obrátit na:

  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR – odbor živností, Na Františku 32, 110 15 Praha 1,
  • Ministerstvo zemědělství ČR – odbor potravinářské výroby a legislativy, Těšnov 17, 117 05 Praha 1,
  • jednotlivé živnostenské úřady.

Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Internetové stránky Ministerstva zemědělství ČR
Internetové stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Internetové stránky Ministerstva vnitra ČR

Související životní situace a návody, jak je řešit

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území ČR
Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území ČR
Vydání povolení pěstitelského pálení
Vydání koncesní listiny na výrobu a úpravu kvasného lihu

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor potravinářské výroby Ministerstva zemědělství ČR

Za správnost návodu odpovídá pan/paní

Ing. Zuzana Kášová

Návod je zpracován podle právního stavu ke dni

31. 3. 2005

Kdy byl návod naposledy aktualizován nebo byla ověřena jeho správnost

19. 6. 2006

Datum konce platnosti návodu

Konec platnosti návodu není stanoven.

Případná upřesnění a poznámky k řešení dané životní situace