Využívání kreativních technik

Kreativita je schopnost myslet a jednat originálně s fantazií. Manažer projektu využívá kreativitu jednotlivců, kolektivní kreativitu projektového týmu, a rovněž toho, jak jednotlivci a tým pracují, ve prospěch projektu.Úvod

Převzato z knihy„Projektový management podle IPMA“ vydané nakladatelstvím Grada Publishing v roce 2009.

Manažer projektu musí pečovat o procesy v týmu a musí stimulovat, hodnotit a projednat každý kreativní nápad, s nímž tým přišel a který může být ve prospěch projektu. Kreativní myšlenky často vyžadují, aby je jejich původce nejdříve týmu „prodal“, než jsou týmem akceptovány. Někteří jiní v týmu pak často myšlenku prosazují a vylepšují tak, aby získala větší podporu. Kreativita je jednou z hlavních kompetencí pro úspěch projektu. Pomáhá manažerovi projektu překonávat problémy a motivuje tým ke společné práci na přetváření kreativních nápadů do fungujících řešení.

Vyskytnou-li se v průběhu projektu problémy, musí manažer projektu posoudit, zda kreativní přístup řešení je pro hledání řešení vhodný. Pokud vhodný je, musí se manažer rozhodnout, které metody použije. Vhodnou metodou může být brainstorming. Při něm se setkají členové projektového týmu a další lidé z organizace, kteří mají k problému co říci, s odložením kritiky chrlí nápady, ty jsou zachyceny a následně pak kriticky vyhodnoceny. Nejslibnější nápady jsou dále rozpracovány a vyberou se ty nejlepší. Ať je pro nalezení kreativního řešení použita jakákoli metoda, musí její součástí být náhled na problém z různých perspektiv, dále kombinace různých nástrojů, znalostí, zdravého selského rozumu, intuice a zkušeností – použití toho všeho vede k dosažení výsledku.

Kreativitu lze shrnout do hesla: „Snažte se o nemožné a dosáhnete neuvěřitelného!“ Kreativita však musí být v projektovém týmu používána uvážlivě, abychom se neodchýlili od ohniska problému v projektu.

Možné procesní kroky:

 1. Rozpoznejte situace, kdy problém vyžaduje řešení nebo kdy existuje příležitost, kterou je třeba využít, nebo kdy je třeba rozvinout novou koncepci, a hlavně kdy je vhodný kreativní přístup.
 2. Určete, kdo může k nalezení kreativního řešení přispět, ať už z týmu projektu nebo odkudkoli z organizace, ale i mimo organizaci, která je zapojena do projektu.
 3. Svolejte takto vybranou skupinu lidí, vysvětlete jim problém vyžadující řešení a požádejte je, aby zapojili fantazii a nabídli nápady.
 4. Povzbuzujte je a brainstormujte s nimi tak dlouho, dokud se objevují nové nápady; všechny nápady rozhodně zaznamenávejte.
 5. Vyhodnoťte význam každého jednotlivého nápadu a určete jeho prioritu.
 6. Diskutujte proveditelnost a důsledky realizace nejlepších z těchto nápadů a vyberte jeden, s nímž budete pokračovat.
 7. Naplánujte a pak proveďte vybrané řešení.
 8. Dokumentujte získané poznatky a tyto poznatky použijte v obdobných situacích v budoucnu.

Dotčená témata:

 • techniky podporující kreativitu;
 • emoční inteligence;
 • celostní myšlení;
 • představivost;
 • intuice;
 • nové kombinace;
 • optimismus;
 • verbalizace a vizualizace cílů.

Možná, že máte ve svém týmu mimořádně kreativního jedince, který vždy a všude přijde s nějakým nápadem. Lze to udělat i lépe: nesčetnými experimenty bylo prokázáno, že spolupracující skupina o třech a více lidech ve velké většině přijde s nápadem, který je lepší, než jakýkoli individuálně vzniklý nápad. Jedním z úkolů projektového manažera je, aby takovou spolupráci ve svém týmu zařídil. Slouží mu k tomu i techniky popsané v rámci této kapitoly.

zpět na začátek

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme