Kosovo

Rozcestník informací o Kosovu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Pandemie covidu-19 zasáhla Kosovo v době, kdy v některých evropských zemích byla na vrcholu. Kosovo tak mohlo využít zkušenosti dříve zasažených zemí a v rámci možností se připravit. Opatření na ochranu obyvatelstva přijatá vládou vedla k dočasnému omezení hospodářské činnosti. Pandemie tak připravila řadu firem o zakázky, což vedlo k propouštění nebo ukončení jejich činnosti. Podle aktuálních ekonomických prognóz došlo vlivem pandemie v roce 2020 k poklesu HDP o 7,5 %.

V roce 2021 se předpokládá oživení ekonomiky a růst HDP ve výši 3,7 %. Deficitní státní rozpočet na rok 2021 počítá s příjmy ve výši 2,2 mld. USD a s výdaji 2,8 mld. USD. Významným příspěvkem k národnímu důchodu Kosova jsou remitence členů diaspory, které představují 10 % HDP země. Kosovo je rovněž výrazně závislé na zahraniční rozvojové pomoci, která činí cca 9 % HDP.

Kosovská vláda připravila řadu podpůrných opatření (bezúročné vládní půjčky, granty pro zemědělce, finanční podpora exportérů, odklad splátek půjček a DPH aj.), která v nadcházejících letech povedou ke zvýšení schodku běžného účtu i veřejného dluhu. Program státního dluhu předpokládá, že celková úroveň zadlužení stoupne v roce 2021 na přijatelných 26 % HDP a v roce 2022 na 27 % HDP. Inflace v letošním roce by měla dosáhnout výše 1,8 %, přičemž v roce 2022 dojde pravděpodobně k jejímu mírnému zvýšení na 1,9 %.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Důlní, těžební a ropný průmysl

Na území Kosova se nacházejí významná ložiska rud obecných kovů a lignitu. Těžba nerostných surovin je prováděna především státními společnostmi. V případě těžby uhlí se jedná o státní společnost Kosovo Energy Corporation, která zásobuje a v zásadě i ovládá též kosovský energetický průmysl. Kosovský důlní a těžební průmysl je zastaralý a nevyhovující nejen z hlediska produktivity, ale i bezpečnosti práce.

Doly potřebují nové těžební stroje, nákladní automobily, nakladače, přepravní pásy, zařízení na třídění materiálu, moderní systémy řízení, bezdrátové komunikační systémy pro horníky, technologie na alternativní spalování metanu, bezpečnostní systémy pro sledování pohybu osob pod zemí, průmyslové výbušniny apod. České firmy by se mohly uplatnit i v oblasti průzkumu nových nalezišť včetně studií proveditelnosti.

Energetický průmysl

Současná elektrická soustava Kosovské republiky je zastaralá a nespolehlivá. V této souvislosti dala kosovská vláda prioritu modernizaci a zlepšení energetického sektoru země a požádala o podporu a pomoc své rozvojové partnery, včetně Světové banky a Evropské komise. Hlavním cílem je zvýšit energetickou účinnost, rozvoj obnovitelných zdrojů energie, integraci na regionální energetické trhy a podporu spolehlivé, udržitelné a cenově dostupné výroby energie. Převážnou většinu výroby elektrické energie zajišťují tepelné elektrárny, které z technických důvodů nemohou pracovat na plný výkon.

Pro další vývoj kosovského energetického sektoru bude nezbytná výstavba nových kapacit a modernizace stávajících a dále širší zavádění obnovitelných zdrojů energie. České firmy by se mohly uplatnit především v oblasti subdodávek generátorů, turbín, filtrů a odsiřovacích zařízení, řídicích systémů a dalších částí pro výstavbu, modernizaci a zvýšení efektivnosti tepelných elektráren.

Další možností účasti českých firem v plánované modernizaci kosovského energetického sektoru je účast při výstavbě větrné elektrárny Bajgora (105 MW) na severu země. České firmy by se mohly do projektu zapojit například dodávkami řídicích systémů, generátorů, ložisek, ventilátorů, případně i celých věží (tubusů) pro větrné elektrárny.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Nedostatek moderních čističek odpadních vod v Kosovu způsobuje znečištění většiny povrchových zdrojů pitné vody. Výsledkem je nevhodná kvalita vody dodávané do veřejné vodovodní sítě. Zcela nevyhovující je též stav vodovodních rozvodů, které bude třeba modernizovat. Rovněž odpadní průmysl potřebuje obnovu, jež si vyžádá rozsáhlé investice do moderních technologií. Proto kosovská vláda začleňuje projekty na zlepšení životního prostředí do programových priorit. Také ze strany municipalit je patrný zvýšený zájem o komplexní řešení odpadového hospodářství.

Kosovská republika skýtá v oblasti vodohospodářství a odpadního průmyslu velký potenciál. České firmy by se mohly uplatnit dodávkami čistíren odpadních vod, zařízeními a projekty na zamezení ztrát vody, technologiemi na snížení spotřeby vody v průmyslových odvětvích a dodávkami měřicích zařízení pro vodohospodářský a odpadní průmysl.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Pandemie odhalila hluboké podfinancování a nedostatky kosovského zdravotnictví, které bude třeba od základů zmodernizovat. Existuje tak reálný potenciál pro český export v této oblasti. Kromě kompletní výstavby a renovace nemocnic bude kosovské zdravotnictví potřebovat moderní vybavení, jako například lékařské nástroje, zdravotnická lůžka, operační techniku, diagnostická zařízení a rehabilitační přístroje.

Prostor ke spolupráci je i v oblasti dodávek léků a zdravotnického materiálu, který je převážně z dovozu. Mezinárodní společenství přislíbilo Kosovu finanční pomoc ve formě výhodných půjček – Evropská banka pro obnovu a rozvoj (41 mil. USD na zdravotnictví), Evropská unie (117 mil. USD – zdravotnictví, hospodářství) a Světová banka (54 mil. USD – zdravotnictví). České firmy by mohly tyto finanční zdroje využít a zapojit se do modernizace kosovského zdravotnictví.

Železniční a kolejová doprava

Rekonstrukce stávajících a výstavba nových železničních tratí jsou součástí plánů na rozvoj konektivity zemí západního Balkánu. Prioritním projektem v Kosovu je celková rekonstrukce severojižní železniční trasy (Raute 10) mezi hranicí se Srbskem a Severní Makedonií (Leshak – Kosovo Polje – Elez Han) v délce cca 150 km. Uvedený projekt byl zařazen mezi prioritní a získal finanční podporu Evropské banky pro obnovu a rozvoj. Rekonstrukční práce na jižním úseku trasy byly zahájeny v roce 2017.

S modernizací železniční dopravní infrastruktury souvisí modernizace technického zázemí a vozového parku dopravců, kde by se mohly uplatnit české firmy, které dodávají například řídicí systémy, komponenty na kolejová vozidla, případně provádějí generální opravy lokomotiv, vagonů apod.

Velvyslanectví ČR v Prištině
e-mail: pristina@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/pristina

• Teritorium: Evropa | Kosovo | Zahraničí