Kongo (Brazzaville): Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Abuji (Nigérie)

Konžská republika je státem střední Afriky. Leží u pobřeží Atlantického oceánu a prochází jím rovník. Sousedí s Angolou, Kamerunem, Středoafrickou republikou, Konžskou demokratickou republikou a Gabonem. Podnebí je tropické a vlhké, dešťové období je od poloviny září do poloviny prosince a od poloviny ledna do poloviny června; období sucha od poloviny prosince do poloviny ledna a od poloviny června do poloviny září. Území celé republiky tvoří převážně tropické pralesy (2/3 rozlohy země. Obdělávaná půda tvoří pouze 4 % rozlohy Konga. Pouze vnitrozemí země je kopcovitější, nejvyšší horou je Mont Beroungou (903 m).
Konžská republika, do té doby francouzská kolonie, získala samostatnost v roce1960. Od roku 1969 až do roku 1990 zde vládl marxistický režim. Až počátkem 90. let byl zaveden systém více politických stran a tehdy nová ústava (přijata 1992) umožnila více transparentní volební procedury a reformy vládních institucí. Nepočetná populace, obrovské přírodní zdroje a značná podpora ze zahraničí pomohly vytvořit z Konga relativně prosperující zemi subsaharské Afriky.

Kongo je v současné době unitární republikou, praktikující prezidentský systém moci s existencí více politických stran, vytvořený na základě ústavy, přijaté v roce 1992 (doplněné v roce 2002). Politickou a výkonnou moc drží pevně v rukách prezident republiky, který je volen na sedmileté funkční období všelidovým přímým hlasováním. Prezident jmenuje členy vlády. Zákonodárnou moc představuje dvoukomorový parlament, tvořený Senátem (72 členů volených nepřímým hlasováním na 5 let) a Národním shromážděním (137 členů volených všeobecným hlasováním na 5 let). Opoziční strany byly legalizovány teprve v roce 1990. Registrováno je již celkem 100 politických stran, vládnoucí je Konžská strana práce (Parti congolais du travail); za opravdovou opozici lze považovat pouze dvě strany (Union panafricaine pour la démocratie sociale a Union pour la démocratie et la République-Mwinda). Většina ostatních prezidenta podporuje nebo s jeho stranou přímo kolaboruje.
Kongo se na regionálníúrovni orientuje na země CEMAC, z nich zejména na Rovníkovou Guineu a Gabon. Rodiny gabonského prezidenta a konžského prezidenta jsou příbuzensky propojeny. Intenzivní jsou rovněž styky s Angolou. Vztahy s hlavním sousedem KDR jsou napjaté, Konžská republika však silně závisí na KDR v dodávkách elektřiny. Francie má v zemi tradičně silné postavení, v poslední době jí ale konkuruje Čína. K dalším významným partnerům patří USA, Jižní Korea, Malajsie, Rusko, Itálie, Španělsko a Německo.

Kongo je členem OSN, Africké unie, Frankofonie, ACP, Africké rozvojové banky (BAD). Z dalších mezinárodních organizací je členem ACCT, AU, BDEAC, FAO, FZ, G-77, IBRD, ICAC, ICCt, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ITSO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OIF, OPCW, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO, WMO a WTO.
Je rovněž členskou zemí Hospodářské a měnové unie zemí střední Afriky (CEMAC – Union économique et monetaire de l´Afrique centrale). Dohoda o vytvoření této unie byla podepsána v Brazzaville v roce 1964 (původně jako společenství UDEAC) a jejími členy jsou vedle Konga ještě Čad, Gabon, Kamerun, Středoafrická republika a od roku 1985 také Rovníková Guinea. Hlavním cílem CEMAC je vytvoření jednotného trhu s volným pohybem zboží, osob, kapitálu (www.cemac.int).  Unie je však funkční jen velmi omezeně. Existuje totiž nerovnováha mezi pozicemi bohatších a chudších členských států, pohyb zboží a osob je v řadě zemí (Rovníková Guinea, Gabon) silně kontrolován a omezován.  CEMAC je součástí širšího celku – „Hospodářského společenství středoafrických států“ (ECCAS; navíc sem patří Burundi, Rwanda, Angola, KDR a Demokratická republika Svatého Tomáše a Princova ostrova).
Díky těžbě ropy patří Konžská republika do skupiny zemí s nižším středním příjmem, přesto žije velká část populace v chudobě – v celosvětovém žebříčku hodnocení rozvoje dle UNDP je Kongo až na 140. místě ze 187 zemí. Počet obyvatel, žijících pod hranicí chudoby (příjem 1,4,- USD/den) činí cca 50 %, vládě se nedaří chudobu snižovat. Ekonomika země je velmi málo diverzifikovaná, na ropném průmyslu a službách pro toto odvětví je v současnosti zcela závislá. Kongo ve střednědobém horizontu zůstane vývozcem komodit (zejména ropy a dřeva), jeho ekonomika bude proto konjunkturálně kolísat v závislosti na kolísání cen na světových trzích.  Země se navíc potýká s mnoha vážnými problémy zanedbanou infrastrukturou, velmi nepříznivým investičním a podnikatelským klimatem (policejní kontroly v soukromých firmách, vydírání, úplatky, výhružky), obrovskou korupcí (podle mezinárodních statistik patří k zemím s nejvyšší korupcí na světě), špatným řízením podniků a nevýkonnou státní správou, které její ekonomický rozvoj brzdí.

