Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Lékaři posudkové služby České správy sociálního zabezpečení pro účely nemocenského pojištění provádí kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři.

Identifikační kód

*

Kód životní situace

*

Pojmenování (název) životní situace

Kontrola posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Základní informace k životní situaci

Okresní správy sociálního zabezpečení pro účely nemocenského pojištění provádí kontrolu správnosti posuzování zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícími lékaři.

Kontroly se týkají také pojištěnců, kteří pobývají v České republice a jsou pojištěni u zahraničního nositele pojištění členského státu Evropské unie nebo státu, s nímž má Česká republika smlouvu o sociálním zabezpečení.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Pojištěnce ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti předvolává ošetřující lékař.

Lékař oddělení LPS OSSZ provádí obvykle kontrolu na pracovišti ošetřujícího lékaře za osobní účasti posuzovaného pojištěnce. Může určit, zda je osobní přítomnost pojištěnce potřebná a může také určit jiné místo kontroly, např. pracoviště LPS.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pojištěnec, který je dočasně práce neschopný, je povinen se dostavit v určeném termínu k ošetřujícímu lékaři nebo k lékaři příslušného orgánu nemocenského pojištění ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti.

Při kontrole předkládá posudkovému lékaři platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas a doklady potřebné ke kontrole posouzení zdravotního stavu a dočasné pracovní neschopnosti.

Lékař orgánu nemocenského pojištění jej může vyšetřit nebo odeslat na vyšetření do určeného zdravotnického zařízení.

Lékař orgánu nemocenského pojištění může dát podnět ošetřujícímu lékaři k ukončení dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že tak ošetřující lékař neučiní, dá podnět k rozhodnutí okresní správě sociálního zabezpečení, Pražské správě sociálního zabezpečení nebo Městské správě sociálního zabezpečení Brno (dále též „OSSZ/ PSSZ/ MSSZ“) o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud zjistí, že nejsou důvody pro její další trvání.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Pojištěnec je povinen dostavit se na výzvu ošetřujícího lékaře, nebo i na základě vlastní potřeby, ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti

Jestliže pojištěnci brání vážné důvody, aby se v určeném termínu ke kontrole dostavil, sdělí tyto důvody ošetřujícímu lékaři a projedná s ním náhradní termín.

Na které instituci životní situaci řešit

Pojištěnec se obrací na svého ošetřujícího lékaře a na příslušnou OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, referát lékařské posudkové služby.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kontakty na oddělení LPS OSSZ naleznete na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

K jednání s lékařem LPS OSSZ  je nutné mít k dispozici:

  • platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas,
  • doklad o pracovní neschopnosti.

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dokladem o dočasné pracovní neschopnosti je tiskopis „Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti“, který vystavuje ošetřující lékař.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatky nejsou stanoveny.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pojištěnec je povinen dostavit se ke kontrole posuzování dočasné pracovní neschopnosti v určeném termínu.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníkem je dočasně práce neschopný pojištěnec, případně jeho opatrovník nebo právní zástupce na základě plné moci.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Pojištěnec je, mimo jiné:

  • povinen dodržovat režim dočasně práce neschopného pojištěnce, umožnit jeho kontrolu příslušnému orgánu nemocenského pojištění a též zaměstnavateli v rozsahu určeném zákonem o nemocenském pojištění,
  • povinen oznámit příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ (nejpozději následující den po dni kontroly) důvod své nepřítomnosti v místě pobytu v době kontroly dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,
  • povinen požádat předem o povolení změny místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti,
  • oprávněn požádat příslušný orgán nemocenského pojištění o informaci o čerpání podpůrčí doby pro výplatu nemocenského.

Elektronická služba, kterou lze využít

Případný dotaz můžete zaslat na elektronickou podatelnu příslušných pracovišť LPS ČSSZ/ OSSZ.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou související předpisy

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Pokud ukončí dočasnou pracovní neschopnost ošetřující lékař a pojištěnec s ukončením nesouhlasí, má možnost podat návrh na přezkoumání rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti ošetřujícímu lékaři, který rozhodnutí vydal. Pokud mu ošetřující lékař nebo zdravotnické zařízení nevyhoví, předá je příslušnému správnímu úřadu.

Pokud je ukončena dočasná pracovní neschopnost rozhodnutím OSSZ/ PSSZ/ MSSZ, může pojištěnec podat odvolání k České správě sociálního zabezpečení, prostřednictvím příslušné OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Ve věcech nemocenského pojištění lze za závažné porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, nebo pokud pojištěnec neodevzdá při ukončení dočasné pracovní neschopnosti rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, uložit pokutu do 20 000 Kč.

Pojištěnci, který porušil režim dočasně práce neschopného pojištěnce, může být nemocenské dočasně kráceno nebo odňato.

Nejčastější dotazy

Jsem pozván ke kontrole posudkovým lékařem na stejný den, kdy jsem objednán na vyšetření do nemocnice. Co mám udělat?

Obraťte se osobně nebo telefonicky na Vašeho ošetřujícího lékaře, sdělte mu důvody, pro které se nemůžete dostavit ke kontrole, a dohodněte se na jiném termínu.

Jaké jsou následky nedostavení se ke kontrole dočasné pracovní neschopnosti?

Občan, který se bez vážného důvodu nedostavil ke kontrole u ošetřujícího lékaře ve stanovený den, je uznán práce schopným tímto dnem.

Pokud občan prokáže závažné důvody, pro které se nemohl dostavit ke kontrole, a důvody pracovní neschopnosti dále trvají, lékař uzná trvání pracovní neschopnosti dodatečně, nejvýše však tři dny zpět. Uznání delší doby je možné jen s předchozím písemným souhlasem lékaře OSSZ/ PSSZ/ MSSZ.

Při dodatečném zpětném uznání trvání pracovní neschopnosti je nutné vystavit nové potvrzení o pracovní neschopnosti, které se označí jako pokračování předchozího potvrzení o pracovní neschopnosti.

Další informace

Podrobné informace poskytuje příslušné oddělení LPS ČSSZ/ OSSZ.

Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Česká správa sociálního zabezpečení
Nemocenské pojištění
Lékařská posudková služba
Jednotlivé agendy tzv. nepojistných systémů sociálního zabezpečení
Informační materiály

Související životní situace a návody, jak je řešit

Posuzování zdravotního stavu a pracovní schopnosti občanů
Kontrola dodržování režimu dočasně práce neschopného pojištěnce
Žádost o výplatu nemocenského po uplynutí podpůrčí doby

Za správnost návodu odpovídá útvar

Česká správa sociálního zabezpečení – oddělení komunikace

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2014

Popis byl naposledy aktualizován

10.03.2014

Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

Doporučujeme