Kuvajt

Rozcestník informací o Kuvajtu:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Zastavení ekonomiky v důsledku pandemických opatření zasáhlo hospodářství Kuvajtu v roce 2020 poměrně tvrdě. Avšak zásadní byl propad cen ropy, což se promítlo v poklesu HDP a způsobilo fiskální krizi. Příjmy z vývozu ropy tvoří více než polovinu HDP a více než 80 % veřejného rozpočtu. Z důvodu chybějící likvidity se snahy vlády zaměřily na hledání řešení do budoucna.

Opět se otevřela otázka zavedení daní. Hlavními tahouny narůstající míry inflace jsou vyšší ceny potravin a náklady na bydlení. Na pracovním trhu dochází k napětí v důsledku vízových restrikcí. Hlavním impulzem pozitivní predikce je očekávaná stabilizace cen ropy na úrovni kolem 70 USD/barel, což se má kladně promítnout do výsledků makroekonomických indikátorů již v roce 2021.

Kuvajtská vláda přijala od propuknutí pandemie covidu-19 řadu opatření na pomoc hospodářství. Jejich hodnota za rok od počátku pandemie přesáhla 8 mld. USD. Mezi hlavní opatření patří podpora zaměstnanosti, opakované odložení splátek všech typů podnikatelských, investičních a dalších úvěrů kuvajtskými bankami, poskytnutí zvláštních zvýhodněných a bezúročných půjček pro MSP a snížení základní úrokové sazby centrální banky.

Centrální banka založila fond na podporu vládních opatření ve výši necelých 40 mil. USD. Současná krize by mohla být impulzem k přijetí dlouho odkládaných zásadních hospodářských reforem vedoucích k modernizaci a zvýšení efektivity státní správy, privatizaci velkých státních podniků a posílení role soukromého sektoru v národní ekonomice.

V neposlední řadě také k zavedení daní – zejména se mluví o DPH, spotřebitelských daních a dani ze zisku korporací. Opatření mají přispět k plnění národního plánu rozvoje do roku 2035 „New Kuwait“, jehož ambicí je diverzifikovat ekonomiku a snížit tak závislost na ropě a mj. podpořit zaměstnanost Kuvajťanů, zejména ve státní správě, místo zahraničních pracovníků. Platnost protiepidemických opatření má dle zpráv z lokálních médií trvat nejméně do konce léta a návrat k normálu se předpokládá až ke konci roku 2022.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Kuvajtský trh nadále skýtá obchodní příležitosti pro české exportéry, kteří dokážou nabídnout originální, inovativní a vyspělé technologie a systémy v perspektivních sektorech, jako je například ICT, obranný průmysl, zdravotnictví, energetika, stavební průmysl. Jedná se například o systémy požární bezpečnosti v budovách, zemědělský a potravinářský průmysl, aj. Jde o relativně malý trh s vysokou kupní silou spotřebitelů, jejichž nákupní apetit neklesl ani v době pandemie a kteří poptávají pestrou škálu dováženého zboží, od základního až po luxusní.

Energetický průmysl

Kuvajt, jakožto přední světový ropný producent, bude i nadále poptávat technologie, služby a materiál pro udržení chodu a rozšíření své těžební, rafinérské (např. výstavba nové rafinérie Az-Zour), zpracovatelské a distribuční infrastruktury. Kromě toho bude muset, vzhledem ke stále stoupající spotřebě elektrické energie, modernizovat a stavět nové elektrárny, zejména paroplynové.

Čeští dodavatelé by se mohli uplatnit například při dodávkách přenosových kabelů, rozvaděčů či transformátorů, ale i v rámci zvyšování podílu obnovitelných zdrojů energie, zejména solární energie. Ve velkých veřejných či PPP tendrech většinou zvítězí velké nadnárodní korporace původem z USA, Koreji, Japonska, Evropy či Číny. České firmy však mohou získat kontrakty na subdodávky dílů či služeb.