Obchodní klima země je považováno za jedno z nejhorších na světě; Konžská republika je klasifikována z tohoto hlediska na 179. místě z celkového počtu 189 hodnocených zemí (viz „Doing business 2018“). Dle posledního hodnocení ekonomické svobody provedeného organizací „Heritage Foundation“ je Kongo řazeno do skupiny „repressed“ zemí, ze 179 hodnocených zemí se umístilo na 170. místě. Standard and Poor’s udržela hodnocení Konga na B se stabilním výhledem, rovněž Fitch udržela hodnocení na B+ se stabilním výhledem. Předmětem kritiky jsou i netransparentní vztahy s některými asijskými zeměmi, hlavně Čínou, Koreou a Malajsií v oblasti udělování licencí v ropném, těžebním a lesním sektoru. IMF rovněž kritizuje „zahraniční pomoc a investice“ ČLR v zemi (velmi často jde o neprůhledné půjčky). Země, která byla v roce 2011 oddlužena, se tak podle IMF znovu zadlužuje a to za zcela neprůhledných podmínek.
Vláda si uvědomuje nezdravou závislost ekonomiky na těžbě ropy. Realizovala národní rozvojový plán 2012 – 2016 zaměřený na obnovu a diverzifikaci hospodářství (Le chemin d´avenir) a začala připravovat plán Congo vision 2025, který si klade za cíl dostat zemi do kategorie „nových“ ekonomik a zmírnit jednostrannou závislost země na těžbě ropy a dřeva. Značné finanční prostředky investuje do obnovy infrastruktury (letiště, silnice) i výstavby nových energetických zdrojů, domů a bytů. V souladu s plánem se vláda snaží přilákat do země zahraniční investory, rozvíjí zvláštní ekonomické zóny. Prudce se rozvíjí telekomunikace i bankovní sektor.

Nicméně hospodářská krize se prohloubila, jelikož HDP pokračoval v roce 2017 v poklesu na 4,6 procenta z 2,8 procenta v roce 2016. Ačkoli se v roce 2017 zvýšila produkce ropy s tím, že těžba z nového ropného pole (Moho Nord) vstoupila na trh a ceny ropy se začínají zotavovat, růst HDP z ropy nedorovnal HDP z neropných aktivit. Ten se v roce 2017 prudce snížil o 9,2 procenta, neboť strnulá finanční situace spojená s akumulací vládních dluhů a nedoplatků přiměla mnohé společnosti ke snížení aktivit a zaměstnanců. Neropný sektor byl většinou ovlivněn omezenými aktivitami v oblasti telekomunikací, dopravy a stavebnictví. Očekává se, že ekonomický růst se v průběhu roku 2018-2020 pomalu zotaví na průměrných 1,4%. Toto oživení je podpořeno vyšší produkcí ropy a nárůstem aktivit v oblastech ICT a výrobní produkce, protože v listopadu 2017 začala vyrábět cementárna Dangote. Produkce neropného sektoru bude pokračovat v postupném oživování, až dosáhne vrcholu v roce 2019. Očekává se, že průměrná inflace se zastaví pod normou CEMAC ve výši 3 procent. V důsledku toho se očekává, že celková fiskální a vnější rovnováha bude v letech 2018-2020 v důsledku úspěšnou realizaci fiskálních a hospodářských reforem.
Konžská ekonomika prošla v letech 2016 – 2017 krizí, v roce 2018 sice došlo k jejímu mírnému oživení, mnozí Konžané však i nadále čelí extrémně špatným socioekonomickým podmínkám. Špatná správa veřejných financí v posledních letech vedla k tomu, že vláda nedokázala zajistit vyplácení důchodů a platů veřejnému sektoru ani zlepšit kvalitu veřejných služeb. Existující sociální napětí proto nejspíš povede ke sporadickým protestům, které sice nepovedou ke změně režimu, jejich potlačování však vyvolá ze strany mezinárodních organizací a ochránců lidských práv další kritiku autoritativního režimu.

Konžská republika si na žebříčku The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index v roce 2018 polepšila o jedenáct příček (132. místo ze 167 hodnocených zemí), je to však především v důsledku zhoršení situace v okolních státech než vlastním zlepšením. Zemi zůstává stále v kategorii zemí s autoritativním režimem. V rámci šesti zemí Hospodářského a monetárního společenství zemí střední Afriky (Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC) však zůstává třetí za Gabonem a Kamerunem. Hlavním důvodem je nedostatečná demokratizace volebního procesu. Prezident Denis Sassou-Nguesso a PCT vyhráli všechny volby od nástupu k moci v roce 1997. Nezávislí kandidáti čelili během druhého kola voleb útokům ze strany podpůrců PCT, pozorovatelé z řad konžských občanů hlásili případy falšování volebních výsledků. Volby 2017 byly částí opozice bojkotovány z důvodu tvrdého potlačení nepokojů v oblasti Pool. Korupce a nedostatečná transparentnost vlády však zůstávají největšími výzvami Konžské republiky. Na začátku roku 2018 došlo k rozsáhlejší čistce v soudním sektoru. Koncem roku 2017 Mezinárodní měnový fond (MMF) potvrdil, že úřady zapřely část veřejného dluhu; ve skutečnosti se totiž jedná téměř o dvojnásobek deklarované částky. Dochází ke konstantnímu porušování občanských svobod, především svobody projevu. Novináři, kteří nechtějí přijít do konfliktu s úřady, se uchylují k autocenzuře. Přestože se vláda částečně angažuje v dialogu s opozičními stranami, mnoho tzv. „nezávislých stran“ je pouze nástrojem prezidentského tábora. Opozice je rozdrobená, postrádá reálný politický vliv. a má jen malou naději na získání moci ve střednědobém horizontu. Politická kultura je stále velmi silně ovlivněna etnickou identitou, která omezuje vznik politických aliancí založených na výběru dle schopností. V zemi je nadále zakořeněná hluboká interkomunální nedůvěra způsobená mimo jiné i nedostatkem pocitu sdílené národní identity. Očekává se, že PTC s prezidentem v čele udrží moc nejméně do prezidentských voleb v roce 2021, nicméně mimo výše uvedené je též oslabena vnitrostranickými spory a míškami mezi podpůrnými stranami Prezidentské aliance.
Průmysl se podílí 73 % na tvorbě HDP, průmyslový a zpracovatelský sektor v Kongu zůstává i nadále slabý. Nejdůležitějšími odvětvími (mimo ropu) jsou těžba a zpracování dřeva, výroba cementu, zpracování palmového oleje a potravinářství. Lokálně a v malých provozovnách jsou vyráběny cukr, mouka, cigarety, nealkoholické nápoje, pivo.

Páteří průmyslu je těžba ropy, která je hlavním zdrojem zahraničních deviz a příjmů státního rozpočtu – tvoří cca 60% HDP a 90% hodnoty vývozu. Největším dovozcem konžské ropy je ČLR (53%), dále USA (11%), Austrálie a Francie. V roce 2014 dosáhla denní těžba ropy 271 000 barelů, spotřeba je 13 000 barelů denně. Z dlouhodobější perspektivy těžba ropy v Konžské republice klesá, v roce 2015 by ale měly začít produkci dvě hlubokomořská ložiska (Moho sever, Lianzi), těžba v roce 2017 by měla dosáhnout 320 000 barelů/den. Prokázané zásoby ropy činí 1,6 miliard barelů. Zásoby zemního plynu se odhadují na 100 miliard kubických metrů, roční těžba činí 1,1 mld. kubických metrů; veškerá produkce se spotřebovávámístně (většina se zatláčí zpátky do vrtů, část se spotřebuje v plynových elektrárnách na výrobu elektřiny). V Kongu je jedna rafinérie, která zpracovává cca 13 800 barelů/den. Převážná část získaných ropných produktů se spotřebuje v zemi. Italská ENI zkoumala možnost těžby ropných písků – prokázané zásoby na její licenci dosahují 2,5 mld barelů. Extrahovaná těžká ropa by se v místě upravovala – potřebnou energii by dodávala plynová elektrárna, rovněž postavená ENI. Produkce by měla dosáhnout 80 000 barelů denně. Osud tohoto projektu je ale při dnešních nízkých cenách ropy nejistý.
Vedle uhlovodíků má Kongo značné zásoby dalších nerostů, které jsou těženy pouze v omezené míře (zejména železná ruda, uran, zlato, diamanty, potaš). Kongo má vysoké zásoby železné rudy (nalezeno bylo osm velkých ložisek s celkovými zásobami 10 mld tun), může se v budoucnu stát jedním z nejvýznamnějších producentů železné rudy na světě. Těžba na prvním ložisku (Avima) by měla být zahájena již v roce 2015. O práva na těžbu se uchází australské, švýcarské, britské, ruské, kanadské i čínské firmy. V Kongu se těží cca 56 000 karátů diamantů ročně, zejména v severní části země. V Kongu existují dvě cementárny, obě byly postaveny čínskými investory (Forspac, Sonocc). V současnosti je vyrobeno cca 250 000 tun cementu ročně, spotřeba dosahuje 2 mil. tun. Do roku 2016 by měly být postaveny další tři cementárny (pomocí marockých, indických a nigerijských investorů), výroba cementu by měla dosáhnout 2,25 mil. tun ročně.
Stavebnictví: Vláda připravila plán obnovy a diverzifikace hospodářství (Le chemin d´avenir) a začala pracovat na plánu Congo vision 2025. Značné finanční prostředky jsou investovány do obnovy a výstavby infrastruktury (letiště, pozemní komunikace) i výstavby nových energetických zdrojů, domů a bytů. Díky poklesu ceny ropy na světových trzích musely být v roce 2014 kapitálové výdaje omezovány velké infrastrukturní projekty jsou proto v současnosti z velké části financovány pomocí zahraničních půjček (ČLR) a realizují je za neprůhledných podmínek čínské firmy.

Zemědělství: V Kongu můžeme pozorovat vysokou míru urbanizace – v Brazzaville a Pointe Noire žije kolem 60% obyvatel. Společně s rybolovem je zemědělství málo rozvinutým a dlouhodobě zanedbaným sektorem hospodářství. Důvodem je pravděpodobně velmi nízká hustota osídlení země, vysoké produkční náklady a nedostatečná síť pozemních komunikací na venkově. Využívaná zemědělská půda zaujímá méně než 3 % rozlohy státu. Většina produkce je pro osobní spotřebu. Kongo není ve výrobě potravin (rostlinného ani živočišného původu) soběstačné – téměř 70% potravin se dováží. Reforma zemědělství je proto jedním z pilířů plánu prezidenta na obnovu a diverzifikaci hospodářství. Pěstuje se maniok, plantainy, rýže, kukuřice, cukrová třtina, káva, arašídy a zelenina. Zahraniční investice směřují do plantáží palmy olejné a gumovníku. Chová se hovězí dobytek, ovce, vepři a drůbež. Rybolov je provozován jak v řekách ve vnitrozemí tak v pobřežním pásmu Guinejského zálivu a nepokryje ani domácí spotřebu. Vláda podpořila program pěstování sladkovodních ryb.

Těžba dřeva: je druhým nejvýznamnějším devizovým zdrojem Konga. Pralesy pokrývají 60% plochy země, 2 mil ha je těžitelných. Sektor (zejména udělování těžebních licencí a daňových úlev) je ale poznamenán neprůhledností a velkou korupcí. Těží se a do zahraničí vyváží zhruba 1,7 mil m3 ročně (přesná data o množství vytěženého a vyvezeného dřeva jsou ale nedostupná). Zákon o lesích z roku 2005 předpokládá, že 85% dřeva bude částečně zpracováváno v Kongu. Vláda se alespoň verbálně snaží často nezákonné drancování tropických pralesů omezit. V roce 2010 podepsala s EU dohodu o označování a sledování vyváženého dřeva.