ICT

Zejména v postcovidové době je kladen větší zřetel na urychlení digitalizace obchodu a státní správy. V Kuvajtu vzniká velký potenciál pro české ITC firmy, vývojáře softwaru a zejména aplikací pro chytré telefony a poskytovatele digitálních služeb. Roste využívání širokého spektra služeb pomocí mobilních aplikací od objednávek potravin a hotových jídel přes elektronické bankovnictví, e-government až k e-health. Poptávka po IT službách, systémech, technologiích a aplikacích bude do budoucna i nadále narůstat. Pandemie koronaviru v Kuvajtu již teď proměňuje řadu byznys modelů s cílem nalézt řešení reagující na novou éru.

Obranný průmysl

Česká republika má v Kuvajtu vybudováno dobré jméno v oblasti obranného průmyslu. Je možné se uplatnit jak ve státních zakázkách na výzbroj, např. dodávky munice, minometů, obrněné techniky, dílů, bezpilotních vrtulníků, dronů, tak i v poskytování protiradarových a jiných systémů. Perspektivní jsou i dodávky sportovních či loveckých zbraní a nábojů.

Stavební průmysl

V Kuvajtu pokračuje stavební boom. Jedná se zejména o výstavbu nových administrativních i rezidenčních výškových budov a infrastrukturních projektů. Pro české exportéry existuje příležitost v dodávkách technologií, zabezpečovacích zařízení, inteligentních systémů, klimatizačních jednotek, čističek vzduchu, generátorů a dalších souvisejících zařízení. Velký potenciál je v inovativních technologiích ve stavebnictví, automatizovaném řízení HVAC, elektrického osvětlení, stínování, řízení přístupů, bezpečnostních a protipožárních systémů a dalších vzájemně souvisejících systémů správy budov – smart building solutions, IoT.

Stále probíhá rozšíření a modernizace mezinárodního letiště, zahrnující výstavbu nového terminálu a ranveje. Významným projektem zůstává budoucí výstavba námořního terminálu na ostrově Bubiyan, jenž by se měl stát největším přístavem v severním Zálivu. Dále je plánována výstavba a rekonstrukce dalších infrastrukturních projektů, např. mostů, silnic a dalších velkých investičních celků.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kuvajt pokračuje v investicích do veřejného zdravotnictví s cílem dalšího rozšíření kapacit a zvýšení kvality poskytovaných služeb státních nemocnic i soukromých poskytovatelů. Významné investice jsou rovněž plánovány v rámci prací na rozšíření lůžkových kapacit (např. v nemocnici Ibn-Sina Hospital o 81 % do roku 2026). Vzhledem k nedostatku kvalifikované pracovní síly může být zajímavá nabídka systémů zefektivňujících práci lékařů.

Součástí strategických záměrů vlády (i za pomoci komerčních poskytovatelů) je soběstačnost v některých oblastech medicíny, které byly tradičně pokrývány zahraničními zdravotními pobyty kuvajtských pacientů. Přesto je stále zajímavá oblast poskytování služeb v rámci českého lázeňství, rehabilitací, léčebných pobytů a dalších zdravotnických služeb. Pro české dodavatele představuje kuvajtský zdravotnický sektor značný potenciál. Uplatnit se mohou zejména dodavatelé zdravotnické techniky, systémů, zdravotnických materiálů a léků, případně kvalitní a originální kosmetiky. Uspět mohou i poskytovatelé služeb. Důležitá je kvalita, nelze cenově konkurovat zboží z Číny.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Kuvajt většinu potravin dováží, ač se v poslední době snaží o větší soběstačnost, např. budováním vlastních farem. České firmy by se proto mohly prosadit v dodávkách zemědělských technologií a systémů s aspektem na náročné klimatické podmínky. Dále v dodávkách trvanlivých potravin (okurek, marmelád, zeleniny, aj.), některé čerstvé zeleniny, ovoce, mléčných výrobků, sýrů aj. Na kuvajtském trhu by se rovněž mohlo uplatnit vybavení do kuchyní. Je však třeba počítat s tím, že na trhu panuje velká konkurence. Je nutné získat patřičnou certifikaci a spolehlivého místního distributora.

Velvyslanectví ČR v Kuvajtu
e-mail: kuwait@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/kuwait
• Teritorium: Asie | Kuvajt | Zahraničí