Služby: Sektor obchodu a služeb se rychle rozvíjí a dnes již vytváří cca 22 % HDP. Největší částí odvětví služeb (vedle služeb pro ropný sektor) zůstávají dopravní služby a logistika pro regionální obchod. Velkou reformu prodělal bankovní sektor a telekomunikace, které se rychle rozvíjí. Turistika je zatím díky nedostatečným ubytovacím kapacitám, špatné infrastruktuře a vysokým cenám letenek velmi málo rozvinutá, nicméně skýtá do budoucna velký potenciál. Orientuje se zejména na národní parky a rezervace, z nichž nejznámější jsou rezervace Conkouati a Národní park Odzala a Noubaké-Ndoki v oblasti deštného pralesa, kde se vyskytují nížinné gorily a pralesní sloni. Turistický ruch se rovněž rozvíjí v Pointe-Noire, kde jsou k dispozici slušné hotely a pláže.

Infrastruktura: Dopravní síť je stále ve špatném stavu. Z cca 17 000 km silnic a cest je pouhých 1000 km asfaltovaných. Oprava klíčové silnice RN1, která spojuje Brazzaville s hlavním přístavem země PointeNoire (cca 500 km) nebyla dosud dokončena. Podstatně v lepším stavu je silnice RN2 směrem na sever do oblasti odkud pochází prezident Sassou Nguesso. Sever (na hranicích se Středoafrickou republikou a Kamerunem) je téměř bez pozemních komunikací a doprava je zajišťována loděmi a letadly. V Kongu je 886 km železničních tratí, které provozuje společnost Chemin de Fer Congo-Océan. Hlavní trať mezi Brazzaville a Pointe Noire, na jejíž rekonstrukci vláda vyčlenila 118 mil Euro, byla sice opravena, provoz je ale přerušovaný a nespolehlivý. Dopravci někdy volí kombinovanou pozemní/vodní cestu přes Kinshasu nebo leteckou přepravu z Matadi (KDR). Splavných je cca 1120 km vodních cest. Komerční plavba po řece Kongo z Brazzaville/Kinshasy a po řece Ubangui do Středoafrické republiky již byla obnovena. Přístav Pointe-Noire, přes který proudí 90% zboží směřujícího do Konga je jediný hlubokomořský přístav v regionu, jeho roční kapacita dosahuje 5-6 mil. tun zboží. Kontejnerový terminál provozuje francouzská firma Bolloré. V Kongu je 8 letišť se zpevněnou přistávací dráhou a 19 polních letišť. Dvě letiště mají statut mezinárodního (Brazzaville a Pointe-Noire). Domácí dopravu obstarávají dvě společnosti (ECAIR a Trans Air Congo). Z Evropy do Konga létá společnost Air France, dále Air Maroc, South African Airlines a Ethiopian Airlines. Telekomunikační služby prodělávají bouřlivý rozvoj. Pevných linek je asi 15000 a stěží stačí pokrýt potřeby státních orgánů. V Kongu ale působí čtyři mobilní operátoři MTN, Airtel, Bintel a Warid – počet mobilních telefonů dosahuje 4,2 mil (90%!!). V Kongu je 45 poskytovatelů internetového připojení, internet užívá cca 500 000 lidí.
Výroba elektrické energie: Přístup k elektřině má pouze cca 45% obyvatel ve městech, míra elektrifikace na venkově je velmi nízká (5%). Elektrifikace je proto jedním z pilířů rozvojových plánů vlády, potenciál je obrovský (jen z vodních zdrojů se odhaduje na 14000 MW). Elektrickou energii získává Kongo ze tří vodních a jedné tepelné (plynové) elektrárny, instalovaná kapacita je cca 560 MW. Využíván je ale pouze zlomek instalované kapacity. Kongo spotřebuje asi 588 mil kWh, vyrábí 559 mil. kWh (odhad CIA 2012), a zbytek dováží ze sousední KDR. Problematická je distribuce – většina vedení byla poškozena během občanské války a dosud se opravuje. Výpadky proudu jsou proto velmi časté a velmi omezují rychlejší rozvoj hospodářství. Výroba pomocí generátorů pak zdražuje veškeré podnikání v zemi.

Přijímaná a poskytovaná rozvojová pomoc: Dle údajů OECD přijalo Kongo v roce 2016 120 mil. USD. Hlavním donorem byla Francie (43 mil. USD, zaměřuje se především na životní prostředí, vzdělání a infrastrukturu), dále pak Global Fund (5 mil. USD), a evropské instituce (18 mil USD). Japonsko se angažuje v oblasti vzdělávání a zdravotnictví. Výše čínské pomoci není známa (odhaduje se na 300 mil. USD/rok), spolupráce s ČLR (ale i ostatními asijskými státy) je podle vyjádření MMF značně netransparentní. Čína poskytuje výhodné dlouhodobé půjčky na výstavbu infrastruktury (čínskými firmami). Evropská unie poskytla v rámci 10. EDF (2008 – 2013) pomoc ve výši 85 mil Euro (obálka A) a dalších 3,2 mil Euro (obálka B), zaměřuje se zejména na infrastrukturní projekty, dobrou správu věcí veřejných (včetně ekonomiky), management lesního hospodářství a zdravotnictví. V rámci 11. EDF ( 2013 – 2020) bude poskytnuta pomoc ve výši 103 mil. Euro na zlepšení podnikatelského a obchodního prostředí (včetně usnadnění celních procedur) a podporu místní samosprávy.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Konžská republika
 • francouzsky: République du Congo
 • zkrácené názvy: Kongo, Kongo-Brazzaville

Hlava státu: Prezidentem je generál Denis Sassou Nguesso, který vedle funkce hlavy státu zastává i funkci předsedy vlády a vrchního velitele ozbrojených sil. Narodil se v roce 1943, prezidentem byl poprvé v letech 1979-1992 a poté znovu v letech 1997-2003 (znovuzvolený 2003 a 2009). Svůj post obhájil i v prezidentských volbách konaných v březnu 2016 poté, co si změnou ústavy uzákonil možnost opětovného zvolení. Je volen na 7 let. Prezident stojí v čele vlády, kterou jmenuje.

Současný prezident země Sassou Nguesso byl znovu zvolen v březnu 2016. Volby doprovázely protesty opozice a policejní represe ze strany vlády. Situace se však v průběhu roku 2017 uklidnila. Hlavní bezpečnostní výzvou pro vládu Sassou Nguessa zůstává tak krize v oblasti Pool západně od Brazzaville, která trvá s větší či menší intenzitou posledních 20 let. Původně politické povstání se proměnilo v hnutí warlordů vedených „pastorem“ Ntumim a jehož členové se označují jako Ninjas. Hlavní politický protivník prezidenta a jeho nejsilnější protikandidát v prezidentských volbách Kolélas se od hnutí distancoval.

Podle zveřejněné zprávy OSN musela v průběhu 2017 téměř třetina populace oblasti Pool, cca 81 000 lidí, vzhledem k násilnostem ze strany Ninjas opustit domovy. Vláda Ssasou pokouší s Ntumi jednat o ukončení rebélie, přestože je zřejmé, že tato má dnes charakter banditismu než politického hnutí. Dle závěru roku 2017 se zdá, že by po letech konfliktu mezi Ninjas a vládou k dohodě mohlo dojít.

Vláda v reakci na pokles cen ropy, na které je ekonomika Konga silně závislá, zahájila sociální projekty pro roky 2016-2021 „Pohyb směrem k rozvoji“, a iniciativu „Vivre ensemble“, které jsou zaměřeny na diversifikaci ekonomiky a mají podporovat dialog a národní soudržnost.

V červenci 2017 proběhly parlamentní a místní volby. Hlavní politická strana Konžská labouristická strana (PCT) získala většinu mandátů a dle očekávání nedošlo k žádným zásadním změnám na klíčových ministerských pozicích.

Složení vlády:

předseda vlády: Clement MOUAMBA

 • Doprava, civilní letectví a loďstvo: Rodolphe Adada
 • Ekonomika, finance, plánování: Gilbert Ondongo
 • Průmyslový rozvoj a soukromý sektor: Isidore Mvouba
 • Práce, sociální zabezpečení: Émile Ouosso
 • Finance a rozpočet: Calixte Ganongo
 • Národní obrana: Charles Richard Mondjo
 • Spravedlnost a lidská práva: Pierre Mabiala
 • Lesy a životní prostředí: Rosalie Matondo
 • Zemědělství, chov a rybolov: Henri Djombo
 • Státní služba a reforma: Guy Brice Parfait Kolélas
 • Stavebnictví, rozvoj měst, výstavba bytů: Caude Alphonse Nsilou
 • Energetika a vodní hospodářství: Serge Blaise Zoniaba
 • Zahraniční věci a spolupráce: Jean Claude Gakosso
 • Zdravotnictví a populace:François Ibovi
 • Infrastruktura a veřejné práce: Jean Jacques Bouya
 • Vnitro a decentralizace: Raymond Zéphirin Mboulou
 • Hornictví a geologie: Pierre Oba
 • Ropný průmysl: André Raphaël Loemba
 • Územní správa a plánování: Jean Jacques Bouya
 • Malé a střední podnikání: Yvonne Adélaide Mougany
 • Technické vzdělávání, zaměstnanost: Josué Rodrigue Ngouonimba
 • Obchod a zásobování: Claudine Mounari
 • Speciální ekonomické zóny: Alain Akouala Antipault
 • Základní a střední školství: Anatole Collinet Makosso
 • Vědecký výzkum: Bruno Jean Richard Itoua
 • Pošty, telekomunikace: Léon Juste Ibombo
 • Kultura, umění: Leonidas Carel Mottom Mamoni
 • Sociální záležitosti, humanitární pomoc: Antoinette Dinga Djongo
 • Vysoké školství:Bruno Jean Richard Itoua
 • Turistika: Arlette Soudan Nonault
 • Pozemky a státní půda: Pierre Mabiala
 • Styk s parlamentem, mluvčí vlády: Lézin Thierry Moungalla
 • Sport a mládež: Léon Alfred Opimbat
 • Záležitosti žen: Inés Bertille Nefer Ingani
 • Mládež, občanská výchova: Destinée Armelia Doukaga

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Demografické ukazatele:

 • Počet obyvatel: 5,3 mil.
 • Hustota obyvatel: 13,8 obyvatel/km2
 • Podíl městského obyvatelstva: 65 % (z nichž většina ve dvou městech: v Brazzaville – cca 1,6 mil. obyvatel a Pointe-Noire – cca 850 000 obyvatel).
 • Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: 1,5 mil. (36%)
 • Roční přírůstek obyvatelstva: 1,94 %

Věková struktura:

 • 0-14 let 41 %
 • 15-64 56 %
 • 65 let a více 3 %

V zemi žije přibližně 61 etnik. Nejvýznamnějším etnikem jsou Kongové, kteří žijí na západě země mezi Brazzaville a Pointe-Noire. Dalšími významnými etniky jsou Sangha, Teke východně a Mboši.
Z cizinců jsou nejvíce zastoupeni Francouzi, Řekové, Italové, Portugalci, Číňané, Libanonci a západoafričané (souhrnné označení pro obchodníky původem z frankofonních států západní Afriky).

30 % obyvatel se hlásí k římsko-katolickému vyznání, 20 % obyvatel se hlásí k různým protestantským církvím. 48 % obyvatel jsou animisté nebo praktikují některé z afro-křesťanských náboženství, 2% obyvatel jsou muslimové.

Úředním jazykem je francouzština. Hlavními místními jazyky jsou monokutuba (kreolština založená na jazyce kikongo), kterou ovládá cca 60 % obyvatelstva a lingala (cca 20 %). Přibližně 97 % obyvatelstva hovoří bantuskými jazyky kikongo, lingala, teke a mboši.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

2014

2015

2016

2017

2018

nominál HDP (mld. USD)

 

14,2

8,6

7,8

8,3

10,2

růst reál HDP (%)

 

6,8

2,6

-1,9

-4,4

1,0

poč. obyvatel (mil.)

 

4,5

4,6

4,7

5,3

5,4

inflace (%)

0,9

2,6

3,6

-0,4

1,6

zdroj: EIU, CIA

 

Přestože neropný sektor prodělává rychlý růst, Kongo stále ještě zůstává vývozcem komodit. Je čtvrtým největším producentem ropy v Africe – ropný průmysl tvoří cca 60% HDP, ropa tvo ří 90% exportu. Současná administrativa čelí obtížným ekonomickým výzvám, které by měly stimulovat oživení ekonomiky a snížit chudobu. Pokles cen ropy, který začal v roce 2014, omezil vládní výdaje; nižší ceny ropy nutily vládu snížit plánované výdaje o více než 1 miliardu dolarů. Fiskální deficit dosáhl v roce 2017 11% HDP. Neschopnost vlády platit platy státních zaměstnanců vedla k mnoha stávkám oborových skupin, včetně lékařů, zdravotních sester a učitelů. V důsledku víceleté recese se země v roce 2017 dostala k novému programu MMF; MMF konstatoval, že přetrvávající závislost země na ropě, neudržitelný dluh a významná slabost státní správy jsou klíčovými překážkami hospodářství země.
V roce 2018 se úroveň zahraničního dluhu země přiblížila 120% HDP. MMF vyzval vládu, aby před tím, než se dohodne na novém balíčku makroekonomických úprav, opětovně vyjednal úroveň dluhů na udržitelnou úroveň.
V roce 2017 došlo k poklesu HDP na 4,6 procenta z 2,8 procenta v roce 2016. Ačkoli se v roce 2017 zvýšila produkce ropy s tím, že těžba z nového ropného pole (Moho Nord) vstoupila na trh a ceny ropy se začínají zotavovat, růst HDP z ropy nedorovnal HDP z neropných aktivit. Ten se v roce 2017 prudce snížil o 9,2 procenta, neboť strnulá finanční situace spojená s akumulací vládních dluhů a nedoplatků přiměla mnohé společnosti ke snížení aktivit a zaměstnanců. Neropný sektor byl většinou ovlivněn omezenými aktivitami v oblasti telekomunikací, dopravy a stavebnictví. Očekává se, že ekonomický růst se v průběhu roku 2018-2020 pomalu zotaví na průměrných 1,4%. Toto oživení je podpořeno vyšší produkcí ropy a nárůstem aktivit v oblastech ICT a výrobní produkce, protože v listopadu 2017 začala vyrábět cementárna Dangote. Produkce neropného sektoru bude pokračovat v postupném oživování, až dosáhne vrcholu v roce 2019. Očekává se, že průměrná inflace se zastaví pod normou CEMAC ve výši 3 procent. V důsledku toho se očekává, že celková fiskální a vnější rovnováha bude v letech 2018-2020 v důsledku úspěšnou realizaci fiskálních a hospodářských reforem.

Konžská republika je země s velmi slabě diverzifikovanou ekonomikou primárně závislou na příjmech z těžby ropy. I přes pokračující snahy o podporu diverzifikace, růst reálného HDP je stále silně ovlivňován změnami v objemu výroby ropy (příjmy z ropy nadále představují zhruba 40% HDP). V roce 2018 došlo k nárůstu její výroby na průměrných 317 000 barelů/den. V důsledku zahájení těžby na nových ropných polích, včetně hlubinného projektu offshore Moho North project (realizován firmami Total a Chevron) a Banga Kayo se předpokládá další růst až na 337 000 barelů/den v roce 2020.
Po dvou letech recese (2016-17) lze tak mapovat ekonomický růst, který činil v roce 2018 1%. Ačkoli se zlepšení výsledků těžby ropy podepsalo na růstu ekonomiky, neropný sektor v tomto období spíše stagnoval. Předpokládáme pevnější růst reálného HDP v letech 2019-20, a to ve výši 2,7% a 2,4%, a sice v důsledku pokračujícího růstu ropné produkce, ale i postupného, sice stále pomalého, navyšování zemědělské (zejména dřevařské) a výrobní produkce v sektoru služeb, včetně telekomunikací. Nicméně investice do neropného sektoru zůstanou nízké, vzhledem k mimořádně slabé důvěře investorů a velmi obtížnému podnikatelskému prostředí v zemi.
Konžská republika je, jako člen středoafrické měnové unie, svou měnou – FCFA (středoafrickým frankem) vázána na euro, potažmo na vývoj vztahu EUR-USD. Současná hodnota 1 EUR odpovídá 655,96 CFA a reflektuje posilování eura v roce 2018. Co se týče inflace, dosáhla v roce 2018 3%, což představuje nárůst o 1,6%. Index cen potravin zůstává nadále velmi vysoký, jelikož je většinu z nich stále nutné dovážet.

Běžný účet země byl silně ovlivněn celosvětovým vývojem cen ropy, jelikož v případě Konžské republiky představují kolem 80% z celkových výnosů z vývozu. Dopad vyšších světových cen ropy v roce 2018 způsobil nárůst objemu výroby této komodity, což vedlo k nárůstu vývozu a navýšení příjmů z něj ve výši 6,6% HDP (v porovnání s dvojciferným schodkem v roce 2017). Tuto tendenci růstu lze předpokládat i v letech 2019-20. Výdaje na dovoz se budou zvyšovat v důsledku ekonomického růstu a s tím související poptávkou po zboží. Celkově očekáváme, že přebytek běžného účtu klesne z 6,6% HDP v roce 2018 na 2,4% HDP v roce 2020. Mezinárodní rezervy se budou postupně zvyšovat, nadále však budou pokrývat méně než jeden měsíc dovozu.
Vláda bude i nadále upřednostňovat své strategické vztahy s Čínou, aby byl zajištěn přísun investic a možnosti úvěrů. Příjem přímých zahraničních investic a půjček bude však spíše pomalý z důvodu větší obezřetnosti ze strany čínských úřadů poskytovat investice a půjčky do zemí subsaharské Afriky po velkých provozních ztrátách na některých nedávných projektech. Francie zůstane důležitým obchodním a investičním partnerem. Francie se zavázala, v případě, že Konžská republika podepíše program s MMF, odečte konžský dluh ve výši 135 milionů USD. Odhaduje se, že k podpisu dohody dojde v letech 2019-20.

 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018

rozp. příjmy (% HDP)

 

45,3

41,2

42,3

na

na

rozp. výdaje

42,3

44,6

45,2

na

na

bilance rozpočtu

3,0

-9,6

-7,6

-10,5

7,9

zdroj WB

 

Rozpočet Konga je silně závislý na exportu ropy a ropných produktů (3/4 vládních příjmů a více než 80 % jeho vývozu).
Rozpočet na rok 2018 byl přijat s peněžním deficitem kolem 778,9 miliardy CFA. Jedná se o něco málo přes 1,602,7 miliardy CFA franků s mírným nárůstem oproti loňským prognózám. Země se bude jistě muset zadlužit, aby uhradila část tohoto deficitu. Rozpočet na rok 2018 zohledňuje zvláštní hospodářský a finanční kontext, v němž se země nachází. Hotovostní schodek v řádu 778,9 miliardy CFA bude muset být pokryt buď 219 miliardami CFA z domácího financování nebo přebytku rozpočtu, a 559 miliard CFA z externího financování nebo příspěvku mezinárodních dárců. Na druhou stranu, fiskální rok by měl vygenerovat plánovaný přebytek 219 miliard CFA. Podle konžského ministra financí Calixte Ganonga se jedná o prognózy vypracované na základě makroekonomického rámce dohodnutého s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) s cílem uzavřít tříletý hospodářský a finanční program (2018-2020) pro Kongo, který počítá se zlepšením hospodářské situace země. Rozpočet státu na rok 2018 počítá s příjmy ve výši 1,602 miliardy CFA a výdaji 1,383 miliardy CFA. Oproti rozpočtu na rok 2017, který činil jen více než 1 500 miliard CFA, se jedná o mírné navýšení.

Vláda přijala dne 6. října 2018 v Radě ministrů návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši 2308,7 mld CFA oproti 1602,6 mld F CFA rozpočtu na 2018, což představuje nárůst o více než 700 miliard. CFA franky. Vláda je i přes toto navýšení zdrojů opatrná, protože v roce 2019 se rozhodla pro obezřetnostní fiskální politiku. Je založena na zajištění státních příjmů, kontrole výdajů a udržitelnosti veřejného dluhu. V rozhovorech s MMF vláda pracuje na reformě veřejných financí, přeplánování dluhu, boji proti korupci, zlepšení podnikatelského prostředí, financování zranitelných sociálních vrstev, diverzifikaci hospodářství. Tyto a další snahy by měly Kongu umožnit obnovit makroekonomickou rovnováhu. Od roku 2014 dochází v Kongu k poklesu rozpočtových zdrojů po krizi v důsledku snížení ceny barelu ropy. Zvýšení rozpočtu by mělo vládě umožnit mít v roce 2019 určitý manévrovací prostor.

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

v mil. USD

2014

2015

2016

2017

2018

bilance běžného účtu

 

679

-4627

-5480

-1329

2438

kapitálový účet

77

na

na

na

na

finanční účet

934

na

na

na

na

devizové rezervy

4 981

2 279

822

625

422

vnější zadlužení (v mil. USD)

 

4 860

4 324

4 817

na

na

veřejný dluh (% HDP)

na

48

83,1

92,2

102,1

zahraniční dluh

na

4 324

4 721

5197

na

údaje zdroj: EIU, CIA

 

Běžný účet země byl silně ovlivněn celosvětovým vývojem cen ropy, jelikož v případě Konžské republiky představují kolem 80% z celkových výnosů z vývozu. Dopad vyšších světových cen ropy v roce 2018 způsobil nárůst objemu výroby této komodity, což vedlo k nárůstu vývozu a navýšení příjmů z něj ve výši 6,6% HDP (v porovnání s dvojciferným schodkem v roce 2017). Tuto tendenci růstu lze předpokládat i v letech 2019-20. Výdaje na dovoz se budou zvyšovat v důsledku ekonomického růstu a s tím související poptávkou po zboží. Celkově očekáváme, že přebytek běžného účtu klesne z 6,6% HDP v roce 2018 na 2,4% HDP v roce 2020. Mezinárodní rezervy se budou postupně zvyšovat, nadále však budou pokrývat méně než jeden měsíc dovozu.
Vláda bude i nadále upřednostňovat své strategické vztahy s Čínou, aby byl zajištěn přísun investic a možnosti úvěrů. Příjem přímých zahraničních investic a půjček bude však spíše pomalý z důvodu větší obezřetnosti ze strany čínských úřadů poskytovat investice a půjčky do zemí subsaharské Afriky po velkých provozních ztrátách na některých nedávných projektech. Francie zůstane důležitým obchodním a investičním partnerem. Francie se zavázala, v případě, že Konžská republika podepíše program s MMF, odečte konžský dluh ve výši 135 milionů USD. Odhaduje se, že k podpisu dohody dojde v letech 2019-20.
Mezinárodní měnový fond (MMF) odhadoval konžský veřejný dluh v roce 2017 na 5329 miliard FCFA. V rozhovorech s institucí Bretton Wood pracuje vláda na reformě veřejných financí, přeplánování dluhu, boji proti korupci, zlepšení podnikatelského prostředí, financování zranitelných sociálních vrstev a diverzifikaci hospodářství.

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní soustava Konžské republiky je kontrolována společnou Centrální bankou středoafrických zemí – BEAC se sídlem v kamerunském Yaoundé. Ta dozírá na činnost bank i v ostatních členských zemích středoafrického integračního seskupení UDEAC (měnové zóny CEMAC). CFA-frank může mezi šesti členskými zeměmi CEMAC volně cirkulovat a lze jej směnit na jiné světové měny přes bankovní systém na základě obchodních dokumentů. Centrální banka BEAC emituje oběživo a dozírá na likviditu uvnitř středoafrické měnové zóny přes rediskontní sazby a kontrolu členských peněžních trhů. Bankovní sektor prošel od roku 2000 zásadní rekonstrukcí, která spočívala v privatizaci převážné většiny komerčních bank.

Hlavní komerční banky:

 • Afriland Firts Bank
 • Credit du Congo (Maroko)
 • BGFI Bank Congo
 • Banque Commerciale Internationale
 • Ecobank Congo
 • UBA Bank
 • La Congolaise de Banque
 • Mutuelles Congolaises d´epargne et de credit
 • Banque congolaise de l´habitat (BCH)
 • Société Générale
 • Banque Postale du Congo (BPC)

Banky postupně rozšiřují paletu bankovních produktů (akreditivy, komerční úvěry) a přijímají více a více pobídek pro poskytování úvěrů pro střednědobé investice soukromých subjektů. Moderní bankovní produkty (elektronický banking) však nejsou zatím příliš rozšířeny.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Konžský daňový systém se zvolna přizpůsobuje jednotnému systému v rámci zemí CEMAC, je však stále velmi komplikovaný a díky vysoké korupci jsou velmi časté daňové úniky. Dochází ke dvěma extrémům, buď podnik díky úplatkům neplatí žádné daně, nebo platí přehnaně vysoké daně. Hlavním zdrojem daňových příjmů jsou ropné společnosti a speditéři. Většina obyvatelstva vzhledem k velkému rozsahu neformálního sektoru neplatí žádné daně. Konžský daňový systém tvoří následující základní přímé a nepřímé daně a sociální pojištění zaměstnanců:

1. Daň z příjmu fyzických osob (Personal Income Tax) – je progresivní podle příjmu v pásmu 10 – 50%,

2. Daň podniková – 30% ze zisku, speciální daňový režim mají investoři první tři roky podnikání (viz níže)

3. Daň z přidané hodnoty (Value Added Tax – VAT) – 18,0 %, 10% VAT platí pro balenou vodu, cement, cukr a kuřata původem v Konžské republice, 0% VAT platí pro mléko, obilniny, ovoce a zeleninu, léky a hnojiva konžského původu.

4. Spotřební daň ve výši 25% na luxusní zboží, 20% na pivo 5. Sociální pojištění (Social Security Fund) – 22,3 % ze mzdy (+další 4% odvádí z platu zaměstnanec), zahrnuje úrazové pojištění ve výši 2-4 %.

Podnikání je zatíženo řadou dalších plateb a odvodů (daň z nemovitosti 15%, daň za obchodní licenci, srážková daň, daň z převodu 1%, stavební daň, daň z pronájmů, daň environmentální, daň z vozidla, platí se i různé registrační poplatky atd.).

Daňové výhody jsou přiznávány pouze společnostem, nikoliv soukromým osobám. Noví investoři mají obvykle 3leté daňové prázdniny (mohou si ale vyjednat v závislosti na výši investice daňové a celní prázdniny až na 10 let a další výjimky). Pokud během tří let realizují novou investici ve výši nejméně jedné třetiny již investovaných peněz, získají v následujícím období 50% daňové úlevy. Další úlevy mohou získat investoři, kteří část zisku investují do sociálních služeb nebo v oblastech, které jsou považovány za zaostalé. Daňové úlevy mohou získat společnosti vlastněné alespoň z 25% místním subjektem.

Podle ustanovení zákona o DPH podléhají všechny hospodářské činnosti vykonávané v Konžské republice DPH bez ohledu na jejich účel, ziskovost nebo právní postavení podniku, který je vykonává, a bez ohledu na to, zda jsou tyto činnosti obvyklé, příležitostné, nebo pocházejí z Konžské republiky nebo ze zahraničí. Každá fyzická nebo právnická osoba, která vykonává průmyslovou, obchodní nebo odbornou činnost, podléhá DPH, pokud to není výslovně vyňato zákonem.
Míra spotřeby a spotřebních daní se pohybuje od 5% do 80%. Spotřební daně jsou na všech místních výrobcích splatné ve výši 10%, zatímco dovážené zboží podléhá spotřební dani ve výši 25% a dovozu ojetých vozidel, traktorů, přívěsů a návěsů starších 15 let. ve výši 12%.
Dovážené nealkoholické nápoje podléhají spotřební dani podle zvláštního celního zařazení.

Podrobné informace viz: Doing Business – daně, investice v DR Kongu, www.izf.net, www.droitafrique.com, www.mefb-cg.org.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Abuji (Nigérie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem